Boj , obnažený cit.

Boj za Tebe, za to co k Tobě cítím, fantazií. Vím, že bych na zprávu od Tebe odpověděl už o den dříve, ale nechci, aby jsi si myslela, že nemůžu dospat. Nemůžu.Nevím co Ti budu psát..všechno je syrové TEĎ, před odesláním přečtu…a vidím ten obnažený cit, jako bych Ti to říkal a stála jsi přede mnou. Odpovídám na zprávu ještě než ji napíšeš, napíšeš. Znáš Ty slova, Ty správná slova,VÍŠ.

With a hell of a nun,somewhere in time, somewhere in Josefov…censored.

Poprvé jsem se na svých stránkách setkal s cenzurou, provozovatel mi povolil obrázek , kde je sama, zakázal mi ale publikovat fotku, kde jsem s ní, chtěl jsem ukázat, jaký jsem byl blbec, nešlo zveřejnit , kvůli obsahu. Vyfotil jsem tedy zdálky fotografii v notebooku, původně byla větší, detailnější, poprvé cenzura. Možná by někoho mohlo pohoršit uvědomění, že jsem byl opravdu blbý.

I met censorship for the first time on my website, the operator allowed me a picture of where she is alone, but forbide me to publish a photo where I was with her, I wanted to show what a jerk I was, it could not be published, due to the content. So I took a photo from a distance in a laptop, originally the photo was bigger, more detailed, for the first time censorship. Maybe someone could be offended by the realization that I was really stupid.

Kouzelná kulka.

Kouzelná kulka.
/věnováno Tobě/

Lubomír Tomik

Proč Tě vidím tak úžasnou,
proč Tě vidím tak úžasnou,
metalovou rusalkou
svatou piraňou,

seznam vymýtaných osob se rozšířil o jedno jméno,
najdeš ve mě vše,
co nechceš vidět,
má dívko, má siréno,

každá myšlenka na Tebe je magická kulka
v Kennedym,
je snadné vítězit,
ovšem z pole poražených,
je zvláštní výhled.Magic bullet.
/for You/

 Lubomír Tomik

 Why do I see you so amazing,
 why i see you so amazing
 metal mermaid
 holy piranha,

 the list of exiled persons has been extended by one name,
 you will find everything in me
 what you don't want to see
 my girl, my siren,

 every thought of you is a magic bullet
 in Kennedy,
 it's easy to win
 but from the field of the defeated,
 is a special view.

Přepisování historie.

Přepisování historie.

Lubomír Tomik

/Chci se vážně jen nechat unášet fantazií, kam mne zavede, že by k Tobě?/

Sax Rohmer zavřel oči, 
byla pozdní padesátá léta v Británii,
plování v láhvích šampaňského,
zednářské symboly,
nikdy je už neotevřel,
stejně jako já ze čtyř stran,
hlídáš mezi póly,
romantický hlavolam,
Tjiuanská bible našeho vztahu,
přivřená do dveří už už saha-už-jící po ručníku,
zakrytí bělostných údolí a hor,
velehor,

nemyslíš vážně , že jsi skutečná, 
skáču do ohně ve Staffordshiru roku devatenáct se osm,
tisíce Faustů odlétalo stropem a mávalo klobouky,

Ozymandiův   radostí   drze   označený  
Tajemný  efemérní   mihotavý    pravděpodobně  laskavý    ihrám
Okutista Riskující Iluze Efervescentní Nevinných Těch Invazních Snů

o Tobě,
poskakujete v nich s Margareth Cavendishovou,
 protančíte střevíčky reality , změní se kompas, řízený obyčejnou geometrií 
ve stroj konce světa,

roztočená střelka magnetu Tě chladí , jsi rozpálená,
vždy jsi rozpálená a chladná Lulu postává u jukeboxu
s pirátským kloboukem vraženým do čela,
něco škrábe do notesu, 

přepisuje historii,

nikdy jsme se nepoznali,

najednou přiběhne astronaut z Westmisterského opatství,
vytrhne jí notes z ruky, trhá stránky a polyká je,
Lulu se nevzrušeně s otočí,
přicházejí muži obrovští,
vyhazovači smutku.

Lulu zavlní boky a řekne:
-Diskutuj, nebo amputuj.-

Nejsilnější vir je slovo vězňovo,
doutnající v předsálí mysli.
Rewriting history.

 Lubomír Tomik

 / Do I really just want to be carried away by the imagination, where will it take me to come to you? /

 Sax Rohmer closed his eyes,
 was in the late fifties in Britain,
 swimming in bottles of champagne,
 Masonic symbols,

 he never opened them again,
 like me on four sides,
 you guard between the poles,
 romantic puzzle,

 The Tjiuan Bible of our relationship,
 locked in the door already already-using a towel,
 covering white valleys and mountains,

 you don't seriously think you're real,
 I jump into the fire in Staffordshire in the year nineteen with eight,
 thousands of Faustians flew off the ceiling and waved their hats,
 Ozymandi's joy brazenly marked
 A mysterious ephemeral shimmering probably kind ihram
 OcutistRisking IllusionEfervescent Feelings of CelebritiesInnocentThe Invasive Dreams
 about you,

 you jump in them with Margareth Cavendish,
 you dance the shoes of reality, the compass changes, controlled by ordinary geometry,
 into the machine of the end of the world,
 the spinning pin of the magnet cools you, 
you are hot,
 you're always hot and cold Lulu is standing by the jukebox,
 with a pirate hat stuck in the forehead,
 something scratches the notebook,
 rewrites history,
 we never met.

 suddenly someone runs up as an astronaut from Westminster Abbey,
 he snatches the notebook from her hand, tears the pages and swallows them,
 Lulu turns unperturbed,
 huge men are coming,
 mourners.

 Lulu curls her hips and says:
 -Discuss or amputate.-

 The strongest virus is the word of prisoner,
 smoldering in the foyer of the mind.