Poet Video pro Veroniku ,,Města.“

Napsal, natočil,sestříhal,načetl L.T. ve Studiu Midian pro Tebe
Cities.

Lubomír Tomik

the city is a place at the end of the sun-drenched spine
where you can try to fill the gap of the hotplate inside the spinal cord
screwdriver
rotate
rotate
rotate
survive the brutality of technology
but you just said:
We're gusts
filled cities
places
where we live

You

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ….,, Princ Mečů.“

Z výkladu karty : Princ mečů představuje inspirovanou mysl, která nesnese žádná omezení, žádné zábrany ani zákazy. Touha po tom, nebýt omezován v procesu tvořivého a intuitivního myšlení, je symbolizována Princem, který je odhodlán svými dvěma meči (srpem a velkým mečem) zpřetrhat jakékoli myšlenky, názory a představy, které by se snažily ovládat jeho pohyb (vůz) a opanovat jeho intuitivní myšlení. …. Jde jednoduše o tvůrčí energii, která chce být aktivně vyjádřena

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Nenastavuj druhou tvář…

… potrestal nás někdo za snění ?

Osud nemá nic v hrsti,nic

Boj se lháři a úřady je boj s větrnými mlýny

-Víš co Lubo , běž do…! –

Aha, takže nepadlo to slovo na P.

Lež.

Lži a až si lehneš, pokaždé, vzpomeň , že jsi lhala někomu do očí.

Nenávist je podceňovaný cit.

Mezitím…. ,, Města.“

Piš všude….protože.

Protože, život je někdy nejen ,,boy“ -boj, ale je to pěkná rvačka- a několik špatných zpráv najednou je docela záběr, tedy co zbude, než pohrdat a proklít ?

Člověka, který mne srazil automobilem v rychlosti 65 km/h v obci a lidi, kteří mi během těch tří let od nehody lhali do očí, pracovnice Úřadu Práce, která tvrdí, že žádné problémy vlastně nemám a když jsem jí poslal fotku zpřelámaných nohou tak mi do telefonu řekla – Vy máte jiné problémy, ne s nohama.-

Thrice cursed, thrice damned.

Mám tuto možnost, proč bych to neudělal ? A to je jen začátek!

Karma je zdarma, víme ? Jak říkala jedna dívka.

Pauza.

Pro ,,Win to all“.

Vzhledem k tomu, co se stalo v únoru a co se blíží mílovými kroky …..nález magnetofonových kazet z roku 1985 a 1992 – únor 2022 a léto 2022.

Co znamená čas ? Věci, vzpomínky, když je všechno TEĎ ?

Zuby Nehty a Masters Hammer.

Vyrazila jsi mi dech , když jsme se loučili .

Poet Video ,,Lupina z domu oběšencova.“

Opravdu, lupina ve videu je z domu oběšencova.

Synchronicity a náhody.


Lupine from the hangman's house.

Lubomír Tomik

hit the nail on the head
under one sun at other times

lupine
lupine
lupine
lupine
lupine
lupine

hit the nail on the head,

No,
  pull it off the wall,
no nails or staples or branches
who gives up

 is a piece of meat on the autopsy table,
echo without hope
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa , skutečné květiny ze skutečného domu oběšencova je....kdyby to byl.....uvidíme -
karta je 6 pohárů ,,Rozkoš"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Dnes je Den D.O.

autOrka fOtOgrafií a kOláže D.O. / Minulý týDen řáDila v Benátkách / Dnes řáDí taDy.

karta crOwleyho tarOtu…jestlipak tam buDe písmenO ,, D ? “

míchám….bulgur s kari a sarDinkami…a karty a…. Trumfová je…. česky je tO ,,Ďábel“ ale anglicky ,,Devil.“

nO, kDO nechce , hleDá DůvoDy ,kDO chce , hleDá způsOby.

-prásk ! –

příliš mnOhO ,,D“ v příspěvku !

-prásk!- ,,O“ taky !

,,Katarze“ by D.O.

3d rendering mri scan machine or magnetic resonance imaging scan device

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Katarze.

D.O.

