Fruit selection. Výběr ovoce.

Výběr ovoce.

Lubomír Tomik

Nechci, aby jsi mi zmizela ,
jako perleť,
z křídel motýla,

musíme umět též prohrávat,
ano, 
být Vilémem Tellem,
zasahovat fantastické terče s nevídanou přesností,

hlavně však nechybovat, 
ve výběru ovoce-

najednou, 
v lehkém swingovém rytmu přišpendlím střelou jablko v Afroditině ruce,
k jejímu božskému ňadru,
skvostná bradavka žhnoucí v prostoru,
ruku na srdce,
Krásko,
ruku na srdce.
Střela vyšla z lesa, z horní části obrázku….
Fruit selection.

Lubomír Tomik

I don't want you to disappear from me,
like mother of pearl,
from the wings of a butterfly,

we must also be able to lose,
Yes,
be William Tell,
hit fantastic targets with unprecedented accuracy,

but most importantly not to make mistakes,
in the choice of fruit-

suddenly,
in a light swing rhythm I PIN the APPLE in Aphrodite's hand with a shot,
to Her divine breast,
magnificent nipple glowing in space,

hand on heart,
Beauty,
hand on heart,

new pineapple,
i want to taste it,
taste You.

Drobné ….synchronicity.

Před snídaní napíši báseň… jen …přece by se Ti líbilo řídit po ránu Sluneční Vůz kolem celého světa, rychlost na úsvitu dne neomezena…název… : Stopování v Tangeru ,1974.

1974.. protože : – V roce 1929 se divadlo stalo majetkem španělské vlády, která ho v roce 1974 prodala městu Tanger za symbolický 1 dirham. Dnes budova chátrá.- …z článku Mysteriózní město Tanger očima dramatika Zoubeira Ben Bouchty | Vltava (rozhlas.cz), A ne drachmu, jak mám načmáráno…ale dirham. Copak vím , jaká je tady měna ? Jsem ubytovaný chvíli.

…o dvě hodiny později přijdu na pokoj, najednou prudce zasvítí slunce na obraz, který tady mám na stěně. Poprvé ho vidím tak jak byl zamýšlen, ne ve tmě nebo šeru, soumraku, žádné noční koupání… to že jsem někomu psal , že v sobotu chci jet k Darkovskému moři…dobrá… LETOPOČET, je něco trochu …jiného.

….ano Alane, ano. Je to skutečné a děje se to. Není to ovšem zadarmo.

….a nakonec, je to rok mého narození…uvědomil jsem si to v bazénu, o něco později a málem se utopil.

Hitchhiking in Tangier, 1974.

Hitchhiking in Tangier, 1974.

Lubomír Tomik

Getting up and falling asleep with You is not a concern,
it's like buying a whole Tangier for one dinar,
put it in my pocket and
to have him with me all day.

Mercury with Prometheus,
the whole good old bunch of gods,
I will give two dinars,
maybe they'll leave You in the morning
drive a solar truck for a while,
speed at dawn of the day,
unlimited.

Do you take hitchhikers , during coronavirus?
Stopování v Tangeru, 1974.

Lubomír Tomik

Vstávat a usínat s Tebou není starost,
je to jako za jeden dinár koupit celičký Tanger,
vstrčit ho do kapsy a 
mít ho celý den u sebe.

Merkur s Prometheem,
celá ta stará dobrá parta bohů,
dám dva dináry,
snad Tě nechají po ránu,
na chvíli řídit sluneční vůz,
rychlost na úsvitu dne ,
neomezena.

Bereš v době coronaviru, stopaře ?

The compass needle points North.

The compass needle points North.

/ For Jaskiers /

Lubomír Tomik

The compass needle points North, 
to a place,
to something you can't understand,
no country can hold so much horror,

compass needle points north,
to the place
to something, what sucks the faith out of everything from everyone,
 to something that does not make sense,

compass needle points North,
direction Babí Jar,

Babí jar.

Babi Yar – Wikipedia Two words …. a password in Wikipedia … but it’s not, it must not be forgotten.

The compass needle points North. Read and recorded under the bridge, under the remains of Hitler’s highway in the Czech Republic. When I wrote this, I was in Ukraine, as the crow flies about 100 km from Babí Jar.
Zástřizly, Czech republic. Remains of Hitler’s highway. This year, 2O21. As the dead fell apart in the ground, the concrete torso still stood , after all this years, a reminder of the pain.

Minor coincidences. Drobné náhody.

Drobné náhody…nejen pokračují, jsou všude. Napíši na své stránky, sem, že pobyt v Darkově budu brát jako exil v Tangeru.

Na snídani je ,,MAROCKÁ“ pomazánka.

Jsem na elektroléčbě zraněné nohy, ticho, samostatné oddělené kóje, najednou se ozve zpěv…arabsky..docela dlouho..jsou zde léčeni i pacienti z Dubaje…teď.


Dobrá…ovšem stále slabá káva.

Jdu si k Vietnamci do prodejny koupit sešit na psaní, nemám…řekne mi ,že nemá v obchodě nic takového, neprodává. Ok. Chodím kolem regálů… v duchu si říkám-začal bych dělat na konečné verzi Mapy kontinentu Tvého srdce, po roce, je to tady, konec…a zastavím se před regálem plným zbožím a padne mi pohled na…samozřejmě, je to ten sešit který potřebuji, linkovaný…obal je však…drobná náhoda.

