I do not understand.

I do not understand.

Lubomír Tomik

-I don't understand, I'm sorry.-
said the beard man ,

when I imagine someone tying a bow around your neck
and You like it,

I'm like him 

I see your eyes
out of breath,
heartbeat

I'd rob You like a bank,
 left all the gold in the safes,
I wouldn't take anything
only your soul
every moment would be a condensed eternity,
forever,

-I don't understand, I'm sorry.-
said the beard man. 

I'm like him , sorry, my love,
 I'm old,
 I'm useless
I don't understand ,why you didn't leave me die 


Nerozumím.

Lubomír Tomik

-Nerozumím, je mi to líto.-
řekl vousáč,

když si představím jak Ti někdo váže kolem krku mašli
a Tobě se to líbí,

vidím Tvé oči,
zbavené dechu,
tlukotu srdce,

vyloupil bych Tě jako banku,
všechno zlato nechal v trezorech,
nevzal bych si nic, 
jen Tvou duši
každý okamžik by byl zhuštěnou věčností,
navždy,

-Nerozumím, je mi to líto.-
řekl vousáč.
jsem jako on,

starý,
k ničemu,
nerozumím tomu, proč jsi mne nenechala. zemřít

Perception of time

Perception of time.

Lubomír Tomik

chewing
        barbed wire,
respiration,
        without You,
I'm the biggest bastard and selfish and idiot
because-

 I just want YOU for myself

You are the most beautiful avalanche
deadly hug,

You are squeezing the whistles of millions of syringes,
flickering and movement at short intervals,

inexhaustible,
a well in the desert

You say goodbye times a trillion,
every time

i love the Goddess in Irish pajamas,
anything
or nothing. 
Vnímání času.

Lubomír Tomik

žvýkání
       ostnatého drátu,
dýchaní,
        bez Tebe,
jsem ten největší parchant a sobec a hajzl-
protože- 

 chci Tě jen pro sebe

jsi ta nejkrásnější lavina
smrtící objetí,

jsi stlačování pístů milionů injekčních stříkaček,
blikání a pohyb v krátkých intervalech,

nevyčerpatelná,
studna v poušti,

jsi loučení krát bilion,
                   pokaždé,

má Bohyně v Irském pyžamu,
čemkoli,
nebo ničem.