Scházíš mi.

Scházíš mi.

Lubomír Tomik

Pocit srdce,
implodujícího samo do sebe a explodujícího náhlým zábleskem
milionu mihotavých žiletek svištících skrze tělo kůži oči
padaly k zemi chyceny do pasti strašlivou gravitací nenávratna,
cinkot v propasti,
scházíš mi jako pádlu kanoe,
scházíš mi jako číslice orloje,
scházíš mi nejdříve zvukem Tvého hlasu,
scházíš mi labiálním pohybem
scházíš mi světa divem údivem kousku který držel na vlásku 
scházíš mi a nechtěl se pustit a nechtěl se pustit na tobogán předsevzetí,
scházíš mi jako skafandr v kosmu, zadržený dech až klapky spadnou,
scházíš mi burácivě pršíš nade mnou ,příval deště smáčející podzimní louku teď,
scházíš mi coby bohyně ladně lesem pádící toulec vyprazdňující  šípy náhodou zasahující, přímo do černého, 
scházíš mi scházíš mi jako hroty v ranách,
scházíš mi jako Adamovi Lilith, 
scházíš mi ,všechna ta slova která jsme jeden před druhým tajili,
scházíš mi, všechny sklenice které jsme spolu nikdy nemyli
scházíš mi Ty a vůbec všechno,
scházíš mi úsmě se silou skalpelu,
scházíš mi , kulka terči, chci aby jsi mne znovu a znovu zasáhla,
proděravěla jako cedník ve černobílých groteskách praskajících úsvitem rychlým střihem,
scházíš mi vtěluješ se do snů přízraků vzpomínek
scházíš mi, přívaly euforie,
scházíš mi ,na kusu papíru zmačkaná načrtnutá teorie,
scházíš mi, rozumím ,že jsi mne nikdy nechtěla,
scházíš mi, bez Tebe vrata do pekla
dokořán, víra v Tebe rozžhavená do běla,
jednou jízdenka do Nikam,
sedadla prázdná,
stojíme vedle sebe a nenuceně si povídáme,
půlnoční radost.I miss You.

Lubomír Tomik

Feeling heart
imploding itself and exploding with a sudden flash
million flickering razor blades whistling through the skin to the eyes
they fell to the ground trapped by terrible gravity forever,

jingle in the abyss,
I miss you like a canoe paddle,
I miss you like the numbers of an astronomical clock,
I miss you first with the sound of your voice,
I miss your labial movement
I miss the world by the wonder of the You ,she held in the balance

 he didn't want to let go and he didn't want to let go of the resolution water slide,
I miss you like a spacesuit in space, holding your breath when the flaps fall,
I miss thoughs of You raining over me, a downpour of rain soaking the autumn meadow now,
I miss you as a goddess gracefully falling through the forest quiver emptying arrows accidentally intervening, directly into the black,
I miss like spikes in my wounds,
I miss you like Adam Lilith,
I miss you, all the words we kept from each other,
I miss you, all the glasses we've never washed together
I miss you and everything,
i miss You,
pierced like a colander in black-and-white grotesques crackling at dawn with a fast cut,
 embody in dreams ghosts of memories
I miss you, torrents of euphoria,
I miss you, a piece of paper crumpled sketched theory,
I miss you, I understand you never wanted me
I miss you, without you the gate to hell
wide open, faith in You red-hot,
once a ticket to Nowhere,
seats empty,
we stand side by side and talk casually,
midnight joy.

Srdce.

Srdce.
Lubomír Tomik

Tvé srdce,
bezuzdný, bezesný meteor podzimních plískanic,

cinknutí blesku,
šepot hromu,
o stěnu rozkoše,
někdy dávno, možná,
v životě,
v tomto životě.
Heart.


Your heart
unbridled, sleepless meteor of autumn sleet,
flash click
whisper of thunder,
against the wall of pleasure,

sometimes long ago, maybe
in this life.

Alan Moore on Dracula

Excerpt from an interview included in Vampirella/Dracula: The Centennialpublished in 1997 by Harris. Comics The book contained „The new European„, a short comics by Moore, drawn by Gary Frank. Interview by David Bogart, titled „Dracula, graveyard poets, & an interview with Alan Moore“. / PS LT: Včera jsem ho četl knižně, pokusil jsem se ho najít na netu, aspoň část, povedlo se/

Bogart: […] What do you think is the appeal of Dracula or vampires to our culture?
Alan Moore: 
The appeal of a vampire to our culture is a long and complex one. We can trace the development of not just the vampire, but the whole field of supernatural horror from the „graveyard poets“ of the 18th century. They had been celebrating graveyards that had more or less vanished, where the dead only had a temporary residency. In these graveyards, a body would first be buried and then when the flesh was partially decomposed, it was dug up and the bones would be separated.
Around about the 18th century, we seemed to undergo, as a culture, a number of psychological changes in which the evidence of death that filled daily life was „brushed under the carpet“; as a culture, we no longer wanted to have the smell of death around us, we no longer wanted to see corpses or bones; we began to sanitize everything. We no longer felt as comfortable with death as we had been. This is due perhaps to the burgeoning Age of Reason. The assault on traditional notions of God and an afterlife caused people to become less certain of heaven and thus, death was no longer just a mere stepping stone.
However, death IS one of the major parts of human life, and we could not really entirely suppress it. After the graveyard poets came the gothic writers who turned all the trappings of death into a kind of „sugary fantasy“ that people could delight in, in the warmth and safety of their own sitting rooms. In a way, it was an attempt to tame death-to remove the real evidence of death in our lives and to substitute a parade of demons and devils and monsters…with which we could enjoy the vicarious pleasure of it. Of that gallery of grotesques, the vampire is obviously one of the most exciting and endearing. The vampire is not only full of the morbid fascination that the dead hold, but it is also incredibly sexual. The idea of transferring bodily fluids, be it blood or any other kind, is a sexual idea. The vampire has been portrayed largely as a sexual figure representing the elements of sex and death, and thus one can understand the appeal of the vampire.

How does your Dracula differ from most interpretations?
In my particular story, Dracula’s motivations become cryptic. We’re not entirely sure what he is. His motivation in the traditional story is simply to seek fresh blood, but now there are other possible agendas in play. He is a very knowing and aware Dracula-of himself and his fiction. What makes this fresh interpretation so frightening is that we don’t know what is going on-he is no longer tamed by the laws and logic we know and understand. My version is aware of those other past portrayals; he is aware of the entire media history of Dracula. My version exists in a world where the Dracula books and movies also exist. In a way, it makes it a stranger concept, because it brings the whole thing into the murky borderlines of fact and fiction. In a way, it gives the basic concept enough of a twist to make it fresh again. The main problem of vampires is that it has become such a repetitive motif, full of clichés such as the red eyes, the fangs, the rubber bat on a string…what I have tried to do is make Dracula very unfamiliar. He’s stripped of the gothic castle, and has been based in a disturbingly modern context. The effect I hope, is to refresh the vampire-jaded palette of the reader.

Wizard battles and demon circles revealed in newly translated Christian texts

Wizard battles and demon circles revealed in newly translated Christian texts22nd September 2020 | livescience.com |

Have you ever heard the story of a wizard battle that supposedly took place when an early church was constructed? Or how about the story of a border guard who defied King Herod’s orders and spared Jesus’ life?

Fronta v supermarketu II.

Fronta v supermarketu II.

Lubomír Tomik

Stála v ní Kráska , přemýšlela o lidech v řadě před ní,
stál v ní Správnej chlápek, přemýšlel o lidech před sebou ,
byl jsem v ní též,
a vzpomněl jsem si jak mi Kráska a Správnej chlápek
říkali,
co dělají ve frontě v supermarketu.

Vzpomněl jsem si na to a přemýšlel jsem o lidech ve frontě přede mnou,
bylo dvacátého března třináct set čtyřicet pět,
vypadalo to na výprodej bakterií moru.

Dobrá koupě, kámo.
Queue in the supermarket II.

Lubomír Tomik

Beauty stood in it, thinking of the people in line in front of her,
the Right Guy was standing in it, thinking about the people in front of him.
I was in it too.
And I remembered as Beauty and the Right Guy
they said to me
what they do in line at the supermarket.

I remembered that and I was thinking about the people in line in front of me,
on the twentieth day of March, thirteen hundred and forty-five,
it looked like a sale of plague bacteria.

Good buy, man.

Déšť.Déšt.
 
Lubomír Tomik
 
Ve Středomoří roku 1888 března šestého,
jména se vrací, stejná, jen v jiných variacích,
přízračný muž se vrhá do Temže inkoustu
onen černý inspirativní sen,
duch duhy , vznášející se tváře,
obelisk něčího snáře,
harpuna velrybáře,
nech mne být Tvou náležitostí novinářské kachny,
měsíc bez Tebe,
dopisy adresované nikam nebo někomu v cukrárně,
při vyšetřování úmrtí na lásku,
nádhernou bestii,
nádhernou bestii,
nádhernou bestii.Rain.

