,, Syrový pštrosí žaludek“…

…do nového sešitu.

Po minulých dnech je úžasné být naživu, proč jsem raději nezemřel? Proč jsi mne nenechala jít? Proč?

Všechno je energie, i bolest titanových částí v mých nohách, dnes je vyloženě výprodej, dvě bolesti za cenu jedné, přeměníme ji ve slova.

,, Syrový pštrosí žaludek“ …napsala Bolest. Ta ….. .

Second skin…. second kiss.

Fotografie od Elianne Dipp na Pexels.com
Polibek druhý- Léto bez Tebe.

Lubomír Tomik

léto bez Tebe mizí ve Středozemním moři

léto bez Tebe je ústí hlavní popravčí čety před poslední Zdí na Okraji Světa

raději se vrhnu přes okraj
s nadějí že tam někde v Hloubce jsi

jsi někde daleko
jsi někde daleko

raději se vrhnu přes okraj reality,
někde v dálce každé ráno otevřeš oči
a
...

A.

Léto bez Tebe třpytivé sluneční světlo

Léto bez Tebe změnila jsi můj svět

Léto bez tebe má přítelkyně kometo

Léto bez Tebe
znovu vyrýváš brázdu do tváře Marsu,

vyrýváš brázdu do mne,
a Kadmos se chystá k setbě.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFotografie od Suraphat Nuea-on na Pexels.com
The second kiss - Summer without you.

Lubomír Tomik

summer disappears in the Mediterranean without You

summer without You is the mouth of the main execution squad before the last Wall on the Edge of the World

I'd rather throw myself over the edge
hoping you're somewhere in the Depth

You are somewhere far away
You are somewhere far away

I'd rather throw myself over the edge of reality,
somewhere in the distance open Your eyes every morning
and
...

AND.

Summer without you, shimmering sunlight

Summer without you, you changed my world

Summer without you, my girlfriend  a comet

Summer without you
at once you carve a furrow in the face of Mars,

you dig a furrow in me,
and Kadmos is going to sow.
Fotografie od RODNAE Productions na Pexels.com

First kiss.

Fotografie od Stephan Seeber na Pexels.com
První polibek.

Lubomír Tomik


Zastřelte Yettiho !

na černé lodi vyvěsili vlajku

na černé lodi 
s portrétem Tebe

zbožně jsem sledoval  třepotání ve větru,

hra má pravidla,
ovšem TY 

pokaždé když nechci si vzpomenu a je to jako


vypustit do Slunce šíp,

šíp s ocelovým hrotem,

když ho obletí a hrot se roztaví
vrátí se do mne

spálí vše, vypálí ránu, propálí se tkání 
kde spadne na zem v komorách srdce,

kalená ocel zazvoní


Zastřel Yettiho !


přikryj nás,
než vichřice venku poleví,
poleví.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

First kiss.

Lubomír Tomik

Shoot Yetti!

they hoisted a flag on a black ship

on a black ship
with a portrait of You

I piously watched her flutter in the wind,

the game has rules
but YOU 

every time i don't want to remember and it's like


launch an arrow into the sun,

arrow with steel tip,

when  flies around and the tip melts,
he will come back to me

burns everything, burns the wound, burns the tissue
where he falls to the ground in the chambers of the heart,

hardened steel rings,

Shoot Yetti!

cover us
before the storm subsides outside,
will ease.
Fotografie od Magda Ehlers na Pexels.com