Ten déšť nepřijde. The rain will not come.

Ilse Koch – Wikipedia

The rain will not come.

 Lubomír Tomik

 You know,
 if you were Ilsa,
 I would like,
 to shoot me in the head in the spring morning,
 to have my last thought
                           it belonged to you!

 Pull the trigger, pull it,
 squeeze her so long
 up to the revolver chamber,
 there will be no charge left.
 
 from the collection "Veronica and other poems" / 2017 /
 At the beginning of the reading, at Lake Balaton, on Friday 29.1.21 , snow and ice fell from the shelter above me … the dictaphone caught it.
 Such things happen to me normally.
Ten déšť nepřijde.
Ten déšť nepřijde.

Lubomír Tomik

Víš,
kdyby jsi byla Ilsa,
chtěl bych,
aby jsi mne v jarním dopoledni střelila do hlavy,
aby má poslední myšlenka
patřila Tobě!

Zmáčkni spoušť, mačkej ji,
mačkej ji tak dlouho,
až v komoře revolveru,
nezbude žádný náboj...
ze sbírky ,, Veronica a jiné básně " / 2017/
- Na začátku čtení, u jezera Balaton, v pátek 29.1.21, spadl z přístřešku nade mnou sníh a led...diktafon to zachytil. 
Takové věci se mi stávají běžně.-

Víly. Fairies.

Fairies.

 Lubomír Tomik

 The fairies took You from me,
 both,

 as in the masks of the Venetian carnivals,

 like horses
      to the depths of the gallop,

 seconds
      intervals,

 thoughts that may have shattered,
      but which did not turn black at night,

 rowboats,
         which have never failed,

 fairies,
 fairies,

 let's lose Our breath together.

PS: This article will be written all day... I will add more and more pieces of the puzzle to it. Finally, when I put together Friday's recordings from Lake Balaton, there will be an audio version of this poem …. for You. 
1.Time is : 9:53.
2.Time is :11:50
3: Time is 12:52 and we go to the finals


Víly. Fairies. Pro Tebe. For YOU. 29.1.21, Winter Lake Balaton, Czech, Nový Hrozenkov.

When I read my poem „Fairies“ for You and recorded it on a dictaphone, I had THIS view, …sitting on a wooden bench, under a snowy shelter ,cup of hot coffee,

in my heart You…. that’s all I have, my Goddess…YOU.

Víly.

 Lubomír Tomik

 Víly mi Tě vzaly,
 obě,
 jak v maskách benátské karnevaly,
 jak koní
      do hlubin cvaly,
 vteřin
      intervaly,
 myšlenky které možná oprýskaly,
 které však nocí nezčernaly,
 veslice,
 které nikdy neztroskotaly,

 víle,
 víle,

 ztraťme spolu dech.

Still… The Story of my life….

…YOU.

I live in the endless loop of the Tiamat video … and You … are … more amazing … more and more ….

YOU are ….Brighter than the Sun.

PS: Chci nastavit vzhled stránky, podívám se na počet článků…tento má pořadové číslo 3000…je to náhoda , že je o Tobě, právě tahle píseň? … je v pořadí tři tisící..nemyslím… pro Tebe a mne, neexistují náhody.

Není.

Na hostině těla. At the feast of the flesh.

Hudebníci | VENDY atelier
….všechny hudebníky shodila do propasti….
At the feast of the flesh. Na hostině těla.


At a body feast.

Lubomír Tomik

all musicians
threw into the abyss,
all wrinkles
hugged the squirrel,

SHE

the palm slid behind the pleats of the skirt,
cold and distant temptation,

                         at body feast.

Kráčím dny.

Kráčím dny. Čteno pro Tebe, 29.1.2021, Balaton, Nový Hrozenkov.

I’m walking for days.


Lubomír Tomik

The night lost its meaning.

I can take off,
i can fall,
facing the ground,


I’ll get up again,
again
again
again
again,

I lost the thread
in the middle of a maze,
The Minotauros begin to whine,
i won’t let him down

I will not let YOU down.