Lubomír Tomik

In the Mediterranean in 1888, on the sixth of March,
names are returned, the same, only in different variations,
a ghostly man throws himself into the Thames of ink
that black inspirational dream,
the spirit of the rainbow, the hovering faces,
the obelisk of one's bearer,
whale harpoon,
let me be your belonging to a journalistic duck,
month without you,
letters addressed nowhere or to someone in the confectionery,
in the investigation of deaths for love,
a beautiful beast,
a beautiful beast,
beautiful beast.

These 120,000-year-old footprints offer early evidence for humans in Arabia

These footprints were made by ancient humans’ muddy feet as they traversed a lakeshore in Saudi Arabia about 120,000 years ago. STEWART ET AL., 2020

These 120,000-year-old footprints offer early evidence for humans in Arabia

By Ann GibbonsSep. 17, 2020 , 5:05 PM

One day about 120,000 years ago, a few humans wandered along the shore of an ancient lake in what is now the Nefud Desert in Saudi Arabia. They may have paused for a drink of fresh water or to track herds of elephants, wild asses, and camels that were trampling the mudflats. Within hours of passing through, the humans’ and animals’ footprints dried out and eventually fossilized.

Now, these ancient footsteps offer rare evidence of when and where early humans once inhabited the Arabian Peninsula. “These are the first genuine human footprints of Arabia,” says archaeologist and team leader Michael Petraglia of the Max Planck Institute for the Science of Human History.

The Arabian Peninsula has long been considered the obvious route that early members of our species took as they trekked out of Africa and migrated to the Middle East and Eurasia. Stone tools have suggested ancient humans explored the Arabian Peninsula at various times in prehistory when the climate was wetter and its harsh deserts were transformed into green grasslands punctuated with freshwater lakes. Yet so far, researchers have only found a single human finger bone dating to 88,000 years to prove modern humans, rather than some other hominin toolmaker, lived there.

After a decade of scouring the Arabian Peninsula using satellite imagery and ground truthing, Petraglia and his international colleagues have identified tens of thousands of ancient freshwater lakebeds, including one in the Nefud dubbed “Alathar,” meaning “the trace” in Arabic. Here, they spotted hundreds of footprints on a heavily trampled lakebed surface, which had recently been exposed when overlying sediments eroded. Almost 400 tracks were left by animals, including a wild ass, a giant buffalo, elephants, and camels. Only seven were confidently identified as human footprints. But by comparing the size and shape of these tracks with those made by modern humans and Neanderthals, the researchers conclude the tracks were likely made by people with longer feet, taller stature, and smaller massHomo sapiens, rather than Neanderthals, as they report today in Science Advances.

The age of the sediments also suggests H. sapiens made the tracks, the researchers say. Using a method called optically stimulated luminescence, which measures electrons to infer when layers of sediment were last exposed to light, the team dated the sediments above and below the footprints to 121,000 and 112,000 years.

At that date, “Neanderthals were absent from the Levant [Middle East],” says co-author Mathew Stewart of the Max Planck Institute for Chemical Ecology. “Therefore, we argue that H. sapiens was likely responsible for the footprints.”

A lot rests on the dates, however. Geochronologist Bert Roberts of the University of Wollongong notes some uncertainties with dating methods at the site—including older ages for animal fossils and potential issues with calculating the precise rate of decay of uranium in the sediments. The dates for the footprints “might be in the right ballpark,” he says, “but more could be done to validate them.”

The team can’t entirely exclude Neanderthals, says paleoanthropologist Marta Mirazón Lahr of the University of Cambridge, because the fossil record is so spotty in Arabia. But she thinks H. sapiens is the more likely candidate.

Even more intriguing, she notes, the footprints show the humans were capable of moving long distances between Africa and Arabia and must have had fairly large foraging parties to have been able to penetrate deep into the rich interior wetlands of Arabia.

The rare association of human and animal footprints laid down in the same day or so also offers a rare glimpse of a day in the life of an ancient human. Usually, animal and human fossils found in the same fossil bed were buried hundreds, if not thousands, of years apart and never laid eyes on each other. “These footprints give us a unique snapshot of the humans living in this area at the same time as the animals,” says paleoanthropologist Kevin Hatala of Chatham University in Pittsburgh, an expert on ancient footprints. “That tight association in time is what’s so exciting to me.”Posted in: 

Ann Gibbons

Ann is a contributing correspondent for Science.

b.o.l.e.s.t.

b.o.l.e.s.t.

Lubomír Tomik

Bolest rozkvetla.

Brzy Opustila Lapajícího Evidentně
Sípavého Tlachapouda, 
Otevřená okna na jih,
Baculatá Oblíznutá Letmým Ebenem
Srdnatě Telegrafovala,
Levijatánovy nafukovací ostny se naježily,
Balík Otevřených Listovně Epesních
Senzačních Tang,
Elektricky se mne dotýkala,
Bilijár Osedlal Laskavou Erotiku
Syčela Touhou
Sjela mne přísným pohledem bez milosti,
Bambilijónkrát Odkvetly Lesní Epizodky 
Stejná Tága
Tapetuji vzpomínkami,
Býčí Oddálený Lascívní Ementál
Sapphicky Tajůplný.

Bolest se rozvíjela v popínavý šlahoun.

A pak mu řekla: -Nejsi tak trochu padavka ?- .
Usmála se.
Všechno to železo uvnitř zastudilo.
Usmál jsem se.
Už nebylo co ztratit.

Záhadný vrak objevený před třemi lety v Mexickém zálivu byl konečně identifikován.

https://m.magazinplus.cz/technika/1844-zahadny-vrak-objeveny-pred-tremi-lety-v-mexickem-zalivu-byl-konecne-identifikovan-jedna-se-o-naprosty-unikat.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=9flBMj7IWBj-202009201106&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Skrytá pevnost

Akira Kurosawa

Akira Kurosawa: Skrytá pevnost

Jedním z oněch legendárních filmů Akiry Kurosawy, jenž se krom mnoha zasloužených ovací, dočkaly i přepracování do filmové podoby přístupnější širokému americkému, potažmo de facto celosvětovému publiku, je první Kurosawův širokoúhlý snímek Skrytá pevnost z roku 1958, jež krom jiných inspirovala i George Lucase v jeho Hvězdných válkách.

Akira Kurosawa: Skrytá pevnost

Akira Kurosawa: Skrytá pevnostSkrytou pevnost lze charakterizovat jako výpravný snímek, jenž do značné míry těží ze skvěle vystaveného příběhu, a dokonalé režijní práce Akiry Kurosawy. Snímek sice patří do oné kategorie dobrodružných filmů postavených na filmových tricích s imitací východoasijského bojového umění, ale jeho skutečná 

Akira Kurosawa: Skrytá pevnost

Akira Kurosawa: Skrytá pevnostpodstata je skryta v ironii a v psychologické rovině: za hlavní hrdiny Kurosawa položil dvojici nesmírně zbabělých avšak o to více chamtivých rolníků Taheia a Matakishiho, kteří ač v pozici antihrdinů filmový příběh rozvíjejí do širších dimenzí, ba dávají mu nejen ironický podtext ale i psychologickou rovinu, jíž ostatní postavy zcela postrádají.

Akira Kurosawa: Skrytá pevnost

Akira Kurosawa: Skrytá pevnostNosná osa je sice navenek postavena na charismatickém generálovi poražené strany jedné z feudálních válek, Rokurotovi Makabem, jenž chce do sousední země spolu se sedmi sty kilogramy zlata převést poslední příslušnici vybitého rodu, princeznu Yuki, avšak to, co činí z tohoto více než dvouhodinové snímku pozoruhodnou podívanou, jsou Tahei a Matakishi, bývalí to rolníci, jenž prodali veškerý svůj majetek s vírou, že zbohatnou v krvavé válce sousedních panství. 

