Cestování v orgasmu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Traveling in orgasm.

Lubomír TomikDouble abyss,
Lilith clasped Her hands,

the finest idea,

TRAVELING IN ORGASM

on the path of steps
to the house of Onyx,


traveling in orgasm


saddled lightning
ignition of an idea

light as a measure of time,

You are immortal
You burn like a horizon,

the world is perfect.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cestování v orgasmu.

Lubomír Tomik

Dvojitá propast,
Lilit spínala ruce,

nejjemnější myšlenka

CESTOVÁNÍ V ORGASMU 

na dráze kroků
k domu z Onyxu,

cestování v orgasmu

osedlaný blesk
vznícení myšlenky

světlo jako měřítko času, 

 jsi Nesmrtelná,
planeš jako obzor ,
svět je dokonalý.


PS: Thanks , Yassy ,across the sea! When i write to You, verse ,,traveling in orgasm" come from nowhere...probably from ,,Ideaspace" !  Ideaspace , concept of Alan Moore .Continent of Your Heart. My girl.

Z komunikace přes oceán…

…a takhle to někdy začíná… před chvílí , po několika měsících, si píšeme s básnířkou Yassy a dívám se na mnou napsaný text :

,,write yourself, your feelings that it’s an amazing moment when you suddenly look at the described page … it’s kind of like traveling in an orgasm 🙂 seriously 🙂 … I’m totally laughing 🙂 🙂 🙂 Have a fantastic time! Across the sea !!!!!!!“

….jdu napsat ,,Cestování v orgasmu“ , nejdřív kávu…verš se objeví …najednou, protože TY. Víš.

Schválně , co odpoví.

Drobná synchronicita, v předchozí větě.

4666.

Dnešní příspěvek https://midianpoet.com/2021/09/19/socha-i/ byl čtyři tisíce šest set šedesátý šestý za celou dobu i psaní na předchozím blogu, dnes už nefungující stránka, nejmenovaná společnost koupila blog.cz a nevýdělečné projekty zrušila, bezva, po dvanácti letech.

Naštěstí jsem objevil wordpress.com, zachránil šest let psaní článků, ostatní zmizely z netu a přenesl soubory z jedné stránky na druhou…zní to jako sci-fi, moc tomu nerozumím…kam všechny ty informace šly ?

A všechno tohle můžu věnovat Tobě aspoň na dálku, jsem Ti tak vděčný, ani nevíš, tenhle článek je pro Tebe…a pak jsem za chvíli překreslil fotku do sešitu, článek číslo zrovna 4666

zjistím, že se to stalo náhodou, přísahám, původně měl být článek o Ježíši v lesích a omylem se mi tam dostal tenhle, drobné synchronicity aaaa… však víš.

,, Venuše“… ještě nikdy…

..jsem nezkusil postavit báseň na jednom slově, které znamená všechna slova, jak jinak, myslel jsem na Tebe a …

,, Venuše.“

Tohle jsou výjímečné chvíle, díky Tobě můžu zažít… nevím,je to jako trans, odtržení od reality,jako červí díra do Ideaspace, Kontinent Tvého srdce .

Čtení Poezie pro Tebe …

…na vrcholku kina Hvězda v Uherském Hradišti http://www.mkuh.cz/klient-523/kino-157/stranka-5324

Čtu své dvě básně ,,První polibek" a ,,V konkrétním okamžiku života " na vrcholku kina Hvězda, při příležitosti Slavností vína bylo kino zpřístupněno veřejnosti, čtení proběhlo NAD kopulí kinosálu, na střeše.
Lyrics:

First kiss.

Lubomír Tomik

Shoot Yetti!

they hoisted a flag on a black ship

on a black ship
with a portrait of You

I piously watched her flutter in the wind,

the game has rules
but YOU 

every time i don't want to remember and it's like


launch an arrow into the sun,

arrow with steel tip,

when  flies around and the tip melts,
he will come back to me

burns everything, burns the wound, burns the tissue
where he falls to the ground in the chambers of the heart,

hardened steel rings,

Shoot Yetti!

cover us
before the storm subsides outside,
will ease.