Lehla si na lůžko v barvách nebe,odložila
duši,položila sebe…
na uších mořské lastury

Bude ticho ?
možná hudba zazní zvuk citery ?

( ,,To dáš “ …slyšela jen )

Pod bílou plachtou, nemajíc rozpaků
vjela do tunelu, přístroje zázraků
Tzzzzzzzzzzzzzzzz…buchbuch…….tzzzzzzzzz
Milion myšlenek v proudu Rezony,
nehnutě ležela ,
nevěstka z Verony
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Catharsis.

D.O.

She lay down on the bed in the colors of the sky, put it down
soul, laid herself …
on the ears of sea shells

Will there be silence?
maybe the music will sound zither?

(„You will“ … she only heard)

Under a white tarpaulin, without embarrassment
she entered the tunnel, the miracle machine
Tzzzzzzzzzzzzzzzz … buchbuch ……. tzzzzzzzzz
A million thoughts in the stream of Resona,
she lay motionless,
harlot of Verona

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

i D.O. vyšla karta Crowleyho Tarotu… ,,Mág.“ Asi jsme na stejné lodi.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Rostla…

….v domě oběšencově. Horký kandidát na dnešní Poet Video.

P.L. mi laskavě zaslal video přistávajícího vrtulníku a domů se mi dostala … tato…bylina, z domu, kde se oběsil muž. To jsem se samozřejmě dozvěděl až později.

Proč nevyužít všechno? Proč ne ? I stíny jsou součástí tohoto světa.

Proč do nich nevpustit trochu světla.

Koláž L.T.

Mise splněna.

Plním jeden slib.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise splněna.

Lubomír Tomik

mlčící, věčné, překrásné, pusté,
džinové začarovali město,
navlékli ho do koňských kůží,
zašili ho do haggisu s rozmačkaným tuřínem
servírovaném v podmořském člunu

když bratr v bělostném rouchu přinesl kávu
řekl Nemo šeptem :
,,Ruku držící 
hrací kostku
ti nechám potřít medem a
pošlu pro šest medvědů a milion jazyků,
bude veselo."

Nautilus se vynořil kousek od maharádžova paláce,
jsi vrcholek minaretu,
svůdná a tyčící se


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slova :

kůň ovce ponorka bratr káva hrací kostka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mission accomplished.

Lubomír Tomik

silent, eternal, beautiful, desolate,
the genie enchanted the city
they put it on horseback
they sewed it into a haggis with a crushed turnip
served in a submarine boat

when his brother in a white robe brought coffee
Nemo said in a whisper:
,, Hand holding
dice
I'll have you smeared with honey and
I will send for six bears and a tongues,
it will be fun. "

Nautilus emerged a short distance from Maharaja's palace,
You are the top of the minaret,
seductive and towering


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Words:

horse sheep submarine brother coffee dice
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obrázky Nautila :

Kevin O Neil a Alan Moore , League of extraordinary gentlemen .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Rytíř pohárů“

MISTROVSTVÍ VĚRNOSTI CITU A ODDANOSTI

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Star Fairy.

Muzeum Boulaq na začátku minulého století.

XXXXXXXXXXXXXX

Hvězdná víla.

Lubomír Tomik

vyplňuješ nebeskou klenbu,

rozdrtila jsi vesmír a můj svět najednou,

Béla v muzeu Boulaq,
před stélou Hora Staršího

svět je dokonalý v každé chvíli když jsi

má hvězdná vílo,
čas je jen vůně myrhy v rojích včelích

otčenáš na nebesích,
otčenáš jenž jsi tam,
buď bdělý

aby jsi
 mezerou v mracích nespadl až k nám


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Star fairy.

Lubomír Tomik

You fill the heavenly vault,

You crushed the universe and my world at once,

Béla at the Boulaq Museum,
in front of the stela

the world is perfect every moment you are

my star fairy,
time is just the smell of myrrh in swarms of bees

you are a father in heaven
father you who are there,
be vigilant

that you
 through the gap in the clouds did not fall to us

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Exponát na Stéle Hora Staršího měl Naše číslo a tohle už nejsou náhody, jsou to velké značky podél cesty.
Karta Crowleyho Tarotu na slova podle skutečných událostí, Ty, Crowley před vitrínou v https://egyptartefacts.griffith.ox.ac.uk/destinations/cairo-bulaq-museum
a karta je .... je .

