Existuje

synchronicita… Prometheu anglicky mám půjčenou od přítele, z knihovny v UH Z pekla česky , The From hell companion anglicky, je mé, přišlo mi tak před čtrnácti dny , právě jsem na své stránky dopsal dopis Alanovi a ze zahrady mám ten hrozen, Netley.

A dílky zapadly do sebe jako nějaké magické domino.

A….Ty…ano, teď vím jaké je to milovat Tě básnicky….trvalo mi to rok.

Letter to Alan.

Alan, 
you probably saved my life, by having your permission to use your sentence, THE words that struck me so much in my upcoming collection of poems as a preface … at least this way I would like to thank you, miracles happen, you have an address of my blog, maybe you click on it by mistake :)...but you know, you won't catch me empty, a puppet, a living corpse … no,never..like Alfred say - Neveh!- 
 I have a little imagination in my pockets, emotion and … a constant amazement on my face, over this life, over this story …

Thank you.

You can't imagine what that means to me … 

                               … but … I'm sure you'd write better 🙂

Luboš

PS: /……. and I don’t want to bother:)/

Klíčová dírka.

Klíčová dírka.

/Pro Tebe, však víš/

Lubomír Tomik

Přišla jsi nečekaně, zatímco jsem usínal,
hlavu plnou architektonických kouzel Londýna,
vedle v pokoji se ozval šramot,
padající voda ze Salto Angel sprchy
plácla na dlaždice.

Vstal jsem a podíval se klíčovou dírkou v bílých dveřích, abych zjistil, co se děje:

Ifigenie v Delfách,
pružné bílé tělo, vrcholky ňader, laskání se
s pomalu tekoucí vodou,
věděla jsi o mě a nechala nakrmit mou fantazii,
vyfoukla kouř, zhasla cigaretu a
zatáhla závěs ,
přesně jako ve skutečnosti - touha,
neředěná smyslná touha.

Otevřel jsem oči
v pět hodin ráno,
nečekaná myšlenka se silou tisíců odpalovaných atomových sluncí,
sen, stále Tě mám před očima,
sen, oči které věděly, že tam jsem,
na druhé straně dveří .

Budu muset žít s tou úžasnou momentkou polaroidu,
Budu s ní muset žít.
Teď.
Teď a navždy.
Keyhole.

/ For you, You know /

Lubomír Tomik

You came unexpectedly while I fell asleep,
a head full of architectural charms of London,
there was a rumble next to the room,
falling water from Salto Angel shower
slapped the tiles.

I got up and looked through the keyhole in the white door to see what was going on:

Ifigenie in Delphi,
flexible white body, breast tops, caressing
with slow running water,
you knew about me and fed my imagination,
she blew smoke, put out a cigarette and
she pulled back the curtain,
exactly as in reality - desire,
undiluted sensual desire.

I opened my eyes
at five o'clock in the morning,
an unexpected idea with the power of thousands of fired atomic suns,
a dream, I still have you in front of my eyes,
a dream, eyes that knew I was there,
on the other side of the door.

I'm going to have to live with that amazing polaroid moment,
I'm going to have to live with her.
Now.
Now and forever.