Načteno.

Ve Studiu Midian.

Pro Tebe, hlavně ten konec…úsměv, prosím !

lyrics:

The roads were narrow...

Lubomír Tomik

...and steep rocks

on the surface of the leaves,
tension moaned between the braids of veins

the richness of life is hidden in the NOW
not in THEN
but it's always AFTER those moments are gone

but you don't know about them because you are most alive and you don't know about it

for us the world is not a crime scene
for us they are the ruins of ancient temples,
danger and desire
something like

suffocating an owl with words and reviving it,
hot sighs of breathing skin,

the roads were narrow, steep,
valley deep

but just....YES! YES! YES! YES!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXX
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vzhledem ke spodní části obrázku, Crowleyho Karty nelžou, asi potřeboval taky UltraCod, žádná velká sranda, ovšem pro Tebe… takhle vzniká většina věcí a nemám je pod kontrolou, jen začátky a pak zmizím v IdeaSpace a…. ANO !

Změna hudby.

Nebudou to Paradise Lost, budu v pozadí brnkat sám, praskla mi struna a kytara pana Šmídka z Gongu http://www.gongrock.cz/ zní teď nenaladěná takto :

Musím stát….najednou prsty jezdily po strunách a na závěr se mi tam vloudila melodie Root,https://www.facebook.com/people/ROOT-Official/100044245668664/ song Sedm černých jezdců, nejsem vlastníkem autorských práv, prosím Jirku Valtra o prominutí a zdravím do Brna !

Už konečně NAČÍST !

Přepsáno.

Cesty byly úzké...

Lubomír Tomik

...a skály strmé

na povrchu listů,
mezi pletenci žil sténalo napětí

bohatství života je skryto v TEĎ,
ne až PAK,
jenže vždy je to až PAK, až jsou pryč, ty momenty,

 nevíš o nich protože jsi nejvíce naživu a nemáš o tom zdání,

pro nás není svět místo činu,
pro nás jsou to ruiny pravěkých chrámů,
nebezpečí a touha ,
něco jako

zardoušení sovy slovy a její oživení,
horké vzdechy dýchající kůže,

cesty byly úzké,strmé,
údolí hluboká,

jenže právě ....ANO ! ANO! ANO ! ANO !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The roads were narrow...

Lubomír Tomik

...and steep rocks

on the surface of the leaves,
tension moaned between the braids of veins

the richness of life is hidden in the NOW
not until THEN
but it's always AFTER those moments are gone

but you don't know about them because you are most alive and you don't know about it

for us the world is not a crime scene
for us they are the ruins of ancient temples,
danger and desire
something like

suffocating an owl with words and reviving her,
hot sighs of breathing skin,

the roads were narrow, steep,
valley deep

but just....YES! YES! YES! YES!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Načíst. Melodie v pozadí bude instrumentální verze songu ,,Forever failure“ kapely Paradise lost z alba Draconian time a už poučuji moc. Pojďme do Studia Midian, číst.

Napsáno.

Dále přepsat a načíst, pod vlivem UltraCodu.

Bude s hudbou instrumentální.

Přepsat do PC, u nějž nemůžu sedět kvůli rozdrcenému kolenu, vestoje.

Přitom čtení nahlas, hledání rytmu a pak se objeví melodie a zkusím najít něco podobného, podivam se doleva ,do Tvých oči a řeknu jen- Veru,  tohle je ono! – Zatřpytí se Ti oči, protože VÍŠ!!!!!!!!

🤘

Lov lvounů.

Fotografie od Pascal Renet na Pexels.com XXXXXXX

Lov lvounů.

