Úplně napadrť.

Napsáno pro Tebe ve sbírce ,,Večeře u Minského a jiné básně “ / 2016 /
Čteno a nahráno ve Studiu Shaark, Bzenec ,únor 2021. Video 30.9.21.
Lyrics :

Completely attack.

Lubomír Tomik
under
the blows
of hands
tearing
me
to
pieces
stomachs
broken
gushing
vermilion
in
the palms
of the wreckage
of the eyes

completely attack.

Fotografie Anděla Smrti v Koryčanech, autor P.L.

Defence of Poetry. / For YOU /

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Obrana Poezie. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Kdyby naše srdce neměla slova,
jak bych Ti mohl říci,

že jsem si strhal nehty na prstech při

 tanci na největším vrcholu ve vesmíru,

v této realitě,

Hora Tebe,
výška milion Brou ,

šerpové se obracejí zpět,

                     z posvátné úcty,

každá další myšlenka na Tebe je další stoupání do mraků
a další úchyt,

někde v oblacích nade mnou JSI, 

řekni mi,
že mne neskopneš dolů,
brutálně,
upřímně.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Billel Moula na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Defense of Poetry.

Lubomír Tomik

If our hearts had no words,
how can i tell You

that I tore my fingernails

 dancing at the greatest peak in the universe,

in this reality,

Mountain of You,
height million good night,

the sherpas turn back,

out of sacred reverence,

every other thought on You is another ascent to the clouds
and another handle,

somewhere in the clouds above me You ARE

tell me,
that You won't kick me down
brutally,
honestly.
Fotografie od Vincent M.A. Janssen na Pexels.com

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci…ze 78 karet : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Ty.

Úžasné.

pieces of lungs

Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vždy nejde psát jen o jedné straně mince, ta druhá je tu s námi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pieces of lungs.

Lubomír Tomik

I miss You so much
that the word "miss" has lost its meaning

darkness without You,
a new kind ,
burdensome,
suffocating,
gripping,
arms tight around the neck

I can't breathe if I can't hug you

still sodium hydroxide fumes,
devouring my lungs to pieces, almost taste them, their irony taste

they were asleep in Bethlehem for the time being 
and someone was about to take a walk in the night city.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com
kousky plic.

Lubomír Tomik

scházíš mi tak moc,
že slovo ,, scházíš " ztratilo význam

temnoty bez Tebe,
nový druh ,
tíživé,
dusivé,
svírající,
ruce kolem krku,

nemůžu se nadechnout když Tě nemůžu obejmout,

pořád jsou to výpary hydroxidu sodného, 
rozežírající plíce na kousky, skoro je chutnám, cítím jejich železitou příchuť,

prozatím v Betlémě spali a někdo se chystal na procházku nočním městem.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

78 karet, píši vždy pravdu, nevymýšlí si, nebo nepodvádím.

Stíny na obloze…a…

…autorka fotografie D.O. , všude jsou horkovzdušné balony, tento byl u řeky Opavice v Opavě…byl to TEN balón, z videa ,ztroskotaný, nakonec vzlétl, jde na přistání, nebo do mešity komína…..muezzíni volají…:

-Pojď ke mě…přistaň! –

Můžu já k Tobě ?

Karta ,,Mág“ Crowleyho Tarotu…mění všechno.

,,MÁG“.

To You. For everything, for keep me alive.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tobě.

Lubomír Tomik

Rty Tvé jsou loubí,
na nichž v snách se zřím dovádět,

Tvé vlasy voní přes závoje dní,
právě utržený dálek květ

Tvá mysl,
nejskvělejší dílo matky přírody

nejkrásnější ze všech,
jestli je na krásu třeba zbrojní pas,
musíš skládat zkoušky zas a zas,

možní tisíce životů prožil jsem a nevím o tom,

potkal jsem Tebe,

nic už potom.


Jsme jen skalní malby ,

na něž pochodně vrhají stíny,

v chodbách Altamiry.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thee.

Lubomír Tomik

Thy lips are places,
on which I dream to play,


Your hair smells through the veils of days,

just torn flower in the distance


Your mind,
the greatest work of mother nature

most beautiful of all,
if you need a gun passport for beauty,
You have to pass exams again and again,

I have lived thousands of lives and I don't know about

I met you

nothing after that.


We are just rock paintings,

on which torches cast shadows,

in the vast corridors of Altamira.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je ta pro mne nejvyšší možná- https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Mág. Miluji Tě.

Poet Video : U Tiffanyho, odpoledne 27.9.21, 16.49.

Čteno na třech místech :  Opava, Česká Republika,    Albenga, Itálie,   Staré Město, Česká republika. 

Záběry pocházejí z pevnosti Josefov, z míst, kde koná festival Brutal Assault.

