POET STORY II. VIDEO

nahráno ve Studiu Midian ve Starém Městě .Autorka fotografie Shraddha Agrawal . Zvuk příboje ze zvukového archivu BBC, volně dostupný pro neziskové účely.
Virtuální loutna L.T….zajímavý zážitek.
POET STORY II. 
 ,,Úplněk."

Lubomír Tomik

Úplněk zasílal z nočního nebe vůni kyseliny. Sedí spolu na břehu moře.
Zvednou se a vkročí do vln, zrnka písku přilepená na kůži.

Bílé zoubky se mihnou za noci.
Pohyb vpřed.
Zakloněná hlava ,pak bolest, řev.
Tvář se zbarví rudou.
Úšměv, kusy masa v překrásných ústech.

Vlny obepínají nohy pevným poutem.
Vykusují kusy těla.Zvláštní způsob přijímání.
Posvátný obřad.

Zuby jako nože krájí zbylou mystickou horu plnou chlapeckých snů.
Vydechnou , vykřičí se do noci a šumění příboje.
Padají do vlhkého půlnočního písku.

Nad nimi se vznáší Seraf a brnká na loutnu, oceán odnesl krev do hlubin.

Sny zmizely v bílém trysku přítomnosti a Oni,

samou láskou by se nejraději snědli.


POET STORY II.
 ,,Full moon."

Lubomír Tomik

The full moon sent the smell of acid from the night sky. They sit together on the sea shore.
They rise and step into the waves, grains of sand stuck to the skin.

White teeth flicker at night.
Moving forward.
Head tilted, then pain, roar.
The face turns red.
smile, pieces of meat in a beautiful mouth.

The waves encircle the feet with a strong bond.
They bite pieces of the body. A special way of receiving.
Sacred ceremony.

Teeth like knives cut the remaining mystical mountain full of boy's dreams.
They exhale, screaming into the night and the rustle of the surf.
They fall into the damp midnight sand.

Above them floats Seraph and strums the lute, the ocean washed away and carried blood to the open sea.

Dreams have disappeared in a white jet of presence and They,

by love alone they would rather eat.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Karta na publikaci POET STORY pro Tebe je Crowleyho Desítka Disků .
Crowley - desitka disku

Armada.

Fotografie od Kseniya Buraya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Armada.

Lubomír Tomik

čas zasednout ke slavnostní tabuli,
tiché kosti,
tam hluboko v moři

tisíc a jedna loď,
blýskavá těla ryb a zlatých prutů ,
jsou jedním

vejdi prosím,
přeruš ticho svými slovy,
buď úžasná


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Army.

Lubomír Tomik

time to sit down at the festive table,
silent bones,
there deep in the sea

a thousand and one ships,
glittering bodies of fish and gold bars,
they are one

come in please
break the silence with your words,
be amazing

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci je …

Crowley - 15 - dabel

Laskavé oči.

Fotografie od Timothy Paule II na Pexels.com
Ulicí na Silvestra.

Lubomír Tomiklaskavé oči,
vzpomínat bolí,
 proto nevzpomínej a dívej se dopředu

vykřikni do pláství medu dnešního rána

ranní ulicí na Silvestra,
jdu s Tebou

pojďme do světla dne,
co bylo, bylo.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


New Year's Eve street.

Lubomír Tomik


remember hurts, so don't remember and look ahead,

shout into the honeycomb this morning

on New Year's Eve,
I go with you

let's go to the light of day,
what was was.

POET STORY ,,Požírač snů“ Audio…

Read and recorded FOR YOU, before five minutes in Studio Midian.

Sladkou a Brou

Karta Crowleyho Tarotu na POET STORY JE…. na fotografii nahoře v galerii .

Lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFor Veronica on Good nightXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

He was walking on the road, echoing the silence inside.
„Thank you,“ said, and that was the last time.


The birds sang about eating dreams.
At least that’s what he was talking about at the Bird Assembly.


It came from nowhere in the days when roads became battlefields, steel creatures flew in the air and fire could pass through. So he left his victims, dead, without fantasy, dreams, desires.
He played the strings of the wind and added a million dreams to them, watching the landscape in front of him.
The birds fell to the ground, pieces of flesh in silent agony.
He came to them.

Took their feathers and dreams of flying.
Put on wings and headed up for the sky.
What dreams do Angels have?
What dreams does God have?

When it was all down, in the spiral of your smile, nodded appreciatively, God’s dream was … WAS.

What dreams will the Devil have?

About You, my Love ?

Fotografie od Genaro Servu00edn na Pexels.com

Poet…. Story. Dnes pro Tebe o ,,Požírači snů“.

Fotografie od Julia Volk na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPro Veroniku na Sladkou a Brou.XXXXXXXXXXXXX

Kráčel po cestě a ozvěnou mu bylo ticho uvnitř.
,,Děkuji.“ řekl a bylo to naposledy.
Ptáci zpívali o tom , že pojídá sny.
Aspoň se to o něm vyprávělo na Ptačím sněmu.


Přišel odnikud za časů, kdy se silnice staly bitevními poli, v povětří létaly ocelové stvůry a ohněm se dalo projít jinam. Tak opouštěl své oběti, mrtvé, bez fantazie, snů, touhy.


Hrál na struny větru a přidával k nim milion spolykaných snů, sledoval krajinu před sebou.
Ptáci popadali na zem, kusy masa v tiché agonii.
Přišel až k nim.

Vzal jim jejich peří a sny o létání .
Nasadil si křídla a zamířil vzhůru k nebi.
Jaké sny mají andělé?
Jaké sny má Bůh ?

Až bylo po všem, ve spirále Tvého úsměvu klesal dolů, pokyvoval uznale hlavou, Boží sen byl…byl.

Jaké sny bude mít Ďábel ?

O Tobě ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFor Veronica on Good nightXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
He was walking on the road, echoing the silence inside.
„Thank you,“ said, and that was the last time.


The birds sang about eating dreams.
At least that’s what he was talking about at the Bird Assembly.


It came from nowhere in the days when roads became battlefields, steel creatures flew in the air and fire could pass through. So he left his victims, dead, without fantasy, dreams, desires.
He played the strings of the wind and added a million dreams to them, watching the landscape in front of him.
The birds fell to the ground, pieces of flesh in silent agony.
He came to them.

Took their feathers and dreams of flying.
Put on wings and headed up for the sky.
What dreams do Angels have?
What dreams does God have?

When it was all down, in the spiral of your smile, nodded appreciatively, God’s dream was … was.

What dreams will the Devil have?

About You, my Love ?

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci první Poet Story je…. YES: ,,Královna Pohárů“

Crowley - kralovna poharu
Královna pohárů se neustále pokouší vědomě uchopil své city a vyjadřovat je beze studu a bez toho, aby je předem posuzovala. Neutíká před svými city, nepotírá je ani nepotlačuje. Je schopná dát je najevo jasně a otevřeně. Nepoužívá svých citů k útoku, ani se za své city neomlouvá.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1041-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-pohar

Asi to dnes pro Tebe načtu tuto Poet Story….ve Studiu Midian. Na dobrou noc skutečně.

Roman bathers marching.

Abych.

Lubomír Tomik

abych si vypíchal oči jehlami,

abych neviděl nic 
jen Tvou tvář ve snech,

abych si vypíchal oči jehlami,
nepotřebuju kamenné ruce,

pochodující legie římských lazebníků,
mi podá ručník,


celý ho zašpiním

v kaktusových polích života se docela hodí


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
To.

Lubomír Tomik

to prick my eyes with needles,

so I don't see anything
only your face in dreams,

to prick my eyes with needles,
I don't need stone hands,

marching legions of Roman bathers,

 hands me a towel

I'll get him all dirty,


in the cactus fields of life quite suitable

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Crowley - 8 - spravedlnost

Poet Video ,,Therianthrop“

Read and recorded For You in Studio Shaark http://www.shaark.cz/ From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s /2016/ Natočeno ve Slováckém Muzeu v Uherském Hradišti http://www.slovackemuzeum.cz/ 
lyrics:


,,Reality is unimaginable, without any subject experiencing it.

Albert Hoffman"


I drew him and He ...

Lubomír Tomik


I drew therianthrop and He...

He jumped off a rock and stabbed me with
Antlers of time,

 stabbed me completely,
lightly swipe the pencil over the paper,

as I drew him.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jeskynních slov napsaných v roce 2016, čtených v roce 2021, pozítří 2O22, čas, karta je … ,,Princ Mečů “ ,neobvyklé.
Crowley - princ mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Steps.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Boží kroky.

Lubomír Tomik


kolik máme určeného času

kam mizí všechny krásné věci, chvíle,proč prý to dělám,
nemůžu nic změnit, aspoň se snažím,

nejsme od začátku stvoření ke zničení?

nepohodlní,
neschopní vypátrat boha
dalekohledy namířenými do minulosti

rozbité solární plachty,
zrození ke zničení

jenže přes to všechno 
Ty jsi


pocta slunci,
sochy , 
od obzoru k obzoru


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

God's steps.

Lubomír Tomik


How much time we have

where all the beautiful things disappear, momentswhy am i doing this
I can't change anything, at least I'm trying

aren't we from the beginning of creation to destruction?

uncomfortable,
unable to track down god,
binoculars pointing to the past

broken solar sails,
birth to destruction

but despite it all
You'retribute to the Sun,
statues,
from horizon to horizon.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho tarotu na publikaci slov pro Tebe v kalném ránu, mlhavém, propršeném i když je prosinec... ,,Královna Holí"

Crowley - kralovna holi
,,…jak velký kus cesty jste urazili, abyste se mohli octnout tam, kde se právě nacházíte.

From my veins.

Fotografie od Jonas Ferlin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Z mých žil.

Lubomír Tomik

z mých žil
z mých žil

někdo utrhl květ
a pak hltavě pil

někdo v nich žil
celý svět krásou zastínil

město spí,
na korbách náklaďáků

půlnoční blues,
nemůžeme zkrotit Slunečního koně,
jsme příliš bezbranní.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
From my veins.

Lubomír Tomik

of my veins
of my veins

someone plucked a flower
and then drank greedily

someone lived in them
the whole world was overshadowed by beauty

the city is sleeping
on the back of trucks

midnight blues,
we can't tame the sun horse
we are too helpless.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKartaCrowleyhoTarotunapublikaceranníchslovproTebejeZamilovaní

Crowley - 6 - milenci
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Poet Video pro Tebe ,,Stufio,vládce bočních uliček“

,,Stufio, ruler of the side streets. " Read and record For You in Studio Shaark www.shaark.cz From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s /2016/ Natočeno ve Slováckém Muzeu v Uherském Hradišti http://www.slovackemuzeum.cz/Stufio, ruler of the side streets.

Lubomír Tomik

Shortly after the end of the war
they come from Vienna

three
four
per day

mostly naked and tied to a goat,
hands around the neck
they do not bury them.

They let them go downstream,
like some puffy and pale,
mysterious,
toy boats.

Virtuální klavír L.T.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je ... ,,Eso disků"


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk


Crowley - eso disku
Není to moc dobře vidět, ale ve středu malby Lady Friedy Harrisové…

Lady Frieda Harris.jpg
…. jsou tři šestky.

Kříž u potoka po sto letech.

Fotografie od Simon Berger na Pexels.com
Kříž u potoka po sto letech.

Lubomír Tomik

Královnou Noci,
démantem jež pohltila stoka

tělo roztrhané,
nad sebou,
kříž u potoka


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOVE

A cross by a stream after a hundred years.

Lubomír Tomik

Queen of the Night,
the diamond that engulfed the sewer

body torn and
over me,
cross by the river

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXECrowley - 3 - cisarovna

Heart whisper.

Fotografie od Kasuma na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Šepot srdce.

Lubomír Tomik

američtí kosmonauti letí k Měsíci

zděšeně sledují zaparkovanou ruskou kosmickou lodˇ,
postavičky ve skafandrech

zděšeně sledují, 
jak Rusové natírají Měsíc na červeno !

-Houstone, máme problém, máme veliký problém!-

spojení praská a šumí dálkou a
ozve se

-V pohodě, až to Rusové natřou,

vezměte si z nákladového prostoru štětce a bílou barvu a

napište tam Coca Cola,
Houston končí!-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jsme jen naběračky,
polévky slz.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Heart whisper.

Lubomír Tomik

American astronauts fly to the moon

they watch the parked Russian spaceship in horror,
characters in spacesuits,

they watch in horror,
The Russians are painting the moon red!

-Houston, we have a problem, we have a big problem!-

the connection cracks and buzzes at a distance and
will answer

-All right, when the Russians paint it,

take a brush and white paint from the cargo area,

write Coca Cola there,
Houston is over!-


NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

We're just ladles in the
tear soup.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
šepot Srdce je Crowley - 3 - cisar

Starý vtip, někdy z devadesátých let.

Kulečník s Robem.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Billiard.

Lubomír Tomik


skluz 
větru
v nenávratnu

smrt 
je  zkažená  rybí  polévka,

nečekaná nespatřená,

zklamání nad mou šíleností ,


eroze času ,
doprovodné perkuse vteřin,

stále vidím ty ohně ,
žhnoucí ve Tvých očích,
není před nimi úniku,


 bradavky v bledých světlech kulečníků

kulečníků
kulečníků

žádné ploužení stíny,
ale TANEC TANEC TANEC do posledního dechuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Billiard.


Lubomír Tomik


chute
wind
in irretrievable

death is spoiled fish soup

unexpected unseen

disappointment at my madness,


time erosion,
accompanying percussion ,
for seconds,

I still see everywhere the fires,
glowing in Your eyes,
there is no escape from them,


 nipples in the pale lights of billiards,

bi
lli
ards
billiards

no gliding shadows
but DANCE DANCE DANCE to the last breath
with You , my love.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe v zasněženém dni, je....,,Poustevník" a to asi i budu.

Crowley - 9 - poustevnik
Nejsou žádná pravidla.
Fotografie od Ali Pazani na Pexels.com

Poet Video pro Tebe ,,V podobě červa Maguey“

Video nereálných hodin, které se samy nastavovaly a běžely …jinak, natočila D.O. v Opavě, zvuk nahrán ve Studiu Midian ve Starém Městě.
Pro Tebe napsáno nahráno sestříhán a publikováno a karta Crowleyho na publikaci…ať bude jakákoli….

Aha. 78 karet, jednoho mága, několik vteřin míchání, dělení na tři kopky tam a zpět, znovu míchání, karty do vějíře a jedu po hraně, až najednou mrazení, vytáhnu kartu –
karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je ZNOVUCrowley - princezna poharu

ta samá jako na začátku přípravy videa, v tomhle žiji. Stále musím být v komatu, jiné vysvětlení pro tyto věci není, nebo…spíš si připadám, jako bych v počítačové hře dostal nový život, některé funkce a možnosti okolí se upgradovaly, jiná grafika, nové archeologické nálezy, teorie, neexistují vzdálenosti, čas je…byl… bude …nebo začal zítra ? …. a tedy pro Tebe-


lyrics:

MAGUEY!
In the form of the Maguey worm.

Lubomír Tomik

is coming
is coming
time is not a problem

hearts beat in the poison world

he died
he went crazy
he shouted

Maguey
pain and desire

Maguey
pain alone

Zkusíme něco úplně jiného. ,,Maguey“

Dnes slova o … https://en.wikipedia.org/wiki/Maguey_worm , zkusme něco úplně jiného.

Schválně, co z těchhle slov vykouzlíme...pro Tebe.
Vždycky udělej něco, co od tebe nikdo nečeká, i když ho NEZAJÍMÁŠ /...no a co ? Jsem celý rozbitý, zlámaný...ale ne zlomený. /

Kdyby byl na světě jeden člověk , který by si řekl, -Zajímavé!- a pousmál by se.
 A i když nebude a není.
No a co ? 
Všichni zemřeme.
Maguey.
V podobě červa Maguey.

Lubomír Tomik

přichází,
přichází,
čas nesnází

srdce bijí v jedovém světě

zemřel 
zešílel
vykřikl

Maguey
bolest a touha
Maguey
bolest pouhá


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

MAGUEY!
In the form of the Maguey worm.

Lubomír Tomik

is coming
is coming
time is not a problem

hearts beat in the poison world

he died
he went crazy
he shouted

Maguey
pain and desire
Maguey
pain alone

MAGUEY!

Karta na začátek je....SAKRA ! ,,Princezna Pohárů ! " Crowley - princezna poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

WOW. Crowleyho Tarot jde až na dřeň. Obsahuje všechno a na začátek…dobrý start.

TY.

Queen.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Smrt.

Lubomír Tomik

smrt je královna v téhle hře,
skáčeme z bílých polí na černé a zpět

rychle měníme své tváře,
podle pocitů a přání

jakoby život byl jen sen
a ne rytířské klání

zítřejší Luna,
rudé meče,
jílce,
sevřené pevně.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Death.

Lubomír Tomik

death is the queen in this game,
we jump from white boxes to black and back

we change our faces fast,
according to feelings and wishes

as if life was just a dream
and not knightly battles

tomorrow Luna,
red swords,
hilts,
tight.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowley - kralovna holi
Wow. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

Na slova o královně ….Královna. Jedna ze čtyř.

Obloha na Norimberkem 14.4.1561 n.l.

,,Norimberský nebeský úkaz roku 1561 byla událost, která patří k nejstarším dochovaným zprávám o UFO. Došlo k ní 14. dubna 1561 v ranních hodinách, kdy obyvatelé Norimberka pozorovali na obloze různé útvary jako srpky, disky, šípy, trubky a kříže, které měnily polohu a vypadalo to, jako by mezi sebou bojovaly. Neobvyklá podívaná trvala více než hodinu. Norimberský tiskař Hans Glaser později vydal podrobnou zprávu o záhadném incidentu, doprovázenou vlastními barevnými ilustracemi. Moderní věda fenomén vysvětluje jako halové jevyCarl Gustav Jung ve své knize o létajících talířích poznamenává, že Německo v té době žilo ve zjitřené atmosféře náboženských konfliktů a každá neobvyklá událost mohla snadno vyvolat mystické úvahy.“

Zdroj : Wikipedia

Kondenzační stopy napříč časoprostorem, napříč realitami?

Crowley - trojka mecu
pocit smutku přichází jen prostřednictvím záporného myšlení. V mysli si přehráváte obehranou pásku svých pocitů z minulosti, se kterou souvisí i vzorec myšlení. Ale ten nám byl vlastní v době minulé, nikoli dnes. Vůbec nejde o smutek ve vašem srdci, který skličuje celé tělo. Není to nic jiného než sklon neustále křísit zašlé střípky minulosti, zvláště ty nejbolestivější a nejsmutnější. Jestliže si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste připraveni změnit perspektivu, ze které vnímáte svou minulost, spolu se vzorcem myšlení tak, abyste vyloučili jeho negativní podtext.

https://web.archive.org/web/20150925051740/http://brevia.hcura.org/war-in-heaven/ War in heaven.

Prázdné nebe.

Fotografie od Edgar Hernandez na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Prázdné nebe.

Lubomír Tomik

To prázdné nebe,
než první lidé vzlétli

jen ptáci a touha létat

dopravní letadla plná lidí krájejí modř bílými čarami jako nejostřejšími kuchyňskými noži

v minulosti by se lidé křižovali 

někdy se snad mohlo stát, že by se časoprostor nastrouhal na struhadle,

protnuly se okamžiky a nad Norimberkem

stopy rtěnky na zrcadle se rozplývají a mizí

když sfoukneš svíce.,

noc se rozhoří tmou,
brilantní ohňostroj života.
Empty sky.

Lubomír Tomik

That empty sky,
before the first humans took off

just birds and the desire to fly

airliners full of people cut blue with white lines like the sharpest kitchen knives

in the past, people would cross


sometimes it could happen that space-time grated on a grater,

moments intersected and over Nuremberg


traces of lipstick on the mirror fade and disappear

when you blow out the candles.

the night burns with darkness,
brilliant fireworks of life.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA
Fotografie od Flora Westbrook na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci kondenzačních slov je …. ,,Královna Disků“

Crowley - kralovna disku
,,  budovat nové světy, které budou bohatší a nebudou tak pusté a neplodné jako pouště minulosti. Díky své holi s krystalem na vrcholu jasně vidí, co potřebuje v oblasti zdraví, financí, práce a vztahů.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1055-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-disk

Půlnoční pro Tebe, miláčku. ,,Do not come with flowers in your hands.“

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEVVV
Nepřicházej s květinami v rukou.

Lubomír Tomik

nepřicházej s květinami v rukou,
nepřijížděj v zamřížovaném autě,

palba ticha,
zvuky které se vkrádají vkrádají

neusmívej se s krví v ústech,
nekřič s prázdnou hlavou,

protože tady číhá smrt,
tady je,
číhá smrt

běž do Noci, do té dobré noci,

vzhůru do bolesti,
nevracej se bez srdce naplněného temnotou,
temnou tmou,
krví mou
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVERONIKAVVVV
Do not come with flowers in your hands.

Lubomír Tomik

don't come with flowers in your hands,
don't come in a barred car,

silence fire,
creeping sounds creeping

don't smile with blood in your mouth,
don't shout with an empty head

because death is waiting here,
here is,
death lurks

go to night, good night

up in pain
do not return without a heart filled with darkness,
dark darkness,
my blood

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVV
/Kareta je želva, to jsem napsal špatně -KARETA-  a tedy.../ KARTA na publikaci půlnočních slov pro Tebe je ....karta Crowleyho Tarotu samozřejmě,.... ,,Rytíř Disků"
Crowley - rytir disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1054-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-disk

,,…. příležitosti, které vám poskytnou buď lidé narození ve znamení Lva, a nebo o hodně starší muži kteréhokoli znamení.“

ŽIJU TO.

Od začátku jsem teď psal ,,Nepřicházej …“ pro Tebe jako půlnoční, s tím ,že ji publikuji prvních šest minut po půlnoci a šest vteřin zítřka ….budiž.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com