Závojem Noci. /pro Tebe/

Veil of the Night. /for You/

Lubomír Tomik

sea currents,
migratory birds,
veil of the night,

may we land on a deserted island,
started again on the remnants of the land,
fantastically and naively,

eruption,
the volcano continued,
we are stuck in the shallows of Darwin,
all those chromosons and
double strands of DNA,
just the legends of our times,

sea currents,
migratory birds,
the veil of the Night to You,

You walk in the moonlight
shady, pleasant alleys,
why do you have to be so amazing,
why. 
Závojem Noci. /pro Tebe/

Lubomír Tomik

mořskými proudy,
stěhovavými ptáky,
závojem Noci,

kéž bychom přistály u liduprázdného ostrova,
začali znovu na zbytcích souše,
fantasticky a naivně,

erupce 
sopky pokračovala,
uvázly jsme na Darwinových mělčinách,
všechny ty chromozomy a 
                        dvojité pásy DNA,
jen legendy našich časů,

mořskými proudy,
stěhovavými ptáky,
závojem Noci k Tobě,

jdeš za svitu Měsíce
stinnými, příjemnými alejemi,
proč musíš být tak úžasná,
proč.

Harem tricks. Harémové triky.

Harem tricks.

Lubomír Tomik

An angel with a flaming sword banished us from Paradise,
false belief that you see the world as I do,
sword swings in front of fig trees,
in front of apples,
all the vines of the earth,
I thought…


caravan to me
she lost
before my e

y

e

s


it was not valid to know the Oasis in the deserts,
harem tricks,

he will always be here
another guide and harem tricks?
not meat,
but expressing emotion and it doesn’t wear much today,

The angel was running
pull
push
pull
push
his garment caught him by the flaming sword,
with a flash he turned into a deliciously smelling roast,
forbidden food for the Goddess,
the meat was ….. divine.

Harémové triky.

Lubomír Tomik

Anděl s plamenným mečem Nás vykázal z Ráje,
falešná víra, že vidíš Svět tak jako já,
 švihy mečem před fíkovníky,
před jablky,
vší révou země,
myslel jsem si... 
karavana se mi 
                                    ztrácela
                           před očima,
                        mi 
                      ze 
                     la,
nebylo nic platné, že znám Oázy v pouštích,
harémové triky,

vždycky tady bude 
jiný průvodce a harémové triky ?
ne maso,
ale vyjádření citu a to dnes moc nenosí,

Anděl pobíhal
sem
            tam
sem
       tam
od planoucího meče mu chytilo roucho,
se zábleskem se změnil v lahodně vonící pečeni,
zakázaný pokrm pro Bohyni,
maso bylo.....boží.

Those, who walk in smoke. Ti, kdo kráčí kouřem.

Those, who walk in smoke.

Lubomír Tomik

We go through the smoke,
we go through the fog
every step into the uncharted constellations of tomorrow.

We go through the smoke,
we go through the fog
by clapping our palms we drive away the scavengers.

We are not easy prey, not yet.

If they don't want to and don't fly away,
we will slit their throats ourselves,
hand in hand with eyes soaked in each other,
my beauty Queen,
 gutting blood from bitten throats,
          from predatory arteries,                                                                       in               the          shadows of prayer houses.


And what are the next days?
HOPE 
Ti, kdo kráčí kouřem.

Lubomír Tomik

Jdeme kouřem,
jdeme mlhou,
každý krok do nezmapovaných souhvězdí zítřka.

Jdeme kouřem,
jdeme mlhou,
tleskáním dlaní zaženeme mrchožrouty.

Nejsme snadná kořist, ještě ne.

Když se jim nebude chtít a neodlétnou,
sami jim rozerveme hrdla,
ruku v ruce s očima vpitýma do sebe,
má něžná Královno,
 chlemtat krev z prokousnutých hrdel,
                 z dravčích tepen,
     ve     stínech     modliteben.

A co jsou další dny ?
NADĚJE

Na bitevním poli Hudby. On the battlefield of Music.

Na bitevním poli Hudby.
/Pro Paula/

Lubomír Tomik

Adrenalin přímo do žil,
milion litrů,
skrze hlas,
slova,
hudbu,
všechno,
skrze slova,
mašina která se nikdy nezastaví, nikdy nezadrhne,
protože-

slova musí zaznít,
slova musí být vyřčena,
touha člověka vyrýt brázdu do povrchu planety, 
do povrchu času,
tvořit,
rvát se,
na bitevním poli Hudby.
Paul Speckmann with Master

On the battlefield of Music.
/ For Paul /

Lubomír Tomik

Adrenaline directly into the veins,
million liters,
through the voice
words
music,
through all,
through words,
a machine that never stops, never stalls,
because-

words must sound
words must be spoken,
man's desire to carve a furrow into the surface of the planet,
to the surface of time,
create,
fight,
on the battlefield of Music.