Má Sněhurko….řekl.

… fotografie P.L., díky za zaslání.

Příště by bylo vhodné poznamenat ,kdo v těch skleněných rakvích je a kde to bylo foceno, třeba se ještě dozvíme.

Zatím jen zpráva- Jestli chceš, publikuj. –

Proč ne, zajímavé fotografie a tady jsou slova…. škrábu slova….nehty obroušené o sklo víko rakve, nejde rozbít a …

Skleněné rakve. Někdo něco říká. ženský a mužský hlas a… stroj ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Má Sněhurko !  ...řekl. / For Not Another Nice Girl /

Lubomír Tomik

všechno bylo špatně, 
jablka byla neumytá a otrávená,

Sněhurky byly dvě,
uložené a oblečené,

ke které z nich si měl lehnout ?

-Má Sněhurko !- řekl.

Ozvalo se zařinčení skla,
tápání rukou,

mlaskání
jak ho nejdříve líbaly
pak už jen kousání a polykání,
ústa rudá jako koláč od marmelády

obě dvě byly Sněhurky
obě snědly neumytá jablka
obě zavolaly na Turky 
skryly se s nimi pod burky,

v záři paviáních očí.


XXXXXXXXXXXXXXXXXX


My Snow White! ... he said. / Pro Not Another Nice Girl /

Lubomír Tomik

everything was wrong
the apples were unwashed and poisoned,

There were two Snow White,
stored and dressed,

which one should you lie down with?

- My Snow White!-

There was a rumble of glass,
groping hands,

clapping
as they first kissed him
then just biting and swallowing,
mouth red as a cake from jam

both were Snow White
they both ate unwashed apples
they both called the Turks
and hid under the burqas,

in the glow of baboon eyes. 

MMMMMMMMMMMMMMM
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci pro Vílu je.... ,, Universum"


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

…z výkladu karty –  a budete přicházet s originálními nápady. Nebudete ochotni tolerovat žádné výčitky svědomí typu „měl bych“. Projeví se vaše potřeba přispět konkrétní službou nebo dobrovolnou účastí na něčem, co má hlubší smysl.

PS: Nakonec to nejsou rakve , ale relikviáře. Pozdě.

Jsou to skleněné rakve se Sněhurkami.

Morning. / For You /

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com
Ráno.

Lubomír Tomik

žijeme,
ráno jsme propluli skrze Scyllu a Charybdu,
gyroskopický kapitán Silver
dával poslední pokyny

obepluli jsme Mys Cit
a když pařát kostry ukázal na sever

přitáhla jsi strunu,
pak strangulační rýha zanechala slunce v nás

toto je místo bez hran ,
brány,
sladký pentagram

žijeme ve světových mlhovinách,
kdo označuje časy dny a roky ?

světla,
na tajuplném plášti noci

žijeme,
v prostoru a času,
v neporušitelné pravidelnosti

vyslala jsi nesčetné pluky krásy a zničila mne útokem, 
hradby z borůvkových koláčů nevydržely nápor strašlivý, 
už dávno jsem Ti předal klíče od bran města,
sladkého pentagramu,
dal jsem Ti všechno,
nemám nic,
jen touhu.


XXXXXXXXXXXXXXX

,, Za Císařem vychází také slunce jako symbol přirozeného zdroje světla. Šamanistické kultury nazírají tento symbol jako projev magické moci, kterou má slunce. " z výkladu karty ,,Císař."
XXXXXXXXXXXXXXXX


Morning.

Lubomír Tomik

we live
in the morning we sailed through Scylla and Charybdis,
gyroscopic captain Silver
gave the final instructions

we surrounded Cape Feel
and when the skeleton claw pointed north

you pulled the string
then the strangulation furrow left the sun in us

this is a place without borders
gates
sweet pentagram

we live in world nebulae,
who indicates times days and years?

lights,
on the mysterious mantle of the night

we live
in space and time,
in inviolable regularity

you sent countless regiments of beauty and destroyed me by attack,
the walls of blueberry pies did not withstand the terrible onslaught,
I gave you the keys to the city gates a long time ago,
sweet pentagram,
I gave you everything 

I do not have anything
just desire

XXXXXXXX
Co na to říká Mr.Crowley ?- ,,Císař."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Curious Being !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Před rokem mi Tina tímhle videem učarovala. Má spoustu zajímavých nápadů, spoustu originálních myšlenek, výborné provedení, dokáže své nápady prodat ! Jeji videa jsou zároveň malé cestopisy, nikdy jsem o Yangshankském monumentu neslyšel, najednou -Boom!- V Číně bude asi hodně zajímavých míst !

Až se zotavím po operaci, se pro ni chci vypravit na malou expedici, zní to až moc úžasně aby to byla pravda ,přesto, slíbil jsem, musím něco prověřit , naštěstí jen kousek od Studia Midian a …ale to až někdy, až budu moci normálně chodit.

