Tvary vln.

Fotografie od Allan Watson na Pexels.com
Wave shape.

Lubomír Tomik


Your smile are the shapes of the waves,

if a butterfly flutter causes a monsoon,

lips in the photo sent by a tsunami army
waveforms,

it hits my island

I lie down in the low tide and let myself be carried to the open sea,

waveforms,
flashes of desire in miniature photochambers served by nanobots,

waveforms,
when i like to drown so much

I'm drowning
I'm drowning
I'm drowning in You.

The shapes of the waves are the outlines of You, eight months ago.
Fotografie od Jess Loiterton na Pexels.com
Tvar vln.

Lubomír Tomik


Tvůj úsměv jsou tvary vln,

jestli motýlí mávnutí způsobí monzun,

rty na fotografii vyšlou armádu tsunami ,
tvary vln,

narazí na můj ostrov,

lehnu si hlavou dolů do odlivu a nechám se odnést na otevřené moře,

tvary vln,
záblesky touhy v miniaturních fotokomorách obsluhovaných nanoboty,

tvary vln,
když já se tak rád topím,

topím,
topím,
topím v Tobě.

Tvary vln jsou obrysy Tebe, před osmi měsíci.

Fotografie od Hernan Pauccara na Pexels.com

V konkrétním okamžiku života.

V konkrétním okamžiku života. 

Lubomír Tomik

Vzbudila rozruch .

Ostré špičky bílých bruslí Sonji Heniové mi na čéšce vrtali piruetu,
milion piruet,
zleva zprava,

místo ledu kluziště odlétávaly kousky kostí,

jsi tak nádherná,
přes závoj bolesti,

v konkrétním okamžiku života.
Fotografie od Gantas Vaiu010diulu0117nas na Pexels.com
At a specific moment in life. 

Lubomír Tomik

She caused a commotion.

The sharp tips of Sonja Heni's white skates drilled a million pirouettes on my patella,
from left to right,

instead of ice, pieces of bones flew off the rink,

You are so Beautiful,
through the veil of pain,

at a particular moment in life.

Počet budoucích dní.

Fotografie od Stefan Stefancik na Pexels.com
Number of future days.

Lubomír Tomik

in rose oil You are rather Holy,
than a woman

with You we can always discover something new in this cosmos,
galaxies,
star cluster,
nebula
glowing
in the shape of the constellation Medusa

number of future stone days,

kiss the saint
all plots,

my favourite,
midnight mail for you years ago,

Lord Byron's love correspondence,

We lived it,
i live it,
You ?

every square millimeter of your skin
is a landing area for the return from just discovered stars,
in the constellation Medusa.
Fotografie od Victoria Borodinova na Pexels.com
Počet budoucích dní.

Lubomír Tomik

v růžovém oleji jsi spíše Svatá,
než žena

s Tebou vždy v tomto kosmu můžeme objevit něco nového,
galaxii,
hvězdokupu,
mlhovinu,
zářící
ve tvaru souhvězdí Medůzy

počet budoucích kamenných dní,

líbat Svatou,
všechny zápletky,

má oblíbená,
půlnoční mail pro Tebe před lety,

milostná korespondence lorda Byrona,

Žili jsme to,
žiji to,
a Ty ?

každý čtvereční milimetr Tvé kůže
je přistávací plocha pro návrat z právě objevených hvězd,
v souhvězdí Medůzy.

Fotografie od Rakicevic Nenad na Pexels.com

Velmi zajímavá Teorie…

Currently, most studies are focused on the Great Pyramid of Giza often ignoring the lesser ones. We need to consider and discuss as a group the purpose of all the big pyramids in Giza, Dahshur, Abusir and Saqqara if we are to discover their intrinsic connection. These impressive constructions could not have been built for form only. So what significant function did they serve and how does that explain their creation so many thousands of years ago?

The way these pyramids were constructed indicates that they were designed to contain as many compacted blocks as possible. This could indeed be their function, which was to safely store enormous amounts of material. So what kinds of blocks need to be stored in this fashion?

Ona rodila bohy myšlenek….Bohy …yhob…Yhob…yhoB…myšlenek.

Fotografie od Bettie Fischer na Pexels.com
Ona rodila bohy myšlenek...Bohy myšlenek ...yhoB.

Lubomír Tomik

seděla jsi v horní řadě v zapadajícím slunci v hledišti v Epidauru,

Ona rodila bohy myšlenek

oblečena v medvědích kůžích
na útěku ze Zakázaného města,
kolik jsi s sebou vzala srdcí

Ona rodila Bohy myšlenek

kolikrát jsi stála na přídích Dračích lodí,
krájela mne ve vlnách napůl

nesvatá aliance,
 Ona rodila Yhob myšlenek

vzdávám hold Císařovně Spojených Států Amerických

jíž, již jsi ,Ty,
jež jsi zmačkala
zatykač na lásku

Ona rodila yhoB myšlenek bohY

jíž, již jsi Ty,
jež jsi vydala zatykač 
na Smrt.
Fotografie od Julia Volk na Pexels.com
She gave birth to gods of thought ... Gods of thought ... sdoG.

Lubomír Tomik

You were sitting in the top row in the setting sun in the auditorium of Epidaurus,

She gave birth to gods of thought

dressed in bear skins
on the run from the Forbidden City,
how many hearts You took with you

She gave birth to the Gods of Thoughts

how many times have you stood on the stern of the Dragon Ships
and cut me in half in waves

unholy alliance
 She gave birth to sdoG thoughts

I pay tribute to the Empress of the United States of America

You already are, You,
which you crumpled
arrest warrant for love

She gave birth to Sdog ideas of godS

already You are
which You issued an arrest warrant
to Death.

YOU , my love.
Fotografie od Artem Beliaikin na Pexels.com