Když dnes ráno…

….tedy jak jinak zakončit den s příchodem noci a řádky pro Tebe…

Fotografie od Alyona P na Pexels.com
Budou z nás jednou.

Lubomír Tomik

budou z nás jednou
budou z nás podruhé
budou z nás potřetí

neviditelní mstitelé,
občasné dárky k Vánocům,
masky v Opeře,

někdo začal párat oblohu nad námi,
velkou ostrou lesknoucí se
půvabnou pantomimou

a trhlinou v mracích 
jsi viděla sama sebe

jakou 
bych
Tě 
toužil mít

a Ty to víš a
usměješ se.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
They will be one of us.

Lubomír Tomik

they will be one of us
they will be us the second time
they will be the us the third time 

invisible avengers,
occasional Christmas gifts,
masks at the Opera,

someone started plowing the sky above us,
a large duster glistening
charming pantomime

and a crack in the clouds
you saw yourself

what
I would
You

longed to have

and you know it and
you will smile.

Moje pravá noha…

… někdy je bolest tak velká, že nohu musím rovnat a dívám na tuhle hrůzu.

Náraz přišel zprava, nárazník automobilu v 60 a více km/h zlomil nohu napůl ,hlavou jsem rozbil přední sklo , vyhodil mne do vzduchu, při dopadu si zlomil levý loket a zůstal ležet v krvi u cesty jako přejetá zvěř…. na levé straně pravého kolene se zvápenatěním krve vytvořila nová kost, spíše hora .

Stal jste se obětí trestného činu, řekl policista, celé to bylo a je naprosto neskutečné.

,, Budou z Nás jednou“…

…bylo právě na hranici… střízlivý , při smyslech a pobytem v Ideaspace Mr.Moora, vyloženě jsem tam zabloudil a díval se do budoucnosti…

Verš: ,,Někdo začal párat oblohu nad námi“ je Tvůj, stála jsi u branky v údolích hlubokých,řekla jsi ho nahlas…a potáhla si z cigarety a vyfoukla dým.

Teleportace, teď.

,,Latahové“ … dopsáni…

… jsi se mnou i když nejsi… fantastický čas při psaní,v jedné chvíli jsem se zastavil -byla jsi přede mnou, viděl Tvé rty…najednou tři verše končí slovem ,, rty “ …je to jako by jsi měla v pěsti injekci a zabodla jdi do mne, čistý a neředěný pocit své přítomnosti, hmatatelné, slyším Tvůj dech.

Poet video : Počet budoucích dní.

Napsáno, čteno a natočeno pro Tebe na Baťově Mrakodrapu ve Zlíně.
Lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Number of future days.

Lubomír Tomik

in rose oil You are rather Holy,
than a woman

with You we can always discover something new in this cosmos,
galaxies,
star cluster,
nebula,
glowing
in the shape of the constellation Medusa

number of future stone days,

kiss the saint
all plots,

my favourite,
midnight mail for you years ago,

Lord Byron's love correspondence,

We lived it,
i live it,
You ?

every square millimeter of your skin
is a landing area for the return from just discovered stars,
in the constellation Medusa.

Stone is Stone is Stone.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Hudba použita z Archivu BBC , zvukové nahrávky pro neziskové účely, zpěv japonských žen z kmene Ainu, ...kamerunský tanec a šaman při jelením tanci chřestí kostmi.

Bottom.

Fotografie od Jill Burrow na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dno.

Lubomír Tomik

dno bazénu může ukrývat
různá tajemství

vesmírná večeře zdarma každý den,


dno bazénu může ukrývat různá tajemství
sny přízraky naděje touhy

dno srdce může ukrývat 
 Měsíčňanky a Měsíčňany,

tančící v kráterech minulosti 

jako by to snad byl cizí svět 
jiný svět ,
Montek a Kapulet

uvědom si že každý moment,

každé teď je chrlení krve DO a ZE srdce,

hukot hukot hukot,
HUKOT.
Fotografie od Arianna Jadu00e9 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bottom.

Lubomír Tomik

the bottom of the pool can hide
various secrets

free space dinner every day,


the bottom of the pool can hide various secrets
dreams ghosts hope desires

the bottom of the heart can hide
 beauty

dancing in the craters of the past

as if it were an alien world
another world ,
Montek and Kapulet

realize that every moment,

every now is spewing blood INTO and OUT of the heart,

drone drone drone
DRONE
Fotografie od Santiago Manuel De la Colina na Pexels.com

…THE CARD on this article is….suprise ! ,,DEVIL“ One day, one devil,everyday,sometimes two, three…and its You. Your card.