XXXXXXXXXXXX

Tino, tohle je pro Tebe, rozjasnila jsi mi dnes ráno !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Starověké stroje. 
/For Tina/

Lubomír Tomik

podívaná na konec dalšího světa 
 starověké mašiny jsou zaparkovány 
v podzemí
          a čekají

až z nich sfoukneme prach 
a budeme potřebovat miliardu plic
aby odfoukly nános milionu let

prozatím se točíme na Saturnově prstenu,
galaxie v galaxii 

jsme jen ozvěny v uších Sfingy,
zasedli jsme k večeři na gízské plošině,
k hostině zvídavosti !

Dobrou chuť !


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ancient machines.
/ Pro Tinu /

Lubomír Tomik

a spectacle of the end of the next world
 ancient machines are parked
underground
 and waiting

when we blow dust out of them
and we're going to need a billion lungs
to blow a million years ago

for now we are spinning on Saturn's ring,
galaxy in galaxy

we are just echoing in the ears of the Sphinx,
we sat down to dinner on the Giza plateau
to a feast of curiosity!

Enjoy our meal ! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX V těchto dnech má Tina v Ridgefield, Connecticut, U.S. výhled z okna malinko zpestřený logem Kláry Sedláčkové https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Díky za rozjasnění dnešního rána, jsem na řadě !

XXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci fotografie která putovala přes oceán je …..

ANO. Něco se začíná dít, něco se děje, vždy jsem to věděl.

Jsme na správné cestě !

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

https://www.youtube.com/c/CuriousBeingbyTina

Poet Video pro Tebe ,,Stínoví psi!“

Prostě jen tak pro Tebe se sešlo několik věcí.
Minulost,budoucnost, přítomnost.Stínoví psi.
Pin Master se dá objednat na adrese

http://speckmetal.net/

XXXXXXXXXXXXXXXX

Stínoví psi.

Lubomír Tomik

stínoví psi mají hlad
stínoví psi přináší chlad

stínovi psi jsou letci kamikadze
usmívají se a třesou Ti pravicí -Pojď, poletíme !-

obloha do ruda
slunce v rojích meteorů

stínoví psi mají hlad,
nakrmme je

máme lístky do první řady v kinosále reality
na představení o kose šepotu,
o sklízni
bronzu.Shadow dogs.

Lubomír Tomik

shadow dogs are hungry
shadow dogs bring cold

the shadow dogs are kamikaze pilots
they smile and shake your right hand-Come, let's fly!

ore sky
sun in swarms of meteors

shadow dogs are hungry,
feed them

we have tickets to the front row in the reality cinema
to a performance about a scythe,
about the harvest,
bronze. 

XXXXXXXXXX
Trumfová Karta Crowleyho Tarotu na publikaci stínového videa je - ,,MÁG" !
Přísahám,nelžu!

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Večer.

Fotografie od Kateryna Babaieva na Pexels.com
XXXX
Večer.

Lubomír Tomik

večer kulminoval v jediném okamžiku,

kolem svištěla auta nekonečný kordon prokletí
nic není třeba

chlápek se protáhnul,
plivl si do dlaní,
vzal lopatu a
začal
pálit padlá těla andělů,
někteří ještě třepotali křídly

luxusně natřená a nenasytná 
byla ústa krematorní pece

hučení plamenů v soundtracku 
rezavých větráků

po andělech přišli na řadu lidé,
v ruce jsem držel vzpomínku na Tebe
kousek duhy

jen to pak krátce zasyčelo,
stalo se to ?

Večer kulminoval v jediném okamži   
KUK!
a mám Tě, 
žádný smutek,
usměj se prosím,

nakonec pece vyhasly,
někdo lusknul prsty a andělé se znovu vznesli,

plazil jsem se popelem,
už byl skoro venku a
najednou 
-Prásk!-

zavřely se dveře pece a vyšlehly plameny,
teď už nepálily,
byli spíše s polibky obeznámeny,
vítány!

Večer kulminoval v jediném okamžiku a co je to okamžik ?

Jen mžik.


XXXXXXXXXXXXXX


Evening.

Lubomír Tomik

the evening culminated in a single moment,

an endless cordon curse cars hissed around the us 
nothing is needed

the guy stretched
  spat in his hands,
took a shovel and
  he has begun
burn the fallen bodies of angels,
some were still fluttering their wings

luxuriously painted and voracious
was the mouth of a crematorium furnace

the roar of flames in the soundtrack of
rusty fans

after the angels came people,
I held the memory of You in my hand
a piece of rainbow

only then it hissed briefly,
it happened ?

The evening culminated in a single moment
-LOOK!-
and Gotcha,
no sadness
smile, please,

eventually the furnaces went out,
someone snapped by fingers and the angels rose again,

I crawled to ashes,
 was almost out and
suddenly
- Crack! -

the furnace door closed and flames erupted,
they didn't burn now
they were more familiar with the kisses,
welcome!

The evening culminated in a single moment and what is the moment?

Just a moment. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov po ránu kdy...na tom nezáleží, karta je -,, Smrt."

Kosti, vytvářející náš dnešní obraz, představují linii našich předků, ale i naše odhodlání růst a vyvíjet se opakovanou smrtí a po ní následujícím znovuzrozením.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Plody, které Smrt sklízí kosou v lese synchronicit rostou.

Třeba jako dnešní Poet Video. Ještě neexistuje, jen idea. Propojení tří věcí z pohledu mrzáka.

Nelituj se , zvedni zadek .