Doporučeno

Poet Video pro Tebe ,,Narvalí roh.“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Video a věta v angličtině : Mr. Paul Speckmann .

Natočeno v Řecku ,v kráteru vyhaslé sopky na ostrově Nisyros, publikováno s Paulovým svolením, díky ! http://speckmetal.net/

Napsal , hlas a střih LT

V nahrávce použit umělý zvuk z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely,konkrétně-Electronic Sounds – Gentle pulsations. (Specially created electronic sound.)

XXXXXXXXXXXX

lyrics:

Narwhal horn.

Lubomír Tomik

hit me on a narwhal horn, let me down
for beloved snow,
painted by you and me

prints of red angels,
angles of triangulation marks,
to all kinds of poles,
to volcanoes of all kinds


XXXXXXXXXX
Karta je....Trumfová, číslo 6.
And ,,Narwal horn" Its because its part in english, part in czech.

Zavolali kvůli atomovce. /Audio/…

…protože zavolali, přece!

Telephone ….and….
Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

……………………………………………….

Smícháno ve Studiu Midian. Napsal a čte LT . Dobrá nálada může být způsobena lékem Ultracod, proti bolesti, anebo Tebou. Jsem v tom a po uši.

……

Lyrics:

They called about the nuke.

Lubomír Tomik

telephone call, handset like in the old days of telephone exchanges,
cobwebs of cables in bags sleep,
they suddenly come alive

"If you ever heard rockets falling,
get in the car and go, go, go as hard as you can
and run after Her
perhaps make your way to the edge of the deep valley,
where She meets the forest"

"Damn Dude, you're seriously lost!"

,, Just wow! She keeps me alive."
........................................
A karta Crowleyho Tarotu / ,,a teď už jsi vážně otravný, kámo" / Ticho ! 
Karta je 
,,Královna Disků."
Jak je to dlouho co jsem Ji viděl ?

Když u sebe nemám sešit….

cokoli…. zprávy o atomu přebíjejí reklamy…

,,Zavolali kvůli atomovce.“

Dopsáno – teď přepsat do PC a načíst a zkusit zvuk změnit do telefonického hovoru, aby to vypadalo, že Ti volám.

Výzva.

A před chvílí nebylo nic ,nemám to pod kontrolou.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto nečekaného článku je …karty nemám u sebe, až odpajdám do patra, později.

Poet Čtení – O hadu s dvěma hlavami. / Polynézská pověst./

Čteno a natočeno ve Studiu Midian.
Text :


About the snake with two heads.
/polynesian legend/

Once the waves carried the boat from the shore to the open sea.
After a while, they drove him to a small island where a two-headed snake lived.
tThe snake made a lair in the boat.
When Mauberere lost his boat, he set out to sea to look for it.
He sailed to the island where the snake lived and saw his boat by the shore.

But when he came to it, he was horrified to see a two-headed snake lying there.

Full of fear, he returned home and told everyone he met what he had seen.

A few men were found who, with arms, accompanied Mauber to the island.

They tried to attack the snake, but its heads turned menacingly towards them prevented them from doing so.
Finally, Mauber managed to kill the snake from a distance. The people cut the snake into pieces and burned it.

In the meantime, it got dark, and they had to spend the night on the island.

The snake came to life at night and decided to punish people. It circled around the island and threw two huge waves at the island.

The waves washed away the island as if it had never been there and the people drowned.
Their friends went to look for them, but there was no sign of the people or the island.

……………………………………………….

Sedm Mečů. Marnost. Je karta Crowleyho Tarotu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1022-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-me

Přesně. Chtěl jsem dnes udělat milion věcí … ,,ano, ale….. “ –
Má to nějaký smysl ? Všechno ?

Má. A když ho najdeš, je to jako by se rozsvítilo světlo, jako by jsi ochutnala kousek masa z dvouhlavého hada.

A…však víš. 🙂

Hvězdy na špici postavené.

Fotografie od Jess Bailey Designs na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………..

Hvězda na špici.