Napsáno pro Tebe , čte D.O. , Natalie Castellucio.
https://www.youtube.com/channel/UCKt7...

lyrics:
At Tiffany's, afternoon 27.9.21, 16.49.

Lubomír Tomik

at Tiffany's on a sunny afternoon
love always finds its way

and Tiffany
on a cloudy evening
the path always finds love

and Tiffany
at night the joys of life
 will always find way to love

and Tiffany
You are dazzled by a diamond,
The background of the scene is the drone of a hot air balloon burner
 and there is hell in the basket,

a balloon in the sky suddenly exploded

BOOOOOOOM

silk burns smoothly,
on a sunny afternoon at Tiffany's!


Italiano :

da Tiffany
in una serata nuvolosa
il sentiero trova sempre l'amore

da Tiffany
di notte le gioie della vita
troverà sempre il modo di amare

da Tiffany in un pomeriggio soleggiato
l'amore trova sempre la sua strada

da Tiffany
Sei abbagliato da un diamante,

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Videa : Hvězda.

https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/


Natasha.

Fotografie od Manuela Adler na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natasha.

Lubomír Tomik

vynořila se z jezírka v lesích,
voda stékala po kůži,

vprostřed divočiny bylo takové ticho,
že kapky vody dopadaly do kapradí
se zvukem pum shazovaných ze střemhlavých Stuk ,
s jekotem banshee,
a údery bubnů
pohánějících římské veslice

pot a krev
pot a krev
pot a krev

omládla o století a usmála se.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natasha.

Lubomír Tomik

emerged from a pond in the woods,
water ran down the skin,

was such silence in the middle of the wilderness that
 drops of water running down the skin fell into the ferns
with the sound of bombs dropped from dive bomber Stuka,
with a screaming banshee,
and drum beats
propelling Roman rowboats

sweat and blood
sweat and blood
sweat and blood

She was younger for a century and smiled.
Fotografie od Stacey Gabrielle Koenitz Rozells na Pexels.com

Karta na publikaci této básně je znovu…,,Ďábel“. Někde je můj cit k Tobě tak silný, že si kartu snad přivolávám…ze 78 karet, prakticky denně.

Shadow boxing.

Fotografie od Julia Larson na Pexels.com
Deset kol v ringu.

Lubomír Tomik

Jen na Tebe myslet,
je jako projít miliony peyotlových seancí

svět je barevný, všechno je jasné,

pokládám ovčí kůži do horských potoků aby se na ni nachytalo zlato

myšlenky na Tebe ,
každá z nich je deset kol v ringu s obrovským boxerem,

stejně znovu vstanu,
mám sílu na dalších deset sto tisíc,

když jsi tady , 
nic mne nepřemůže,
nic mě nezabije
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ten laps in the ring.

Lubomír Tomik

Just think of You
it's like going through millions of peyote sessions

the world is colorful, everything is clear,

I put sheepskin in mountain streams so that gold can be caught on it

thoughts of You
each of them is ten rounds in the ring with a huge boxer,

i will get up again anyway
I have strength for another ten hundred thousand,

when You're here
nothing can beat me,
nothings kill me
Fotografie od cottonbro na Pexels.com

Tvoříme přítomnost a budoucnost…

…ale tohle, realita ?

Fotografie D.O. Před chvílí.

Včera čteno https://midianpoet.com/2021/09/27/poet-words-for-you/ dnes na básni dále pracujeme s D.O. v Opavě a Natalií z Neapole, všichni tři říkáme: horkovzdušný… balon…explodoval. Bude z toho ,, poet video „

D.O. jede na kole a najednou vidí : Startuje balon.

… a náhle….všichni ven z koše a

…nějaká porucha…stačí se podívat na pózy zklamaných pasažérů…jasně, náhoda, každý den přece troskotají balony, tento sice nevybuchl, bezva, přesto neodstartoval.

SYNCHRONICITA.

Říkám tedy nahlas slova jiná, víš.

Vítej do mého světa.

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto článku je….jaká jiná..jaká jiná…jaká jiná..,,Ďábel“https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Rope ladder. / For You /

Fotografie od Karina Zhukovskaya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Provazový žebřík. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

je spuštěný z letadla
je spuštěný v přístavu
je spuštěný napůl žerdi

je spuštěný z letounu, vlaješ ve větru na poslední příčce,
pevně sevřené rty v oblacích,
síťované punčochy

je spuštěný v přístavu,
rozbíjíš při křtu plavidla láhev šampaňského,
ozve se rána a k obloze vzlétnou barevní motýli

je spuštěný napůl žerdi,
kapitán nechal trosečníky připlavat blíže, nalákal je,
až pak nařídil
                               spustit palbu 

rudé stuhy, rozvířené
lodním šroubem na všechny strany,

na pláž ostrova dorazí zbytky žraločí polévky snídaně večeře oběda

vrčení motoru,
z výšky máváš na pozdrav,
z výšky se usmíváš,

je to více než dost,
více než dost.
Fotografie od Asad Photo Maldives na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rope ladder.