Viking Woman

Viking women. 

Lubomír Tomik

Viking housewives attacked dishwashers and kettles and induction ovens

cut high voltage cables,
they were strained by the rebellion against technology,

instead of the sails of dragon ships, they hung up their underwear,
fired into space,
black on black silhouette of the night,

all the colors you want,
all the colors you want
all the colors you want,


pieces of cloth took my peace forever,

they took away all my Arctic pole forever,

I have an asteroid in my head
who is heading for you
to black,
to black,
to black,

and viking women stamped,
the asteroid landed,
the nations have evaporated in a flash of brightness,
who honored Your beauty.
Fotografie od eberhard grossgasteiger na Pexels.com
Vikingské ženy. 

Lubomír Tomik

vikingské ženy v domácnosti vzaly útokem myčky a varné konvice a indukční trouby

přesekaly kabely vysokého napětí,
samy byly napnuté jak dopadne vzpoura proti technice,

místo plachet dračích lodí vyvěsily spodní prádlo,
vystřelené do prostoru,
černé na černé siluetě noci,

všechny barvy jaké budeš chtít,
všechny barvy jaké budeš chtít
všechny barvy jaké budeš chtít,


kus látky mi navždy vzaly klid,

mi navždy vzaly všechny póly Arktid,

v hlavě mám asteroid,
který míří k Tobě,
k černé,
k černé,
k černé,

a vikingské ženy si duply,
asteroid dopadl,
národy se vypařili v záblesku jasu,
který uctil Tvou krásu.

,,Galaxie slov o růžích“ …čtena pro Tebe…

…tam kde jsme se před rokem viděli…je to možné , už je to rok ? Nebylo to minulý týden ?

Tedy… :

Lyrics :

Galaxy of words about roses.

Lubomír Tomik

all now
they’re actually yesterday

all words
at the moment of thought

petals of red roses fall to your feet,

the greatest squadrons of Hindeburg,
flaming at night.

Napsáno včera večer , nemůžu ji, Tebe, dostat z hlavy.

https://www.vychodni-morava.cz/cil/1208

The card of the Crowleys Tarot on the publication of this article is ,, Moon“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Luna is speaking.

Foreign world.

Cizí svět.

Lubomír Tomik


pevnina na niž nevkročila noha,

oceán jež neochutnala žádná loď,

každé slovo je cizí svět i když ho možná důvěrně znáš,
možná

cesta je jen slovo,
cíl je jen slovo,
cestující je jen slovo,

TY jsou dvě písmena,
 která rozložila tábor na kostech dní,

u studní hradních, 
do nichž jsem padal a umíral,

TY.

cizí svět ve světle, do nějž jsem nešel. 
TYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTy 


An alien world.

Lubomír Tomik


land on which no foot stepped

an ocean that no ship tasted

every word is a foreign world, even though You may know it intimately,
maybe

the path is just a word
the goal is just a word
the passenger is just a word

YOU are the three letters that laid out the camp on the bones of the days,
at the wells of the castle,
into which I fell and died,

YOU.

an alien world in a light I didn't go to.

YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOU

Rozpadající se hvězda. / Pro Tebe , na probuzení /

Fotografie od Alex Montes na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozpadající se hvězda.

Lubomír Tomik

rozpadající se hvězdy
jsou střepy noci

plápolající hvězdy
jsou můry na okrajích plynových lamp

pohasínající hvězdy na nic nečekají

vrací každý úder,
hoří na hranicích knotů

rozpadající se hvězdu
neslepí žádné lepidlo

drží pak už pohromadě jen tmelem myšlenek,
slov,
těch nejupřímnějších,
nejkrásnějších

a o střepy noci se můžeš říznout,
hluboko,
až do krve.
Fotografie od SpaceX na Pexels.com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


A crumbling star.

Lubomír Tomik


crumbling stars
             are shards of the night

flaming stars
             are moths on the edges of gas lamps

fading stars are not waiting for anything


returns every stroke
burns on the borders of the wicks

crumbling star
            does not glue any glue

then they hold together only by the mastic of thoughts,
words
the most sincere,
the most beautiful

and You may cut yourself on the shards of the night,
deeply,
up to the blood.
Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com