Pro ,,Win to all“.

Vzhledem k tomu, co se stalo v únoru a co se blíží mílovými kroky …..nález magnetofonových kazet z roku 1985 a 1992 – únor 2022 a léto 2022.

Co znamená čas ? Věci, vzpomínky, když je všechno TEĎ ?

Zuby Nehty a Masters Hammer.

Vyrazila jsi mi dech , když jsme se loučili .

Poet Video ,,Lupina z domu oběšencova.“

Opravdu, lupina ve videu je z domu oběšencova.

Synchronicity a náhody.


Lupine from the hangman's house.

Lubomír Tomik

hit the nail on the head
under one sun at other times

lupine
lupine
lupine
lupine
lupine
lupine

hit the nail on the head,

No,
  pull it off the wall,
no nails or staples or branches
who gives up

 is a piece of meat on the autopsy table,
echo without hope
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa , skutečné květiny ze skutečného domu oběšencova je....kdyby to byl.....uvidíme -
karta je 6 pohárů ,,Rozkoš"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Dnes je Den D.O.

autOrka fOtOgrafií a kOláže D.O. / Minulý týDen řáDila v Benátkách / Dnes řáDí taDy.

karta crOwleyho tarOtu…jestlipak tam buDe písmenO ,, D ? “

míchám….bulgur s kari a sarDinkami…a karty a…. Trumfová je…. česky je tO ,,Ďábel“ ale anglicky ,,Devil.“

nO, kDO nechce , hleDá DůvoDy ,kDO chce , hleDá způsOby.

-prásk ! –

příliš mnOhO ,,D“ v příspěvku !

-prásk!- ,,O“ taky !

,,Katarze“ by D.O.

3d rendering mri scan machine or magnetic resonance imaging scan device

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Katarze.

D.O.

Lehla si na lůžko v barvách nebe,odložila
duši,položila sebe…
na uších mořské lastury

Bude ticho ?
možná hudba zazní zvuk citery ?

( ,,To dáš “ …slyšela jen )

Pod bílou plachtou, nemajíc rozpaků
vjela do tunelu, přístroje zázraků
Tzzzzzzzzzzzzzzzz…buchbuch…….tzzzzzzzzz
Milion myšlenek v proudu Rezony,
nehnutě ležela ,
nevěstka z Verony
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Catharsis.

D.O.

She lay down on the bed in the colors of the sky, put it down
soul, laid herself …
on the ears of sea shells

Will there be silence?
maybe the music will sound zither?

(„You will“ … she only heard)

Under a white tarpaulin, without embarrassment
she entered the tunnel, the miracle machine
Tzzzzzzzzzzzzzzzz … buchbuch ……. tzzzzzzzzz
A million thoughts in the stream of Resona,
she lay motionless,
harlot of Verona

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

i D.O. vyšla karta Crowleyho Tarotu… ,,Mág.“ Asi jsme na stejné lodi.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Rostla…

….v domě oběšencově. Horký kandidát na dnešní Poet Video.

P.L. mi laskavě zaslal video přistávajícího vrtulníku a domů se mi dostala … tato…bylina, z domu, kde se oběsil muž. To jsem se samozřejmě dozvěděl až později.

Proč nevyužít všechno? Proč ne ? I stíny jsou součástí tohoto světa.

Proč do nich nevpustit trochu světla.

Koláž L.T.

Mise splněna.

Plním jeden slib.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise splněna.

Lubomír Tomik

mlčící, věčné, překrásné, pusté,
džinové začarovali město,
navlékli ho do koňských kůží,
zašili ho do haggisu s rozmačkaným tuřínem
servírovaném v podmořském člunu

když bratr v bělostném rouchu přinesl kávu
řekl Nemo šeptem :
,,Ruku držící 
hrací kostku
ti nechám potřít medem a
pošlu pro šest medvědů a milion jazyků,
bude veselo."

Nautilus se vynořil kousek od maharádžova paláce,
jsi vrcholek minaretu,
svůdná a tyčící se


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slova :

kůň ovce ponorka bratr káva hrací kostka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mission accomplished.

Lubomír Tomik

silent, eternal, beautiful, desolate,
the genie enchanted the city
they put it on horseback
they sewed it into a haggis with a crushed turnip
served in a submarine boat

when his brother in a white robe brought coffee
Nemo said in a whisper:
,, Hand holding
dice
I'll have you smeared with honey and
I will send for six bears and a tongues,
it will be fun. "

Nautilus emerged a short distance from Maharaja's palace,
You are the top of the minaret,
seductive and towering


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Words:

horse sheep submarine brother coffee dice
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obrázky Nautila :

Kevin O Neil a Alan Moore , League of extraordinary gentlemen .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Rytíř pohárů“

MISTROVSTVÍ VĚRNOSTI CITU A ODDANOSTI

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar