Grazing black sphinxes. / For You /

Pasení černých sfing.

Grazing black sphinxes.

Lubomír Tomik

It was light,
the shepherd was restless,
he dreamed of you all night,
rotten canned dreams suddenly came to life with new colors,
come alive with the world, with worldly light,
mysterious weddings spinning like crazy unstoppable carousels,

ebony sphinxes circled the lamb,
soothed him
soothed with their demonic bubbling voices,
before they tore him to pieces,
they were fighting over which one to roar from the roaring lamb
a larger piece of meat,
just like You tore me apart
blood tests,
skin,
guts,

red blood running down the polished ebony,
You're beautiful. 
Pasení černých sfing.

Lubomír Tomik

Svítalo, 
pastýř byl neklidný,
celou noc se mu zdálo o Tobě,
ztrouchnivělé zakonzervované sny najednou ožily novými barvami,
ožily světem, světlem světským ,
tajuplnými svatbami roztáčejícími se jako bláznivé nezastavitelné kolotoče,

ebenové sfingy kroužily kolem beránka,
konejšily ho, 
utišovaly svými démonickými bublavými hlasy,
než ho roztrhaly na kusy,
rvaly se o to která si z bečícího beránka urve
větší kus masa,
stejně jako Ty jsi rozervala mne,
šlehy krve,
kůže,
vnitřností,

rudá krev stékající po naleštěném ebenu,
jsi nádherná.