Hammer fall.

Fotografie od Laker na Pexels.com
Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pád kladiva.

Lubomír Tomik

pokaždé když padám do temnoty,
líbám konečky Tvých prstů

sevřeš rukojeť kladiva pevněji
usmívám se když se sklovina mění v třpytivé démanty

dívám se Ti do očí,
hebká mašinka šerosvitu
 seskakuje z kolejí
a s ní všechno co jsem ztratil i našel

pokaždé když padám do temnoty,
jsi tam,

úžasná kormidelnice na Lodi Rakví,

pořád a pořád se nechávám naverbovat jako plavčík,
čekající,
až protneme Obratník Kozoroha,
posledního,

roh jednorožce ,
pogumovaná násada kladiva,
kormidelní kolo

pokaždé když padám temnoty,
líbám konečky Tvých prsůXXXXXXXXXXXXXXXHammer fall.

Lubomír Tomik

every time i fall into the darkness
I kiss your fingertips

you tighten the handle of the hammer
I smile as the enamel turns into shimmering diamonds

I look you in the eye
soft chiaroscuro machine
  jumps off the tracks
and with her everything I lost and found

every time i fall into the darkness
are you there,

amazing steersman on the Coffin Ship,

I keep recruiting like a lifeguard,
waiting,
when we cross the Tropic of Capricorn,
the last

horn of last unicorn,
rubberized hammer handle,
steering wheel

every time I fall into the darkness,
I kiss your breaststips

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu- ,,Velekněz."
 
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Moulin Rouge, 1935.

Palác zapomnění.

Lubomír Tomik

V paláci zapomnění 
smrt na nás zuby cení,
Moulin Rouge beznadějně plná

sedneme si k poslednímu stolu,

 náš dech

se promění ve dvě sbíječky 
                         ticha,

romantika za zdmi Jericha,

tančíme bez muziky,
která neutichá

náš dech,
byl jeden,
náš dech

palác zapomnění lehl popelem,
palác zapomnění dávno není

jen se mi zdává o Tvých očích,
půlnočních,

rituální přidušení,
když se na mne díváš shora.


Jak pojmenovat Krásu,
             než Tvým jménem ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Palace of Oblivion.

Lubomír Tomik

in the palace of oblivion
death values teeth,
The Moulin Rouge is hopelessly full

we sit at the last table,

 our breath

turns into two jackhammers
                          of silence,

romance behind the walls of Jericho,

we dance without music,
which does not ends

our breath
was one
our breath

the palace of oblivion lay in ashes,
the palace of oblivion is long gone

I just dream of Your eyes of
midnight,

ritual suffocation,
when You look at me from above .

How to name Beauty
            if not in your name?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z Moulin Rouge roku 1935 je.... JE a není to možné, skutečné, aby se propojila slova s kartou ,JE ?

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Poet Vzpomínka na Starý Martinov, červen 2015, Ukrajina.

V červnu 2015 jsme se zúčastnili akce Ministersva Obrany ČR https://www.jh.cz/cs/aktuality/nova-p… Natočil jsem tehdy tyto záběry. Teď jsem je mohl smíchat se zvukem ve Studiu Midian, aspoň takto říci NE válce.

,,Blázen.“

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu – V určité oblasti svého života se právě projevujete beze strachu takoví, jací opravdu jste. 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Jediný blázen je tady Putýn Putin.. .

Pro Mimo.ň audio báseň….. kterou zavinila jedna fotka kopce ,z nějakého důvodu mi Ji připomněla.

Audio pozdrav ze Studia Midian.

VVVVMMMMMŇŇŇŇ

Pro Mimo.ň !

Lubomír Tomik

kromě Ň
jsou ještě jiná písmena
hrají sólo

Mimo.ň k abecedě si přivoň
Mimox je rozervaný xerox
Mimow je prázdný domov
Mimot je všeho schopný erotický robot
Minor je tenorův teror
Mimok je zběsilý prvok
Mimoj a jeho bratr Bivoj
Mimof je francouzský režisér filmů o černé krajce, bez rýmu obsadil do něj bývalou blondýnu
Mimoř hlavně na hranici nehoř
Mimoš zdraví Tě Luboš
vlastně ne,
Lubomír,
sakra ať už je tam MÍR,

a Mimo.ň,
k abecedě si přivoň,

Ó má vznešená,
v záblesku zmizelá,
 Hirošimo !


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMMMMMMMMM

Pro Mimo.ň!

Lubomír Tomik

except Ň
there are other letters
they play solo

Except for the alphabet

Mimox is a torn xerox

Mimow is an empty home

Minot an erotic robot, is capable of everything
Minor is the tenor's terror
Mimok is a frantic element
Mimoj and his brother Bivoj
Mimof is a French director of black lace films, he cast a former blonde without a cold
Mimoř mainly on the border does not burn
Mreetings Luboš
actually no,
Lubomír,
damn let it Peace be there

and Mimo.ň,
smell the alphabet,

Oh my noble
disappears in a flash,
 Hiroshima! 

VVVVVVVVVVMMMMMMMMŇŇŇ
Karta na publikaci ,karta Crowleyho Tarotu na slovo psané i čtené ve Studiu Midian je ...no jasně.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Tady ještě pokus o melodii který nevyšel, noha po zákroku je….oslabená opuchlá nepěkná a Ultracod od bolesti nepomáhá….mělo to být asi nějak takhle

Co jste dělal 5. února?

Ta fotka je….fantastická, může za můj následující příspěvek na mé stránce ,,,Pro Mimo.ň“

-Co jste dělal 5.února? –
-Nevím.-
-Přiznejte se !-
-No…5.října jsem objímal někoho kdo mi roztrhal srdce na malé kousky popsaného papíru a všechny je vyhodil do vzduchu ,vítr je odvál, přesně jako tu chvíli, kdy jsem se díval za odjíždějícím autem a Ty jsi se usmívala.

White Nights.

Fotografie od – – na Pexels.com

XXXXXX

Bílé noci.

Lubomír Tomik

čas nářků a bílých nocí,
čenichy větří

hlubokou nocí přebroď se na druhý břeh
mlhavou vidinou stín černého šatu

mýtinou
dívky vtančily v kruh

světla očí plují nebem
nedej se pobízet,
nastup a jedem,
cesta je daleká
dlouhé a nerovná

     z dálky už šeptá
   bílých nocí,
půlnoční královna 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

White Nights.

Lubomír Tomik

wailing and white nights,
muzzles wind

cross the night to the other shore
long shadow shadow of a black dress

clearing
girls danced in a circle

eye lights fly through the sky
don't push
boarding and let's go
the road is far
long and uneven

   already whispering from a distance
  midnight queen of the
 white nights 
XXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov ránu kdy za okny je ještě tma je... ,,Věž."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v