Zápasy bílých orlů.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Zápasy bílých orlů.

Lubomír Tomik

tlouštík se natahoval po hotdogu,
dívka ho nabízela tak lacině že kolem masa a rohlíku mezi jejími půlkami nahé kůže ňader se valila tsunami očního bělma
přímo z výstřihu

přesně v takovém světě najednou žijeme,
aniž by si někdo všimnul
zápasů bílých orlů v aréně,
lehátka a stoly ze slonové kosti,
koberce

řekni mi něco co nevím,
řekni mi všechno co nevím
.....................................................................................................
White Eagles Matches.

Lubomír Tomik

the fat man was reaching for the hot dog,
the girl offered it so cheaply that a tsunami of whites of the eyes rolled around the meat and roll between the halves of her bare breast skin
straight from the neckline

that's exactly the kind of world we suddenly live in
without anyone noticing
of white eagles matches in the arena,
ivory couches and tables,
carpets

tell me something i don't know
tell me everything i don't know

..................................................................................................................................

Lobotomie.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vytvořeno ve Studiu Midian , natočeno tamtéž, stíny a odlesky.

Sfinga chytá rybu slunce.

Dokonalá lobotomie.

Zvuky archiv BBC, konkrétně Comedy: Spot Effect – Dripping taps (musical). (Comedy Spot Effect.)

Klávesy klavíru, automatické bicí LT

Akryl pro Tebe.Formát A4

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna.“

Neminuli.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Neminuli.

Lubomír Tomik

neminuli jsme povel k útoku na nebe
neminuli jsme povel k útoku na peklo

neminuli jsme poslední exit na Brooklyn

minuli jsme ale kopie kopií zpráv troušených do 
očí
  uší 
srdcí 
 pěstí

,,Hej hochu , pěkné kecy! -víš jaké je to lézt ze zákopu do útoku ?"

,,Vím, na čas jsem musel vylézt  ze zákopu do protiútoku,
plukovník stál nad námi se stopkami,
 vylézt do křížové palby na cvičení v armádě, byly to slepé náboje, ale i tak-
můj parťák měl takovou nadváhu, nemohl vylézt ven, že jsem se pro něj musel vrátit do zákopu vrátit,
 oba by nás jistě hned sejmuli ,ale signál k útoku jsme neminuli a-

Zvuk píšťalky !!!

Neminuli jsme ho.


....................................................................
They didn't miss.

Lubomír Tomik

we did not miss the command to attack the sky
we did not miss the command to attack hell

we didn't miss the last exit to Brooklyn

but we missed copies of copies of messages in the news sprinkled in
eyes
   ears
hearts
  fist

"Hey boy, nice bullshit - do you know what it's like to climb out of a trench into an attack?"
"I know, I climbed from the trench to the counterattack,

the colonel stood above us with a stopwatch,
 climbed into a crossfire at an army practice, they were blank rounds, but still-
my partner was so overweight and dont go out  that I had to go back to the trenches for him,
  both of them would have taken us down right away, but we didn't miss the signal to attack and-

Whistle sound !!!

We didn't miss him.

................................................................

To se mi stalo a najednou se vybavilo, možná tím, že venku prší a všude kolem se ve zprávách válčí a v našem městě bydlí několik rodin uprchlíků z Ukrajiny, na ulici slyším víc ruštiny než češtiny, Putýne, Putýne,do roka a do dne, říkával Jan Kozina Lomikarovi.

Karta je ,,Princ Pohárů "-  https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

In the style of an oriental temple. / For Swati Sharma /

Fotografie od PRAKASAM R na Pexels.co…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Ve stylu orientálního chrámu. / Pro Swati Sharmu /

hluk
motorů překryl všechno ostatní

překryl 
vraky lodí, vraky lidí, vraky které vidíš,

černá žebra na dně moří,
vystouplá žebra na souši, na hladině

kyvadlo

nemá ponětí o jámě,

oblékaná ve stylu orientálního chrámu

všechny ty postavy v objetí,
fresky fresky fresky 
třesky plesky
.........................................................................................................

In the style of an oriental temple. / For Swati Sharma /

noise
of the engines drowned out everything else

covered 
the wreckage of ships, the wreckage of people, the wreckage You see,

the black ribs at the bottom of the seas,
the ribs through skin on the land, on the surface.

Pendulum

has no idea of the pit,

dressed in the style of an oriemtal temple

all those figures in an embrace,
frescoes frescoes frescoes 
of lovers

..............................................
Karta Crowleyho Tarotu je.....JE. Pro nás.Tuhle si necháme jen my dva.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)