From flashes in the currents of the Milky Way. Ze záblesků v proudech Mléčné dráhy.

From flashes in the stream of the Milky Way.

Lubomír Tomik


She jumped out of the Trojan horse,
i will never know,
in the mirror the face of a clairvoyant fairy,
i will never know,
the mercenaries stood on the walls of Avalon,
i will never know,
didn't it really work out differently?
i will never know,
from flashes in the currents of the Milky Way,
i will never know
from flashes in the currents of the Milky Way,
I will never know I will not know I will not know

with icy calm
I'll never know,

galloping rider
crepe paper,

pastelllllllllllllllllllllllll  image
mooooooooooooovement of souls systemic,
                          harem dance,

unleashed unleashed, by You, sugar. 
Ze záblesků v proudech Mléčné dráhy.

Lubomír Tomik


Z trojského koně vyskočila,
nikdy se nedozvím,
v zrcadle tvář jasnovidné víly,
nikdy se nedozvím,
žoldnéřky stály na hradbách Avalonu,
nikdy se nedozvím,
opravdu to jinak nešlo ?
nikdy se nedozvím,
ze záblesků v proudech mléčné dráhy,
nikdy se nedozvím,
ze záblesků v proudech Mléčné dráhy,
nikdy se nedozvím nedozvím nedozvím,

s klidem ledovým
nikdy se nedozvím

cvalem jezdcovým,
papírem krepovým,

obrazem pastelovýmmnn,
pohybem duší systémovýmmm,
          
 tancem harémovým,

rozpoutaným nespoutaným, Tebou cukrovím.

Sound collage. Zvuková koláž.

9.5.21,Uherský Ostroh.Lyrics:


Group.


Lubomír Tomik


The group hallucination took place
fox vaccination,
the cars suddenly had wheels instead
cheesecakes cheesecake cheesecake cakes from Moravská Nová Ves

The group prayer took place
salt vaccination with pepper,
the cars suddenly had instead of rear-view mirrors
faces of drivers and on their necks
smiled mirrors from ancient India

The group love took place
vaccination of beautiful breasts of smiles and butts,
cars suddenly had hearts instead of engines
one of them was just going on
petrol steam of sheikh sons from Dubai in the elevator,

whether you don't care, whether you want to or not, or you don't care,
and if you stop me like that at any time, stop driving,
get out and please let
ignition keys,
otherwise the engine will not start again. 

Skupinová.


Lubomír Tomik


Skupinová halucinace proběhla
vakcinace lišek,
automobily měly najednou místo kol
tvarohové koláče koláče koláče z Moravské Nové Vsi

Skupinová modlitba proběhla
vakcinace solí pepřem,
automobily měly najednou místo zpětných zrcátek
tváře řidičů a na jejich krcích
usmívala se zrcadla z dávných Indií

Skupinová láska proběhla
vakcinace nádherných ňader úsměvů a zadků,
automobily měly najednou místo motorů srdce
jedno z nich už jelo jen na
benzínové páry šejkových synů z Dubaie ve výtahu,

ať se třeba nezajímáš , ať chceš nebo ne nebo je Ti to jedno
a když tak mne kdykoli zaraz, ukonči jízdu, 
vystup a nechej prosím,
klíče v zapalování,
jinak pak motor znovu nenaskočí.

Lupiči sýra.

Lubomír Tomik


Ráno všude voním Tebou.

proč ostatní 
a na irský čedar a sýr s lanýži
a s divočáky ohrnujícími nos
nad obědem z myšlenek 
a zuřivě se vrhli na mé holeně,
podrazí mi nohy stáhnou mne do prázdna do miliónů jiných věcí než Tebe,
jsi ve stínu hvězd jádrem všeho,

ve stínu hvězd jsi
a rozmarýn a hořký baldachýn nebo ticha perutýn
přinesla jsi mi bolest a já Ti za ni zapomněl poděkovat,

musím : -Děkuji –

milovat Tě je práce na plný úvazek,
hlas nad propastí bez ozvěny,
pokládám pořád dokola hlavu katovi na špalek a
 doufám že jednoho dne zaspí,
jednoho dne mine,
jednoho dne zavrávorá a spadne dozadu
pod náporem strašné váhy
klasického obouručního zachmuřeného meče.

Lupiči za sebou zanechali
rozkutálené bochníky sýra,
jako rozjásané chrámové vozy, neřízené střely.

Cheese robbers.

Lubomír Tomik

In the morning, I smell You everywhere on my body.

why others
and Irish cheddar and truffle cheese
and with wild boars covering their noses
over lunch of thoughts

and they threw themselves on my shins furiously,
my feet tripping me they pull me into space into millions of things other than You,
you are in the shadow of the stars the core of everything,
you are in the shadow of the stars
and rosemary and bitter canopy or silence lionfish

you brought me pain and I forgot to thank you for it,
I have to: -Thank you -

to love you is a full time job,
a voice over the abyss without an echo,
I keep putting the head of the executioner around on a log and
 I hope 
one day he sleeps
one day it passes,
one day he staggers and falls backwards
under the onslaught of terrible weight
classic executioner's two-handed grim sword.

The robbers left behind
rolled loaves of cheese,
like cheering temple of India cars, unguided missiles. 

Jak…

…z Tebe nezešílet, nacházím Tvé soukromé maily, Tvé pracovní maily, volá mi řidič kamionu, veze nám zboží a ptá se do kdy máme otevřeno a já to nevím , protože už ve firmě nepracuji. Když zavěsím, napadne mne, jestli bude pak pokračovat dále k Tobě, určitě ano, protože je od Tebe co by kamenem dohodil a trefil mne a plnou silou a třeba by mne probral z té děsivé nejistoty, člověk vydrží všechnu bolest, nevydržím NEVĚDĚT.

How….

…not to drive from You crazy, I find your private emails. Your work emails. The truck driver calls me, takes us the goods and asks when we are open and I don’t know because I no longer work for the company. When I hang up, I wonder if he will continue on to you, certainly yes, Because a truck is parked in a city near You, that would throw a stone and hit me with full force and maybe wake me out of that terrible uncertainty, one can endure all the pain. I can’t stand DON’T KNOW.


Broken Jewelry.

Broken Jewelry.

Lubomír Tomik

It wasn't even like his City,
sweaty he watched himself from above,

She was kneeling on his neck,
something
          suddenly 
                   burst,

gently, almost as if She had TOUCHED him.

PS: An unpublished poem for You from 2017, which did not go through the selection for the Bowl of Fancy Fish collection ... because it was too raw ... now is Her time, it has been waiting four years for this moment, you broke my neck again ... it's different for the first time , something changed.