Corinth between us. Korint mezi námi

Corinth between us.

Lubomír Tomik

It was light,
we stood opposite each other,
only Corinth divided us,
the ships below us were sending furious S.O.S
and there was a beating of the captain's caps on the steering wheels,

it took minutes hours days months like in fact
there was a thunder,
it wasn't Dio's lightning,
the earth shook, and both sides of the canal began to draw closer to each other,
You were just within reach
I didn't think and jumped,
I smelled your scent and

it thundered loudly again,
only Corinth divided us


and the walls receding were like Your eyes,

Your outfit of a million parties was melting like mist on the moors,
Aphrodite's temple above the harbor clothed in light,
the surface was approaching, Monitor and Merrimac, the steel coffins were in an eternal embrace like us, one of us will eventually sink, in an eternal embrace in the eternal never on me never on me never on me never on me never on

Someone applauded.
A room immersed in the gloom,
the shadows of the hypnotists fought with themselves the shadows of lovers meant nothing the shadows on my heart were just echoes in the woods,
I was supposed to go to the light, not listen to your voice, it didn't work,
You are strong above all lionesses. 
Merrimack and Monitor
Korint mezi námi.

Lubomír Tomik

Svítalo,
stáli jsme naproti sobě,
dělil nás jen Korint,
lodě dole pod námi vysílaly zběsilá S.O.S.
a ozývalo se tlučení kapitánských čepic o kormidelní kola,

trvalo to minuty hodiny dny měsíce jako ve skutečnosti,
ozvalo se zahřmění,
nebyl to Diův blesk,
země se zatřásla a obě strany průplavu se začaly přibližovat k sobě,
byla jsi jen nadosah,
nepřemýšlel jsem a skočil,
ucítil jsem Tvou vůni a

mocně znovu zahřmělo,
byl tu jen Korint mezi námi 
a vzdalující se stěny byly podobné Tvým očím,

Tvůj outfit milionu večírků se rozplýval jako mlha na vřesovištích,
Afroditin chrám nad přístavem oděn do světla,
hladina se blížila Monitor a Merrimac , ocelové rakve ve věčném objetí byly jako my, někdo z nás se nakonec potopí, nevydrží,ve věčném objetí ve věčném nikdy na mne neza nikdy na mne nikdy na mne nikdy na mne nikdy na

Někdo zatleskal.
Místnost ponořená do šera,
stíny hypnotizérů sváděly boj sami se sebou stíny zamilovaných nic neznamenaly stíny na mém srdci byly jen ozvěny v lesích,
měl jsem jít ke světlu, neposlouchat Tvůj hlas, nešlo to,
jsi silná nade všechny lvice.
Monitor and Merrimack.
I was in Corinth in 1998, the canal was ... something left in me and suddenly it came up in connection with You,now. 

To You. K Tobě.

From the title poems from the upcoming collection Map of the Continent of Your Heart, for which wrote a foreword by Pavla Jonsson from the band Zuby Nehty and the use of his words was approved by Alan Moore.


Aleister Crowley photographed by Jules Jacot Guillarmod during the K2 expedition, 1902

To You.III.

save me from blind spots
                      on map,
save me from the silent
               decision making,
who we are, where we are going and what is waiting for us

save me
from books loaded on mules

falling into snowy abysses,
pulling sherpas with them. 

photo by Jules Jacot-Guillarmod 1902

K Tobě.


III.

spas mne od slepých míst
                      na mapě,
zachraň mne od tichého
                   rozhodování,
kdo jsme, kam jdeme a co náš čeká-
zachraň mne,

od knih naložených na mezky
padajících do zasněžených propastí,
strhávajících s sebou i šerpy.