Tedy dnes proběhla Malá lesní vernisáž.

Bylo to silné. Spousta obrazů, spousta setkání, spousta názorů, slov, přesně cílených , umístěných jako šipky do středů terčů, nezapomenutelné vystoupení Jana Žambocha, déšť, slunce, déšť, cesta…všechno to bylo jako rány v rozesmátém rohu ringu, jen jedno slovo ?

Naděje.

Naděje na VŠECHNO.

Děkuji Martinu Hábovi za pozvání a zítra bych se rád k Vernisáži vrátil, protože…bylo to silné, nebyl to zápas jen na jedno kolo.

Z Paláce Tebe. From Palace of You. 
Z Paláce Tebe.


Lubomír Tomik


Něco se děje, uvnitř lidí, uvnitř nás.

řekni si pro sebe, pomalu a s důrazem :


 ,, Má láska je jako obloha." Nahlas,jestli víš, co slovo ,,Láska"  znamená.Třeba  ho  zašeptej, ve své ulitě.


Spláchni ,smyj ze sebe pocit,

včerejšky jsou skla výkladních skříní,

projdeš kolem nich,

každé ráno znovu a znovu,


jestli víš co slovo ,,Láska" znamená,

vhoď do nich dlažební kostku,


jestli víš co slovo ,,Láska" znamená,

postav se kusům včerejška ležícím na chodníku,


sny jsou tvořeny z žuly myšlenek,

obsahujícím v podstatném množství křemen citu,

podobný vlnám bolesti a jejich dravému kmitu,


nastává příliv Poezie , 

smete všechno,


ulitu s šeptající dívkou-

i kdyby jsi usínala sama,

vždy budu usínat s Tebou,

s Tebou.Síla mé poezie vychází z Paláce Tebe,

i když od něho už dávno nemám klíč,

jsme zajatci našich ulit,

nešeptej, aspoň křič.From Palace of You


Lubomír Tomik


Something is happening, inside people, inside us.

say to yourself, slowly and with emphasis:


 "My love is like the sky."Aloud,if you know what the word "Love" means.Maybe whisper it, in your shell.


Rinse, wash away the feeling

yesterday's are the windows of shop ,

you walk past them

every morning again and again,


if you know what the word "love" means,

throw a paving stone into them,


if you know what the word "love" means,

stand on the pieces of yesterday lying on the sidewalk,


dreams are made up of granite thoughts,

containing a substantial quantity of quartz,

similar to waves of pain and their predatory oscillation,


there is an influx of Poetry,

sweep everything


conch with a whispering girl-

even if you fall asleep alone,

I will always fall asleep with you,

with you.The power of my poetry comes from the Palace of You,

even though I haven't had a key from him in a long time,

we are captives of our shells,

don't whisper, at least scream.