Akira Kurosawa: Skrytá pevnost

Akira Kurosawa: Skrytá pevnostAvšak jednak dorazí pozdě a jednak jsou považováni za příslušníky poražené strany tak, že jsou nuceni kopat hroby. A tato smůla lepící se jim na paty, kdy se po několikrát snaží zradit a uprchnout se zlatem, má paradoxně pozitivní přínos tak, že jejich chamtivost, o které si ostatně generál Makabe od počátku nedělal iluze a počítal s ní ve svých plánech, ostatním po několikráte zachrání v jinak zcela beznadějné situaci život.Akira Kurosawa do značné míry přenesl onu variaci na adoraci samurajských ctností do roviny ironie a cynismu tak, že i kdyby pro nic jiného tak pro onu černobílou kombinaci hrdinů a antihrdinů se Skrytá pevnost zapsala do filmové historie.Kakushi-toride no san-akunin, Japonsko, 1958 (139 min.)Režie: Akira KurosawaScénář: Shinobu Hashimoto, Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa, Hideo OguniHudba: Masaru SatôKamera: Kazuo YamasakiKostýmy: Masahiro KatôHrají: Toshirô Mifune … Generál Rokurota Makabe, Misa Uehara … Princezna Yuki, Minoru Chiaki … Tahei, Kamatari Fujiwara … Matakishi, Takashi Shimura … Starý generál, Izumi Nagakura, Susumu Fujita … Generál Hyoe Tadokoro, Eiko Miyoshi … Stará paní, Toshiko Higuchi … Dcera farmáře zavlečená do otroctví, Koji Mitsui … Stráž, Shiten Ohashi … Samuraj, Kichijiro Ueda … Obchodník s otroky, Ikio Sawamura … Hráč

Tomáš Odaha

Od okamžiku

Od okamžiku, kdy jsem se minulý rok probral z komatu, do včerejšího večera jsem různými způsoby dělal na sbírce básní Mapa kontinentu Tvého srdce, spolupracoval s báječnými lidmi při práci na její podobě, s lidmi o nichž se mi ani nesnilo, že by mohli být ve skutečnosti báječnější než v legendách, je hotova. 175 oboustranných stránek formátu A4, nyní následuje druhé čtení a bude se stříhat přepisovat a nechávat věci na pokoji, protože některé jsou hotové , bude se řešit vizuální podoba obálky s dívkou které pro mne dělala předchozí obálky, s Klárou, ilustrace s Alešem Vencelem ,téma je dané, až někdy v budoucnosti tisk, nevím komu ji ale dám ke schválení …Ty…. nechám se vést svým srdcem, protože jedině tak se dá po téhle Mapě pohybovat.

Od policie ČR jsem dostal Poučení pro oběti trestného činu- nehodlám se stát obětí, jsem naživu, co se stane dál ?

PS: Chci svá slova sem dát i anglicky, protože….víte, vše je možné, dokud jsme tady.

-From the moment I woke up from a coma last year until last night,I worked in various ways on the collection of poems Map of the Continent of Your Heart, working with wonderful people to work on its form, with people I never dreamed they could actually be. more wonderful than in legends, it’s done. 175 double-sided A4 pages, now the second reading follows and it will be cut to rewrite and leave things alone, because some are ready, the visual form of the cover with the girl who made several previous covers for me will be solved, with Klára, illustration with Aleš Vencel, the topic is given, sometime in the future the press, I do not know who I will give it for approval … You …. I will be guided by my heart, because that is the only way to move around this Map.

I received an Instruction for Victims of Crime from the Police of the Czech Republic – I do not intend to become a victim, I am alive, what will happen next?

PS: I want to put my words here in English too, because … you know, anything is possible while we’re here.-

Svět.

Svět .

Lubomír Tomik


Svět , 
 místo na mapě kde
najednou zmizelo několik ukazatelů cest,
Svět, místo ve Tvém pohledu,
nahradily divoké cukrářky,
Svět, místo na mapě , souřadnice vyškrábány
rukou kartářky,
větrem o tři domy dál.

 Kdyby jsi se viděla mýma očima
Kihachira Arataky,
znovu a znovu, dech vyrážející 
alabastr pohledu,
Ty , vítězko na Araby , Hasany a
mnou.
The world, 
a place on the map where
several road signs disappeared at once,
The world,, a place in your view,
replaced wild confectioners,
World, place on the map, coordinates scratched
hand holding fortune teller
the wind three houses away. 

If you could see yourself with my eyes of
Kihachira Arataka,
over and over, breathtaking
alabaster view,
You, the winner of the Arabs, the Hassans and the
me.

Přesně.

Neil Gaiman on HBO’s Watchmen series


I stand with Gaiman!

from https://alanmooreworld.blogspot.com/2019/12/neil-gaiman-on-hbos-watchmen-series.html

Nemusíme přece brát všechno, co nám servírují pod nos. Může to být dobré, ale ani fantazii není dobré škádlit přespříliš, nebo vyprchá a praskne jako mýdlová bublina nesená větrem.

Přesně.

Snad.

Snad .
Lubomír Tomik                                S
                              Plnou
                           Konví vody
                       Stál nad sVĚTem,
                    Nepřetržitě lilo z hlubiny propasti
                            Z
                                    V
                     Ed
                                                la
                                                            jsi   
                                            ruce 
pomalu
                                         nahoru
 zavřela

                 oči
                                                   nechala
 k
a
p
k
y

stékat po obličeji místo úsměvu
                                               na nějž jsi odevšud zvyklá otevírá
 dveře
 
 jednou přijde                                                                             
                                        den  
                                               kdy   
  na nich, nebude

jmenovka .
 
 
Nebudeš
si
jistá
kam a zda vůbec jít,
jestli je 
            otevřít,
ale tak to snad má být , ne ?
 
Milionkrát
              brát za kliku, snít.       ,
Animals‘ magnetic ‚sixth‘ sense may come from bacteria, new paper suggests

by University of Central Florida

birds
Credit: CC0 Public Domain

A University of Central Florida researcher is co-author of a new paper that may help answer why some animals have a magnetic ‚sixth‘ sense, such as sea turtles‘ ability to return to the beach where they were born.https://668ee9b5683897ef4e3b58ed00e6f829.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

The question is one that has been unresolved despite 50 years of research.

„The search for a mechanism has been proposed as one of the last major frontiers in sensory biology and described as if we are ‚searching for a needle in a hay stack,'“ says Robert Fitak, an assistant professor in UCF’s Department of Biology, part of UCF’s College of Sciences.

Fitak and researchers in the United Kingdom and Israel recently authored an article in Philosophical Transactions of the Royal Society B that proposes a hypothesis that the magnetic sense comes from a symbiotic relationship with magnetotactic bacteria.

Magnetotactic bacteria are a special type of bacteria whose movement is influenced by magnetic fields, including the Earth’s.

Animals that sense Earth’s magnetic field include sea turtles, birds, fish and lobsters. Sea turtles, for example, can use the ability for navigation to return to the beach where they were born.

Learning how organisms interact with magnetic fields can improve humans‘ understanding of how to use Earth’s magnetic fields for their own navigation purposes. It can also inform ecological research into the effects of human modifications of the magnetic environment, such as constructing power lines, on biodiversity. Research into the interaction of animals with magnetic fields can also aid the development of therapies that use magnetism for drug delivery.

In the article, the researchers review the arguments for and against the hypothesis, present evidence published in support that has arisen in the past few years, as well as offer new supportive evidence of their own.

Their new evidence comes from Fitak, who mined one of the largest genetic databases of microbes, known as the Metagenomic Rapid Annotations using Subsystems Technology database, for the presence of magnetotactic bacteria that had been found in animal samples.

Previous microbial diversity studies have often focused on large patterns of the presence or absence of bacteria phyla in animals rather than specific species, Fitak says.

„The presence of these magnetotactic bacteria had been largely overlooked, or ‚lost in the mud‘ amongst the massive scale of these datasets,“ he says.

Fitak found, for the first time, that magnetotactic bacteria are associated with many animals, including a penguin species, loggerhead sea turtles, bats and Atlantic right whales.

For instance, Candidatus Magnetobacterium bavaricum regularly occurred in penguins and loggerhead sea turtles, while Magnetospirillum and Magnetococcus regularly occurred in the mammal species brown bats and Atlantic right whales.

Fitak says researchers still don’t know where in the animal that the magnetotactic bacteria would live, but it could be that they would be associated with nervous tissue, like the eye or brain.

„I’m working with the co-authors and local UCF researchers to develop a genetic test for these bacteria, and we plan to subsequently screen various animals and specific tissues, such as in sea turtles, fish, spiny lobsters and birds,“ Fitak says.

Before joining UCF in 2019, Fitak worked for more than four years as a postdoctoral researcher at Duke University performing experiments to identify genes related to a magnetic sense in fish and lobsters using modern genomic techniques.

He says the hypothesis that animals use magnetic bacteria in a symbiotic way to gain a magnetic sense warrants further exploration but still needs more evidence before anything conclusive can be stated.

První schůzka.

První schůzka.

Lubomír Tomik

a schůzka na ostrově jabloní,
každé setkání s TEBOU bylo
první,
každé jedinečné,
každý pohled Tě vždy objevoval.

navždy budeš dívka černě se třpytící,
navždy s růží kyticí,
navždy na mávnutí rukou čekají,
 hladoví lučištníci.

eon,
JSI nádherná,
noe,
svedla by jsi kaina i ábela,
ano,
báječná.

Nikdy už nepůjdu na film z něhož nemůžu odejít,
stále ale nakukuješ zpod jmelí,
zpod jmelí, Tvá tvář,
stále jasněji.


The first meeting.

Lubomír Tomik

and a gathering on the island of apple trees,
every meeting with YOU was
first,
each unique
every sight has always discovered You.
you will forever be a girl of black glitter,
forever with a rose bouquet,
waiting forever to wave,
hungry archers.

eon,
YOURE beautiful,
noah,
YOU would seduce cain and abel,
yes,
wonderful.

i will never go to a movie i can't leave again,
but you still peek from under the mistletoe,
under the mistletoe, YOUR face,
increasingly clear.

Pod arménským srpkem Měsíce.

Pod Arménským srpkem Měsíce.

Lubomír Tomik

Pod arménským svitem Měsíce
plulo vydařenou taškařicí království ledových dcer Albionu,
přepásáno miliony Excaliburů u pasů a Morgana La Fay 
zavelela 
                     k útoku,
kněz se žehnal a ony,
lahodná těla ve světle modrých bavlněných blůzkách,
 v bílých baletních sukních,
ve střevíčcích touhy se proplétaly a míhaly kolem sebe,
vlající bavlna,
 mezi
kameny Stonehenge.

Stála jsi opodál a koukala na ně,
smutné oči bažící po zklamání,
má touha po Tobě vystřelila až do kráteru Ticho,
Verneův projektil do srdce,
sesunutý okraj Tycha.
Under the Armenian Crescent Moon.

Lubomír Tomik

Under the Armenian moonlight
sailed the successful bagging kingdom of the ice daughters of Albion,
millions of Excaliburs were strapped to their passports, and
 Morgana La Fay ordered
to attack,
the priest blessed himself, 
and they,
delicious bodies in light blue cotton blouses,
in white ballet skirts,
in the shoes of desire intertwined, the flickering cotton in between
Stonehenge stones.

You stood nearby and looked and they,
sad eyes longing for disappointment,
my desire for you has shot up to the crater of Silence,
Verne's projectile into the heart,
Tych's collapsed edge.

When did we become fully human? What fossils and DNA tell us about the evolution of modern intelligence

by Nick Longrich, The Conversation

When did something like us first appear on the planet? It turns out there’s remarkably little agreement on this question. Fossils and DNA suggest people looking like us, anatomically modern Homo sapiens, evolved around 300,000 years ago. Surprisingly, archeology—tools, artifacts, cave art—suggest that complex technology and cultures, „behavioral modernity,“ evolved more recently: 50,000-65,000 years ago.

Some scientists interpret this as suggesting the earliest Homo sapiens weren’t entirely modern. Yet the different data tracks different things. Skulls and genes tell us about brains, artifacts about culture. Our brains probably became modern before our cultures.

The „great leap“

For 200,000-300,000 years after Homo sapiens first appeared, tools and artifacts remained surprisingly simple, little better than Neanderthal technology, and simpler than those of modern hunter-gatherers such as certain indigenous Americans. Starting about 65,000 to 50,000 years ago, more advanced technology started appearing: complex projectile weapons such as bows and spear-throwersfishhooksceramicssewing needles.

People made representational art – cave paintings of horsesivory goddesseslion-headed idols, showing artistic flair and imagination. A bird-bone flute hints at music. Meanwhile, arrival of humans in Australia 65,000 years ago shows we’d mastered seafaring.

This sudden flourishing of technology is called the „great leap forward„, supposedly reflecting the evolution of a fully modern human brain. But fossils and DNA suggest that human intelligence became modern far earlier.

Anatomical modernity

Bones of primitive Homo sapiens first appear 300,000 years ago in Africa, with brains as large or larger than ours. They’re followed by anatomically modern Homo sapiens at least 200,000 years ago, and brain shape became essentially modern by at least 100,000 years ago. At this point, humans had braincases similar in size and shape to ours.

Assuming the brain was as modern as the box that held it, our African ancestors theoretically could have discovered relativity, built space telescopes, written novels and love songs. Their bones say they were just as human as we are.

Because the fossil record is so patchy, fossils provide only minimum dates. Human DNA suggests even earlier origins for modernity. Comparing genetic differences between DNA in modern people and ancient Africans, it’s estimated that our ancestors lived 260,000 to 350,000 years ago. All living humans descend from those people, suggesting that we inherited the fundamental commonalities of our species, our humanity, from them.

All their descendants—Bantu, Berber, Aztec, Aboriginal, Tamil, San, Han, Maori, Inuit, Irish—share certain peculiar behaviors absent in other great apes. All human cultures form long-term pair bonds between men and women to care for children. We sing and dance. We make art. We preen our hair, adorn our bodies with ornaments, tattoos and makeup.

We craft shelters. We wield fire and complex tools. We form large, multigenerational social groups with dozens to thousands of people. We cooperate to wage war and help each other. We teach, tell stories, trade. We have morals, laws. We contemplate the stars, our place in the cosmos, life’s meaning, what follows death.

When did we become fully human? What fossils and DNA tell us about the evolution of modern intelligence
Key physical and cultural milestones in modern human evolution, including genetic divergence of ethnic groups. Credit: Nick Longrich, Author provided

The details of our tools, fashions, families, morals and mythologies vary from tribe to tribe and culture to culture, but all living humans show these behaviors. That suggests these behaviors—or at least, the capacity for them—are innate. These shared behaviors unite all people. They’re the human condition, what it means to be human, and they result from shared ancestry.

We inherited our humanity from peoples in southern Africa 300,000 years ago. The alternative—that everyone, everywhere coincidentally became fully human in the same way at the same time, starting 65,000 years ago—isn’t impossible, but a single origin is more likely.

The network effect

Archeology and biology may seem to disagree, but they actually tell different parts of the human story. Bones and DNA tell us about brain evolution, our hardware. Tools reflect brainpower, but also culture, our hardware and software.

Just as you can upgrade your old computer’s operating system, culture can evolve even if intelligence doesn’t. Humans in ancient times lacked smartphones and spaceflight, but we know from studying philosophers such as Buddha and Aristotle that they were just as clever. Our brains didn’t change, our culture did.

That creates a puzzle. If Pleistocene hunter-gatherers were as smart as us, why did culture remain so primitive for so long? Why did we need hundreds of millennia to invent bows, sewing needles, boats? And what changed? Probably several things.

First, we journeyed out of Africa, occupying more of the planet. There were then simply more humans to invent, increasing the odds of a prehistoric Steve Jobs or Leonardo da Vinci. We also faced new environments in the Middle East, the Arctic, India, Indonesia, with unique climates, foods and dangers, including other human species. Survival demanded innovation.

Many of these new lands were far more habitable than the Kalahari or the Congo. Climates were milder, but Homo sapiens also left behind African diseases and parasites. That let tribes grow larger, and larger tribes meant more heads to innovate and remember ideas, more manpower, and better ability to specialize. Population drove innovation.

This triggered feedback cycles. As new technologies appeared and spread—better weapons, clothing, shelters—human numbers could increase further, accelerating cultural evolution again.

Numbers drove culture, culture increased numbers, accelerating cultural evolution, on and on, ultimately pushing human populations to outstrip their ecosystems, devastating the megafauna and forcing the evolution of farming. Finally, agriculture caused an explosive population increase, culminating in civilisations of millions of people. Now, cultural evolution kicked into hyperdrive.

Artifacts reflect culture, and cultural complexity is an emergent property. That is, it’s not just individual-level intelligence that makes cultures sophisticated, but interactions between individuals in groups, and between groups. Like networking millions of processors to make a supercomputer, we increased cultural complexity by increasing the number of people and the links between them.

So our societies and world evolved rapidly in the past 300,000 years, while our brains evolved slowly. We expanded our numbers to almost 8 billion, spread across the globe, reshaped the planet. We did it not by adapting our brains but by changing our cultures. And much of the difference between our ancient, simple hunter-gatherer societies and modern societies just reflects the fact that there are lots more of us and more connections between us.

And I’m just a grain of sand

Nádhera…a originál….

Now, I’m still here to love you
But I need you to be ready
One day you have to carry me
And lay me down to the hole
It’s a shame I’m not the light you need
When you feel lost in the dark
It’s a shame you can not follow me
When I need to be understood

I am not the one to tell the truth
Not the one to tell a lie
Is this the heaven I knew or just another hell
Hear the storm rising again
And I’m just a grain of sand

Storm is fading away
Leaving dust flowing in the air
Watching the view still unknown
Can not remember this place
Feel your hand in mine
Or is it just a feeling
How deep have I fallen this time
Can I still climb back

I’m not the one to tell the truth
Not the one to tell a lie
Is this the heaven I knew or just another hell
Hear the storm rising again
And I’m just a grain of sand

Feel the storm rising again
I can hear it inside my head
Again I had to let you go
But remember what I said
I needed this time for myself
To find out what went wrong
Even though the years have gone by
I still don’t know you

I’m not the one to tell the truth
Not the one to tell a lie
Is this the heaven I knew or just another hell
I’m not the one to tell the truth
Not the one to tell a lie
Is this the heaven I knew or just another hell
Hear the storm rising again
And I’m just a grain of sand

Do dálky.

Dnes v noci sen, jeli jsme ještě s přáteli busem kolem míst, která tak dobře znám, už jsem na ně zapomněl, vedle na sedačkách se bavili děti o nadcházející události, padly Vaše jména. Otočil jsem hlavu a zeptal se malého kluka jestli tam budete . -Ano, budou, oba.- Dal jsem mu do ruky blyštivou novou padesátikorunovou minci, měl Ti vyřídit vzkaz. Přikývl. Autobus pak zastavil, klučina vysedl spolu s ostatními dětmi a s veselým jekotem a radostným brebentěním pospíchali tím správným směrem. Koukal jsem za nimi, posadil se zpět na sedačku a všiml si otevřené láhve, kterou držel jeden z přátel-Začali jsme bez Tebe.- Pomyslel jsem si – Nevadí, ani to nepotřebuji, vždyť mám Tebe.-

Nemám, nikdy jsem neměl a ani jsem se nedozvěděl jestli Ti rozesmátý kluk , jestli Ti předal můj vzkaz, otevřel jsem oči , bylo ráno, další den s bolestí, fyzickou, i s bolestí srdce, musím se s tím naučit žít, skoro to jde. Pozdrav do dálky, nedokončený sen.

From the blog of Graham Hancock.

There has never been a time of greater potential for the liberation of the human spirit than the time we live in today, and never a moment when the human spirit has stood in greater jeopardy. Huge forces of awakening are at work amongst us, but huge forces also operate to counteract that process and plunge us back into millennial sleep.

Big government, big business, the big media and the big, hierarchical religions all thrive and prosper by multiplying and feeding off our fear. Every thought we have that causes us to feel fear strengthens these forces while shutting us down and limiting our potential.

On the other hand, every thought that leads us to manifest love awakens us and opens the way to renewed vistas of endless possibility.

The choice is ours. It always has been. In this time of awakening it is only fear – engineered, implanted, deliberately contrived fear – that prevents us from making the right choices and that misleads us again and again into the paths of hatred, greed and suspicion that destroy the human spirit.

Graham Hancock.

Náhoda.

Právě jsem viděl oznámení traileru na novou verzi filmové Duny. V chystané sbírce mám několik motivů básní z tohoto univerzálního příběhu o boji dobra a zla. Kniha je bible, film od Lynche kultovní záležitost. Knihu jsem poprvé četl v roce 1993 na vojně…chystám sbírku a do kin půjde film, takové náhody mne jen utvrzují, že jsem na té správné cestě v tom, co dělám, Alane, dal jsi mi klíč a zdá se, že do dvééééří pasuje…. jdu vytvořit klip z toho co jsem teď spáchal…napsal jsem Totem sířící v úterý a tady je první ze tří částí, tohle se asi už nikdy nebude opakovat, díky Vám, díky, však víte, víš.

Kolik písmeno S skrývá inspirace…

Předmluva.

Před chvílí jsem ji psal do Wordu, při dokončování Mapy kontinentu Tvého srdce, to je tak příhodná věta. kterou mám schválenou od autora, zní :

,,When our worlds and our hearts are consumed by a tempest, we can always only seek the highest ground, be that moral, intellectual, or literal.”

Přemýšlím o Tobě..o tom všem. Nejde zapomenout.

Psychedelic experiences share many features with those described by mystics and religious practitioners

Scientists in Finland are taking a closer look the relationship between psychedelic substances and mystical experiences. In new research published in Journal of Psychoactive Drugs, researchers show that a Finnish version of a common assessment of subjective psychedelic effects can accurately capture individuals’ experiences.

“Studies with both clinical populations and healthy volunteers, as well as population-based research, suggest that some people experience positive changes in well-being and relationships after using psychedelics,” said study author Samuli Kangaslampi, a postdoctoral researcher at Tampere University.

“Undergoing mystical-type experiences under their influence may be one possible mechanism that could lead to such changes. However, research on psychedelic-induced mystical-type experiences has been limited to a few distinct cultural environments, and there was little to no previous research from Nordic contexts on psychedelics in general. This may be relevant in a complex phenomenon such as mystical-type experiences and their meaning and relevance.”

In a study of 288 psychedelic users who were fluent in Finnish, the researchers found that a Finnish translation of the 30-item revised Mystical Experience Questionnaire was a valid and reliable measure of mystical experiences. The revised Mystical Experience Questionnaire, also known as the MEQ30, was initially developed in English to assess the occurrence and character of discrete mystical experiences, such as the feeling that one has transcended time and space.

Kangaslampi and his colleagues found that those who scored high on the MEQ30 were more likely to also describe their psychedelic experience as mystical, spiritual, or religious, as well as more personally significant. “Correlations with the experience being fun, sad, or difficult were also significant, but weaker,” the researchers said.

“Even when taken for the first time, psychedelics may occasion powerful subjective experiences that share many features with those described by mystics, dedicated meditators, and religious practitioners. Researchers studying psychedelics are developing ways of assessing such experiences as well as their meaning and possible effects. Some research is beginning to demonstrate that undergoing a mystical-type experience may be linked to improved relationships with self, others, and the natural environment later on,” Kangaslampi told PsyPost.

Creating a scientifically-validated translation of the MEQ30 provides new opportunities for researchers to investigate the effects of psychedelic drugs.

“The goal of this study was mainly to validate a measure of mystical experiences and begin to elucidate whether psychedelic-induced mystical-type experiences, their features, and their relevance differ in different cultural contexts. As such, the sample this research is based is not intended to be representative of all people who take psychedelics for the first time, in Finland or in general. Moreover, participants were reporting on first times that in many cases took place years earlier,” Kangaslampi explained.

“As for the role and relevance of mystical-type experiences more generally, we face two major questions. First, the possible unique contribution of mystical-type experiences in promoting positive changes after psychedelic use when other putative psychological mechanisms of change are taken into account remains to be established.”

“Second, while powerful and profound experiences occur in many users of psychedelics, there is still debate about whether their relevant features are most appropriately described as mystical-type experiences, peak experiences, or emotional breakthroughs,” Kangaslampi said.

The study, “Mystical Experiences in Retrospective Reports of First Times Using a Psychedelic in Finland“, was authored by Samuli Kangaslampi, Aino Hausen, and Tarina Rauteenmaa.

Totem spreading.

Totem spreading.

Lubomír Tomik

Thighs studied alternately Samaritan
sensitively as well,
hidden seductive siren
sinusely tearily
she cramped the glass sarcasm awkwardly,
stigma pointing to the spleen,
spontaneous sexy sophisticated spectacular status,
velvet stigma,
sabbath sabotage safari
saga sakur,
sacred salamander saloons,
the stigma of samovars,
samsara samurai sanatorium remediation,
sandwich sandbox satellite sandals,
stigma of detergents,
sardine sarcophagus locusts,
sari sarinnnnnnnn,
saxophones of scriptwriting scenic skeletons,
scopolamine Scylla,
self-pity, self-destruction, self-control,
self-reflection, self-awareness, sedatives,
seven-pound sedimenting seven seismograms,
sect sequentially wiping redwoods Seléné,
semaphore seminars suede,
dreams of Semitic senators,
the sentor separated
Sanskrit,
Sanskrit!
Sanskrit!
Sanskrit!
Sanskrit!


The stigma of seraphim,
seal you quietly with a grouse body,
dancing, mysterious.

II.

Serious serotonin saluted the servile waitress,
list of seasonal spheres, sphinxes,
identical forgiving show scheme,
schizophrenic siberia,
Sybil signaling silicone,
New Year’s Eve silhouette
sinale simulating cyanobacteria,
sine siren syrup,
Sir Sipahist Sisyfos situated
sinus sitar,
the spacesuit removed the scalar with a scalpel,
scandalous open-air museums shredded scarcophagi,
scouts skateboards,
the scanner skeleton skeptically sketched the sfif,
the sclerotic staple creaked scrum,
the scooter weakened weakly,
the beautiful elephant smashed the slogan: – Briefs laughed emerald-,
standardly sintered with smileys,
smartphone solstice emery smog
snow death was snobby,
slipped by the misfortune of socialization
sophisticatedly sodomized software,
solar soldierska solidly
falconry solo solo,
sombrero, sonnet, somnambulism,
sonic sonar,
Sofia turned the court,
private contemporary sound
slang,
slang!
Slang!
Slang!
Slang!


Spartan sleep,
she is shaking the body with the gushing body,
melting, drawn.

III.

Specific spectacle,
spectacular speculative,
speleologist spectrum of spinal spiral,
a sporadic spiritist connected a frightened pantry with a spitfire,
the team launched a smug stabilized symbol,
the stalagmite stalked the stalagmite by default,
syndicate syndrome synchronously synthesized raw
systematic ground squirrels,
download the tinfoil of the ancient rich statist,
starting star staphylococci
the system intern stood statically steak,
state status:
Tripod stele wall stella,
stegosaurus stepping with the same litter,
stereofect of the stereotype of stereoprojections,
sterile syrup,
steward compressed by the main stimulus,
storytelling strategically side the stratosphere,
striga strictly strobe striptease,
the structure of strychnine scaled structurally,
the student stupas sublimated in style
submissive subreta subtropically subtle,
substrate of the sultan’s sudoku
subfossil suggestive,
suffragette Sukuba,
sulfur sulfite sulfuryl,
supergalaxy surreal surfing
swinging sushi suspension,
entrusted swap,
syllabus,
syllabus!
Syllabus!
Syllabus!
Syllabus!


Symbolic symphony,
tempering you with desire,
transcendent, secret,

You.
Without the boundaries of reality.

End.

Totem sířící.


Totem sířící.
 
Lubomír Tomik
 
Stehnem studilo střídavě samaritánsky
 senzitivně stejně,
skrývaná svůdná siréna
sinavě slzavě
stísněně skolila skleněný sarkasmus,
stigma směřující sleziny,
spontánní sexy sofistikovaný spektakulární status,
stigma sametů ,
sabat sabotáž safari,
sága sakur,
sakrblé  salónních salamandrů,
stigma samovarů,
samsára samurajů sanatoria sanace,
satelitní sandály sandboxu sandwichů,
stigma saponátů,
sarančata sarkofágu sardinek,
sárí sarinůůůůůů,
saxofony sázek scénáristických skeletů,
scopolaminová Scylla,
sebelítost, sebedestrukce, sebeovládání,
sebereflexe, sebeuvědomění, sedativa,
sedmilhářky sedimentující sedmero seismogramů,
sekta sekvenčně stírající sekvoje Seléné,
semafory seminářů semiše,
sny senátorů semitských,
seňor sentimentu separoval
sanskrt,
sanskrt!
Sanskrt!
Sanskrt!
Sanskrt!

Stigma serafínů,
tulí Tě tiše tělem tetřevím,
tančící, tajemná.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II.
 
 
Seriózní serotonin salutoval servilní servírce,
seznam sezónních sfén sfér sfing,
shodně shovívavé schéma show,
schizofrenická sibérie,
Sybila signalizující silikon,
silueta silvestru
sinale simulujícího sinice,
sinus siréna sirup,
 sipáhista sisyfovsky situovaný
sitárou sinusovskou,
skafandr sejmul skalára skalpelem,
skandální skanzeny skartovaly skarkofágy,
skauti skateboardy,
skelet skeneru skepticky skicoval sfif,
sklerotická skoba  skoupě skrečovala skrumáž,
skútr slaboduše se skvěl,
sličný slon smečoval slogan : - Slipy smály se smaragdově-,
směrodatně slinuly se smajlíky,
smartfón slunovrat smirek smog,
sněžná smrt snoubila se snobsky ,
smýkaná smůlou socializace
 sofistikovaně sodomizovala software,
solární soldateska solidně
sokolnicky sólově somrovala 
sombréro, sonet, somnambulismus,
sonický sonar,
Sofia soustružila soudnost,
soukromý současný sound
slang,
slang!
Slang!
Slang!
Slang!

Spartánský spánek,
tíže ta třese tělem tryskajícím,
tavící, tasená.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
 
 
Specifický spektákl  
 spekulativní,
speleologovo spektrum spinální spirály,
sporadický spiritista spojil splašenou spíž se spitfirem,
spřežení spustilo samolibý stabilizovaný symbol,
stalagmit standartně stalkoval symetrický stalagnát,
syndikát syndromů syrově syntetizoval
systematické sysly,
stáhnul staniol starobylého sytého statisty,
startovní star stafylokoků
systémová stážistka stála steakově staticky,
státní statut:
Stativ stéla steny stella ,
 stegosaurus stepující stejným stelivem,
stereofektem stereotypu stereoprojekcí,
 sterilní syžet,
stevard stlačený stěžejním stimulem ,
storytelling strategicky straní stratosféře,
striga striktně stroboskopem strojila striptýz,
struktura strychninu strupovatěla,
studující stúpy stylově sublimovaly
submisivní subreta subtropicky subtilní,
substrát sultánova sudoku
subfosilně sugestivní,
sufražetka Sukuba ,
sulfur sulfit sulfuryl,
supergalaxie  surreálně surfuje
suspenzí swingujícího suši,
svěřelý svorný swap,
sylaba,
sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Symbolická symfonie,
temperující Tě touhou,
transcedentní , tajenka,
 
Ty.
Bez hranic reality.
 
 
 
 
 
Konec.

Totem sířící III.

Totem sířící III.

Lubomir Tomik

Specifický spektákl ,
spektakulárně spekulativní,
speleologovo spektrum spinální spirály,
sporadický spiritista spojil splašenou spíž se spitfirem,
spřežení spustilo samolibý stabilizovaný symbol,
stalagmit standartně symetricky stalkoval stalagnát,
syndikát syndromů synchroniticky syrově syntetizoval
systematické sysli,
stáhnout staniol starobylého sytého statisty,
startovní star stafylokoků
systémová stážistka stála staticky steakově,
státní statut: 
Stativ stéla steny stella ,
 stegosaurus stepující stejným stelivem,
stereofektem stereotypu stereoprojekcí,
 sterilní syžet,
stevard stlačený stěžejním stimulem ,
storytelling strategicky straní stratosféře,
striga striktně stroboskopem strojila striptýz,
struktura strychninu strukturně strupovatěla,
studující stúpy stylově sublimovaly 
submisivní subreta subtropicky subtilní,
substrát sultánova sudoku 
subfosilně sugestivní,
sufražetka Sukuba ,
sulfur sulfit sulfuryl,
supergalaxie surreálně surfuje
suspenzí swingujícího suši, 
svěřelý svorný swap,
sylaba,
sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Symbolická symfonie,
temperující Tě touhou,
transcedentní , tajenka,

Ty.

Konec.

Sulfur Totem III.

Lubomir Tomik

Specific spectacle,
spectacular speculative,
speleologist spectrum of spinal spiral,
a sporadic spiritist connected a frightened pantry with a spitfire,
the team launched a smug stabilized symbol,
stalagmite stalked the stalagmite by default,
syndicate syndrome synchronously synthesized raw
systematic ground squirrels,
download the tinfoil of the ancient rich statist,
starting star staphylococci
the system intern stood statically steak,
state status:
Tripod stele wall stella,
stegosaurus stepping with the same litter,
stereofect of the stereotype of stereo projections,
sterile syrup,
steward compressed by the main stimulus,
storytelling strategically side the stratosphere,
striga strictly strobe striptease,
the structure of strychnine scaled structurally,
the student stupas sublimated in style
submissive subreta subtropically subtle,
substrate of the sultan's sudoku
subfossil suggestive,
suffragette Sukuba,
sulfur sulfite sulfuryl,
supergalaxy surreal surfing
swinging sushi suspension,
entrusted swap,
syllabus,
syllabus!
Syllabus!
Syllabus!
Syllabus!

Symbolic symphony,
tempering you with desire,
transcendent, secret,
You.

The end.

Totem sířící II.

Totem sířící II.

Lubomír Tomik

Seriózní serotonin salutoval servilní servírce,
seznam sezónních sfén sfér sfing,
shodné shovívavé schéma show,
schizofrenická sibérie,
Sybila signalizující silikon,
silueta silvestru
sinale simulujícího sinice,
sinus siréna sirup,
sirý sipáhista sisifovsky situovaný
sitárou sinusovskou,
skafandr sejmul skalára skalpelem,
skandální skanzeny skartovaly skarkofágy,
skauti skateboardy,
skelet skeneru skepticky skicoval sfif,
sklerotická skoba skoupě skrečovala skrumáž,
skútr slaboduše se skvěl,
sličný slon smečoval slogan : - Slipy smály se smaragdově-,
směrodatně slinuly se smajlíky,
smartfón slunovrat smirek smog,
sněžná smrt snoubila se snobsky ,
smýkaná smůlou socializace
 sofistikovaně sodomizovala software,
solární soldateska solidně
sokolnicky sólově somrovala ,
sombréro, sonet, somnambulismus,
sonický sonar,
Sofia soustružila soudnost,
soukromý současný sound
slang,
slang!
Slang!
Slang!
Slang!
Spartánský spánek,
tíže ta třese tělem tryskajícím,
tavící, tasená./Bez hranic reality./
Sulfur Totem II.

