Poet Video pro Tebe ,,Havran ve žlutém.“


Raven in yellow.

Lubomír Tomik

Mr. Poe!

Two dancers will be raven in yellow in a moment and you,
you have a heart full of horror,
who can only take paper,

up to a palm full of hearts,
third woman
is the third mother
the third woman is the third mother
the third woman is the third mother,
tired,
staring at herself,
Death!

DEATH!!!!!!!!

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Soma a Kumar. / For Kumar./

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Soma a Kumara.

Lubomír Tomik

když se z paláce vyplazili všichni hadi,
zůstal jen bílý,
s červenými puntíky

,,Napij se ze mne , rozpoutej peklo !"

Princezna Soma vzala Kumara za ruku,
cestou do schodů s bílým hadem kolem krku a červené puntíky mizely,
jak se realita rozpouštěla,
na vrcholcích stúp!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Soma and Arbind.

Lubomír Tomik

When all the serpents came out of the palace,
 remained only one white,
with red polka dots

"Drink from me, unleash hell!"

Princess Soma took Kumar's hand,
the way up the stairs with a white snake around Her neck and the red polka dots disappeared,
how reality dissolved,
on the tops of the stupas !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Brass or caravan.

Fotografie od Chei ki na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mosaz nebo karavana.

Lubomír Tomik

mám a nemám mosaz,
nikdo ji nemá 
a ani ji nikdo nepotřebuje,
nakonec

takže si myslím 
že v objetí Tě držím

Ona 
byla
Ona je
Ona bude

někde na nenapadnutelné kouli řítící se vesmírem,

mosaz nebo karavana,

v jedné z realit,
v záhybech časoprostoru,
jsme spolu.

V příběhu.

/Slova  ,,Mosaz" a ,,Karavana"  v gangsterském slangu třicátých let minulého století znamenala - ,, Mít peníze " a ,,Nemít peníze." Slova. Jsme naživu. /


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Brass or caravan.

Lubomír Tomik

i have and i don't have brass,
no one has it
and no one needs it either,
finally

so i think
that hold you in my arms

She
was
She is
She will

somewhere on an unassailable sphere rushing through space,

brass or caravan,

in one of the realities
in the folds of space-time,
we are together.

In the story.

/ The words "Brass" and "Caravan" in the gangster slang of the 1930s meant - "Have money" and "Don't have money." The words.We are alive! /

,,Královna mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

Veining.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com
Pouštění žílou.

Lubomír Tomik

Nenech si nikoho myslet, že vlastní Tvůj život.

Žílu otevřela skalpelem,
podélný řez,
krev z natažené ruky stékala,

snažil se zavřít oči,
nedívat se jak se živí,

jen zaklonila hlavu,

přestala,

dý
cha
t

bublání
 krve 
a
        ssssssssání,

rajská hudba.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Veining.

Lubomír Tomik

Don't let anyone think that  own Your life.

She opened the vein with a scalpel,
horizontal cut,
blood dripped from his outstretched hand,

 tried to close his eyes,
not watching how Shee feed,

 just tilted Her head

She stopped

bre
athe

blood bubbling and sssssssssssucking,

music of the paradise.
XXX

Dva Disky.
,,Změna."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Autentická Dračí Lady.

Fotografie od Louis na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autentická Dračí Lady.

Lubomír Tomik

Hra na ještěrku je pořád jen hra,
rychlý kmit v lučním kvítí,
příšla a odešla,
jako roční období,
tak půvabná.

Nešetřila šupinami.

Nešetřila ohněm.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Authentic Dragon Lady.

Lubomír Tomik

Playing a lizard is still just a game
fast oscillation in meadow flowers,
She came and went
as a season,
so charming.

She didn't save scales.

She spared no fire.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je .... ,,Aeon."
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Hvězda ženy.

.......a.
____________

Hvězda ženy žhne,
projdeme šesti síněmi ,
ruku v ruce,
dávnou kočíčí hbitostí,
něžností.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.......a.

Lubomír Tomik

The star of a woman glows,
we go through the six halls,
hand in hand,
ancient cat agility,
tenderness.

______________________________________________________
__________________________________________________________________

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost