Fruit selection. Výběr ovoce.

Výběr ovoce.

Lubomír Tomik

Nechci, aby jsi mi zmizela ,
jako perleť,
z křídel motýla,

musíme umět též prohrávat,
ano, 
být Vilémem Tellem,
zasahovat fantastické terče s nevídanou přesností,

hlavně však nechybovat, 
ve výběru ovoce-

najednou, 
v lehkém swingovém rytmu přišpendlím střelou jablko v Afroditině ruce,
k jejímu božskému ňadru,
skvostná bradavka žhnoucí v prostoru,
ruku na srdce,
Krásko,
ruku na srdce.
Střela vyšla z lesa, z horní části obrázku….
Fruit selection.

Lubomír Tomik

I don't want you to disappear from me,
like mother of pearl,
from the wings of a butterfly,

we must also be able to lose,
Yes,
be William Tell,
hit fantastic targets with unprecedented accuracy,

but most importantly not to make mistakes,
in the choice of fruit-

suddenly,
in a light swing rhythm I PIN the APPLE in Aphrodite's hand with a shot,
to Her divine breast,
magnificent nipple glowing in space,

hand on heart,
Beauty,
hand on heart,

new pineapple,
i want to taste it,
taste You.

Drobné ….synchronicity.

Před snídaní napíši báseň… jen …přece by se Ti líbilo řídit po ránu Sluneční Vůz kolem celého světa, rychlost na úsvitu dne neomezena…název… : Stopování v Tangeru ,1974.

1974.. protože : – V roce 1929 se divadlo stalo majetkem španělské vlády, která ho v roce 1974 prodala městu Tanger za symbolický 1 dirham. Dnes budova chátrá.- …z článku Mysteriózní město Tanger očima dramatika Zoubeira Ben Bouchty | Vltava (rozhlas.cz), A ne drachmu, jak mám načmáráno…ale dirham. Copak vím , jaká je tady měna ? Jsem ubytovaný chvíli.

…o dvě hodiny později přijdu na pokoj, najednou prudce zasvítí slunce na obraz, který tady mám na stěně. Poprvé ho vidím tak jak byl zamýšlen, ne ve tmě nebo šeru, soumraku, žádné noční koupání… to že jsem někomu psal , že v sobotu chci jet k Darkovskému moři…dobrá… LETOPOČET, je něco trochu …jiného.

….ano Alane, ano. Je to skutečné a děje se to. Není to ovšem zadarmo.

….a nakonec, je to rok mého narození…uvědomil jsem si to v bazénu, o něco později a málem se utopil.

Hitchhiking in Tangier, 1974.

Hitchhiking in Tangier, 1974.

Lubomír Tomik

Getting up and falling asleep with You is not a concern,
it's like buying a whole Tangier for one dinar,
put it in my pocket and
to have him with me all day.

Mercury with Prometheus,
the whole good old bunch of gods,
I will give two dinars,
maybe they'll leave You in the morning
drive a solar truck for a while,
speed at dawn of the day,
unlimited.

Do you take hitchhikers , during coronavirus?
Stopování v Tangeru, 1974.

Lubomír Tomik

Vstávat a usínat s Tebou není starost,
je to jako za jeden dinár koupit celičký Tanger,
vstrčit ho do kapsy a 
mít ho celý den u sebe.

Merkur s Prometheem,
celá ta stará dobrá parta bohů,
dám dva dináry,
snad Tě nechají po ránu,
na chvíli řídit sluneční vůz,
rychlost na úsvitu dne ,
neomezena.

Bereš v době coronaviru, stopaře ?

The compass needle points North.

The compass needle points North.

/ For Jaskiers /

Lubomír Tomik

The compass needle points North, 
to a place,
to something you can't understand,
no country can hold so much horror,

compass needle points north,
to the place
to something, what sucks the faith out of everything from everyone,
 to something that does not make sense,

compass needle points North,
direction Babí Jar,

Babí jar.

Babi Yar – Wikipedia Two words …. a password in Wikipedia … but it’s not, it must not be forgotten.

The compass needle points North. Read and recorded under the bridge, under the remains of Hitler’s highway in the Czech Republic. When I wrote this, I was in Ukraine, as the crow flies about 100 km from Babí Jar.
Zástřizly, Czech republic. Remains of Hitler’s highway. This year, 2O21. As the dead fell apart in the ground, the concrete torso still stood , after all this years, a reminder of the pain.

Minor coincidences. Drobné náhody.

Drobné náhody…nejen pokračují, jsou všude. Napíši na své stránky, sem, že pobyt v Darkově budu brát jako exil v Tangeru.

Na snídani je ,,MAROCKÁ“ pomazánka.

Jsem na elektroléčbě zraněné nohy, ticho, samostatné oddělené kóje, najednou se ozve zpěv…arabsky..docela dlouho..jsou zde léčeni i pacienti z Dubaje…teď.


Dobrá…ovšem stále slabá káva.

Jdu si k Vietnamci do prodejny koupit sešit na psaní, nemám…řekne mi ,že nemá v obchodě nic takového, neprodává. Ok. Chodím kolem regálů… v duchu si říkám-začal bych dělat na konečné verzi Mapy kontinentu Tvého srdce, po roce, je to tady, konec…a zastavím se před regálem plným zbožím a padne mi pohled na…samozřejmě, je to ten sešit který potřebuji, linkovaný…obal je však…drobná náhoda.

Minor coincidences … not only continue, they are everywhere. I will write on my website, here, that I will take my stay in Darkov as an exile in Tangier.
There is a „MOROCCAN“ spread for breakfast.
I am on electrotherapy for injured legs, silence, separate separate cubicles, suddenly there is a singing … Arabic … patients from Dubai are also being treated here … now.
Good … but still weak coffee.
I’m going to the Vietnamese to buy a writing notebook, … he tells me he doesn’t have anything like that in the store, he doesn’t sell. Ok. I walk around the shelves … I say to myself – I would start working on the final version of the Map of the Continent of Your Heart, after a year, it’s here, it’s over … and I stop in front of a shelf full of goods and I get a look at … of course, it’s the notebook I need, lined … but the cover is … a minor coincidence.

Pluto kidnapped Persephone. /For You /

Pluto unesl Persefonu. / Pro Tebe /

Pluto unesl Persefonu. /Pro Tebe/

Lubomír Tomik

Pluto unesl Persephonu
a zasadil ji mezi půlnoční růže,

s tajemným úsměvem na rtech se zeptal:

-Kdo chce žít v prázdné galerii snů,
kdysi tak barevných, kdysi tak čerstvých, kdysi tak nádherných, kdysi tak bujarých, bez konce ?-

Každá myšlenka na Tebe je trn růže -do slabin,

každá myšlenka na Tebe je plod- nezralých jeřabin,

elixír z bobulí tisu,
jedový šíp.

Pluto unesl Persephonu
vzala ho amforou po hlavě,
usmála se ,
krásná, zkušená laňka, mizející v mlází


a ano,
však víš,

buďme ty mrchy,
               bohaté v lásce.Pluto kidnapped Persephone. /For You/

Lubomír Tomik

Pluto kidnapped Persephone
and planted Her among the midnight roses;

with a mysterious smile on his lips, he asked:

-Who wants to live in an empty dream gallery,
once so colorful, once so fresh, once so beautiful, once so exuberant, endless?-

Every thought of You is a thorn of a rose - to the groin,

every thought of You is the fruit of unripe rowans,

yew berry elixir,
poison arrow.

Pluto kidnapped Persephone,

She took him over her head with an amphora.

She smiled ,
beautiful, experienced doe, disappearing in copse


and yes,
 You know,

let's be the bitches,

rich in LOVE.

Written today, photographed today.

Thanks to Alan Moore for the last two verses, it fell into place, suddenly it was there, it is not the exact wording of your sentence, I will ask for consent . Thanks.

Kostel svatého Petra z Alkantary (Karviná) – Wikipedie (wikipedia.org)

And now, lets make a video …. reading on the spot,yeah.

Pochodně hoří a zbrojnoši táhnou katapult zad.

Torches are burning and gunmen are pulling the catapult back.


Lubomír Tomik


The torches are burning and the cave continues,
You press your hand against her wall,
in thousands of years, someone will put their modern palm on and feel nothing,

dry double strips of skin
ten fingers wide and almost two meters long,

the torches are burning and the creature is climbing the vertebrae inside,
from the stomach through the heart to her head
where it explodes

torches burning
the other world opens the soul shatters
to all other universes
torches burning
gunmen pull the catapult back.

The walls stretch
as far as the eye can see.

Squeezed pear juice
it drips down from the kitchen counter and that's how it ends.

and like this,
it ends.
Pochodně hoří a zbrojnoši táhnou katapult zad. Čteno a nahráno ve Studio Shaark pro Tebe, má lásko.

ze sbírky ,,Večeře u Minského a další básně / 2016 /

Ona je středem vesmíru. She is the center of the universe.

Ona je středem vesmíru. / Pro Tebe, však víš /

Lubomír Tomik

Sádelnatý mnich , žádný proutek, 
přihodil do ohně dva špalky dřeva svírající v mastných upocených rukou ,
 nařasené faldy kůže a špalky byly právě takové,
jantarem říznuté,
v barvách plamenů, lesklé šperky vyhřeznutých očí

odlesky ohně tančily nocí , praskal, plápolal ve větru,
volání po lásce zaniklo v řevu duší kolem

panoráma hranice , barvy i stíny, vše bylo dokonalé,
nebýt toho že mne upalovali, docela by se mi to i líbilo,

klíčem k hoření je nehořet,

klíček k čekání je nečekat,

klíčem k Tvému srdci je klíč nemít,

spolknout ho,
ztratit a znovu ho najít, 
nevěřila by jsi jak je to úžasné,

v barvách blesků jsi středem mého vesmíru
a má Achillova pata,

vír galaxií který mne vtáhnul do sebe,
ohnivý maelstrom rotující ve středu mého vesmíru,
neměnný,
ve středu všeho,
ve středu mého vesmíru jsi Ty,
naučila jsi mne,
že každá vteřina JE velký třesk,
každá vteřina 
a všechno znovu začíná.Oba se na svých vratkých kocábkách plavíme realitou,

