Básnické video,, Obrana Kaktusové skály .“

Čte D.O. a Lubomír Tomik.
18.8.21 mi D.O. poslala krátké video s názvem ,,Opavský Padouch “ , zrovna jsem přepisoval báseň ,,Obrana Kaktusové skály „…,přidal jsem k němu zvuky, slova, zapadlo to do sebe…proč ne ? Proč cokoli ne ? Když jsi stále zde ? Však víš…MOŽNÁ JI ZNÁŠ.

Tohle dokážeš jen Ty.

Lyrics:

Defense of Cactus rock.

Lubomír Tomik

cut it was relentless,
it was a ruthless cut,
King Quetzalcoatl,
King Quetzalcoatl,
King Quetzalcoatl,

the sign of the observatory in Angkor,
this is the challenge of the unstable lobe,
tinfoil delicacies,
twists.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sirap sirap sirap!

A serious decision. / For You /

Fotografie od Nick Wehrli na Pexels.com
Vážné rozhodnutí. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

otvíraje smutnou korespondenci, spatřil jsem obálku,
lišila se od všeho tvarem,
záhyby ozdobného papíru na okrajích , kde začínal můj svět,

otvíraje smutnou korespondenci,
spatřil jsem ve světle displeje cosi jako kráter sopky,
naplňující se písmeno po písmenu Tvými slovy,
polodrahokamy, broušenými démanty a když vybuchla jako Vesuv,
zavalila mne vším ,
co bylo po ruce,

skvělými bulváry,
paláci orientálního rázu,

probral jsem se,
rozlámal ztuhlou lávu nade mnou na kusy,

Tvá slova byly cizokrajné květy,
ty nejvzácnější,
nejvzácnější.
Fotografie od Clive Kim na Pexels.com
A serious decision.

Lubomír Tomik

opening sad correspondence,
 I saw envelopes,
differed in shape from everything,
folds of decorative paper at the edges where my world began,

opens sad correspondence,
I saw something like a volcano crater in the display light,
filling letter by letter in your words,
semiprecious stones, cut diamonds, and when it exploded like Mount Vesuvius,
She overwhelmed me with everything
what was at hand

great boulevards,
oriental palaces,

I woke up
 broke the round lava above me to pieces,
Your words were exotic flowers,

the rarest ones,
the rarest.
Fotografie od Jill Burrow na Pexels.com

TVÁ slova.

Ještě pár fotek z Pevnosti Josefov.

Vstup na festival z druhé strany…

Kde kotvily řecké lodě. / Pro Tebe /

Fotografie od Spencer Davis na Pexels.com
Where Greek ships were moored.

Lubomír Tomik

 on the battlements of the minaret
She said softly:

"Take me to the place,
where Greek ships are moored
where Greek ships moored
where Greek ships will anchor
and where they will wait ten years,

wrap me in a scarf
darkly and indecisively,
wrap me in the shroud


cover me with the skin cut off from the back of Judas,

lean on me
It's cold,
freezing of life,
on the edge of the earth,

where Greek ships are moored,
waiting for ten years,
anything could happen,
anything. "
Fotografie od Spencer Davis na Pexels.com
Kde kotvily řecké lodě.

Lubomír Tomik

 na cimbuří minaretu
             hlesla něžně :

,,Zaveď mne k místu,
kde kotví řecké lodě
kde kotvily řecké lodě
kde budou kotvit řecké lodě
a kde budou čekat deset let,

zabal mne do šálu,
temně a nerozhodně,

zabal mne do rubáše,


přikryj mne kůží vystřiženou ze zad Jidáše,

přitiskni se ke mě,
je chladno,
mrazení ze života,
na okraji země,

kde kotvily řecké lodě, 
čekají deset let,
mohlo se stát cokoli,
COKOLI. "

Fotografie od Josiah Lewis na Pexels.com

Vidět na vlastní oči Akropoli…je jako vidět Tebe, obojí je tak dávno.