MINOTAUR (Minotauros) - Bull-Headed Man of Greek Mythology
Kráčím dny.

 Lubomír Tomik

 Noc ztratila smysl.

 Můžu vzlétnout 
 můžu padnout ,
 tváří k zemi,
 znovu vstanu,

 znovu
 znovu
 znovu
 znovu,

 ztratil jsem nit,
 uprostřed bludiště,
 Minotauros začíná funět,
 nezklamu ho,

 nezklamu Tě.

Jsi diamant.

Zima na Balatonu v Novém Hrozenkově.
Léto na Balatonu v Novém Hrozenkově.
Jsi diamant. čteno pro Tebe, 29.1.21 na Balatonu, z chystané sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.
You're a diamond.

 Lubomír Tomik.

 You're a diamond,
 jewel,
 tiger joint,
 which grips
  and won't let go - never.

 The skin is sensitive,
 the scars change shape
 according to
 how You touch them.

 You're a diamond,
 beauty is a field
 In which you excel,
 In which you excel.


Jsi diamant.

 Lubomír Tomik.

 Jsi diamant,
 klenot,
 tygří spár,

 který sevře 
  a nepustí – nikdy.

 Kůže je citlivá,
 jizvy mění tvar
 podle toho
 jak se jich dotýkáš.

 Jsi diamant,
 krása je obor,
 V němž vynikáš,
 V němž vynikáš.

Kódy. Pro Tebe.

Kódy, báseň pro Tebe , i o dnešním dnu na Balatonu, nahráno na diktafon kousek od jezera
Codes.

 Lubomír Tomik

 Peter stood in the still,
 key-um, key, key, unlocked a miracle,
 they are content with the joy of the land,
 naturally acclimatized with a certificate,
 to the temperature of the riot.

 The battlefield is ready,
 Waiting for an order to attack, to follow Boudicea,
 Burning airships fall from the sky shot down by projectiles of your beauty.

 I wanted to tell You,
 I want to be really nice,
 Make you laugh, caress.

 I buried the other guy in the woods,
 In a cave under an overhang.

 Tired in the cold, I warm myself by a pile of hearts,
 again and again every morning I start beating,
 I'm still losing him in the evening,
 I go to sleep with an empty chest.

 This story doesn't end there,
 not even a light carrier,
 not even an armourer,
 With a smile, perhaps a smile,
 a pensive face, a smile, perhaps a smile.

You were beautiful today, incredibly,
 you opened me like a can of tuna,
 tender meat,
 spicy.
čteno pro Tebe dnes, tady,29.1.21, u jezera Balaton, v Novém Hrozenkově, bohužel,, není Balaton jako Balaton, přituhlo…….. read for You today, here, January 29, 21, at Lake Balaton, in Nový Hrozenkov, unfortunately, Lake Balaton is not like Balaton, it has tightened.
Kódy.

 Lubomír Tomik

 Petr stál ve strnulém šeru,
 Klíč-ehm, klíčem, klíčem,odemykal zázrak,
 Spokojeně lkají jsouce zemí srosteni,
 Přirozeně certifikátem aklimatizováni,
 Na teplotu vzpoury.

 Bitevní pole je připraveno,
 Čeká se na povel k útoku, následovat Boudiceu,
 Hořící vzducholodě padají k z oblohy sestřelovány projektily Tvé krásy.

 Chtěl jsem ti říct,
 Chci být skutečně milý,
 Rozesmát Tě ,pohladit.

 Toho druhého chlápka jsem zakopal v lese,
 V jeskyni pod převisem.

 Znavený v chladu se ohřívám u hromady srdcí,
 znovu a znovu mi každé ráno začně jedno tlouci,
 večer o něj pořád přicházím,
 chodím spát s prázdným hrudním košem.

 Tenhle příběh nekončí,
 ani světlonošem, 
 ani zbrojnošem,
 Úsměvem, snad úsměvem,
 zadumanou tváří, úsměvem, snad úsměvem


Dnes jsi byla krásná, neuvěřitelně,
otevřela jsi mne jako konzervu tuňáka,
jemné maso,
kořeněné.