II.
At a specific moment in life. 

Lubomír Tomik 

She caused a commotion. 

The sharp tips of Sonja Heni's white skates drilled a million pirouettes on my patella, 
from left to right, 

instead of ice, pieces of bones flew off the rink, 

You are so Beautiful, 
through the veil of pain, 

at a particular moment in life.

reality machine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mašina reality.

Lubomír Tomik

mašina reality
pracovala na plné obrátky,

hučela, skřípala, mlátila, stříkal z ní olej,

slunce na obloze drželo silou vůle,

máme kupé přímo za lokomotivou,

mašina reality jela na plné 

ob
rá
tky
obrátkyobrátky
obrátky
loutkydrátkyobrátky
Fotografie od Gabriela Palai na Pexels.com
Reality machine.

Lubomír Tomik

reality machine
worked at full speed,

it rumbled, creaked, thrashed, and sprayed oil,

the sun in the sky held by willpower,

we have a coupe right behind the locomotive,

the reality machine was in full 
s
wi
ng

swingbingbangboomswingbingbangboompupeetswingflowerswing
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Smích zdarma.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Laughter for free.

Lubomír Tomik

the bottom seems to have no bottom
and terror grips
like uneaten cheesecake,

you dive into wet greasy cottage cheese,
deeper and deeper
deeper
and ssuuddeennllyy

ringing laughter
is stuck like an inverted Tibetan dagger

in the middle of the brain and throbs in all directions and it's amazing.
Fotografie od Shiny Diamond na Pexels.com
Smích zdarma.

Lubomír Tomik

zdá se , že dno nemá žádné dno
a hrůza svírá
jako nedojedený tvarohový koláč,

noříš se do mokrého mazlavého tvarohu,
hlouběji a hlouběji
hlouběji
a vtom vtom 

zvonivý smích
se zapíchne jako obrácená tibetská dýka

doprostřed mozku a rejdí na všechny strany a je to uúžasné. 
Fotografie od Mehmet Turgut Kirkgoz na Pexels.com

Latahové.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Latahs.

Lubomír Tomik

of all crazy deeds,
of all evil signs,
from all the straits and sands

and from women's lips,
eyes and slightly dilated lips,
palms and suddenly decently drying lips,
yes,
latahs

they did nothing in space time to see the endless happenings of the embrace event

when you lay in the soft grass, the greenery will swallow you

You are for her
encouragement of surprise,
surprise.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Latahové.

Lubomír Tomik

ze všech bláznivých skutků,
ze všech zlých znamení,
ze všech úžin a písčin

a z ženských rtů,
očí a malinko rozšířených rtů,
dlaní a najednou decentně osychajících rtů,
si
latahové

nic nedělali v prostoru čase viděli nekonečné děje události objetí

když se položíš do měkké trávy zeleň Tě spolkne

jsi pro ni
povzbuzení překvapení,
překvapení.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://en.wikipedia.org/wiki/Latah

S myšlenkou na Tebe.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com

...

Ráno jsem vstal s myšlenkou na Tebe,

Voda v umyvadle odtékala jako roční období za okny,

zima, jaro, léto, pdzim, za chvíli znovu zima,

,,Věčnost je dlouhá doba."
řekl Pilát a umyl si ruce.

čekání na Tebe,
čekání na Tebe,
čekání na Tebe,
čekání na ďábla,

mystérium.

Fotografie od Jill Burrow na Pexels.com
I got up in the morning thinking of you,

The water in the sink flowed out like the seasons behind the windows,

winter, spring, summer, autumn, after a while again winter,

"Eternity is a long time."
Pilate said, washing his hands.

waiting for you
waiting for you
waiting for you
waiting for the devil

mystery.