Minor coincidences … not only continue, they are everywhere. I will write on my website, here, that I will take my stay in Darkov as an exile in Tangier.
There is a „MOROCCAN“ spread for breakfast.
I am on electrotherapy for injured legs, silence, separate separate cubicles, suddenly there is a singing … Arabic … patients from Dubai are also being treated here … now.
Good … but still weak coffee.
I’m going to the Vietnamese to buy a writing notebook, … he tells me he doesn’t have anything like that in the store, he doesn’t sell. Ok. I walk around the shelves … I say to myself – I would start working on the final version of the Map of the Continent of Your Heart, after a year, it’s here, it’s over … and I stop in front of a shelf full of goods and I get a look at … of course, it’s the notebook I need, lined … but the cover is … a minor coincidence.

Pluto kidnapped Persephone. /For You /

Pluto unesl Persefonu. / Pro Tebe /

Pluto unesl Persefonu. /Pro Tebe/

Lubomír Tomik

Pluto unesl Persephonu
a zasadil ji mezi půlnoční růže,

s tajemným úsměvem na rtech se zeptal:

-Kdo chce žít v prázdné galerii snů,
kdysi tak barevných, kdysi tak čerstvých, kdysi tak nádherných, kdysi tak bujarých, bez konce ?-

Každá myšlenka na Tebe je trn růže -do slabin,

každá myšlenka na Tebe je plod- nezralých jeřabin,

elixír z bobulí tisu,
jedový šíp.

Pluto unesl Persephonu
vzala ho amforou po hlavě,
usmála se ,
krásná, zkušená laňka, mizející v mlází


a ano,
však víš,

buďme ty mrchy,
               bohaté v lásce.Pluto kidnapped Persephone. /For You/

Lubomír Tomik

Pluto kidnapped Persephone
and planted Her among the midnight roses;

with a mysterious smile on his lips, he asked:

-Who wants to live in an empty dream gallery,
once so colorful, once so fresh, once so beautiful, once so exuberant, endless?-

Every thought of You is a thorn of a rose - to the groin,

every thought of You is the fruit of unripe rowans,

yew berry elixir,
poison arrow.

Pluto kidnapped Persephone,

She took him over her head with an amphora.

She smiled ,
beautiful, experienced doe, disappearing in copse


and yes,
 You know,

let's be the bitches,

rich in LOVE.

Written today, photographed today.

Thanks to Alan Moore for the last two verses, it fell into place, suddenly it was there, it is not the exact wording of your sentence, I will ask for consent . Thanks.

Kostel svatého Petra z Alkantary (Karviná) – Wikipedie (wikipedia.org)

And now, lets make a video …. reading on the spot,yeah.

Pochodně hoří a zbrojnoši táhnou katapult zad.

Torches are burning and gunmen are pulling the catapult back.


Lubomír Tomik


The torches are burning and the cave continues,
You press your hand against her wall,
in thousands of years, someone will put their modern palm on and feel nothing,

dry double strips of skin
ten fingers wide and almost two meters long,

the torches are burning and the creature is climbing the vertebrae inside,
from the stomach through the heart to her head
where it explodes

torches burning
the other world opens the soul shatters
to all other universes
torches burning
gunmen pull the catapult back.

The walls stretch
as far as the eye can see.

Squeezed pear juice
it drips down from the kitchen counter and that's how it ends.

and like this,
it ends.
Pochodně hoří a zbrojnoši táhnou katapult zad. Čteno a nahráno ve Studio Shaark pro Tebe, má lásko.

ze sbírky ,,Večeře u Minského a další básně / 2016 /

Ona je středem vesmíru. She is the center of the universe.

Ona je středem vesmíru. / Pro Tebe, však víš /

Lubomír Tomik

Sádelnatý mnich , žádný proutek, 
přihodil do ohně dva špalky dřeva svírající v mastných upocených rukou ,
 nařasené faldy kůže a špalky byly právě takové,
jantarem říznuté,
v barvách plamenů, lesklé šperky vyhřeznutých očí

odlesky ohně tančily nocí , praskal, plápolal ve větru,
volání po lásce zaniklo v řevu duší kolem

panoráma hranice , barvy i stíny, vše bylo dokonalé,
nebýt toho že mne upalovali, docela by se mi to i líbilo,

klíčem k hoření je nehořet,

klíček k čekání je nečekat,

klíčem k Tvému srdci je klíč nemít,

spolknout ho,
ztratit a znovu ho najít, 
nevěřila by jsi jak je to úžasné,

v barvách blesků jsi středem mého vesmíru
a má Achillova pata,

vír galaxií který mne vtáhnul do sebe,
ohnivý maelstrom rotující ve středu mého vesmíru,
neměnný,
ve středu všeho,
ve středu mého vesmíru jsi Ty,
naučila jsi mne,
že každá vteřina JE velký třesk,
každá vteřina 
a všechno znovu začíná.Oba se na svých vratkých kocábkách plavíme realitou,

žijeme příběh,
je potřeba víc ?
She is the center of the universe. / For You /

Lubomír Tomik

A fat monk, no twig,
he threw two logs of wood into the fire, clutching in greasy sweaty hands,
 ruffled leather folds and logs were just
amber cut,
in the colors of flames, shiny jewelry with protruding eyes,

reflections of fire danced at night, crackled, blazed in the wind,
the call for love vanished in the roar of the souls around,

panorama borders, colors and shadows, everything was perfect,
if it weren't for burning me, I'd quite like it,

the key to burning is not to burn,

the key to waiting is not to wait,

the key to your heart is not to have,

swallow it
lose and find him again,
you wouldn't believe how amazing it is

in the colors of lightning You are the center of my universe
and Achilles' heel,

a vortex of galaxies that has drawn me in,
a fiery maelstrom rotating in the center of my universe,

unchanging,
in the middle of it all,

in the center You are

You taught me,
that every second is a big bang,
every second
and it all starts again.We both sail the reality on our shaky little ships,

we live a story
is more needed?

