Poet Video Tebe z maharádžova paláce plného krokadýlů!

NR a LT čtou dnes napsaná slova pro Tebe. Vytvořeno ve Studiu Midian. Krokadýl pochází z https://www.kovozoo.cz/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In the Maharaz Palace.

Lubomír Tomik

he wanted to climb the fence
and pluck a rose for Her

he wanted to climb the fence
and  tear off a piece of self

wanted to climb the fence
and suddenly - a crocadile

tore and tore and tore and tore and tore and
tore

the rose remained in the Maharaja's palace
and a piece of me
thrown into the grass,
piece of mouth
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Komu slouží Grál ? / Pro idealslive /

Fotografie od Mike B na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Komu slouží Grál?

Lubomír Tomik

dobrá dobrodružná díla,
přišla a osvěžila poušť,

nad horami se objevily mraky plné písmen,
přišla ve skocích času

Komu slouží Grál ?

Tomu,
kdo nic nepředstíral,
na nic si nehrál!

I když máš brnění kterým nepronikne žádná zbraň, meč ani šíp ani paprsek laseru,
ani slova ani písmena
padající z těžkých nasáklých mraků inspirace,

Tvé brnění je Tvůj Grál,
slouží nám oběma, i když...

..co je to ,,slouží" ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Who does the Grail serve?

Lubomír Tomik

good adventure stories,
She came and refreshed the desert,

clouds full of letters appeared over the mountains,
She came in leaps and bounds

Who does the Grail serve?

Tomu,
who didn't pretend
he didn't play anything

Even if You have armor that no weapon can penetrate, no sword, no laser, no laser beam,
neither words nor letters
falling from heavy soaked clouds of inspiration,

Your armor is Your Grail,
serves us both, even though ...

..What is "serve"?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Grál slouží tomu kdo mluví pravdu – vlastně ani nevím jestli ještě někdy zavítáš na mou stránku, tak rád bych Ti napsal, ozval se, -nemám ani telefon, ani mail, jen firemní a tuhle řeku už nepřekročím.

Mám tyhle slova…a padají z mraků.

Terrible package!

Fotografie od Adonyi Gu00e1bor na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strašlivý balík !

Lubomír Tomik

Přišel mi strašlivý balík !
Strašlivý a úplně bez dobírky, ohlodaný na kost.

Převzal jsem ho a potěžkal.
Ozval se smích a cinkot zvonkohry v pouštním větru,
to jsem nečekal!

Na stůl jsem si ji posadil,
vedle balíku a líbal ji,
zatímco ruce pracovaly na všech těch stuhách.

S rozmáchlým gestem se narovnala a vykročila,
zašeptala :

,,Ve strašlivém balíku bytí bláhově jsem se celou dobu skrývala a čekala, 
jsem bouře a povodeň a srdce tornáda,
změním VŠECHNO, realitu, život a barvu oblohy,
mám pohled jako žhnoucí kůži bradavek !
Mé jméno je Šeherezád !"

Přišel mi strašlivý balík.
Rozbalil jsem Ji  a dýchal.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terrible package!

Lubomír Tomik

I got a terrible package!
Terrible and completely cash on delivery, gnawed to the bone.

I took it and weighed it down.
There was laughter and the chime of a carillon in the desert wind,
I did not expect!

I sat her on the table,
next to the package and kissing her,
while the hands worked on all those ribbons.

With a sweeping gesture, she straightened and stepped forward,
she whispered:

"In the terrible package of being foolish, I hid all the time and waited,
I am the storm and the flood and the heart of the tornado,
I will change EVERYTHING, reality, life and the color of the sky,
I look like glowing nipple skin!
My name is Sheherazade. "

I got a terrible package,
unwrapped Her and breathed.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti