The Real Poet Video : Her Beauty.Krátká obrazová a zvuková koláž pro Tebe, skutečné básnické video.

Lyrics:


Her Beauty.

Lubomír Tomik

Her beauty,
web.

It's moving
first,
second,
third rope.

She sets out for preyBouře nad naším domem, thajské ryby v Praze, Hotel Hasa v Praze

Autor titulní ilustrace: Mike Mignola
Zvuky z archivu BBC, či zakoupeny / Harmonika /

The Lexicon.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

The Lexicon.

Lubomír Tomik

pod paží klíč k srdci,
vítr se zvedl,
otočil stránky Lexiconu

někdy je překvapení součástí cesty,
překvapovala jsi mne pořád,
pořád

miloval jsem to,
vždy jsi na realitě udělala pevný uzel ,

musel přijít jiný Alexandr,
aby ho rozseknul

mne jsi rozsekla jen napůl,

má nejkrásnější Gilotino
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Artem Beliaikin na Pexels.com
The Lexicon.

Lubomír Tomik

under the arm the key to the heart,
the wind picked up,
 turned the pages of the Lexicon

sometimes surprise is part of the way
You always surprised me

always

I loved it
You've always made a real knot in reality,

another Alexander had to come,
to chop it up

You only cut me in half,

my the most beautiful guillotine!

Guardian of leprosy.

https://www.diyphotography.net/photographer-shares-the-heartbreaking-horrors-of-leprosy-in-iran/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guardian of the leprosy.

Lubomír Tomik

drove away flies in the hot air this afternoon,

 stepped out of the door directly opposite him and whispered:

"The concept of time is the moment,
in which you take the handle,
a year later you enter
a year later you will look Her in the eye,
a year later  hug Her and ...
or not,

EVERYTHING IS NOW,
IT'S JUST HAPPENING !!! "

in slow motion
started with leprosy to sick people,
infected,
limbs fall off,

you can't divide the world into vaccinated and unvaccinated,

what are we going to wear, other stars?

and suddenly,
from behind the walls of bodies,
crying behind a wall of mirrors,
sadness is a smile
a smile is sadness

NOW,
I dance with You and YOU are breathtaking.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strážce leprosérie.

Lubomír Tomik

odehnal v rozpáleném vzduchu odpoledne mouchy,

vystoupil ze dveří přímo naproti němu a zašeptal :

,,Koncept času je okamžik,
v němž bereš za kliku,
o rok později vejdeš,
o rok později se Jí podíváš do očí,
o rok později Ji obejmeš a...
anebo ne,

VĚCHNO JE TEĎ ,
PRÁVĚ SE TO DĚJE !!! "

ve zpomaleném záběru
začali leprou nemocným lidem,
nakaženým,
odpadávat končetiny,

nemůžete přece dělit svět na očkované a neočkované,

co budeme nosit, jiné hvězdy ?

A najednou,
zpoza hradby těl,
pláč za zdí zrcadel,
smutek je úsměv,
úsměv je smutek,

TEĎ,
tančím s Tebou a jsi dechberoucí.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Someone.

Fotografie od Delcho Dichev na Pexels.com
Someone.

Lubomír Tomik


someone took me out of the gardens

someone took me away from You


in the end of days we are alone

in the end of day we each have our hearts


someone set him aside
but that doesn't apply to You and me,

do everything I can to breathe the same air as You,

yet,
I'm just a distant someone.
Fotografie od Ryutaro Tsukata na Pexels.com
Někdo.

Lubomír Tomik


někdo mne odvedl ze zahrad

někdo mne odvedl od Tebe


na konci jsme sami,

na konci máme každý svoje srdce


někdo ho odložil stranou,
to se ale netýká Tebe a mne

dělám všechno abych mohl dýchat stejný vzduch jako Ty,

zatím,
jsem jen vzdálený někdo.
Fotografie od Kseniya Budko na Pexels.com

Shadow of Klaus Kinski

Stíny Klause Kinskiho.

Lubomír Tomik

rozumím stárnutí,
rozumím změnám,
rozumím touze,

stíny Klause Kinskiho ,
na ulicích po setmění,

rumělkovou rtěnkou,
nikdy ji neuvidím,

rozumím procesu bolesti,
rozumím procesu umírání,

nerozumím Tobě,
vždyť přece Šivův luk nikdy nemine cíl,

nerozumím Tobě,
stačilo by říci ano nebo ne,

kolem přešel stín Klause Kinskiho,

usmíval se,
usmívající se stín,
vyrval ze mne páteř a oblékl si ji sám,
odtančil ulicí,
po setmění,

tančil s Tebou ,
má lásko.
In Sopot, Danzig, Poland.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Shadows of Klaus Kinski.

Lubomír Tomik

 understand aging,
 understand the changes
 understand the desire

the shadows of Klaus Kinski,
on the streets after dark,

vermilion lipstick,
i will never see her

 understand the process of pain,
 understand the process of dying,

I do not understand you,
after all, Shiva's bow never misses the target,

I do not understand you,
it would be enough to say yes or no,

the shadows of Klaus Kinski passed by,

he was smiling
smiling shadow
he snatched  spine from me and put it himself,
 danced down the street,
after dawn,

dance with You,
my love.