Fascinating.

……….

Fascinující.

Lubomír Tomik

dala mi facku,
druhou, třetí,
,,Nevadí ?" zeptala se
,,Vůbec."

koupené květiny jsem vyhodil,
dárky k narozeninám vybalil

stejně by nebyly dost luxusní,
stejně jsem jen starý otravný parchant

proč mě tedy sakra nenechala zemřít ?

fascinující,
krev už netekla, začínala zasychat

fascinující,
myslím si , že mám všechno a nemám nic

bolest všeho druhu asi musí být, 
palivo života
.............................................................................................................
Fascinating.

Lubomír Tomik

she slapped me
second, third,
,,Does not matter ?" she ask
,,At all."

 threw away all of the flowers I bought
unwrapped the birthday presents

they wouldn't be fancy enough anyway
I'm just an old annoying bastard anyway

why the hell didn't she let me die?

fascinating,
the blood was no longer flowing, it was starting to dry up

fascinating,
I think I have everything and I have nothing

pain of all kinds must be
the fuel of life
..........................................................................................................

Toto je asi chvíle, kdy jsem se zlomil, jako páteř, skoro bylo slyšet ,,Křup."
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je... ,,Královna Mečů."
QUEEN of swords.
Tedy vše je v Tvých rukou.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me
A teď něco úplně jiného a úplně jinak.

Poet Video pro Tebe ,,Rty z hedvábí.“

Napsal,četl,hudba,kamera,klapka ,střih LT. TY. 
.................


Lips of silk.

Lubomír Tomik

a little cheeky
suddenly lips of silk

lids open
a bomb in a fist

if night dreams are to bring peace,

are the same palms overgrown with rose thorns

fire is fire
lips just lips
silk burns
burns silk

what do you know about fire
what do you know about the sun

that look down on you every day
can

probably her lips
of silk
........
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna." Přesně pro Tebe.

Původní ostrov.

Původní ostrov.

Lubomír Tomik

původní ostrov genetické stability
byl v této chvíli v minulosti

vlny omývaly jeho a naše břehy

teď je za královstvím lží  krásných očí

nejsi nikdy utahaná,
nikdy není utahaná ani má Můza

původní ostrov genetické stability šel do vln jako Atlantida
Platón se usmíval a pohnul rty-
,,Neříkám tak ani tak, na má slova dojde"

Slova,
někdy hladí
někdy jsou jak roj netopýrů za soumraku,

chtějí naši krev.


.........................................................................
The original island.

Lubomír Tomik

the original island of genetic stability
he was at this moment in the past

the waves washed over his shores and ours

now he is behind the kingdom of lies of beautiful eyes

you are never tight
it's never tight, nor is my Muse

the original island of genetic stability went to waves like Atlantis
Plato smiled and move his lips-
"I'm not saying it like that, my words will come true"

words,
sometimes caresses
sometimes they are like a swarm of bats at dusk,

they want our blood
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12