Send the message. / For You /

Pošli tu zprávu . /pro Tebe /

Send the message. / For You /

Lubomír Tomik


Send the message like a black bowler , hat of the night,
 send it to the air of your imagination,
let it fly like a bullet fired into a body on the shore,

send it like a battered Victorian hat,
on the head of a guy with a white beard on the far side of the Ganges,

dark place on the other bank of the river
 all of us,

put your head against the bottom of the boat
with a slap on the forehead on a cool bamboo mat,

send the message like a hat,

you have a dead atmospheric fox around your neck
double deoxyribonucleic acid band ten atoms wide
and almost two meters long.


-Ááááá.-I stretch and say just carelessly:

-You are BEAUTIFUL-

Send the message. /For You / Read and recorded in http://www.shaark.cz/

Amazing Old Stones.

Amazing Old Stones.

Lubomír Tomik


for You
for Eilish Sinclair, Lady of the Lake ,
for Alena,

Amazing Old Stones
             laugh in our faces,

I walk through love
as Dante descended to hell
and Virgil doesn't lead me,
is that You,

Amazing Old Stones
laughing at people around,
to lunch or breakfast dukes,
raiders from the steppes.

The measures have been tightened up,
love is not just a word, cheap quickie.

Believe me.

Wonderful Old Stones
 will continue to be in their places,

we're leaving,

he has us for lunch,
                 Duke of Time.

Báječné Staré Kameny.

Lubomír Tomik

pro Tebe,
pro Eilish Sinclair, Lady of the Lake,
pro AlčuBáječné Staré Kameny
            se nám smějí do ksichtu,

procházím láskou
jako Dante sestoupuji do Pekla
a nevede mne Vergilius,
jsi to Ty,

Báječné Staré Kameny
se smějí lidem kolem,
obědvajícím či snídajícím vévodům,
nájezdníkům ze stepí.

Opatření zpřísněna,
láska není jen slovo, levné techtle mechtle,
věř mi.

Báječné Staré Kameny 
budou na svých místech dál,

to my odcházíme,

nás obědvá

            čas.

Barriers at the crossing will fall.

Spadnou závory na přejezdu.

Barriers at the crossing will fall.

Lubomír Tomik

the barriers will fall at the crossing,
the moon just shines through the clouds,
cold as a whore's breath

the barriers fall
it's snowing and it's like out of some
stupid Swedish detectives,

the barriers will fall at the crossing
I close my eyes
I feel a stream of air from the ghost of an almost sperm,
 snow breaking through a locomotive,
it's like slow motion in honey,

i
n

h
o
n
e
y


honey
,,Spadnou závory na přejezdu.“ Read and recorded in Studio Shaark once For You ,my Everything.
…ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /

Zkoumání fosilních ryb.

Exploration of fossil fish. Read and recorded For You, girl , once in Studio Shaark

From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s / 2016 /

..and for You :

Exploration of fossil fish.


Lubomír TomikFingers run over stone grooves and protrusions,

he dives in 

and sticks out of the sky in some other world,


under the reflections of those suns.
Under the reflections of other suns.

Was recorded under shadow of fingers sound engineering Pavel….I’m looking at the day , when I died, before two years,…
and now He agreed with new visit … this time to a recording studio , not in the darkness of the grave, THE grave, my grave. In the may, twenty five, yes.

Under His gray wings.

Under His gray wings.

Lubomír Tomik

Empty dance hall,
was a new dimension of the heart,
under His gray wings,

With a reflection of flickering lights,
 hanging nearby,
waiting for smiles, caresses and touches,
under His gray wings,


floating nights on muddy cobwebs,
elegantly,
like a swarm of circling manta rays,
and your arms,
under His gray wings,


Your eyes Your eyes Your eyes

lighthouses on the coast of desire

Your eyes Your eyes Your eyes

when it is extinguished in the hall,
 they come to life and light up,
under His gray wings.
Under His gray wings. Written , take a picture, read and recorded For You in DARKov, Karviná, today,my love. It is For You.

Pod Jeho šedými křídly.

Lubomír Tomik

Prázdný taneční sál,
byl nová dimenze srdce,
pod Jeho šedými křídly,

S odleskem mihotavých světel ,zavěšených opodál,
čekajících na úsměvy, pohlazení a doteky,
pod Jeho šedými křídly,


plovoucí nocí na blanitých pavučinách,
elegantně,
jako rej kroužících mant,
a Tvá náruč,
pod Jeho šedými křídly,

Tvé oči Tvé oči Tvé oči

majáky na pobřeží touhy

Tvé oči Tvé oči Tvé oči

až se v sále zhasne, ožijí a rozzáří se ,
pod Jeho šedými křídly.The late works of Mark Twain.

Pozdní díla Marka Twaina.

Read and recorded For You in Studio Shaark, from ,,Večeře u Minského and other poems“ /2016/

The late works of Mark Twain.


Lubomír TomikOnly on steps and pitches
Only on steps and pitches
Just only steps and pitches

Never again next time,

Just
steps,

steps and pitches.
ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně . / 2016/

In the quiet corridors of DARKov. V ztichlých chodbách DARKova.

In the quiet corridors of DARKov. /For You/

 Lubomír TomikIn the quiet corridors of DARKov.
a woman carved from wood 
 waiting for her lover, 

and I, 

as well as She know,

 we both know it,

that they will never come.

We both learn to live with it at once,
suddenly there are no ,, but ",
it hard,very hard


the pain covered everything.
V ztichlých chodbách DARKova.


Lubomír Tomik

Čeká žena vytesaná ze dřeva na svého milého, 
a já ,
stejně jako ona vím,
 víme to oba,
že nikdy nepřijedou, není to možné.

Oba se s tím naučíme žít,
najednou
 už nejsou žádná ,,ale" 

je to těžké, 
velice těžké.

Bolest překryla všechno.

Osobní Tanger.

Hodně mi pomáhá se z toho všeho kolem vypsat, když to pak vidím před sebou, pobavím se.

Situace: Jel jsem ve výtahu do devátého patra ze druhého, nastoupí se mnou dva silnější černí kluci, žádný rasismus,

trénuji angličtinu , baví se anglicky, zeptám se , odkud jsou.

-Dubai.-

Napadl mne chlápek jedoucí na velbloudu, obhlížející duny písku.

-And you ?-

-Czech.-

-Ye.

Vystoupili jsme a každý šel na jinou stranu.

Tohle bude můj osobní Tanger, no a co.

A, však víš…

Ju.

Při snídání. At bréákféást.

Dnes při snídani v DARKově.
Při snídání.

Lubomír Tomik

Jeruzalém padl jako dešťová kapka do Tvých
krásných vlasů,
rozběsnění muži korzovali ulicemi bez návratu,
natahující koberečky do dálky
nápisy na dveřích,
brány do jiných dimenzní,
světů
a vůbec,

Daidalos vůbec nešetřil voskem,
srdce v něm zalitá přestávala bít,
tiché výstřednosti,
k uzoufání nudné turnikety slov
se někdy zarazí a
roztočí,
jako větrné korouhve,
na cestě ,
k Tvému zámku.,

tornádo
Tě zanese ke mě.
Nápisy na dveřích..brány do jiných dimenzí, světů a vůbec. Inscriptions on the doors..gates to other dimensions, worlds and more.
At bréákféást. 

Lubomír Tomik

Jerusalem fell like a raindrop into Yours
beautiful hair,

enraged men paced the streets without returning,
stretching rugs into the distance
door signs,
gates to other dimensions,
worlds
and in general,

Daidalos spared no wax at all,
the heart filled in him stopped beating,
quiet eccentricities,
to the despair of boring turnstiles of words
sometimes stops and
mites
like weather vanes,
towards on the road ,
to Your castle,

tornado,
will take me to You.

Plague of Tyranny.

Plague Of Tyranny is a death metal band, members, Alex Bouks Guitars, Paul Speckman Vocals, Chuck Sherwood Bass, Jim Roe Drums
©All rights Plague Of Tyranny 2021

Lyrics by Paul Speckmann.
Photo by Jan Kopu0159iva on Pexels.com

Should we look with Paul into the Eyes of the Snake? Yes !!!

Paul in Studio Shaark ,where vocals for the song was recorded.

Grid in a poem.

Mřížka v básni.

rty   roní   slzy               zapálíme  si               není to nádherné          cítit          něco                  víc

slzy roní     rty               svalíme    se              něco   k    někomu         cítit

náměstí        v                náměstí      v               cítit

Telči       hotel               Telči   hotel

v    podloubí

Ty a já  zdánlivě

ač  je  to

ne

mo

žné     

není to nádherné, něco cítit?

Grind in poem. Read and recording in Studio Shaark once, For You.


Grid in a poem.

Lubomír Tomik

lips shed tears we light up it’s not wonderful to feel something more
tears roll down our lips we roll something to feel someone
square in the square in the feel
Telč hotel Telč hotel
in the arcade


You and me seemingly


although it is

I

mpo

ssible.

It is not beautiful, to feel something?

Hotel…rigt on the picture, red house.

Zrcadlo. Mirror.

Zrcadlo. /pro Tebe /

Lubomír Tomik

Zrcadlo je poloprázdná dálnice a

na konci,
kde auta bez řidičů svištěla do hlubin,

s řvoucí nocí,
zavoněl Tvůj klín,

zavoněl,
vůní právě natrhaných
kopretin.


Mirror. /For You/

Lubomír Tomik

The mirror is a half-empty highway and

at the end,
where driverless cars whizzed into the depths,

with a roaring night,
Your lap smelled,

 smelled nice,
scents just torn
daisies.

I want a kííííííss on the heart.

Read and recorded for You once in Studio Shaark my love.
I want a kííííííss on the heart.


Lubomír Tomik

I want a kííííííss on the heart,
I want him now !

said the transparent Napoleon
and suddenly,
suddenly flowed down my back in the shower
feeling,

as if someone had suddenly
 began to read this poem

the words appeared
the towers opened fire

I want a kííííííss on the heart!
I want him now!

said the transparent Napoleon
and cat,
that beautiful girl,

 she slipped under a floor full of lubricant.
from the collections of poem ,,Večeře u Minského / 2016 /
Obraz ,, Kočka Šklíba “ autor Luděk Kouřil.

Open Your Mind.

Room in the Hospital UH.

Zde, v tomto pokoji, na téhle posteli,u tohoto stolu v pokoji č.3 , na Oddělení Rehabilitace Nemocnice UH jsem strávil posledních 12 dní.

Děkuji personálu, terapeutkám, sestrám, lékařkám a p.primařce za vstřícné a férové jednání, léčení . Sem mne po zákroku musela přivézt záchranka, nyní odcházím domů po svých, děkuji.

Navíc vše v nelehké situaci kolem viru, držte se, ať vše zvládnete!

He was rolling in something and it was like …

Read and recorded For You in Studio Shaark from ,,Večeře u Minského a další básně “ / 2016 /
He was rolling in something and it was like ...

Lubomír Tomik

It was rolling in something and it was like
if
lama
emerged
from my bathtub
full of foam

lesbian fantasy

and joy came
joy has come

she held my hands
she held my hands

she squeezed them for me
squeezed

and crush the bone

splashes of blood were everywhere

the lights in them shine

like beautiful Libyan desert glass.
Včerejší situace v UH

To spíše Veliké Lalulá!

Nebo možná chtěli zastřelit virus…jenže ten není vidět, víme, pana policejní rada ?

End of all words.

Read and recorded right here, in this shelter, in the winter, in the snow, but for You.

End of all words. Read and recorded For You , 29.1.21 on the frozen Lake of Balaton, Nový Hrozenkov. just while before I saw You with wet hair after showering.
End of all words.

Lubomír Tomik

And for all those centuries,
crowds of oysters risk hugging mouths
 and burst in,
silky curled lips beams
and barely resistant to The Wild Hunt of the Ghost of Love.

Soon,

hit me,

 squeeze my heart and
        launch a cannonade of words,

                          Beauty.
…from the forthcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, for which the foreword was written by Pavla Jonsson from the band Zuby Nehty and for which Alan Moore approved the use of one of his sentences.

The one and only Alan Moore. The dreams come true.

All this , For You.

Moon baby.

Read and recorded For You 19.1.21 ,in exhibit L-610 in the company KovoSteel, Staré Město. From the upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, For You my girl.
Moon baby.

Lubomír Tomik.

You step on the right foot, you get up
and goVERnments are falling,

You look in the mirror and the prime ministers are shaking their heads
gunpowder from ancient mistress powder puffs,

A touch of BEAUTY brightens the planet,
months collide and dust
from their rains it will coVER you from head to heel,

to the heel,
BEAUTY
You took the upper hand, i feel.

Jehňátko. Lamb.

Lamb. Jehňátko.

Nafoceno, nakresleno a vytvořeno v Nemocnici UH , Oddělení Rehabilitace, na němž jsem hospitalizován, 20.3.21.
Krátká báseň ,,Jehňátko“ z mé sbírky ,,Noční stěhováci “ /2019/ Čteno a nahráno pro Tebe, kousek od onoho domku v džungli za strašlivého větru.


Pro Tebe.

Photographed, drawn and created in the UH Hospital, Department of Rehabilitation, where I was hospitalized, 20.3.21.
Short poem „Lamb“ from my collection „Night Movers“ / 2019 / Read and recorded for You, not far from that house in the jungle in the terrible wind.


For You.

/ The English text will be added after the premiere of the video, the surprise should not be revealed in advance./

My dear, Severin. / For You. /

My dear, Severin. Read and recorded in Studio Shaark once, for You, My Beautiful Girl.

My dear, Severin. / For You /

Lubomír Tomik


Big beautiful poison spitting cobra
hanging over their heads and
the tips of nine-tailed cats peek from behind a beautiful ass
Wanda von Dunajew.

She nodded to the right hand,
we creep up to Her.

Rub our palms on the ground,
 dig the fibers of carpets into the veins,
 tear off the bellies of the fingers,
sharp nails
for the final succumb.

My dear, Severin
saddle your mare,
tie an obsidian knife to her hoof.

Open my chest,
let the HEART breathe freely,

    through a flood of scarlet.From ,, Večeře u Minského “ a další básně / 2016 /

It’s not what it looks like, I just love You every pore of my body, I’m not a masochist … It’s just a strong feeling for You that I still feel …like I’m standing on the shore and You are the ocean and every thought of You is one wave and I go into the waves, over and over and drown.

When anyone will like the poem, please leave a word in the comments, let’s try to make a poem around the world, ANY ONE WORD, thank you, brothers and sisters, we are all equal, we are all the same…just fantasy in US want out, that’s why we write, we create … because of love, because of LOVE.

Po sochách v nemocnici UH.

Od terapeutky Romany mám domácí úkol na odpoledne, správnou chůzi se vším všudy, tedy jsem si včera udělal Tour de Hospital, 8000 kroků po nemocnici UH, ,,Akce Sochy „:

On the assembly line.

Read and recorded For You in Studio Shaark…once… Because that’s what I need . Install such a new heart, from the moment I met You.
Na montážní lince. /2016/

On the assembly line.


Lubomír Tomik


A guy was standing on the assembly line,


the body arrived three times an hour , 

hung 

on 

hooks,

stuck

 in

 the

 collarbones.


Stopped in front of him,

He was doing something there,
hands thrown in the chest,

 seemed to be no problem
to mount a brand new heart.

No problem at all.
She is real girl…beatifull… drawn here…by me with a pencil.

Sněží

Je 19.března a venku, v nemocnici UH sněží…pohled z mého okna

PS.. uběhne pár minut…. Právě jsem si uvědomil tu ,,drobnou náhodu „… za tmy zveřejním báseň o sněhu…a o něco později opravdu sněží….a tedy píši sem, že bych rád něco..co už opravdu desítky měsíců nemám… napíši to tady na kus papíru tužkou, teď, vytvářím realitu.

Soft words about the end.

She drawn by me with a pencil.

Soft words about the end. Read and recorded For You in Studio Shaark once.
Soft words about the end.

Lubomír Tomik

You're hovering over an ice field,
silent scars cut into the body of the snow.

I haven't known You in so long,
blood drew soft words in the snow
at the end.


Suddenly You're everywhere ... and the story begins.

From the ,, Dinner at Minski´s“ /2016/

Astonishments of the Orient spell deprived.

Úžasy Orientu kouzla zbavené.

Lubomír Tomik

Jedinečný velký mág získal nechtěně báječné místo s výhledem,
mezi dvěma zločinci,
krev byla všude na rukou kůži střence nože,
stékala po želvím krunýři,
kutálejícím se v z vrcholku Golgoty,
otočil hlavu na kříži,
ale hřeby,
držely pevně.

Mysl plná obrysů lyry,
hladoví supové se rvali o mršinu želvího tělíčka,
vykotlaná kost,
Ježíš odvrátil zrak,
Hermés nedbale zapózoval,
zmáčkla jsi spoušť fotoaparátu,
cvaknutí snímku vyplašilo nenažrané bestie, poodlétli do dálky,
a usadili se,
v očekávání hostiny,
ovšem už žádné další kusy masa,
dnes ještě ne.

Úžasy Orientu, kouzla
zbavené.
Golgotha.
Hermes vyrábí první lyru z želvího krunýře.

Astonishments of the Orient spell deprived.

Lubomír Tomik

The unique great mage inadvertently won a wonderful place with a view,
between two criminals,
blood was everywhere on the hands of the skin of the knife handle,
ran down the turtle's carapace,
rolling in from the top of Golgotha,
he turned his head on the cross,
but nails
held tight.

A mind full of lyre outlines,
hungry vultures were fighting over the carcass of a turtle's body,
broken bone,
Jesus looked away,
Hermes posed carelessly,
you pressed the camera shutter,
the click of the picture startled the uneaten beasts, flew into the distance,
and they settled down,
in anticipation of a feast,
but no more pieces of meat,
not yet today.

Astonishments of the Orient, magic
deprived of.

Between the ringing of the snooze alarm.

…we howled together in some city,
the shadows of the mustafs flickered through the alleys immersed in darkness…
Read and recorded for You, totally For You, in Studio Shaark

Between the ringing of the snooze alarm.

Lubomír Tomik

We howled together in some city,
the shadows of the mustafs flickered through the alleys immersed in darkness
and lights in office cubicles,
into which the city was divided,
 threw flashing flashes from the monitors.

We entered a spacious square
and then ,
just before in this reality
the alarm rang,
suddenly a very ugly person appeared
one eye was completely bent to the side
and she laughed
until she grabbed her belly.

You opened your eyes. 
It's high time to get up.

Dress. Šaty.

Šaty. Dress. Napsáno, čteno a nahráno dne 16.3.21 ,v Nemocnici UH, Oddělení rehabilitace.
Šaty.

Lubomír Tomik

/ věnováno Anně, Martině a Tobě /Za zdí minulosti
     ležela krajina spálených srdcí.

Vstala,
s prvními paprsky slunce,
s úsměvy šarlatánů,
                    oblékla šaty naděje,

padnoucí,
        slušivé
               a  jasné.

A jak den pádil kolem,
 
matnělo a škubalo se vše,
    co na nich bylo krásné.

Večer je svlékla,
vyspravila a vyprala hravě,
aby v nich znovu další zítra,
mohla tančit po tuhnoucí lávě,

vždyť nosila je,
padnoucí,
        slušivé 
               a   jasné,
pouze 
      ve 
        své

                  vlastní hlavě. 
Výstava UMPRUM UH v Nemocnici UH.
Dress.

Lubomír Tomik

 / dedicated to Anna, Martina and You. /Behind the walls of the past
     lay a landscape of burnt hearts.

She got up,
with the first rays of the sun,
with the smiles of charlatans,
 put on a dress of hope
fitting,
        fitting
               and clear.

And as the day went by,
 
everything was dull and twitching,
            what was beautiful .

She undressed in the evening,
 fixed and washed playfully,
to be in them again tomorrow,
 could dance on the solidifying lava,

She wore them,
fitting, fitting and clear,
only
      in
        Her

                  own head.Děkuji třem báječným dívkám za klíčová slova a inspiraci, Anně za ,,zeď minulosti " , Martině za ,,šaty v hlavě " a Tobě za ,,šarlatána ", jímž stejně nakonec jsem.

A desolate, uncultivated paradise.

