Mnoho tun. Many tons.

Mnoho tun.

Lubomír Tomik

Mnoho tun kamení které nás zavalilo když padala Babylónská věž,

kdyby Vám nikdo neřekl kde jste,
mohlo by to být kdekoli,

ve Tvém náručí
kdysi projdu Mykénskou branou,

mnoho tun kamení,
nás zavalilo,
jen pavučiny,
v porovnání s životem,

jazyky se plazily po schodištích Věže nahoru, kde se setkaly,
obejmuly a spletly a celá Věž znovu povstala,
zmatení jazyků,
divukrásné scenérie,
v zátočinách tragedie,
v divokých ,
 rozbouřených vlnách,
Oceánu
              Tebe.Many tons.

Lubomír Tomik

The many tons of stones that overwhelmed us when the Tower of Babel fell,

if no one told you where you were
it could be anywhere

in your arms
I will once pass through the Mycenaean Gate,

many tons of stones,
we were overwhelmed
only cobwebs,
compared to life

tongues crawled up the stairs of the Tower upstairs, where they met,
 embraced and confused, and the whole 

Tower rose again,
confusion of languages,
beautiful scenery,
in the bays of tragedy,
in wild, turbulent waves,
The 
ocean
 of
You. 
World Coming Down. Můj svět je v troskách.

World Coming Down


Peter Steele lyrics

She thinks I'm iron man that I don't feel pain
I don't understand why joy must be feigned
I'm so fortunate yet filled with self hate
That the mirror shows me an ingrate

I could easily start pointing fingers
Since the blame is mine it always lingers
That the truth it lies in my reflection
Though this can't go on there's no question

Yeah I know
That my world is coming down
Yeah I know
I know
I'm the one who brought it down
Brought it down
Bring it on down

How quickly pass the days long is the night
Lying in bed awake bathed in starlight
Better to live as king of beasts
Than as a lamb scared and weak

I will deny my role as a human
Holding myself hostage with no demands
It's better to burn (to burn) quickly and bright
Than slowly and dull (and dull) without a fight

Well I know
That my world is coming down
Now I know
I know
I'm the one that brought it down
Brought it down
Yeah, Bring it on down

... příhodné, celý můj svět je v troskách a tedy žádné další cokoli pro Tebe, dokud se mi neozveš , jakkoli, nemůžu klepat na bránu, kterou nikdo nechce otevřít...vím , že je můj svět v troskách, dnes se změní Všechno. And if I'm bothering you, fighting silence is like a fight with windmills, so at least tell me- the END. 

… convenient, my whole world is in ruins and therefore no nothing new for You until you hear me, however, I can’t knock on the gate that no one wants to open … I know my world is in ruins, today it will change All. A jestli Tě obtěžuji, bojovat proti mlčení je jako rvačka s větrnými mlýny, tedy mi aspoň řekni , KONEC.