Básnické Video ,, Třikrát Desáté království“

Natočeno u řeky Moravy, která v místě Přístavu Hodonín tvoří přirozenou přírodní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Na druhém břehu je jiné království, ne to Třikrát Desáté, ale je, zdálo se mi to vhodné použít, protože Třikrát Desáté Království ….

Z Wikipedie, článek o slovanské mytologii :
,, Podsvětí zvané nav, …. je chápáno jako klidné a vlhké místo. Bývá také nazýváno „Třikrát Desáté království“, které leží za hranicemi lidského světa. Cesta do něj se většinou neobjede bez průvodce.“

Dokončeno 31.7.21…..pro Tebe, bolest mne nutí pořád něco dělat, když se zastavím…nemůžu se zastavit.

Lyrics:

Three Tenth kingdom.

Lubomír Tomik

be my guide,
be my guide,
in a waist dress,

The Ruler of
Three Tenth kingdom,

in a quiet place,

where time has stopped and is not,
and beyond the borders of the human world are shadows,

my Lady,
be my guide,
be my guide,
my Miracle

Be the The ruler of
Three Tenth kingdom

Thick. Hustá.

Hustá.

Lubomír Tomik

Pod stromem na němž byly na koncích větví zavěšená před vteřinou bijící srdce,

pod stromem je i má krev,
teplá,
měďnatá,
houstnoucí,
za letní noci jasných hvězd bez Tebe,

když se pak 
všechny kapky krve slily v jednu klokotající kaluž,

co asi myslíš, 
že z ní vyrostlo ?

Srdcovníky,
stromy touhy po Tobě,
po čemkoli co je spojené s Tebou,
po obrazu, myšlence,
slovu,
fotce,
pohledu na Tebe

srdcovník
strom srdcovník
aleje stromů srdcovníků
jimiž procházíš, 
ani o tom nevíš

proč to musí být tak silné, 
proč,
když jsem ležel na okraji cesty , krvácející,
jako přejetý pes,

proč jsem raději
nezemřel,

proč jsi mne nenechala jít ?

Když mne necháváš jít teď ?

Otázky bez odpovědi.
Nezodpovězené otázky.

Vzpomínky jsou strašlivé děvky,
vyškrábou mi oči a pak mne zneužijí a odhodí.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thick.

Lubomír Tomik

Under the tree where the beating hearts were hanging at the ends of the branches a second ago,

my blood was under the tree too,
warm,
copper,
thickening
on a summer night of bright stars without You,

if then
all the drops merged into one gurgling pool,

what do you think
that it arose from her?

Hearwood tree,
trees of desire for You,
after anything connected with You,
after the image, the idea,
the word
photos,
looking at You

heartbeat,
heart tree,
heartwood,
alley of heartwood trees
which You go through
You don't even know about it

why does it have to be so strong
why,
when I lay on the side of the road, bleeding,
like a run over dog,

why I prefer
did not die

why didn't You let me go?

If You let me go now?

Question without answer .
Unanswered questions.

Memories are terrible whores,
they scratch my eyes and then abuse me,
 throw me away.

Jaká je asi pravděpodobnost….

…znovu, ze 78 karet Crowleyho Tarotu, s obrazy Lady Friedy Harrisové…že mi na otázky-

Současná situace?

Překážka ?

Řešení ?

Takhle to vypadá, fotky jsou mé, chtěl jsem to zdokumentovat, není to nachystané, znovu, v tomhle žiji.

Pokaždé jiným způsobem míchání….vyjdou tyto karty.
Současná situace ?

Ďábel. Vychází mi každý den několikrát a je to vždy spojeno s Tebou a …však víš, napsal bych je sem nejraději, dvě slova.

Překážka ?

Velekněz….silný kalibr…. a řešení ?

Láska.

Jak jinak….to, že je na obalu knihy která je položena vedle…to už je jen třešnička na dortu.

TEĎ.

Za chvíli se probudím z komatu , třeba si na tenhle zvláštní sen vzpomenu a obejmu Tě.

Znovu.

Posunutý posunovač.

Shifted slider.

Lubomír Tomik

A month ago, she told me over coffee:
-They're people and they're pushers--

Of course,
getting push with You on the chessboard of life is seemingly simple,

and what if You find yourself where You don't like it,
 in the tow of events,
for a good cause,
for the welfare of others,
Where are you?

Who moves the pushers?

The first star came out,
someone spends life on one field ,
even though the whole chessboard is in front of him,
they'll never even know

for some, it's a murderous chessboard on Mars,
Tars Tarkas ... pushers.

Good.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Posunutý posunovač.

Lubomír Tomik

Před měsícem mi řekla u kávy:
-Jsou lidé a jsou posunovači -

Jistě , že ano,
nechávat se posunovat na šachovnici života je zdánlivě jednoduché

a co když se ocitneš tam kde se Ti to nelíbí , ve vleku událostí,
pro dobrou věc,
pro blaho jiných,
kdo jsi Ty?

Kdo posunuje posunovače?

Vyšla první hvězda,
někdo stráví život na jednom políčku,
i když je před ním celá šachovnice,
nikdy se to ani nedozví,

pro někoho je to vražedná šachovnice na Marsu,
Tars Tarkasi...   posunovači.

Dobrá.

Básnické Video : ,,Podívala se pozorněji „

Napsáno 29.7.21 .Natočeno, čteno 30.7. 21 ve Starém Městě, ve Vinotéce Zlatá Vína, se souhlasem, děkuji . D.O nahrála svůj hlas 31.7.21 v Opavě. Hudba L.T.

https://www.facebook.com/zlatavina/

Hudba L.T.

https://midianpoet.com/PS: Listening to headphones is recommended due to the use of sound effects
She looked more closely. / For you /

Lubomír Tomik

I was nailed by a moment
nailed me to You
nails passed through the flesh without mercy and apology,
past bones
blood splashed into the dust

I was nailed by thoughts
they nailed me to You forever

I met a girl
She looked more closely

suddenly there were other constellations in the sky,
other universes were spinning at full speed
and life walked around,

steps so quiet
that you notice them and turn around,
when it disappears into the distance,
beyond the horizon of days.