Masterpiece.

Masterpiece.


Lubomír Tomik

He had a ticket,
He stood in line his whole life,
Then he saw the masterpiece with his own eyes:

Girl with loose hair, after bath.

You.

Mistrovské dílo.

 Lubomír Tomik

 Vstupenku měl,
 vystál ve frontě celý svůj život,
 pak spatřil mistrovské dílo na vlastní oči :

 Dívka s rozpuštěnými vlasy, po koupeli.

 Ty.

I’m writing to You from the Moon, right now.

I'm writing to You from the Moon, right now.

Lubomír Tomik

 At this moment I'm writing to You from the Moon,
 there seem to be no Russian bases here.

 The cheese is slushy in places and is no greater pleasure,
 than throwing crumbs of crater lerdammer,
 catching them in the mouth and throwing a goat in the moon's gravity.

 I have to finish, it's time to take my medication.


....ze sbírky básní Mísa vymyšlených ryb /2016/


 
 

 

 V tuhle chvíli ti píšu z Měsíce.

Lubomír Tomik
  
 V tuhle chvíli Ti píšu z Měsíce,
 zdá se ,že zde nejsou žádné ruské základny,
 sýr je místy rozbředlý a není větší rozkoše,
 než po sobě házet drobty kráterního lérdaméru,
 chytat je do úst a metat kozelce v měsíční gravitaci.
  
 Musím končit, je čas vzít si své léky. ....from the collection of poems ,,Bowl of Fictional Fish" / 2016 /

Isolated exploding candle.

Isolated exploding candle.
 
  
 Izolovaná vybuchující svíce.

Lubomír Tomik
  
  
 Bandité stojící na rozpálených kopcích,
 v kaňonu, jímž vedla
 trasa Targa Floria,
 odhodili pistole, nože
 a vrazili si prsty do očí
 oslněni Tvou krásou,

 zavřela jsi kryt motoru,
 zaclonila dlaní pohled do dálky
 před Tebou,
 usedla za volant a otočila
 klíčem
 v zapalování.

 Předení čtyřválce naplnilo
 polední horký vzduch,

 Myslím na ten okamžik
 Indigově zbarvený
 Líně plynoucí vesmírem,
 Určující polohu tělesa
 Jenž přiloží ruce na hrdlo plné
 Iracionálních myšlenek,
 Jenž sevře tlačí více a více
 Izolovaná mnou, vybuchující svíce. 

Isolated exploding candle.

 Lubomír Tomik

 Bandits standing on hot hills,
 in the canyon she led
 Targa Floria route,
 they dropped their pistols, knives
 and stuck their fingers in their eyes
 dazzled by your beauty,

 you closed the engine cover,
  shielded gaze into the distance,
 in front of you,
 she got behind the wheel and turned
 key
 in the ignition.

 the spinning of the four-cylinder filLed
 nOon hot air,
 i think of that moment,
 indigo colored, VEry much
 lazilY flOwing throUgh space,
 determining the position of the body,
 puts her hands on his throat Full of
 irratiOnal thoughts,
 which gRips pushing morE and more 
 isolated by me, foreVER exploding candle.

Čteno pro Tebe, 19.1.21, v exponátu letadla L-610 , společnosti KovoSteel , ve Starém Městě

Read for you, 19.1.21, in the exhibit of the aircraft L-610, the company KovoSteel, in the Old Town

On the slopes of the midnight mountain.

On the slopes of the midnight mountain.

Lubomír Tomik

 They met
 on the slopes of the midnight mountain
 in the shade of charming pine trees.

 She took the seams of his skin,
 she undressed her and threw her away,
 he took the seams of her skin,
 he undressed her and threw her away,

 They then sat back to back,
 waited,
 to wolves,
          will come closer.


….from the collection of poems ,,Bowl of Fictional Fish" / 2016 /

Nesmí se cestovat…aha.

Co takhle se zítra vydat na Balaton, načíst tam nějaké věci, nafotit pár záběrů, natočit video, podívat se Bohyni do očí, proč ne ? Nesmí se cestovat…aha.