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Picture Of Mona from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

A …asi je čas jet do té Paříže, co myslíš ?

Jubilejní X. ročník Malé Lesní Vernisáže – Příprava a zahájení !

Hudba ve videu :

Tartini’s ‚Violin Sonata in G minor‘ is better knows as the ‚Devils‘ Trill Sonata‘. The technically very difficult piece is bases on the intriguing story of French astronomer Jérôme Lalande, who told Tartini of a dream in which he made a pact with the devil for his soul. The piece is played by Amsterdam Sinfonietta and soloist Ray Chen.
Nejsem vlastníkem autorských práv.


Díky za pozvání, Martine !


Za rok na shledanou !

Trumfová Karta Crowleyho Tarotu je…. zase Ona, ,,Císařovna“ !


from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Ona.

Fotografie od wendel moretti na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Otec Blues.

Lubomír Tomik

rozsekl den na dvě poloviny


svázal řasy k sobě,
jediné a přitom tak jiné

úsměv se nezměnil,
stále vzestup a pád Babylonu,

než nadejde ráno,
budeš jen vzpomínka,

nová,
nová,
nová,

mohl jsem se Tě nadechnout,

voníš,
voníš,
jedinečnou originální vůní ulic pod minarety,

vše co si jen představím,
v ten prchavý moment objetí


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Father of the Blues.

Lubomír Tomik

cut the day in half


 tied  lashes together,
one and so on

the smile didn't change
the still rise and fall of Babylon,

before dawn
You will be just a memory

new,
new,
new,

I could breathe you

You smell
You smell
the only original smell of the streets under the minarets,

everything i can imagine
at that fleeting moment of embrace
XXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu  je.....  jakákoli, Malá, či Velká Arkána...  míchám a ......,,Císařovna".
  Tou jsi.

,,Císařovna představuje princip lásky naplněné moudrostí. Symbolizuje schopnost lidských bytostí lásku dávat a přijímat. Pro Řeky tento symbol ztělesňovala Déméter, Matka Země. Z mýtického hlediska je tento archetyp také vnímán jako Venuše, bohyně lásky, krásy a tvořivé síly. V Jungově psychologickém pojetí představuje tento princip ženskou přirozenost - animu. "
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Pro Malou Lesní Vernisáž 2O22

Čistý průstřel mozku.

Lubomír Tomik

ledový dráp

někdy neusneme,
jen zemřeme

ledový spár zvýraznil obrysy hor

někdy nezemřeme jen usneme,


měla nejbáječnější hýždě v celé Káhiře,

půvabná.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A clean brain shot.

Lubomír Tomik

ice claw

sometimes we don't sleep
we'll just die

the icy gap highlighted the outlines of the mountains

sometimes we don't just die,


she had the most wonderful buttocks in all of Cairo,

charming.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Před odjezdem  do beskydských lesů...karta Crowleyho Tarotu na dnešní den , ať už přinese cokoli je ...

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Z výkladu karty :

PRINCIP ODVAHY, STAV BEZE STRACHU, EXTÁZE A VRCHOLNÁ ZKUŠENOST

Blázen představuje univerzální princip, který je spojován se stavem vědomí zažívaným před narozením a po smrti. Z pohledu životní zkušenosti je tento stav často označován jako mystický, transcendcniální, extatický a transpersonální. Na portrétu Blázna je zobrazen Dionýsos, bůh jara, který je ovinut čtyřmi spirálami silné pupeční šňůry. Ozdoben rohy a hrozny, které k Bakchovi patří, představuje Dionýsos tvořivou sílu, jež má moc vytvářet nové formy, povstávající z jeho schopnosti užasnout nad zázrakem života a z očekávání, jež je prosto strachu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

a jdeme :

Poet Video ,,Turbulence vzpomínek.“

XXXXXX

lyrics

Turbulence of memories.

