Čas …

…na velkou šanci, kterou jsem dnes dostal.

Pozastavena bude většina projektů, mimo psaní.

Do odvolání.

Je to jako s M.L.V. 2022 a je to zítra.Šance ,jen jedna.

Přišel čas .

Před chvílí jsem se díval na noční oblohu a napadlo mne…. proč jsem sakra na té cestě před třemi lety nezemřel, proč jsem tam nezůstal v krvi ?

Kvůli zítřku a kvůli tomu se Ti znovu podívat do očí.

A… pokračuje příprava ,,Mapy Kontinentu Tvého Srdce.“

Ne pokračuje, jsme tak ve čtvrtině,jak můžu zklamat neuvěřitelné lidi, kteří pro mne

udělali… neuvěřitelné věci ?

Nemůžu.

Karta Crowleyho Tarotu je… ,,Smrt.“

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

A je přesná.

Každý konec je začátek něčeho nového

Každá šance je jen jednou.

Zítra.

Poet Video pro Tebe ,,Vrčení.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Kamera PL /chroust/ ,LT /africká včela/.

Lyrics :

Snarl.

Lubomír Tomik

growls of cockroaches, African bees,
drone blowers

wings soaring at full speed into the walls

whole squadrons in the summer heat

shatters on the shores of reality

growls of cockroaches, the roar of the wings
african bees
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Karta je Crowleyho Tarotu je...
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Model chininu.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Model chininu.

Lubomír Tomik

polykali chinin v náhlých obratech událostí,
v rozmarné fantazii hvězdných zámků,
v úsvitech

Tvá vůně je pohled do očí,
jsi jiná 
a ještě jiná
a přece jsi to Ty

hodně chininu

chinin brachu,
alkaloid jest,
antimalarikum též,
chinin v ultrafialovém světle fluoreskuje,
když pomyslím na Tebe fluoreskuji též,

chinin zpomaluje srdeční akci,
jinak by prasklo a krev by cákla na umyvadlo,

pustíš kohoutek, spláchneš a uklidíš, 
jako každou sobotu

trocha špíny v dálce,
no a co.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Quinine model.

Lubomír Tomik

swallowed quinine in sudden turns of events,
in the whimsical fantasy of star castle,
at dawn

Your scent is a look in your eyes,
You are different
and still other
and yet it is You

a lot of quinine

quinin, buddy,
is an alkaloid,
antimalarial also,
quinine fluoresces in ultraviolet light,
when I think of You I fluoresce too,

quinine slows the heart rate,
otherwise it would burst and blood would splash on the sink,

You turn on the wheel, flush the sink and clean,
like every Saturday

a little dirt in the distance,
so what.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slow v letním ránu je.... ,,Universum."
Publikuji předešlá slova a příspěvek má číslo 6660… jasně. Jsi .

Poet Video pro Tebe ,,Kamenické značky.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Zvuk z Archivu BBC , volně dostupné pro neziskové účely, konkrétně :
Building Work - Four ton pile hammer working.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
lyrics:
Stonemason's marks.

Lubomír Tomik

into the limestone tools engraved
and swords
and wings from the past

engraved nails into the limestone
like the look of green eyes

engraved in skin,
small wounds

we are talking
we chat,
stone marks:

past present future
the time is
the time was
the time will be

stone markers,
time is yesterday morning
iced coffee and your smile
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1055-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-disk

Vezměme se v casinu.

Fotografie od Chemapro Hd Ecco na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vezměme se v Casinu !

Lubomír Tomik

A nyní … něco úplně jiného .

pod přísným okem bezpečnostních kamer a básníků,

vezměme se v Casinu,
v ruletě vsaďme všechno na jedno číslo,

nebudem se bát prohrát,
co můžeme ztratit

třeba se staneme příběhem,
třeba ne

rozhodně …


Vezměme se v Casinu ,
za ruku.

Fotografie od Pavel Danilyuk na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Let’s get married in the Casino!

Lubomír Tomik

And now … something completely different.

under the strict eye of security cameras and poets,

let’s get married in a casino,
in roulette, let’s bet everything on one number,

we won’t be afraid ,
what we can lose

maybe we’ll become a story,
maybe not

definitely …
Let’s get take our hands in the casino

xxxx

V češtině je trochu jiný význam slov -vzít se za ruce- a – vzít se – nejsem ale vůbec dobrý angličtinář, všechno je to pořád…prkenné, omluvám se za překlad.

Dnes jsem slyšel s úsměvem od sympatické paní – V Las Vegas se můžete vzít třeba v casinu !- Nasmáli jsme se pak, ale věta mi zůstala v paměti….hlodala a hlodala a najednou !

Pro Tebe .

I když naše svatba měla původně být v lesích… to ani není možné, skutečně se to stalo ?

Tohle, je příběh! A stále ho žiji, nepotřebuji na to ani revivalové kapely, Ty ano ?

Můžu napsat žiji, protože mne chlápek před třemi lety srazil v rychlosti 65 km/h,

jaké jsou šance na přežití ?

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/statistiky

Raději se vezměme v casinu …ať tak či onak a karta Crowleyho Tarotu je

Lady Godiva.

Fotografie od AaDil na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Lady Godiva.

Lubomír Tomik

CO what will you hide skryješ
VE in your svém 
Nitru inside
Tajnosnubná ostří
RYtin minulosti

nevstoupíš dvakrát do stejné řeky,
protože...

poprvé se pokaždé ,
utopím
navždy


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lady Godiva.

Lubomír Tomik

CO what will you hide hide
VE in your own
Nitru inside
secreT wedding of the blades
engRaving of the past minulosti,
You

you will not enter the same river twice,
because...

for the first time each time,
I will drown,
forever
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

https://en.wikipedia.org/wiki/Coventry_Blitz

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Nepatrnou chvíli, moment v čase, si žiji svůj sen…pak přijde kobercové bombardování bolesti.

Lidé z masa a kostí.

Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lidé z masa a kostí.

Lubomír Tomik

spoutat stín skutečného okouzlení ,

většinou jsme jen lidé z masa a kostí,

obklopeni zrcadly,
sledují nás jak se měníme,
ve spoutané stíny

chci vidět Tvůj stín,
nadechnout se Tě


míchat dobro a zlo,
nepatrná cena za krásu


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Meat and bone people.

Lubomír Tomik

bind the shadow of true enchantment,

most of us are just flesh and blood,

surrounded by mirrors,
they watch us change,
in handcuffed shadows

I want to see your shadow,
they will breathe you out

mix good and evil,
insignificant price for beauty

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Posílám Ti maliny a ,,Lidi z masa a kostí.“

Jak bylo řečeno v jedné z posledních lékařských zpráv :

– Pod clonou léků proti bolesti. –

Víš, co se mnou děláš?

Neumíš si představit…

Příběh, pořád.

Poet Video pro Tebe ,,Narvalí roh.“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Video a věta v angličtině : Mr. Paul Speckmann .

Natočeno v Řecku ,v kráteru vyhaslé sopky na ostrově Nisyros, publikováno s Paulovým svolením, díky ! http://speckmetal.net/

Napsal , hlas a střih LT

V nahrávce použit umělý zvuk z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely,konkrétně-Electronic Sounds – Gentle pulsations. (Specially created electronic sound.)

XXXXXXXXXXXX

lyrics:

Narwhal horn.

Lubomír Tomik

hit me on a narwhal horn, let me down
for beloved snow,
painted by you and me

prints of red angels,
angles of triangulation marks,
to all kinds of poles,
to volcanoes of all kinds


XXXXXXXXXX
Karta je....Trumfová, číslo 6.
And ,,Narwal horn" Its because its part in english, part in czech.

Pro dnešní Poet Video….

…které se odehrává v sopečném kráteru a je tam i…

…zaručeně ochladí, když je za okny 35 ve stínu…

narvalí roh.

Video dokončeno, čeká na schválení použití jedné věty, čekání, ale i to je součást všeho.

XXXXXXXXX

Narvalí roh.

Lubomír Tomik

naraž mě na narvalí roh, nech mne sjíždět dolů
na pomilovaný sníh,
pomalovaný Tebou a mnou

otisky červených andělů,
úhly triangulačních značek,
k pólům všelijakým,
k sopkám všelijakým


všelijakým,
všelijakým


,,Ok,its excatly not stairway to heaven...more like stairway to hell"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Narwhal horn.

Lubomír Tomik

hit me on a narwhal horn, let me down
for beloved snow,
painted by you and me

prints of red angels,
angles of triangulation marks,
to all kinds of poles,
to volcanoes of all kinds

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trumfová Karta je ,,Luna.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Dinosauři.

Dinosauři.

Lubomír Tomik

jeden konec tužky zaostřen,
někde před miliony let možná
disonauři
disharmoničtí
disonauří,
cháska podivná
možná

všechny které znáš  a neznáš,


ticho  jako stopy v afaltu ,
stromy a těla pokryté jizvami a drápy -

disonauří žena  v disonauří škole se podívala přímo do záběru kamery a řekla :
-Tak, toto byli lidé. Zahubila je láska.
Po nich, jsme přišli my ! 
Disonauři !-

Ozval se dutý zlověstný zvuk, kosti, drápy, ocasy, všechno chřestilo,disharmonicky a pak
nastalo ticho, podobné potlesku,
možná
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dinosaurs.

Lubomír Tomik

one end of the pencil in focus,
somewhere millions of years ago maybe
dissonators
disharmonious
dissonators,
strange messages from time
maybe

all you know and don't know,


silence like traces in the asphalt,
trees and bodies covered with scars and claws -

dissonant woman at dissonant school looked directly into the camera and said:
-So, these were people. Love killed them.
After them, we came!
Dissonators!

There was a hollow ominous sound, bones, claws, tails, everything rattled,
there was silence, like applause,
maybe

Dinosaurs, disonaurs, 
dance of the words and meanings,
but for sure,
I WANT YOU !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poet Video pro Tebe ,,Spousta zeleně.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Kamera LT a PL , zvuk z archivu BBC , konkrétně : Sea Wash - Sandy area bordered by seaweed covered rocks. close-up sound of gently lapping waves on beach from incoming tide. Oystercatcher in distance
Basová kytara v PC LT, čte a napsal pro Tebe LT,
lyrics :

Lots of greenery.

Lubomír Tomik

Do you remember? Lots of green?

snake skin in paradise of any size,
stranglers and it wasn't about the sun
primarily about you

nothing to live in can be lost

finally,
we shoot from bows at snowmen

we dance to the sounds of phoenix whistles

and then we burn

a lot of greenery will cover us,
remember a lot of green?

Her eyes were magnetic,
green

even though I'm just a raw meat eater ...

THAT EYES !

That eyes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co je život ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotografie od FOTEROS na Pexels.com

XXXXXXXXXX

Co je život ?

Lubomír Tomik

zvuk,
který se rozplynul ve vzduchu

zvuk Tvého hlasu,
vlny jeho ozvěn

mne nesou dál


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
What is life?

Lubomír Tomik

sound,
which melted into the air

the sound of Your voice,
waves of its echoes

they carry me on
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta….karta Crowleyho Tarotu je ,,Mág.“ Už napořád, dnes žádná jiná.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Tebe, beze slov ,,Srdce zvonu.“

Podzemí Velehradské Baziliky.
Výběr krátkých videí, poté střih, poté zvony, automatický střih a hudba PC, cvičení… a najednou se propojila tři srdce.
Zvuky z archivu BBC, konkrétně zvuk lidského srdce a Church Bells – Dublin Cathedral, Single tenor bell tolling.
Vytvořeno ve Studiu Midian.

Kamera LT

A ano, karta na publikaci je…

Jihozápadní větry.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Jihozápadní větry.

Lubomír Tomik

bičovaní jihozápadními svetry,
svázanými rukávy do bezvědomí v bezvodé poušti času,
jedlými kaktusy,
kořeněné kousky kůže zad

spánek za dne s očima otevřenýma je splývání
v moři roztaveného zlata,

drž mne do poslední chvíle,
až se rozeřvou,
všechny vichřice a tornáda,

větry nebo svetry nebo blůzky,
máš nade mnou moc

aby bylo jasno, jihozápadní větry,

předzvěst všeho


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Southwest winds.

Lubomír Tomik

whipped by southwest sweaters,
unconsciously tied up in an anhydrous desert of time,
edible cacti,
spicy pieces of back skin

sleeping during the day with your eyes open is merging
in a sea of molten gold,

hold me until the last minute
when they roar up,
all storms and tornadoes,

winds or sweaters or blouses,
You  have power over me

to be clear, southwest winds,

a harbinger of everything

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sedm Holí je karta Crowleyho tarotu.

Crowley - sedmicka holi
 Sedm holí – Odvaha
 Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Poet Video pro Tebe ,,Tmou.“

Zlatá růže

V podzemí Baziliky. Napsal ,natočil, vytvořil ve Studiu Midian LT.
Tmou za růží zlatou.
lyrics: 

Dark.

Lubomír Tomik

in the dark,
  dark dark
into the light

in the dark,
dark dark
into a golden rose

in the dark
  dark dark
into you

XXXXXXXXXX

Zvuk v pozadí a kroky pochází z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty, konkrétně Electronic Sounds - Hollow sound, with buzz. (Specially created electronic sound.) Footsteps On Stone: Walking (Slight Echo) - Walking, 2 men on stone departing. (Slight echo) Interior House Doors - Interior, wooden door closed with heavy echo.
Karta je samozřejmě ,,Mág." 

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

,,Mapa Kontinentu Tvého srdce a jiné básně.“

Hrubý nástřel sbírky dokončen.

Po třech letech uzavřena jedna kapitola. Teď zbývá milion věcí a přežít.

Sbírka začíná slovy od Pavly a Alana…. nezklamu je.

Ani Tebe, budu od Tebe potřebovat jedno slovo na závěr.

Věř mi, budeš v té nejlepší společnosti.

Samozřejmě, překvapení!

A Tvé slovo… jaké bude, pokud, bude vytištěno!

Cemetery of time.

Hřbitov času.

Lubomír Tomik

obdivuhodné květiny jinde nerostoucí,
náhrobky beze jmen, jen -

Zde leží vteřina úsměvu!

Zde leží minutový pohled do očí !

nekonečná pláň mauzoleí obočí které se vzhůru otočí nebo protočí

a když zvedneš od mikroskopu oči,
zaostřila jsi na náhrdelník s naším číslem,

jak Ti asi musí slušet,
zda-li ho nosíš, nebo nenosíš

obdivuhodnou květinu,vonící Tebou, vonící touhou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cemetery of time.

Lubomír Tomik

admirable flowers not growing elsewhere,
tombstones without names, only -

Here lies a second of smile!

Here lies a minute's look in the eyes!

an endless plain of mausoleums of eyebrows that turn or twist upwards

and when you lift your eyes from the microscope,
you focused on the necklace with our number,

as it must suit you,
whether you wear it or not

an admirable flower, smelling of You, smelling of desire

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Eso Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me