žijeme příběh,
je potřeba víc ?
She is the center of the universe. / For You /

Lubomír Tomik

A fat monk, no twig,
he threw two logs of wood into the fire, clutching in greasy sweaty hands,
 ruffled leather folds and logs were just
amber cut,
in the colors of flames, shiny jewelry with protruding eyes,

reflections of fire danced at night, crackled, blazed in the wind,
the call for love vanished in the roar of the souls around,

panorama borders, colors and shadows, everything was perfect,
if it weren't for burning me, I'd quite like it,

the key to burning is not to burn,

the key to waiting is not to wait,

the key to your heart is not to have,

swallow it
lose and find him again,
you wouldn't believe how amazing it is

in the colors of lightning You are the center of my universe
and Achilles' heel,

a vortex of galaxies that has drawn me in,
a fiery maelstrom rotating in the center of my universe,

unchanging,
in the middle of it all,

in the center You are

You taught me,
that every second is a big bang,
every second
and it all starts again.We both sail the reality on our shaky little ships,

we live a story
is more needed?

Send the message. / For You /

Pošli tu zprávu . /pro Tebe /

Send the message. / For You /

Lubomír Tomik


Send the message like a black bowler , hat of the night,
 send it to the air of your imagination,
let it fly like a bullet fired into a body on the shore,

send it like a battered Victorian hat,
on the head of a guy with a white beard on the far side of the Ganges,

dark place on the other bank of the river
 all of us,

put your head against the bottom of the boat
with a slap on the forehead on a cool bamboo mat,

send the message like a hat,

you have a dead atmospheric fox around your neck
double deoxyribonucleic acid band ten atoms wide
and almost two meters long.


-Ááááá.-I stretch and say just carelessly:

-You are BEAUTIFUL-

Send the message. /For You / Read and recorded in http://www.shaark.cz/

Amazing Old Stones.

Amazing Old Stones.

Lubomír Tomik


for You
for Eilish Sinclair, Lady of the Lake ,
for Alena,

Amazing Old Stones
             laugh in our faces,

I walk through love
as Dante descended to hell
and Virgil doesn't lead me,
is that You,

Amazing Old Stones
laughing at people around,
to lunch or breakfast dukes,
raiders from the steppes.

The measures have been tightened up,
love is not just a word, cheap quickie.

Believe me.

Wonderful Old Stones
 will continue to be in their places,

we're leaving,

he has us for lunch,
                 Duke of Time.

Báječné Staré Kameny.

Lubomír Tomik

pro Tebe,
pro Eilish Sinclair, Lady of the Lake,
pro AlčuBáječné Staré Kameny
            se nám smějí do ksichtu,

procházím láskou
jako Dante sestoupuji do Pekla
a nevede mne Vergilius,
jsi to Ty,

Báječné Staré Kameny
se smějí lidem kolem,
obědvajícím či snídajícím vévodům,
nájezdníkům ze stepí.

Opatření zpřísněna,
láska není jen slovo, levné techtle mechtle,
věř mi.

Báječné Staré Kameny 
budou na svých místech dál,

to my odcházíme,

nás obědvá

            čas.

Barriers at the crossing will fall.

Spadnou závory na přejezdu.

Barriers at the crossing will fall.

Lubomír Tomik

the barriers will fall at the crossing,
the moon just shines through the clouds,
cold as a whore's breath

the barriers fall
it's snowing and it's like out of some
stupid Swedish detectives,

the barriers will fall at the crossing
I close my eyes
I feel a stream of air from the ghost of an almost sperm,
 snow breaking through a locomotive,
it's like slow motion in honey,

i
n

h
o
n
e
y


honey
,,Spadnou závory na přejezdu.“ Read and recorded in Studio Shaark once For You ,my Everything.
…ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /

Zkoumání fosilních ryb.

Exploration of fossil fish. Read and recorded For You, girl , once in Studio Shaark

From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s / 2016 /

..and for You :

Exploration of fossil fish.


Lubomír TomikFingers run over stone grooves and protrusions,

he dives in 

and sticks out of the sky in some other world,


under the reflections of those suns.
Under the reflections of other suns.

Was recorded under shadow of fingers sound engineering Pavel….I’m looking at the day , when I died, before two years,…
and now He agreed with new visit … this time to a recording studio , not in the darkness of the grave, THE grave, my grave. In the may, twenty five, yes.