Lubomír Tomik

Turbulence of memories,

sucked me completely from plane…

… and not at all,

and in general!

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa z oblaků je…. taková, že mi malinko vyrazila dech. Začínal jsem před třemi hodinami s kartou ,,Umění“ –

a právě TEĎ karta …

,,Ďábel.“

Jen pro připomenutí- 22 karet velké Arkány, 56 karet malé Arkány, dva Mágové navíc…to máme osmdesát karet.¨

Včera -publikace ,,Cesty do romantiky.“ ,,Ďábel.

Dnes publikace ,, Turbulence vzpomínek.“ Ďábel.

Co zítra ? M.L.V. 2022 ? 🙂 !

Looking forward to !

A příprava na ni, teď.

,,Vína bývalé Jugoslávie.“….

Napsáno podle skutečného příběhu z konce devadesátých let minulého století. Čteno a nahráno na smartphone, přímo na fotografii.

XXXXXXXXXXXXXXX
Wines of the former Yugoslavia.

Lubomír Tomik

in the forest a lake full of fish,
but no one went fishing there

the faces of the dead wondered from the bottom,
eyes longing
after the enchanted Sun.

xxxx

Vína bývalé Jugoslávie.

Lubomír Tomik

v lese jezero plné ryb,
nikdo tam ale nechodil rybařit

ze dna se divali tváře mrtvých,
oči toužící 
po zakletém Slunci

Právě teď.

Jsi můj Zdroj.

A magical story.

XXXXXXX

Kouzelný příběh.

Lubomír Tomik

vítr si hrál s korunami stromů,
vítr si hrál se střechami domů

na pasece jednorožec,
vyhříval se uprostřed lesa

nechal se hladit sluncem,
odlesky na jeho rohu prosvětlovaly stíny dál mezi stromy

vítr si hrál se střepy vzpomínek
vítr se hrál se stránkami nevydaných sbírek

obklopený barvami, 
koupal se v duze a

hodili přes něj síť,
povalili ho do trávy
starou rezavou pilou ho zbavili rohu a zmizeli.

Když se probral,
zařehtal do ticha,
nevykrvácel,
byl to přece jen ...

Kouzelný příběh.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A magical story.

Lubomír Tomik

the wind played with the treetops,
the wind was playing with the roofs of the houses

unicorn on the pasture,
he was warming up in the middle of the forest

let himself be stroked by the sun,
the reflections on its corner illuminated the shadows further through the trees

the wind played with shards of memory
the wind played with the pages of unpublished books

surrounded by colors,
bathed in a rainbow and

they threw a net over it,
they threw him into the grass
with an old rusty saw they stripped him of the corner and disappeared.

when he woke up
he growled in silence,
did not bleed,
it was just ...

A magical story.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Chlápky, co uřízli roh, poslal samozřejmě kouzelník z úvodního obrázku. Nedrží v ruce náhodou onen upižlaný roh ? Jasně že drží. Ale jednorožci zase doroste.

Obvyklá koupel v moři synchronicit. Při snídani slovo ,,jednorožec“ , poté kouzelník, poté mail od Františka Štorma, jedeme dál!

Poet Video pro Tebe ,,Cesta do romantiky.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Myslím tím - napsáno,natočeno,načteno, basa a bicí v pc, smícháno, sestříháno pro Tebe. Jen tak, být naživu.
lyrics:
The road to romance.

Lubomír Tomik

desert knights
turning into hordes of whitish peaks
sodium chloride

how far is it to Babylon?

zero! nada! nothing!

curve of your neck in black lace
is my personal Jerusalem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A už to lítá, karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je ...náš starý známý,
pan ,,Ďábel."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

,,Princip smyslu pro humor, který si zachováváme i ve chvílích trápení.“

Zřejmě proto, že jsem dnes nahlas četl ,,děravé ponožky boha.“

To mám za to !

Ale….právě mne napadlo, že už mám čas jen do konce roku, dobrý start s tím co jsem dnes četl. Použiji jako základ pro finální verzi sbírky.

-,,Proč přešlo kuře silnici ?-