Astonishments of the Orient spell deprived.

Úžasy Orientu kouzla zbavené.

Lubomír Tomik

Jedinečný velký mág získal nechtěně báječné místo s výhledem,
mezi dvěma zločinci,
krev byla všude na rukou kůži střence nože,
stékala po želvím krunýři,
kutálejícím se v z vrcholku Golgoty,
otočil hlavu na kříži,
ale hřeby,
držely pevně.

Mysl plná obrysů lyry,
hladoví supové se rvali o mršinu želvího tělíčka,
vykotlaná kost,
Ježíš odvrátil zrak,
Hermés  nedbale zapózoval,
zmáčkla jsi spoušť fotoaparátu,
cvaknutí snímku vyplašilo nenažrané bestie, poodlétli do dálky,
a usadili se,
v očekávání hostiny,
ovšem už žádné další kusy masa,
dnes ještě ne.

Úžasy Orientu, kouzla
zbavené.
Golgotha.
Hermes vyrábí první lyru z želvího krunýře.

Astonishments of the Orient spell deprived.

Lubomír Tomik

The unique great mage inadvertently won a wonderful place with a view,
between two criminals,
blood was everywhere on the hands of the skin of the knife handle,
ran down the turtle's carapace,
rolling in from the top of Golgotha,
he turned his head on the cross,
but nails
held tight.

A mind full of lyre outlines,
hungry vultures were fighting over the carcass of a turtle's body,
broken bone,
Jesus looked away,
Hermes posed carelessly,
you pressed the camera shutter,
the click of the picture startled the uneaten beasts, flew into the distance,
and they settled down,
in anticipation of a feast,
but no more pieces of meat,
not yet today.

Astonishments of the Orient, magic
deprived of.

Between the ringing of the snooze alarm.

…we howled together in some city,
the shadows of the mustafs flickered through the alleys immersed in darkness…
Read and recorded for You, totally For You, in Studio Shaark

Between the ringing of the snooze alarm.

Lubomír Tomik

We howled together in some city,
the shadows of the mustafs flickered through the alleys immersed in darkness
and lights in office cubicles,
into which the city was divided,
 threw flashing flashes from the monitors.

We entered a spacious square
and then ,
just before in this reality
the alarm rang,
suddenly a very ugly person appeared
one eye was completely bent to the side
and she laughed
until she grabbed her belly.

You opened your eyes. 
It's high time to get up.