Lubomír Tomik

I. Lucerna.

třeba se i rodíme zatracení,
ovšem,
lucerna stále hoří do noci

a vůně,
vůně velrybího tuku,
za oknem začátek dvacátého století,
útulno ,
vedle Tebe

třeba se i rodíme zatracení,
se zvuky a obrazy už připravenými
ke konzumaci

II. Kyje.

lov lvounů
 pomocí dřevěných kyjů
tupé údery,
polibky

každé písmeno Tvého jména je taky polibek,
ten poslední

III.Hmotná podoba.

poslední polibek
zanechal ve rtu třísku

lov lvounů líně plynul v kmitání plamenů velrybářský lamp

vítr na krách,
ozvěny v prázdných amforách

později světla pohasla a lov lvounů se změnil
v lov dlouhých vepřů

když se zbývající chlápek s třískou ve rtu,
když se najedl

kra pod ním praskla a těžké kabáty ostatních ho stáhly do vodního hrobu

třeba se i rodíme zatracení,

budiž!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hunting maned lions.

Lubomír Tomik

I. Lantern.

maybe we are born damned
however,
the lantern still burns into the night

and smell
the smell of whale oil,
outside the window the beginning of the twentieth century,
cozy
next to you

maybe we are born damned
with sounds and images already prepared
for consumption

II. Cues.

hunting lion cubs
  using wooden clubs
blunt blows
kisses

every letter of your name is also a kiss
the last one

III. Material form.

last kiss
left a splinter in his lip

the hunting of the lion's sloth flowed in the flickering of the flames of the whaling lamps

wind on the rocks
echoes in empty amphorae

later the lights went out and the lion hunt changed
in hunting long hogs

when a challenging guy with a splinter in his lip,
when he ate

the rock beneath him cracked and the heavy coats of the others pulled him into a watery grave

maybe we are born damned,
so be it !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Karta Crowleyho tarotu je Universum.

Tvář.

Fotografie od Felix Mittermeier na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tvář.

Lubomír Tomik

Tvůj obličej už mi není,
chvílemi ani povědomý

je k vzteku dívat se na rok starou fotografii
a snažit si Tě připomenout

v lesích jsi pohodila hlavou a 
záplavu zlata
zachytila čočka fotoaparátu,

kontrast zeleně a Tebe nemohl být větší,

je k vzteku,
nebýt s Tebou.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Face.

Lubomír Tomik

I don't remember Your face anymore,
not even familiar

it's infuriating to look at a year old photo
and try to remember You

in the woods you threw Your head and
a flood of liquid gold
caught by the camera lens,

the contrast between green and You could not be greater,

it's infuriating ,
not be with You.
XXXXXXXXXXXXX


ANO ! Ta správná cesta…a nemluvím o bouři našeho čísla v poslední době…je VŠUDE!

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

,,Ostrůvky souše“ pro Tebe.

Ostrůvky souše.

Lubomír Tomik

Mé Araraty !

vzkazy do budoucnosti
aby si snad 
za sto let
někdo přečetl :

,,Miloval ji.
Vzdáleně ta touha připomínala vůně.

ranní kávy, v prázdném domě,

těla ,  když jsou zauzlována,

dva ostrůvky souše,
plné holubic,
s majáky rozsvícenými,
nablízku právě teď jsi mi nejblíž jako nikdy !"

Položil jsem papírovou knihu,
takový přežitek starých časů,
a podíval průzorem ven,

ven,
do rudých písků Marsu,

zvedl oči ke kalendáři,
ve vzduchu se vznášely digitální číslice
data 1.7.2122.

Odešel,
protože krátce předtím,
odešla ona.
XXXXXXXXXXXXXXX


Islands of land.

Lubomír Tomik

My Ararats!

messages to the future,
to perhaps
in hundred years,
someone read:

"He loved Her.
Distantly, the desire resembled a scent.

morning coffee, in an empty house,

bodies, when knotted,

two islands of land,
full of doves
with beacons lit
close right now you're the closest to me than ever!"

I put the paper book down,
such a relic of the old days,
and looked out through the window,

out,
to the red sands of Mars,

looked up at the calendar
digital numbers floated in the air
dates 1.7.2122.

he left
because shortly before
She left
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov do budoucnosti je… ,,Smrt.“

PROCES ODPOUTÁNÍ, VYKROČENÍ VPŘED, OSVOBOZENÍ / UVOLNĚNÍ Z POUT.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.