Dracon sowing. Dračí setba.

Dragon sowing.

Lubomír Tomik

powerful warning of mysterious unusual species of man

Dragon sowing,
Cadmos scattered the teeths of dragon from a position in front of the navel,
they fit into the furrows and purple

where Your great eyes were like lunar craters,
the hand traced the semicircle as if blessing the incinerator.

You came from the Planet of Love,
flew through the Pleiades
and landed to me,
dreamy.

I expected you to be from another dimension of reality, the dimension of the dream fantasy of the sunken alleys of fog and ghosts,

Dragon sowing,
sharpened swords,
everything fell silent
the hand traced the semicircle as if blessing endless grain linen. 
Dračí setba.

Lubomír Tomik

mocné varování tajemných neobvyklých druhů člověka

Dračí setba,
Kadmos rozhazoval zuby draků z pozice před pupkem,
zapadávaly do brázd a nachověly
kde byly Tvé ohromné oči jako měsíční krátery
ruka opisovala půlkruh jakoby žehnala spáleništím.

Přišla jsi z Planety Lásky,
prolétla Plejádami
a přistála u mne,
zasněná.

Očekával jsem že jsi z jiné dimenze reality rozměru fantazie snu zapadlých uliček mlh a přízraků,

Dračí setba,
ostřily se meče,
všechno ztichlo,
ruka opisovala půlkruh jakoby žehnala obilným lánům bez konce.

A romantic compound. Romantická sloučenina.


Romantická sloučenina.
Lubomír Tomik

Celý dům vylétnul do povětří,
pokusil jsem se získat romantickou sloučeninu,

některé sloučeniny jsou silné žíraviny,
 poškozují pokožku, oči, ústa, nos a jiné 
                                části těla nebo materiály, 

při práci s nimi, proto musíme dodržovat tyto pravidla:

1. Nezamilovat se
2. Nevidět Tě všude
3. Při potřísnění Tebou postižené místo omýváme proudem tekoucího vlažného času,

 omýváme srdce tak dlouho,
                      až zbydou tkáně visící na kousíčku,

nedoufat,
kdyby zbyly dveře ,
v troskách je zavřít za sebou,
nejde to,

sotva jsem opustil nezapomenutelná, také nepochopitelná místa,
spadla mi na hlavu kometa a rozmázla mne,
měla Tvou tvář.

Celý dům vylétnul do povětří,
zažíval jsem ztrátu času, 
desítky let.


 


A romantic compound.

Lubomír Tomik

The whole house blew up,
I tried to get a romantic compound,

some compounds are strong corrosives,
       they damage the skin, eyes, mouth, and others
                                           body parts or materials,

when working with them, therefore we must follow these rules:

1. Don't fall in love
2. Not seeing YOU everywhere
3. In case of splashing by You, wash the affected area with a stream of running lukewarm time,

 we wash the heart for so long
                   until there are tissues hanging on the piece,

don't hope
if there was a door left,
in ruins, close them behind,
it is not possible,

I have hardly left unforgettable, also incomprehensible places,
a comet fell on my head and smeared me,
she had your face.

The whole house blew up,
I experienced a waste of time,
decades. 

Klasická náhoda.

Hned po ránu, náhody a drobné souhry okolností se neomezují jen na jedno místo- u snídaně dočítám příběh, hrdinka pochází z vesmíru číslo TRN565 – podívám se ze židle oknem ven na parkoviště před domem, nemám na svém autě SPZ- …..565 ? Mám.

Earth-TRN565 | Marvel Database | Fandom

V like.

I just found my older collection of poems … the first, sometime around 2011 and just a poem ,,V like“ . I thought I wouldn’t mention YOU in any way, it doesn’t work, it comes by itself.

V  like.

Lubomír Tomik / 1.6.2010 /

V like the murderous sand of time
V as the ripeness of a human spirit full of the moon and burns
V as a smoothing of the feelings of the destruction of the soul
V as a very special acquaintance full of disgusting sex detachment
V like capital letters on the nails of a ghostly woman's breasts full of pillows

V like a garden bushy corpse on a fly 
V like the rumble of my tiger there inside the spider web
V like Vimanika Shastra the sky over India full of ghosts
V like softened cheese running down the folds of the body

Get ready for me
I open my mouth and swallow a thousand thousands light bulbs

and like Mohammed I will dance,
                             unrecognizable uninvited .