Od okamžiku

Od okamžiku, kdy jsem se minulý rok probral z komatu, do včerejšího večera jsem různými způsoby dělal na sbírce básní Mapa kontinentu Tvého srdce, spolupracoval s báječnými lidmi při práci na její podobě, s lidmi o nichž se mi ani nesnilo, že by mohli být ve skutečnosti báječnější než v legendách, je hotova. 175 oboustranných stránek formátu A4, nyní následuje druhé čtení a bude se stříhat přepisovat a nechávat věci na pokoji, protože některé jsou hotové , bude se řešit vizuální podoba obálky s dívkou které pro mne dělala předchozí obálky, s Klárou, ilustrace s Alešem Vencelem ,téma je dané, až někdy v budoucnosti tisk, nevím komu ji ale dám ke schválení …Ty…. nechám se vést svým srdcem, protože jedině tak se dá po téhle Mapě pohybovat.

Od policie ČR jsem dostal Poučení pro oběti trestného činu- nehodlám se stát obětí, jsem naživu, co se stane dál ?

PS: Chci svá slova sem dát i anglicky, protože….víte, vše je možné, dokud jsme tady.

-From the moment I woke up from a coma last year until last night,I worked in various ways on the collection of poems Map of the Continent of Your Heart, working with wonderful people to work on its form, with people I never dreamed they could actually be. more wonderful than in legends, it’s done. 175 double-sided A4 pages, now the second reading follows and it will be cut to rewrite and leave things alone, because some are ready, the visual form of the cover with the girl who made several previous covers for me will be solved, with Klára, illustration with Aleš Vencel, the topic is given, sometime in the future the press, I do not know who I will give it for approval … You …. I will be guided by my heart, because that is the only way to move around this Map.

I received an Instruction for Victims of Crime from the Police of the Czech Republic – I do not intend to become a victim, I am alive, what will happen next?

PS: I want to put my words here in English too, because … you know, anything is possible while we’re here.-