A desolate, uncultivated paradise.

Lubomír Tomik

sometimes my fantasy is one of the most faithful friends,
You are smiling,
We live seemingly everyday lives,
yet,
I'm with you

sometimes she's a terrible bitch
feels the touch of other people's hands on your skin,
 sees the sparkle in Your eyes,
which are vanity harvested by someone else,
he doesn't know,

we live in a desert,
uncultivated region.

Stín Jiřího Wolkera v Nemocnici UH

Při vycházce v opuštěné části nemocnice…

Zřejmě se tady scházeli nějací Wolkerovi příznivci. Básníci spiklenci. Dnes se to opravdu hodí, drobná náhoda, jako je již pravidlem…napsal jsem pro Tebe, přečetl a nahrál , snad povedenou věc, mam z ní dobrý pocit a čekám na souhlas k použití dvou slov…dokud jej nedostanu, báseň nezveřejním, již dvě svolení ze tří mám…kam přece spěchat? Jen za Tvým úsměvem…ve stínu Jiřího Wolkera.

All those good old brothers shamans.

All those good old brothers shamans. Read and recorded in Studio Shaark , for You and and no one else. For You.
All those good old brothers shamans.


Lubomír Tomik

In the moonlight on the lonely pastures of the world surrounded by endless forest,
sits in a circle around the fire,
they sit down and each of them takes bowl,
in the urine stream of that other man in the following,
everything is hidden.

All the good old brothers shamans ,
kiss
that terrible beauty in a red dress with white dots and
orange peel,
is suddenly gone,

completely gone

G O N E.

Někdo to byl. It was someone.

Read and recorded For You in Studio Shaark

It was someone.

Lubomír Tomik

It was someone,
someone did it,
he didn't even laugh,
when his bones was
                counted.

Count his bones,
all his bones,
run your fingers along the edges of the vertebrae,
SKIN up,
                 beautifully tightens.


It was someone,
someone did it,
he didn't even laugh,
when his bones was
                 counted.
from ,, Večeře u Minského “ /2016/

1:55 v noci…

… jediná cesta jak se vyspat ,do tohoto bodu… celý včerejšek proplouvat dnem a nezastavit se…jako žralok… únavou odpadnout a ještě do sebe narvat prášky proti bolesti… slyšíš, chlape? Vteřinu bolesti, stejnou vteřinu kdy jsi nedával pozor při řízení… kdy jsi mne v 59 km/h v obci sejmul…nenávist je podceňovaný cit… odpuštění…je jen slovo, posílám Ti vteřinu mé bolesti, jedinou vteřinu, teď, podělal by jsi se hrůzou….a tomu chytrákovi, co řekl-Vy si za to můžete tak trochu sám- posílám minutu, nechci s Vámi mít NIKDY nic společného, Vy hyeno.

Mezitím v UH, pokojný nesouhlas s proti covidovými opatřeními Vlády ČR

Pokojná procházka městem, cca 200 lidí, prostě jen nesouhlas, je toho už moc. Kdybych mohl, jsem tam taky. Toto je můj nesouhlas, na dálku sundávám respirátor…a přijde si pro Vás Reskátor, Joffrey de Peyrac , kulhám teď po zákroku úplně stejně.

Mezinárodní dobrodruzi. International adventurers.

Mezinárodní dobrodruzi.

Lubomír Tomik

Chlápek vskočil do mexického příboje,
včera před pěti sty dvěma lety, nic to neměnilo na situaci,
že Aztékové, měli zatnutý tipec,
zabafal z dlouhé dýmky jako Gandalf a řekl jen -Šmytec.-

Brnění rezavějící v mořských solích za úsvitu, jako sny , kterých jsme se vzdali,
Montezumova křenící se tvář v davu,
starý lišák ožívá,
když Měsíc ubývá.

Ptáci rána,
          už zase roznáší ticho na kopytech,
                          začíná další den bez Tebe.
International adventurers.

Lubomír Tomik

The guy jumped into the Mexican surf,
five hundred and two years ago, it didn't change the situation,
that the Aztecs had a tip,
he puffed on a long pipe like Gandalf and said only - It is END.-

Armor rusting in the sea salts at dawn, like the dreams we gave up,
Montezuma's writhing face in the crowd,
the old fox comes to life,
when the moon is waning.

Birds blow,
    spreads silence on hooves again,
                  another day without You begins.

Liána rozetne mačetu.

Liana breaks the machete.

Liana breaks the machete. Read and recorded in Studio Shaark , once For You.
Percy Fawcett – Wikipedie
Liana breaks the machete.


Lubomír Tomik

The liana breaks the machete and the expedition returns,
suddenly everything is clear.

They laugh and
 slap each other on the back.

Fawcett Expedition.


Výpravy bez návratu: Fawcettovo pátrání po ztraceném městě Z | 100+1 zahraniční zajímavost (stoplusjednicka.cz)

Percy Fawcett – Wikipedia

From ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016/

Crowley by se pousmál.

Včera a dnes vycházka venku, v nemocnici UH, věřím, že Veličenstvo Alesteir by se pousmál.

Drobné náhody. Jsou všude kolem, nejsou vyhledávány, objevují se…a protože bez telefénu v nemocnici to nejde, zachytím je , nejsem lovec náhod, spíše udivený pozorovatel.

Žiji v nich.

Hodina s Floor Jansen.