Lubomír Tomik

Serious serotonin saluted the servile waitress,
list of seasonal spheres, sphinxes,
identical forgiving show scheme,
schizophrenic siberia,
Sybil signaling silicone,
New Year's Eve silhouette
sinale simulating cyanobacteria,
sine siren syrup,
Sir Sipahist Sisifos situated
sinus sitar,
the spacesuit removed the scalar with a scalpel,
scandalous open-air museums shredded scarcophagi,
scouts skateboards,
the scanner skeleton skeptically sketched the sfif,
the sclerotic staple shell scurriedly scrum,
the scooter weakened weakly,
the beautiful elephant smashed the slogan: - Briefs laughed emerald-,
standardly sintered smileys,
smartphone solstice emery smog
snowy death snobbishly,
slipped by the misfortune of socialization
sophisticatedly sodomized software,
solar soldierska solidly
falconry solo solo,
sombrero, sonnet, somnambulism,
sonic sonar,
Sofia turned the court,
private contemporary sound
slang,
slang!
Slang!
Slang!
Slang!
Spartan sleep,
she is trembling with her body gushing,
melting, drawn.

/Without borders of reality./Totem Sířící.

Totem sířící.

Lubomír Tomik

Stehnem studilo střídavě samaritánsky senzitivně
stejně,
skrývaná svůdná siréna
sinavě slzavě
stísněně skolila skleněný sarkasmus,
stigma směřující sleziny,
spontánní sexy sofistikovaný spektakulární status,
stigma sametů ,
sabat sabotáž safari,
sága sakur,
sakrblé salónních salamandrů,
stigma samovarů,
samsára samurajů sanatoria sanace,
satelitní sandály sandboxu sandwichů,
stigma saponátů,
sarančata sarkofágu sardinek,
sárí sarinůůůůůů,
saxofony sázek scénáristických scénických skeletů,
scopolaminová Scylla,
sebelítost, sebedestrukce, sebeovládání,
sebereflexe,sebeuvědomění, sedativa,
sedmilhářky sedimentující sedmero seismogramů,
sekta sekvenčně stírající sekvoje Seléné,
semafory seminářů semiše,
sny senátorů semitských,
seňor sentimentu separoval 
sanskrt,
sanskrt!
Sanskrt!
Sanskrt!
Sanskrt!
Stigma serafínů,
tulí Tě tiše tělem tetřevím,
tančící, tajemná./Bez hranic reality/

A totem spreading.

Lubomír Tomik

Thigh studied alternately in Samaritan sensitively
anyway
hidden seductive siren
sinusely tearily
she cramped the glass sarcasm awkwardly,
stigma pointing to the spleen,
spontaneous sexy sophisticated spectacular status,
velvet stigma,
sabbath sabotage safari
saga sakur,
sacred salamander saloons,
the stigma of samovars,
samsara samurai sanatorium remediation,
sandwich sandbox satellite sandals,
stigma of detergents,
sardine sarcophagus locusts,
sari sarinůůůůůů,
saxophones of scriptwriting scenic skeletons,
scopolamine Scylla,
self-pity, self-destruction, self-control,
self-reflection, self-awareness, sedatives,
seven-pound sedimenting seven seismograms,
sect sequentially wiping redwoods Seléné,
semaphore seminars suede,
dreams of Semitic senators,
Senor separated the sentiment
Sanskrit,
Sanskrit!
Sanskrit!
Sanskrit!
Sanskrit!
The stigma of seraphim,
seals with the body of an grouse,
dancing, mysterious.


/Without borders of reality./

Tetování kyselinou.

Tetování kyselinou.

Lubomír Tomik

Milionkrát se vrhnul do masomlejnu,
milionkrát Ti klečel u nohou,
následky touhy byly ...neuvědomil si je,
objímal královnu,
královnu ledu,
vnímat však ten cit jinak nešlo,
jinak to nedovedu.

Nebyla to zkušenost,
ale tetování do cválajícího rozpumpovaného svalu srdce
kyselinou,
řvu ještě stále a nemůžu se rozhodnout,
bolestí nebo rozkoší ?

Změnila jsi můj život.
Tetování kyselinou.
Ano.
Znovu, prosím.


Acid tattoo.

Lubomír Tomik

He threw himself into the meat grinder a million times,
he knelt at your feet a million times,
the consequences of desire were ... he didn't realize them,
he hugged the queen,
ice queen
however, it was not possible to perceive the feeling otherwise,
otherwise I can't do it.

It wasn't an experience
but tattoos into the galloping pumped muscle of the heart
acid,
I'm still yelling and I can't decide,
pain or pleasure?

You changed my life.
Acid tattoo.
Yes.
Again,please.

New quantum paradox throws the foundations of observed reality into question

By Eric Cavalcanti – Associate Professor (ARC Future Fellow), Griffith University 4 days ago

If a tree falls in a forest and no one is there to hear it, does it make a sound? Perhaps not, some say.

And if someone is there to hear it? If you think that means it obviously did make a sound, you might need to revise that opinion.

We have found a new paradox in quantum mechanics — one of our two most fundamental scientific theories, together with Einstein’s theory of relativity — that throws doubt on some common-sense ideas about physical reality.

Quantum mechanics vs. common sense

Take a look at these three statements:

 • When someone observes an event happening, it really happened.
 • It is possible to make free choices, or at least, statistically random choices.
 • A choice made in one place can’t instantly affect a distant event. (Physicists call this “locality”.)

These are all intuitive ideas, and widely believed even by physicists. But our research, published in Nature Physics, shows they cannot all be true — or quantum mechanics itself must break down at some level.

This is the strongest result yet in a long series of discoveries in quantum mechanics that have upended our ideas about reality. To understand why it’s so important, let’s look at this history.

The battle for reality

Quantum mechanics works extremely well to describe the behavior of tiny objects, such as atoms or particles of light (photons). But that behavior is … very odd.

In many cases, quantum theory doesn’t give definite answers to questions such as „where is this particle right now?“ Instead, it only provides probabilities for where the particle might be found when it is observed.

For Niels Bohr, one of the founders of the theory a century ago, that’s not because we lack information, but because physical properties like „position“ don’t actually exist until they are measured.

And what’s more, because some properties of a particle can’t be perfectly observed simultaneously — such as position and velocity — they can’t be real simultaneously.

No less a figure than Albert Einstein found this idea untenable. In a 1935 article with fellow theorists Boris Podolsky and Nathan Rosen, he argued there must be more to reality than what quantum mechanics could describe.

Read more: Einstein vs quantum mechanics … and why he’d be a convert today

The article considered a pair of distant particles in a special state now known as an „entangled“ state. When the same property (say, position or velocity) is measured on both entangled particles, the result will be random — but there will be a correlation between the results from each particle.

For example, an observer measuring the position of the first particle could perfectly predict the result of measuring the position of the distant one, without even touching it. Or the observer could choose to predict the velocity instead. This had a natural explanation, they argued, if both properties existed before being measured, contrary to Bohr’s interpretation.

However, in 1964 Northern Irish physicist John Bell found Einstein’s argument broke down if you carried out a more complicated combination of different measurements on the two particles.

Bell showed that if the two observers randomly and independently choose between measuring one or another property of their particles, like position or velocity, the average results cannot be explained in any theory where both position and velocity were pre-existing local properties.

That sounds incredible, but experiments have now conclusively demonstrated Bell’s correlations do occur. For many physicists, this is evidence that Bohr was right: physical properties don’t exist until they are measured.

But that raises the crucial question: what is so special about a „measurement“?

The observer, observed

In 1961, the Hungarian-American theoretical physicist Eugene Wigner devised a thought experiment to show what’s so tricky about the idea of measurement.

He considered a situation in which his friend goes into a tightly sealed lab and performs a measurement on a quantum particle — its position, say.

However, Wigner noticed that if he applied the equations of quantum mechanics to describe this situation from the outside, the result was quite different. Instead of the friend’s measurement making the particle’s position real, from Wigner’s perspective the friend becomes entangled with the particle and infected with the uncertainty that surrounds it.

This is similar to Schrödinger’s famous cat, a thought experiment in which the fate of a cat in a box becomes entangled with a random quantum event.

Read more: Schrödinger’s cat gets a reality check

For Wigner, this was an absurd conclusion. Instead, he believed that once the consciousness of an observer becomes involved, the entanglement would „collapse“ to make the friend’s observation definite.

But what if Wigner was wrong?

Our experiment

In our research, we built on an extended version of the Wigner’s friend paradox, first proposed by Časlav Brukner of the University of Vienna. In this scenario, there are two physicists — call them Alice and Bob — each with their own friends (Charlie and Debbie) in two distant labs.

There’s another twist: Charlie and Debbie are now measuring a pair of entangled particles, like in the Bell experiments.

