Oči jednorožce. Unicorn eyes.

Unicorn eyes.

Lubomír Tomik

You help me survive,
I paint unbelievable with your colors,
radiant of Your face,
purple, just like that,

You help me survive
I agree with everything,
mite carousel, Golgotha ​​spin,
whisper in dramatic television news:
"No one expected Hell to freeze, the devils are skating around the boilers
and the Star of the Morning, Lucifer, fell,
unexpectedly on ice, hidden in words "

You help me survive
in the unreal atmosphere of a crazy world,
to which I woke up from a coma,
drapes pure respirators viruses reality, steps into it,

shipment with ribbon, You will send, the most beautiful gift and
they probably strike at the post office,
shipment with ribbon,
once red

You help me survive
You are my Fremen clothing
You are a sharpened samurai sword
You are an eagle, a lioness with wings, hatch my liver!

the unicorn bathed in a corner of the mind,
You approached him
he bowed his head and let himself be stroked,
 didn't even defend himself much,
when you covered his eyes with your palm,
put  fingers inside and grabbed the deeply hidden eye nerves,
 jerked and, still hot from the blood, put them in my empty eye sockets,
so hungry and hungry and hungry to look at You.

You help me survive,
if only I could help you,
suddenly I have unicorn eyes,
and because I see
I have to go on,
just like the others. 
Oči jednorožce.

Lubomír Tomik

Pomáháš mi s přežitím,
maluji neskutečno Tvými barvami,
zářivá Tvé tváře,
nachová, zrovna taková,

pomáháš mi s přežitím,
souhlasím se vším,
roztoč kolotoč, Golgotu pootoč,
v dramatických zprávách televizních zašeptej :
,,Nikdo nečekal, že Peklo zamrzne, čerti se prohání na bruslích kolem kotlů
a Jitřní Hvězda, Lucifer, padl,
nečekaně na led, skrytý v jinotaji“

pomáháš mi s přežitím,
v nereálné atmosféře šíleného světa,
do nějž jsem se probral z komatu,
roušky ryzí respirátory viry realita , kroky do ní,

zásilka se stuhou, pošleš se , nejkrásnější dárek a
na poště asi stávkují, 
zásilka se stuhou, 
kdysi rudou,

pomáháš mi s přežitím,
Jsi můj fremenský oděv
Jsi naostřený samurajský meč
Jsi orlice, lvice s křídly, vyklovej mi játra!

jednorožec se koupal v zákoutí mysli,
přistoupila jsi k němu,
sklonil hlavu a nechal se pohladit,
ani se moc nebránil,
když jsi mu dlaní zakryla oči,
vložila prsty dovnitř a uchopila hluboko skryté oční nervy,
trhla a ještě horké od krve mi je vložila do prázdných očních důlků,
tak lačných a hladových po pohledu na Tebe.

Pomáháš mi přežít, 
kdybych tak pomoci mohl já Tobě,
najednou mám oči jednorožce ,
a protože vidím, 
musím jít dál,
stejně jako ostatní.