When Shiva opens his eyes. Když Šiva otevře oči.

When Shiva opens His eyes.

Lubomír Tomik

When Shiva opens His eyes, 
destroys the universe and all the messy idiots who see You as a piece of flesh,

When Shiva opens His eyes, 
dances on the bodies of liars,
when Shiva opens His eyes, 
everything really stands out,

it turns out You're the last reality, You're , 

the last flash of reality
which i have left
maybe that's why I'm holding on to you so convulsively,

like a dove you saw wonderful things
before The Ark on the crests of the waves, 

         opened arms to Your wings.
Když Šiva otevře oči.

Lubomír Tomik

Když Šiva otevře oči, 
    zničí vesmír a vůbec všechny ty namachrované pitomce, kteří Tě vidí jako kus masa,

Když Šiva otevře oči, 
     tančí na tělech lhářů,
když Šiva otevře oči, 
     vynikne vše opravdové,

vynikne že poslední skutečnost,
 jsi Ty, vážně,

poslední záblesk skutečnosti,
která mi zbyla,
možná proto se Tě tak křečovitě držím,

jako holubice jsi viděla úžasné věci,
než Archa na hřebenech vln, 

otevřela náruč Tvým křídlům.

On the Battlefield of Music with Paul Speckmann.

It has been some time since Paul Speckmann’s last visit to Studio Shaark, where he recorded .

It all starts again, we have the keep going, going on, not looking back, so today Paul went to Studio Shaark recordings for two new songs, different thematically but also musically. Its the new Punk project with some friends. – the first thing that came to my mind ,when I was lucky and both songs first heard with Pauls voice – its the the darker version of Bad Religion!


Paul Speckmann wrote the lyrics and in a fantastic way sang both songs , it’s a pleasure to be at something like that, to see a CREATION from the front row, ideas crossed the studio like a storm of lightning.


So another battle was fought and won on the Battlefield of Music, let’s wish Paul good luck with new project and for me it was … as if I were attending a concert in this strange covid time, somewhere in a club, thanks for that, Paul!


And here’s just a short video … imagine the sound pretty loud and it’s almost like you could be there and multiply it by another seventy minutes and yes, this is what it looks like when Paul Speckmann recording.

A tady jen krátké video…představte si zvuk pěkně nahlas a skoro je to jako by jste mohli být u toho a znásobte to dalšími sedmdesáti minutami a ano, takhle to vypadá, když Paul Speckmann nahrává.

Od poslední návštěvy Studia Shaark v němž Paul Speckmann nahrával ,uběhl již nějaký čas.
Všechno znovu začíná, musíme jít dál, neohlížet se zpět a tak se dnes Paul vydal do Studia Shaark vrátil, s nahrávkami ke dvěma novým songům,jiným tematicky , ale i hudebně. Jedná se nový Punkový project s přáteli -první co mne napadlo, když jsem měl to štěstí a oba songy poprvé slyšel ,bylo-temnější verze Bad Religion!


Paul Speckmann napsal texty a fantastickým způsobem, sobě vlastním obě skladby nazpíval, je radost být při něčem takovém, vidět TVORBU z první řady, nápady křižovaly studiem jako bouře blesků.

Na Bitevním poli Hudby tedy vítězně vybojována další bitva, popřejme Paulovi štěstí s jeho novým projektem a pro mne to bylo…jako bych se v této podivné covidové době účastnil koncertu, někde v klubu, díky za to, Paule!


Gustav Meyrink.

„Even if I did the craziest thing that can be imagined — it would still be smarter than falling into a monotonous obsolescence, the ultimate goal of which is unnecessary death.“
Gustav Meyrink

Gustav Meyrink – Wikipedia

„Strive for a firm point in yourself against which the world can do nothing.“ – Gustav Meyrink.

I have You in me … You are my strong point, even though you may not care at all, I can tear down the walls of Jericho with my bare hands.

,,I kdybych se dopustil toho nejšílenějšího, co se dá vymyslet-pořád by to bylo chytřejší než upadnout zpět do jednotvárné zastaralosti, jejímž posledním cílem je zbytečná smrt.
Gustav Meyrink

Gustav Meyrink – Wikipedie (wikipedia.org)

„Usiluj o pevný bod v sobě, proti kterému svět nic nezmůže.“ — Gustav Meyrink .

Mám v sobě Tebe…Ty jsi můj pevný bod, i když Tě to třeba už vůbec nezajímá, s Tebou můžu zbourat hradby Jericha holýma rukama.