As in Wigner’s argument, the equations of quantum mechanics tell us Charlie and Debbie should become entangled with their observed particles. But because those particles were already entangled with each other, Charlie and Debbie themselves should become entangled — in theory.

But what does that imply experimentally?

Read more: Quantum physics: our study suggests objective reality doesn’t exist

Our experiment goes like this: the friends enter their labs and measure their particles. Some time later, Alice and Bob each flip a coin. If it’s heads, they open the door and ask their friend what they saw. If it’s tails, they perform a different measurement.

This different measurement always gives a positive outcome for Alice if Charlie is entangled with his observed particle in the way calculated by Wigner. Likewise for Bob and Debbie.

In any realisation of this measurement, however, any record of their friend’s observation inside the lab is blocked from reaching the external world. Charlie or Debbie will not remember having seen anything inside the lab, as if waking up from total anaesthesia.

But did it really happen, even if they don’t remember it?

If the three intuitive ideas at the beginning of this article are correct, each friend saw a real and unique outcome for their measurement inside the lab, independent of whether or not Alice or Bob later decided to open their door. Also, what Alice and Charlie see should not depend on how Bob’s distant coin lands, and vice versa.

We showed that if this were the case, there would be limits to the correlations Alice and Bob could expect to see between their results. We also showed that quantum mechanics predicts Alice and Bob will see correlations that go beyond those limits.

Next, we did an experiment to confirm the quantum mechanical predictions using pairs of entangled photons. The role of each friend’s measurement was played by one of two paths each photon may take in the setup, depending on a property of the photon called „polarisation“. That is, the path „measures“ the polarisation.

Our experiment is only really a proof of principle, since the „friends“ are very small and simple. But it opens the question whether the same results would hold with more complex observers.

We may never be able to do this experiment with real humans. But we argue that it may one day be possible to create a conclusive demonstration if the „friend“ is a human-level artificial intelligence running in a massive quantum computer.

What does it all mean?

Although a conclusive test may be decades away, if the quantum mechanical predictions continue to hold, this has strong implications for our understanding of reality — even more so than the Bell correlations. For one, the correlations we discovered cannot be explained just by saying that physical properties don’t exist until they are measured.

Now the absolute reality of measurement outcomes themselves is called into question.

Our results force physicists to deal with the measurement problem head on: either our experiment doesn’t scale up, and quantum mechanics gives way to a so-called „objective collapse theory„, or one of our three common-sense assumptions must be rejected.

Read more: The universe really is weird: a landmark quantum experiment has finally proved it so

There are theories, like de Broglie-Bohm, that postulate „action at a distance“, in which actions can have instantaneous effects elsewhere in the universe. However, this is in direct conflict with Einstein’s theory of relativity.

Some search for a theory that rejects freedom of choice, but they either require backwards causality, or a seemingly conspiratorial form of fatalism called „superdeterminism“.

Another way to resolve the conflict could be to make Einstein’s theory even more relative. For Einstein, different observers could disagree about when or where something happens — but what happens was an absolute fact.

However, in some interpretations, such as relational quantum mechanicsQBism, or the many-worlds interpretation, events themselves may occur only relative to one or more observers. A fallen tree observed by one may not be a fact for everyone else.

All of this does not imply that you can choose your own reality. Firstly, you can choose what questions you ask, but the answers are given by the world. And even in a relational world, when two observers communicate, their realities are entangled. In this way a shared reality can emerge.

Which means that if we both witness the same tree falling and you say you can’t hear it, you might just need a hearing aid.https://counter.theconversation.edu.au/content/144426/count.gif

This article was originally published at The Conversation. The publication contributed the article to Live Science’s Expert Voices: Op-Ed & Insights.

The Quest lyrics, Hell.

 The Quest

Searching for something - I look to the open door
I feel a raw anticipation I have never known before
Strange sensations shake my senses to the core
My head is reeling, but my body craves for more

If you truly believe in what you do
Your dreams one day will come true
If you truly believe in what you do
One day your dreams will come true

Braving the unknown I walk through the open door
Could this be my reincarnation? I have felt this thrill before
The revelations of rebirth fill me with the greatest awe
My addiction to adrenaline screams for ever more

Hrozen.

Hrozen.

Lubomír Tomik

Kladivem rozlítila šťavnatý hrozen,
ale pak ho polaskala,
převalila v ústech,

i když se budeš brzy budit vedle někoho jiného,
budeš sdílet jiný sen,
plout vzdáleným zálivem,

hrozen,
hrozen, hrozen,
tvar v rozpáleném asfaltu cesty,
asfaltu cesty , asfaltu rozlícené nevěsty,

kráso, Ty.
Grapes.

Lubomír Tomik

She smashed the juicy grape with a hammer,
but then she caressed him,
rolled over in her mouth,

even if you wake up next to someone soon,
you will share another dream
sail a distant bay,

grape,
grape, grape,
shape in the hot asphalt of the road,
asphalt road, asphalt angry bride,
beautiful, You.

Dust scars.

Dust scars.

Lubomír Tomik

Today I realized
what it must have been like for You and i know i'm a nice bitch,
let me quarter with horses,
the muscles tense until they burst in the Mongolian steppes and relax,
let the crowds of Marilyn march through me,
heels cut the skin into strips,
touch of misty foolish lips,
let me love to the brink of collapse
and always leave me again,
leave again
leave,
leav,
lea,
le,
l
…

Prachové jizvy.

Prachové jizvy.

Lubomír Tomik

Dnes jsem si uvědomil,
jaké to pro Tebe muselo být a já vím, jsem pěkná svině,
nech mne rozčtvrtit koňmi,
svaly se napínají až prasknutí v mongolských stepích a povolí,
nech skrze mne mašírovat zástupy Marilyn,
podpatky sekají kůži na cáry,
dotek mlhavých bláhových rtů,
nech mne milovat až na pokraj zhroucení
a vždy mne znovu opusť,
znovu opusť,
opusť,
opus,
opu,
op,
o
...

Insufficient commodity.

Lubomír Tomik

From the lips of a blind car mechanic whistling sad and long
like vaseline,
I drank from the water blessed with the Hand, the Lips of Denim,
I want to drown in it,
inside you.

The radio passion on the middle waves started its way
regular broadcasting on the music syllabus,
in places where the keys last
and in the ellipse,
a lion sleeps in an ellipse.

Let's go
around
nights
eating
themselves
myself

When made of cement shoes
air bubbles and thoughts of you ran away
went to the surface behind the light,
air has become a scarce commodity.

Nedostatková komodita.

Nedostatková komodita.

Lubomír Tomik

Ze rtů slepého automechanika pískání smutné a táhlé
jako vazelína,
napil jsem se z vody požehnané Rukou Rty Riflovinou,
chci se v ní topit,
v Tobě.

Rádio vášní na vlnách středních začalo své
pravidelné vysílání na notové osnově,
v místech kde klíče dlí
a v elipse,
v elipse spí lev.

Jdeme
 dokola
 nocí
 stravováni
 sami 
sebou

Když z cementových bot
ucházely bublinky vzduchu a myšlenky na Tebe
šly k hladině za světlem,
vzduch se stal nedostatkovou komoditou.

Caliban a Sycorax.

Caliban a Sycorax.

Lubomír Tomik

Co jsi má lásko 
zAmkla v šuplíku Tvé paměti,
Líbezné chvíle, smích
I něhu,
Brzký chlad
A já, pochopit to
Nedovedu.


Stejně zakotvéna v réalitě,
mYs na němž skví se tvůj máják,
Cosi šeptal :
O míhajících se nohou,
bRiskně roztančených sukních
A v ní...byla najednou v jejich odbojovém sklepě, v tom dávném
Xanadu směsice hudby ,údivu a pocitu něčeho zakázaného.


Existuje

synchronicita… Prometheu anglicky mám půjčenou od přítele, z knihovny v UH Z pekla česky , The From hell companion anglicky, je mé, přišlo mi tak před čtrnácti dny , právě jsem na své stránky dopsal dopis Alanovi a ze zahrady mám ten hrozen, Netley.

A dílky zapadly do sebe jako nějaké magické domino.

A….Ty…ano, teď vím jaké je to milovat Tě básnicky….trvalo mi to rok.

Letter to Alan.

Alan, 
you probably saved my life, by having your permission to use your sentence, THE words that struck me so much in my upcoming collection of poems as a preface … at least this way I would like to thank you, miracles happen, you have an address of my blog, maybe you click on it by mistake :)...but you know, you won't catch me empty, a puppet, a living corpse … no,never..like Alfred say - Neveh!- 
 I have a little imagination in my pockets, emotion and … a constant amazement on my face, over this life, over this story …

Thank you.

You can't imagine what that means to me … 

                               … but … I'm sure you'd write better 🙂

Luboš

PS: /……. and I don’t want to bother:)/