Minor coincidences. Drobné náhody.

Drobné náhody…nejen pokračují, jsou všude. Napíši na své stránky, sem, že pobyt v Darkově budu brát jako exil v Tangeru.

Na snídani je ,,MAROCKÁ“ pomazánka.

Jsem na elektroléčbě zraněné nohy, ticho, samostatné oddělené kóje, najednou se ozve zpěv…arabsky..docela dlouho..jsou zde léčeni i pacienti z Dubaje…teď.


Dobrá…ovšem stále slabá káva.

Jdu si k Vietnamci do prodejny koupit sešit na psaní, nemám…řekne mi ,že nemá v obchodě nic takového, neprodává. Ok. Chodím kolem regálů… v duchu si říkám-začal bych dělat na konečné verzi Mapy kontinentu Tvého srdce, po roce, je to tady, konec…a zastavím se před regálem plným zbožím a padne mi pohled na…samozřejmě, je to ten sešit který potřebuji, linkovaný…obal je však…drobná náhoda.

Minor coincidences … not only continue, they are everywhere. I will write on my website, here, that I will take my stay in Darkov as an exile in Tangier.
There is a „MOROCCAN“ spread for breakfast.
I am on electrotherapy for injured legs, silence, separate separate cubicles, suddenly there is a singing … Arabic … patients from Dubai are also being treated here … now.
Good … but still weak coffee.
I’m going to the Vietnamese to buy a writing notebook, … he tells me he doesn’t have anything like that in the store, he doesn’t sell. Ok. I walk around the shelves … I say to myself – I would start working on the final version of the Map of the Continent of Your Heart, after a year, it’s here, it’s over … and I stop in front of a shelf full of goods and I get a look at … of course, it’s the notebook I need, lined … but the cover is … a minor coincidence.

Pluto kidnapped Persephone. /For You /

Pluto unesl Persefonu. / Pro Tebe /

Pluto unesl Persefonu. /Pro Tebe/

Lubomír Tomik

Pluto unesl Persephonu
a zasadil ji mezi půlnoční růže,

s tajemným úsměvem na rtech se zeptal:

-Kdo chce žít v prázdné galerii snů,
kdysi tak barevných, kdysi tak čerstvých, kdysi tak nádherných, kdysi tak bujarých, bez konce ?-

Každá myšlenka na Tebe je trn růže -do slabin,

každá myšlenka na Tebe je plod- nezralých jeřabin,

elixír z bobulí tisu,
jedový šíp.

Pluto unesl Persephonu
vzala ho amforou po hlavě,
usmála se ,
krásná, zkušená laňka, mizející v mlází


a ano,
však víš,

buďme ty mrchy,
               bohaté v lásce.Pluto kidnapped Persephone. /For You/

Lubomír Tomik

Pluto kidnapped Persephone
and planted Her among the midnight roses;

with a mysterious smile on his lips, he asked:

-Who wants to live in an empty dream gallery,
once so colorful, once so fresh, once so beautiful, once so exuberant, endless?-

Every thought of You is a thorn of a rose - to the groin,

every thought of You is the fruit of unripe rowans,

yew berry elixir,
poison arrow.

Pluto kidnapped Persephone,

She took him over her head with an amphora.

She smiled ,
beautiful, experienced doe, disappearing in copse


and yes,
 You know,

let's be the bitches,

rich in LOVE.

Written today, photographed today.

Thanks to Alan Moore for the last two verses, it fell into place, suddenly it was there, it is not the exact wording of your sentence, I will ask for consent . Thanks.

Kostel svatého Petra z Alkantary (Karviná) – Wikipedie (wikipedia.org)

And now, lets make a video …. reading on the spot,yeah.

Pochodně hoří a zbrojnoši táhnou katapult zad.

Torches are burning and gunmen are pulling the catapult back.


Lubomír Tomik


The torches are burning and the cave continues,
You press your hand against her wall,
in thousands of years, someone will put their modern palm on and feel nothing,

dry double strips of skin
ten fingers wide and almost two meters long,

the torches are burning and the creature is climbing the vertebrae inside,
from the stomach through the heart to her head
where it explodes

torches burning
the other world opens the soul shatters
to all other universes
torches burning
gunmen pull the catapult back.

The walls stretch
as far as the eye can see.

Squeezed pear juice
it drips down from the kitchen counter and that's how it ends.

and like this,
it ends.
Pochodně hoří a zbrojnoši táhnou katapult zad. Čteno a nahráno ve Studio Shaark pro Tebe, má lásko.

ze sbírky ,,Večeře u Minského a další básně / 2016 /