Hebké světlo Jupitera. The soft light of Jupiter.

The soft light of Jupiter.

Lubomír Tomik

The soft light of Jupiter caresses your face,

the waves come with the wind,
like words with an open mind,

Country Punt.

I am a refugee cure!
On the water slide of ideas to the demilitarized zone of You,

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hebké světlo Jupitera.

Lubomír Tomik

Hebké světlo Jupitera Tě hladí po tváři,

vlny přicházejí s větrem,
jako slova s otevřenou myslí,

země Punt.

Jsem uprchlík lék!
Na tobogánu myšlenek do demilitarizované zóny Tebe,

Tebe.

Time is imprisonment in Fortress If. Čas je vězení v pevnosti If.

Time is imprisonment in Fortress If.
/ For You /

Lubomír Tomik

I.

Prison on If Island is a time,
beauty
beauty bigger,
than You,
Abbé Faria had never seen,

walled up in the deepest indecision of grounded miracles,
walking on the broken spine of death,
after boiling water,
and emerging from the swamps of the mind,
behind the walls of the gardens, Merrimack and Monitor lead the battle,
circling around,
around and in the fortress If,
starched shrouds merge from the moon,
You have a thorn in your hand and You will run like an immortal Fairbanks
on the sail down,
into my arms

touch the petals of a rose,
diamond dust

suddenly She grabbed my hand
and we escaped down a spiral cast iron staircase,
Abbé Faria closed eyes and took a deep breath.


II.

Descendants of dolphin and mermaid sailors
and Captain Jean Baptiste Chataud
enters the port in explosions of batteries of cannons,
rider in a rich turban
seemed full of shadows,

or you have a cell with a window and a fireplace on the first floor,
You don't even know
 live on top of wishes,
lanterns glow into the night,
try not to lose everything every day,
house of the sovereign people
it is built on dusty stakes
in Lake Bina
and She sailed to start a new life.III.
The sea below the Fortress leaves no trace,
when You step on the waves,

I will pluck a rose to You, growing on the edge of the solar system,
her scent is full of meteors of Your words,
I am the hungry atmosphere of the planet,
longing for the glowing pieces of stone You,
      with Abbe's words to Faria on her lips:

"She burned you with the light of the stars."

Yes, You burned me with the light of the stars.Epilogue:

Time is imprisonment in the Fortress If,
time IS Fortress If,
we sew into bags of corpses and
 pretend to die

when our bodies slide into the depths,
cut thorns from roses canvas and
 hug each other underwater,
before we run out of breath
before the sharks' teeth do their job,

all for one moment,

one moment in time,
                 on the island of If.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Čas je vězení v pevnosti If.
/ Pro Tebe /

Lubomír Tomik

I.

Vězení na ostrově If je čas,
krásu, 
nádheru větší,
než Tebe,
nikdy Abbé Faria neviděl

zazděni v nejhlubší nerozhodnosti zakotvených zázraků,
chůze po zpřelámané páteři smrti,
po vřící vodě,
a vynoření se z močálů mysli,
za zdmi zahrad vedou bitvu Merrimack a Monitor,
krouží kolem sebe,
kolem pevnosti If a v ní,
naškrobené rubáše splývají z Měsíce,
v dlani máš trn a spustíš se jako nesmrtelný Fairbanks
na plachtě dolů
              do mého náručí,

dotýkat se okvětních plátků růže,
prach z diamantů-

najednou jsi mne chytla za ruku
a unikli jsme po točitém schodišti z litiny,
Abbé Faria zavřel oči a dlouze vydechl.


II.   

Potomci námořníků delfínů a mořských panen
a kapitán Jean Baptiste Chataud
vjíždí do přístavu v explozích baterií děl,
jezdec v bohatém turbanu
se zdál být plný stínů,

nebo máš celu s oknem a krbem v prvním patře,
ani o tom nevíš,
bydlíš na vrchu přání,
lucerny žhnou do noci,
snaž se neztratit všechno každý den,
dům suverénního lidu
je postaven na zpráchnivělých kůlech
v jezeře Bina
a ona odplula začít nový život.


III.
Moře pod pevností If nezanechá stopy,
	když našlapuješ po vlnách,

	utrhnu Ti růži rostoucí na okraji Sluneční soustavy,
	její vůně je plná meteorů Tvých slov,
	jsem hladová atmosféra planety,
	toužící po žhnoucích kusech kamene Tebe,
      se slovy Abbého Farii na rtech :

      ,,Spálila Tě světlem hvězd.“

Ano,
      spálila jsi mne světlem hvězd.Epilog :

Čas je vězení v pevnosti If,
čas JE pevnost If,
zašijeme se do pytlů na mrtvoly a 
předstíráme smrt,

když naše těla sklouznou do hlubin,
rozřízneme trny z růží plachtovinu a
pod vodou se obejmeme,
než nám dojde dech,
než zuby žraloků odvedou svou práci,
všechno pro jeden moment,
jeden moment v čase, 
na ostrově If.

Château d’If – Wikipedia

Abbé Faria – Wikipedia

Battle of the Monitor and Merrimack | Summary & Facts | Britannica

One of Douglas Fairbanks‘ most famous stunts: sliding down a sail in The Black Pirate (1926) : silentmoviegifs (reddit.com)

Floor živě…

… podařilo se mi dostat do užšího kruhu fanoušků Floor Jansen, v podstatě jsem se díky jejím videím naučil po nehodě znovu mluvit…a dnes Floor čeká první veřejné vystoupení po roce ,živě, před diváky…a její outfit… je… omračující.

Fotografie kterou to oznámila…WOW.

Bohyně sestoupila na zem.

Hodně štěstí!

Sometimes. Někdy.

Ranní báseň pro Tebe, po nic plné snů.

Sometimes.

Lubomír Tomik

sometimes it's so hard without you,
that I'm extinguished like a cremation oven,

Your words are flames,
without which I can't be

without your cut lips,
those tender tambourines,

in the arms of you,
it was always a return home.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Někdy.

Lubomír Tomik

někdy je to bez Tebe tak těžké,
že jsem vyhaslý jako kremační pec,

Tvá slova jsou plameny,
bez nichž nemůžu být,

bez Tvých vykrojených rtů,
těch něžných tamburín,

v objetí Tebe,
pokaždé to byl návrat domů.