Přepisování historie.

Přepisování historie.

Lubomír Tomik

/Chci se vážně jen nechat unášet fantazií, kam mne zavede, že by k Tobě?/

Sax Rohmer zavřel oči, 
byla pozdní padesátá léta v Británii,
plování v láhvích šampaňského,
zednářské symboly,
nikdy je už neotevřel,
stejně jako já ze čtyř stran,
hlídáš mezi póly,
romantický hlavolam,
Tjiuanská bible našeho vztahu,
přivřená do dveří už už saha-už-jící po ručníku,
zakrytí bělostných údolí a hor,
velehor,

nemyslíš vážně , že jsi skutečná, 
skáču do ohně ve Staffordshiru roku devatenáct se osm,
tisíce Faustů odlétalo stropem a mávalo klobouky,

Ozymandiův   radostí   drze   označený  
Tajemný  efemérní   mihotavý    pravděpodobně  laskavý    ihrám
Okutista Riskující Iluze Efervescentní Nevinných Těch Invazních Snů

o Tobě,
poskakujete v nich s Margareth Cavendishovou,
 protančíte střevíčky reality , změní se kompas, řízený obyčejnou geometrií 
ve stroj konce světa,

roztočená střelka magnetu Tě chladí , jsi rozpálená,
vždy jsi rozpálená a chladná Lulu postává u jukeboxu
s pirátským kloboukem vraženým do čela,
něco škrábe do notesu, 

přepisuje historii,

nikdy jsme se nepoznali,

najednou přiběhne astronaut z Westmisterského opatství,
vytrhne jí notes z ruky, trhá stránky a polyká je,
Lulu se nevzrušeně s otočí,
přicházejí muži obrovští,
vyhazovači smutku.

Lulu zavlní boky a řekne:
-Diskutuj, nebo amputuj.-

Nejsilnější vir je slovo vězňovo,
doutnající v předsálí mysli.
Rewriting history.

 Lubomír Tomik

 / Do I really just want to be carried away by the imagination, where will it take me to come to you? /

 Sax Rohmer closed his eyes,
 was in the late fifties in Britain,
 swimming in bottles of champagne,
 Masonic symbols,

 he never opened them again,
 like me on four sides,
 you guard between the poles,
 romantic puzzle,

 The Tjiuan Bible of our relationship,
 locked in the door already already-using a towel,
 covering white valleys and mountains,

 you don't seriously think you're real,
 I jump into the fire in Staffordshire in the year nineteen with eight,
 thousands of Faustians flew off the ceiling and waved their hats,
 Ozymandi's joy brazenly marked
 A mysterious ephemeral shimmering probably kind ihram
 OcutistRisking IllusionEfervescent Feelings of CelebritiesInnocentThe Invasive Dreams
 about you,

 you jump in them with Margareth Cavendish,
 you dance the shoes of reality, the compass changes, controlled by ordinary geometry,
 into the machine of the end of the world,
 the spinning pin of the magnet cools you, 
you are hot,
 you're always hot and cold Lulu is standing by the jukebox,
 with a pirate hat stuck in the forehead,
 something scratches the notebook,
 rewrites history,
 we never met.

 suddenly someone runs up as an astronaut from Westminster Abbey,
 he snatches the notebook from her hand, tears the pages and swallows them,
 Lulu turns unperturbed,
 huge men are coming,
 mourners.

 Lulu curls her hips and says:
 -Discuss or amputate.-

 The strongest virus is the word of prisoner,
 smoldering in the foyer of the mind.