Paridův soud. Parid’s court.

Paridův soud.

Lubomír Tomik

zbarvila se žlutí
zbarvila se perletí

byla všude a nikde,
opravdu tohle používají lidé ?
Stín lži a přetvářku ?

Uznání a vnější lesk,
kdesi v dálce jsi za zdí domu vstala,
nebyl jsem úplně, obyčejně jsi zapomněla,
venku pod oblaky touhy na modrém nebi byl svět a vlastně se nic nestalo.

kousl do jablka než Jí je podal,
hořká chuť,
jen závan medu,
stopy po sladkostech,
spojeni v dávné genetické informaci,


Paridův soud.

Aha.
Brány KOVOSTEELU. KOVOSTEEL gates.
Parid's court.

Lubomír Tomik

she turned yellow
she colored the mother of pearl

she was everywhere and nowhere,
do people really use this?
The shadow of lies and hypocrisy?

Recognition and external shine,
somewhere in the distance you got up behind the wall of the house,

you usually forgot ,
 under the clouds of desire in the blue sky was the world and nothing really happened.

he bit into an apple before handing it to Her,
bitter taste,
just a breath of honey,
traces of sweets,
combined in ancient genetic information,


Parid's court.
I see. 

Noise, smoke and fire. Hluk,kouř a oheň.

Noise, smoke and fire.

Lubomír Tomik

I will become your slave,
I swallow your fear and pain,

Aphrodite materialized from the golden air,
made of desert sands,
sphinx alleys looking into the emptiness of the future,
constantly inserting the insides of the Golems into the Shem into the gates of Jerusalem.

great ideas
The Words had a personality,  bowed
and  said, unfolding in the folds of Moebi,
they said gracefully, "Take us literally."

it was time it was time it was time
it was now
Alan Turing pressed a button on the dusty computer
and it was now, now, now, reality BEGINS

smoke
sound
fire
all at once

You burned me like flames of the flames of a flawless crematorium 

EVERYTHING!
ALL!
ALL. 
…levitating statues in the streets of Opava, author of photographs by D.O.
Hluk,kouř a oheň.

Lubomír Tomik

stanu se Tvým otrokem,
spolykám Tvůj strach a bolest,

Afrodita se zhmotnila z nazlátlého vzduchu,
z pouštních písků,
alejemi sfing hledcíích do prázdnoty budoucna,
stále znovu vložení do niter Golemů do šému do bran Jeruzalému.

báječné nápady,
Slova měla osobnost, uklonila se 
a řekla, odvíjející se v záhybech Moebiových,
pronesla elegantně :  ,,Vezmi nás doslovně.“

byl čas, byl čas, byl čas,
bylo to teď,
Alan Turing zmáčknul tlačítko zaprášeného počítače
a bylo to teď, teď,teď, realita ZAČALA

Kouř
Zvuk
Oheň
Vše najednou

sežehla jsi mne jako plameny plamenů
bezvadného
                                                                               krematoria,
VŠECHNO !
VŠECHNO!
VŠECHNO.
…levitující sochy v ulicích Opavy, autorka fotografií D.O.

Reading ,,Torn from shooting stars.“

Here, right before two hours, 6.5.21 in Uherské Hradiště.
Torn from shooting stars.

Lubomír Tomik

In the river of the gentle night sky 
You took a bath

neither woman, nor man,

ghost,
wandering in dreams


In the river of the gentle night sky ,
You took a bath

I handed you a  towel of the deep sleep,
it was all torn,
from shooting stars.