Pavel Seriš v Kafé Uprostřed…

…mne na chvíli přivedl na jiné myšlenky,opravdu jsem přišel o obrovské množství dat,fotek, videí, textů…

Special events.

Zvláštní příhody.

Lubomír Tomik

zvláštní příhody, 
na planetě,
kde jsi Královna Obrazů

zvláštní příběhy ,
v jazzových doupatech, 
kde jsi Královna Rytmu,

zvláštní příběhy,
o obyvatelích ostrova uprostřed oceánu,
 kde...

kde měli nejblíže ke hvězdám,
 jednoho dne jsi k nim sestoupila,
  stala se jejich Královnou a...

už mne nech, ať tě obejmu ,
kdekoli,
kde jsi mou Královnou.

Fotografie od eberhard grossgasteiger na Pexels.com

Special events.

Lubomír Tomik

special events, on the planet,
where you are the Queen of Paintings

strange stories
in jazz dens,
where are you Queen of Rhythm,

strange stories
about the inhabitants of the island in the middle of the ocean,
 where...

where the inhabitants were closest to the stars,
 one day you descended to them,
  became their Queen and ...

let me hug you,  anywhere on world,
where You are my Queen.

Hluboké rýhy . ,,Pro Tebe“

Deep grooves.

Lubomír Tomik

deep grooves
deep grooves
deep grooves


I started early in the morning,
when the condors slept,
they didn't feel like piles of liver yet,
drying in the sun


all lines, lines, circles, right, left,

maybe everything was already here, but no one ever loved anyone like me You,

until I scraped Your name into the soil of the desert with swollen and bloodied hands,

each of the eight letters the size of Noah's ark,

on foot, it's quite far to Hollywood,

I bit through the veins in my hands and before life ran out,

I watched
deep grooves,
deep grooves,
deep grooves,
on the Nazca plain,
filling with my blood

from above it will be an amazing spectacle,
wonderful scarlet alphabet,

in case you happened to be flying around,
maybe you would smile.

- "Jesus, he really won't rest!"

I won't.
Or actually he didn't.
Condors have another run, still warm.
Hluboké rýhy.

Lubomír Tomik

hluboké rýhy
hluboké rýhy
hluboké rýhy


začal jsem brzy ráno,
kdy kondoři spali,
ještě neměli chuť na hromady jater,
schnoucích na slunci


všechny přímky,úsečky,kružnice,vpravo,vlevo,

možná už tady všechno bylo, ale nikdy nemiloval nikdo nikoho jako já Tebe,

až jsem do půdy pouště opuchlýma a zkrvavenýma rukama vyškrábal Tvé jméno,

každé z osmi písmen o velikosti Noemovi archy,

pěšky, je to do Hollywoodu docela daleko,

prokousl jsem si žíly na rukou a než život vyprchal,

sledoval jsem
hluboké rýhy,
hluboké rýhy,
hluboké rýhy,
na planině Nazca,
plnící se mou krví

z výšky to bude úžasná podívaná,
báječná šarlatová abeceda,

kdyby jsi náhodou prolétala kolem,
možná by jsi se pousmála.

-,,Ježiš, on si vážně nedá pokoj!."-

Nedám.
Nebo vlastně nedal.
Kondoři mají další chod, ještě teplý.