Nečekaná tečka za Malou Lesní Vernisáží 2021

Martinu Hábovi se letošní Vernisáž hodně povedla, dnes jsem měl tu čest být na chvíli s účastníkem ze zahraničí, poslal mi pak své fotografie, které tam pořídil.

Vystihují atmosféru přesně, než začalo pršet, bylo to…fantastické, pak vše trochu zkazilo počasí, velká škoda, i tak…

…bylo k mání Umění….v téhle době to není zrovna samozřejmá věc.

Martine, příště by jsi klidně mohl vybírat vstupné , myslím, že lidé by jistě rádi za něco takového zaplatili, na příští rok rezervuji čtyři lístky, jeden i pro Tebe, zkrátka Tě tam zvu, už teď, rok nevydržím čekat.

Domino Lásky. Domino of Love.

Domino of Love.

Lubomír Tomik

I fell into the Magic of You,
I fell into all the rotating sixes,

I fell into magic,
I fell into a verse,
I fell into spells,
I fell into sacrificial formulas,
I fell into the books of pure magic,
I fell into a sign
and frantic fantastic synchronicities across the centuries,
my Beast,

the power of the art of nature,
inventions of magicians
and
from their magical black reality changing hats covering the entire planet
You stand up
 in a white blouse with a bouquet of roses,

I fell into You,
I fell into Your traps,

You tore me up
like the grimoires of our times, according to which I invoke my love,

You get off your hats with grace,
it's the falling Domino of Love. 
Domino Lásky.

Lubomír Tomik

Upadl jsem do Magie Tebe,
upadl jsem do všech rotujících šestek,

upadl jsem do magie,
upadl jsem do verše,
upadl jsem do zaklínadel,
upadl jsem do obětních formulí,
upadl jsem do knih ryzí magie,
upadl jsem do znamení,
a zběsilých fantastických synchronicit napříč staletími,
má Šelmo,

síla umění přírody,
výmysly kouzelníků
a
z jejich čarovných černých realitu měnících klobouků pokrývajících celou planetu
se vztyčíš Ty,
v bílé blůzce s kyticí růží,
upadl jsem do Tebe,
upadl jsem do Tvých osidel,
roztrhala jsi mne,
jako grimoáry našich časů, podle nichž vzývám svou lásku
s grácií vystoupíš z klobouků,
je to padající Domino Lásky.

Ve vichrech modré oblohy. In the winds of the blue sky.

Ve vichrech modré oblohy.

Lubomír Tomik

Ve vichrech modré oblohy 
vyhlížím Tebe

vyhlížím báječné rozpětí Tvých křídel
ve vichrech modré oblohy

vnořit se do mraků a doufat, že tam někde jsi
ve vichrech modré oblohy potkat anděla

ladně si poletujícího s nákladem milionu tun starostí
už nezadržím úžasem dech nad Tebou

dávno jsem přestal dýchat
dávno mi přestalo být srdce
ve vichrech modré oblohy
začal jsem hořet zevnitř , z nitra

úlomky srdce ve vichrech modré oblohy,
musely být v jiné,
musely být,
jiné v realitě,
ětilaer.
oksáL.

isJ es uonm,
ev hcerhciv érdom yholbo.

In the winds of the blue sky.

Lubomír Tomik

in the storms of the blue sky
I'm looking out for you

I look forward to the wonderful span of Your wings
in the storms of the blue sky

dive into the clouds and hope you're there somewhere
in the winds of the blue sky meet an angel

gracefully flying with a load of a million tons of worries
I no longer need to hold my breath over you in amazement

I stopped breathing a long time ago
my heart has long since ceased to be
in the storms of the blue sky
I began to burn from within, from within

fragments of hearts in the storms of the blue sky
they had to be in another
they had to be
others in reality,
 ytilaer,
 ym evol.

uoY era htiw em,
ni eht sdniw fo eht eulb yks.