Jedu. Zítra.

Crowleyho Tarot právě promluvil jasnou řečí. Učím se vykládat karty několik měsíců a NIKDY mi tahle karta nevyšla, NIKDY.

Samozřejmě, z cesty bude dobrodružná fotoreportáž, do určité chvíle, bude něco… něco jako

Diamant! Ty.

Historie bombardování.

Čtu 19.1.21 uvnitř exponátu letadla L-610 ve společnosti KovoSteel, nedaleko od KovoZoo, pro Tebe…svou báseň Historie bombardování z chystané sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.
Historie bombardování. History of the bombing.
History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee. 

Historie bombardování.

 Lubomír Tomik 

 Její stehna o sebe třela
             jako padající minarety,
 šeptala ze spaní,
 ve snech vyprávěla příběhy sama sobě,
 některé byly pravdivé,
 některé smyšlené
 a některé, 
    některé chutnaly  jako zrnko
                              dobře pražené kávy.

Třetí expedice s Paulem Speckmannem.

Vyšlo slunce, jemný lehký poprašek nového sněhu pomalu roztával, vyrazili jsme, těsně před odjezdem mi na sníh vypadla mince z Čachtic ….

Bathory…dobré znamení….

Na zasněžených loukách podél cest se pásly ovce, po cestě do Bzence jsme se bavili o komplikacích, které podělaný Covid přináší. Nejen běžný život, též živé hraní, festivaly, to vše nevypadá vůbec dobře…. byli jsme tam a byla to expedice mezi žraloky,

přímo sem, do Studio Shaark

pak se Paul a zvukový inženýr Pavel dali znovu do práce, sehraná dvojka,

Podařilo se nahrát další tři songy. Nové album už má název, songy mají jména, celé to vzniká ve zvláštní atmosféře kvůli viru.Nejdříve jsme se všichni bavili o uzavření hranic v Německu pro letecký provoz, najednou Paul zpívá do mikrofonu : -,,Closing in the darkness!- . Rogga Johansson složil hudbu k jejich společnému , ne prvnímu, albu a první, co mi melodie připomněla,byl vzdáleně podobný rytmus…Sepultura, časově někde kolem alba Chaos A.D., hudebně je to opravdu pecka, pomalé, agresivní, ale chvílemi i ,,rozjásané“ v dobrém smyslu slova, vidět usmívajícího se Paula v nahrávácí místnosti s úsměvem pokyvujícího do rytmu…k nezaplacení. Být s Tebou v kontaktu… k nezaplacení. Ukazatele na zelených stupnicích splnily svůj úkol, usedly. Pak se nahrávaly vokály, Paul trval na každém slovu, vyzobávaly se nepovedené rozinky z předchozího songu, pár nepodarů se našlo a byly upraveny k dokonalosti..to správné slovo zní : Perfekcionismus.

Stále jde o chytlavou muziku, Paulovi spolupráce s Johansonem vyloženě sedí , nové skladby by se mohly jednou stát klasikou a znovu, to že se vztahují k situaci ve světě….Guinea pigs in human form ! Yes.

Bylo hotovo, ovšem….

… poblíž se nacházel nečekaný nástroj, kterého jsme si nevšimli, upozornil na něj až Pavel a

…Nový cimbalista, pan Paul Speckmann!

Tedy příště…do finále , poslední dva songy. Někdy se dostaneme k věcem o nichž cítíme , že jsou více než dobré, že jsou vyjímečné, tohle je jedna z nich, celý projekt je hodně přístupný pro každého, chtělo by to dobrou propagaci a nepropásnout šanci, album by mělo slyšet co nejvíce lidí…Beneath the bleeding sky !!!!

Pořád se učím, pořád, pro mne je celý úžasný zážitek okořeněn pocitem, že se s Tebou o nahrávání můžu bavit.

https://midianpoet.com/2021/01/20/second-tour-in-studio-shaark-today/

https://midianpoet.com/2021/01/14/paul-speckmann-ve-studiu/