Lubomír Tomik

is launched from an airplane
running in the harbor
running half mast

is launched from the plane, You flutter in the wind on the last rung,
tight lips in the clouds,
fishnet stockings

is launched in port,
You break a bottle of champagne at the christening of a vessel,
a bang will sound and colorful butterflies will take off

is running half mast,
the captain let the castaways float closer, lured them,
until then ordered
                                   open fire

red ribbons, swirled
propeller on all sides,

leftovers of shark soup arrive at the island's beach breakfast dinner lunch


engine growl,
from above You wave to salute,
You smile from above


it's more than enough,
more than enough.
Fotografie od Ellie Burgin na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci básně pro Tebe : ,,STAR“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda WOW: ,,…se můžeme rozvinout jako květy a vyrůst do krásy (motýli).“

Zázrak I. stupně.

Fotografie od Thirdman na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A miracle of the first degree.

Lubomír Tomik

roaring and singing carried into the night,
guided the window lights,
roadside on the cliffs

two fireplaces inside the room

water was brewed for tea,
bowls of butter ready,

someone turned us into two teapots,

and the only way to communicate,

it was bubbling and singing,


while I cooked for several months,

You didn't start boiling,


yet,
in a steam of letters that You -
A first-degree miracle!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zázrak I. stupně.

Lubomír Tomik

ryk a zpěv se nesl do noci,
světla oken naváděla
pocestné na skaliska

dvě ohniště uvnitř místnosti

vařila se voda na čaj,
misky s máslem připraveny,

někdo nás proměnil ve dvě čaojové konvice,

a jediný způsob jak se dorozumívat,

bylo bublat a zpívat,

zatímco já se vařil několik měsíců,

Ty jsi nězačala vřít,

přesto,
v páře písmen to že jsi -
Zázrak I.stupně !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

M

I

R

A

C

L

E

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně : Wheel of fortune https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

All.

Fotografie od George Milton na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

All.

Lubomír Tomik

crushing space,

at a certain moment
loneliness stabs the deepest,

 abyss in Your eyes
  an ideal place for an ambush,

all Your photos,
  they inflict wound to me ,
    after wound,

instead of blood, memories flow

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Všechny.

Lubomír Tomik

rdousící se prostorem,

v určitém momentu
samota bodne nejhlouběji

není snad propast Tvých očí
ideálním místem pro přepadení,

všechny Tvé fotografie,
zasazují ránu za ranou,

místo krve tečou vzpomínky
Fotografie od Dagmara Dombrovska na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně je ,,Eso pohárů“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

Poet Words : / For You /…

… teď pro Tebe, včera nebylo nic, napsal jsem večer slova do sešitu tužkou, přepsal do je do PC a teď Ti je přečtu, snad se k Tobě někdy dostanou…je to..Něco jako kouzlo, přece.

..this is totally for You…almost honest.

takovou mi dáváš sílu, jen prostým faktem, že JSI a možná mi věnuješ myšlenku, přesto, možná a….pro Tebe :

At Tiffany’s, afternoon 27.9.21, 16.49.

Lubomír Tomik

at Tiffany’s on a sunny afternoon
love always finds its way

at Tiffany’s
on a cloudy evening
the path always finds love

at Tiffany’s
at night the joys of life
will always find way to love

at Tiffany’s
You are dazzled by a diamond,

The background of the scene is the drone of a hot air balloon burner
and there is hell in the basket,
a balloon in the sky suddenly exploded

BOOOOOOOM

silk burns smoothly,
on a sunny afternoon at Tiffany’s!
I will probably continue working with the text and where there is a moment of silence there will be the sound of an explosion ... in the rain maybe ...

I proto…

… teď pro Tebe, včera nebylo nic,napsal jsem večer slova do sešitu tužkou, přepsal do je do PC a teď Ti je přečtu, snad se k Tobě někdy dostanou…je to..Něco jako kouzlo, přece.

Za těch pár minut co můžu sedět, je to na hranici…abych bolest rozdrceného kolene nevrátil odesílateli,zabalenou do těch 65km/h.

Natalia.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natalia.

Lubomír Tomik

dreams of queeNs,
 dreAms never ends in losT,

celestiAL dIamonds,
vAluables

range of cupid arrows
 never ends in lost

so much,
i miss You so much,
so much
MUUUUUUUUUUUCHCHCH!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natalia.

Lubomír Tomik

sNy královen
nikdy nekončí do ztracenA

Tělesa nebeská,
drAhocennosti
dostřeL amorových šípů
nIkdy nekončí do ztracena
tak moc
tak moc mi chybíš
tAk moc

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Fotografie od Dean Ha na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně :https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

WOW.

Ty.