Včera jsem měl to štěstí, že jsem byl mezi necelou stovkou lidí po celém světě, pozvaných na živé spojení prostřednictvím YouTube s Floor Jansen z Nightwish.

Nezbývá toho moc dodat…nikdy jsem nic podobného nezažil…byla upřímná, sympatická, hezká, usměvavá, bezprostřední… jako Ty. Dozvěděl jsem se spoustu novinek o Její sólové desce, situaci v Nightwish, viděl jejího manžela, na závěr jen jedno slovo : Pantera….a v jaké padlo souvislosti…zubil jsem se od ucha k uchu, díky za fajn večer.

Hodinový důkaz, že někdy , i když je zdánlivě všechno proti Vám, někdy stojí za to žít, nevzdávat to.

Cat’s eyes ears pricked up.

Skutečně se stalo v Uherském Hradišti. Čteno a nahráno ve Studiu Shaark, Bzenec http://www.shaark.cz/​ Záběry pořízeny 10.3.21 , Malá scéna Slováckého divadla. https://www.slovackedivadlo.cz/​ Použity fotky z filmu Romana Polanského Macbeth /1971/ nejsem vlastníkem autorských práv, stejně tak u obrázků z depositefilesdotcom

Díky Tobě a Anně Stránské za inspiraci.

Cat's eyes ears pricked up.

Lubomír Tomik


Cat's eyes ears pricked up,
I noticed the subway yesterday
at the Slovácko Theater,
three grandmothers shrouded in cigarette smoke,
they discussed something furiously with their hands
I thought :
 - Macbeth will be in trouble soon.-

Someone suddenly blew horn, 
crunchy dark red motorbike with trailer passed me,
 driver
 squinted from behind the fantastic cyberpunk glasses.

No one was next to him,
                 the sidecar was empty.


In the original poem, in ,,Dinner at Minski´s “ /2016/ were verses:

,,Macbeth bude brzy v prdeli “ ,,Macbeth will be fucked soon“

It seemed to me out of place,now, after years, in connection with the photo of Slovácko Theater…so…change is life…everything changes…now more then ever….WE changes.

Passport to Magonia.

Studio Shaark
Agobard of Lyon.
Read and recorded in Studio Shaark, Bzenec ..once for You.
I'm going to have to get a passport to Magonia.


Lubomír Tomik


Don't forget:

-Get a passport to Magonia

-Spank
   archbishop
    Agobard's ass

-Look around
     along the square in Lyon,

 just before that,

             before they stone me.

from the ,, Dinner at Minski´s“ /2016/

and Magonia (mythology) – Wikipedia

Nekonečná tůň hořícího asfaltu.

An endless pool of burning asphalt.

Lubomír Tomik

bit by bit they took from us,
roads,
distances,
horizons,
dreams,


everyone just nods, from the news on the net and TV,
the bodies of the dead fall out,
crashes from mobile apps,
as if the crematoria had turned into retirement home,


older people receive more and more punches,

as if normal,
that someone locked the cage,
the keys are a dissapeared and we are not surprised,

otherwise I would sit
over the shadows of centuries-old pines,
waiting to arrive 
ferry to Westerplatte,

one of the first places
where I wanted to look after returning from the shores of Death,

concrete debris in a forest,

just like us
I would suddenly see them with different eyes,
than once years ago,
before I knew You.Nekonečná tůň hořícího asfaltu.

Lubomír Tomik

kousek po kousku nám vzali,
cesty,
dálky,
obzory,
sny,


všichni jen přikyvují, 
ze zpráv na netu a TV,
vypadávají těla mrtvých,
hroutí se z mobilních aplikací,
jako by se krematoria změnila v útulky pro seniory,
jako by bylo běžné,
že někdo zamknul klec,
klíče nejsou a my se tomu nedivíme

jinak bych seděl
nad stíny staletých borovic,
v chladném příboji očekával příjezd
trajektu do Westerplatte,

jedno z prvních míst,
kam jsem se chtěl podívat po návratu od pobřeží Smrti,

betonové trosky v chvojí,

tak jako my,
viděl bych je najednou jinýma očima,
než kdysi před lety,
než jsem poznal Tebe.

Drobné náhody …pokračují.

Alane…yes! Nejenom, že jsem si při odjezdu do nemocnice náhodně četl Tvé svolení k použití Tvé Věty v předmluvě mé chystané sbírky, jsem znovu asi ve čtvrtině V jako Vendetta, cvičím, čtu, cvičím, čtu.

Právě v nemocnici pracuji na článku na zítřek, báseň nahraná ve Studiu Shaark ve BZENCI- a právě ze Bzence byla jedna dívka, která mi asi před hodinkou zachránila život a díky ní jsou sovy na cestě…vrátím se na pokoj, poslechnu báseň s fantastickým zvukovým efektem, který vytvořil Pavel ve Bzenci, řeknu si ju, je to dobré, napíši článek a zítra ho zveřejním, příběh se odehrává se v roce 815 n.l. Magonia (mythology) – Wikipedia a když o pár vteřin později otevřu mail, v něm komentář, který mi dnes napsal Jaskiers z FRANCIE, …….drobné náhody…ale…ju, báseň byla napsána v roce 2016.

To nemluvím o tom, že jsem minulý týden něco napsal tužkou na kus bílého listu papíru a ono se to v minulých dnech stalo.