Lubomír Tomik

postavíš hvězdu na špici,
truhla vyložená jezevčími kůžemi se otevře a jdeme do těch
dávných dob,
včera by bylo teď
dnes by bylo zítra 
a viking
by byl lidoop

trojí maso krocanů krájené Amazonkami

srdce buší u samotného hrdla kde do něj vtrhla

rozpoutala peklo hvězd na špici ,
truhly uzavřené na milion zámků
jezevčími pokoji vyložené kůže

na konci jsou slova které plynou jako obrazy pro všecho,
v řece času plyne vítězství i zklamání,
vyhrané i prohrané bitvy

slova pro něco co nemůžeme pojmenovat,
BYŤ se o to snažím,
nestačí ,

svět bez Tebe je jako planeta po nukleární válce.

život je život je život
jako je růže je růže je růže

úsměv je úsměv je úsměv
za okny kvílíci vítr je jako hejna piraní,
 
 když jsme u těch amazonských žen,
hvězd na špici,
stojících,

pentagramy,
kardiogramy.


.......................................................................................
A star at the top.

Lubomír Tomik

You put a star on top
a chest lined with badger skins opens and we go into those
ancient times

yesterday would be now
today would be tomorrow
and viking
would be an ape

triple meat of turkeys cut by Amazons

heart pounding at the very throat where she burst into it

unleashed the hell of the stars at the tip,
chests closed with a million locks
leather lined with badger rooms

at the end there are words that flow like images for everything,
victory and disappointment flow in the river of time,
battles won and lost

words for something we can't name
EVEN though i try
not enough

a world without You is like a planet after a nuclear war.

life is life is life
like a rose is a rose is a rose

a smile is a smile is a smile
the howling wind outside the windows is like a packs of piranhas,
 
 speaking of amazonian women

stars on top,
standing

pentagrams,
cardiograms.

.......................................
,,Rytíř Holí."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi

Zápasy bílých orlů.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Zápasy bílých orlů.

Lubomír Tomik

tlouštík se natahoval po hotdogu,
dívka ho nabízela tak lacině že kolem masa a rohlíku mezi jejími půlkami nahé kůže ňader se valila tsunami očního bělma
přímo z výstřihu

přesně v takovém světě najednou žijeme,
aniž by si někdo všimnul
zápasů bílých orlů v aréně,
lehátka a stoly ze slonové kosti,
koberce

řekni mi něco co nevím,
řekni mi všechno co nevím
.....................................................................................................
White Eagles Matches.

Lubomír Tomik

the fat man was reaching for the hot dog,
the girl offered it so cheaply that a tsunami of whites of the eyes rolled around the meat and roll between the halves of her bare breast skin
straight from the neckline

that's exactly the kind of world we suddenly live in
without anyone noticing
of white eagles matches in the arena,
ivory couches and tables,
carpets

tell me something i don't know
tell me everything i don't know

..................................................................................................................................

Lobotomie.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vytvořeno ve Studiu Midian , natočeno tamtéž, stíny a odlesky.

Sfinga chytá rybu slunce.

Dokonalá lobotomie.

Zvuky archiv BBC, konkrétně Comedy: Spot Effect – Dripping taps (musical). (Comedy Spot Effect.)

Klávesy klavíru, automatické bicí LT

Akryl pro Tebe.Formát A4

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna.“

Neminuli.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Neminuli.

Lubomír Tomik

neminuli jsme povel k útoku na nebe
neminuli jsme povel k útoku na peklo

neminuli jsme poslední exit na Brooklyn

minuli jsme ale kopie kopií zpráv troušených do 
očí
 uší 
srdcí 
 pěstí

,,Hej hochu , pěkné kecy! -víš jaké je to lézt ze zákopu do útoku ?"

,,Vím, na čas jsem musel vylézt ze zákopu do protiútoku,
plukovník stál nad námi se stopkami,
 vylézt do křížové palby na cvičení v armádě, byly to slepé náboje, ale i tak-
můj parťák měl takovou nadváhu, nemohl vylézt ven, že jsem se pro něj musel vrátit do zákopu vrátit,
 oba by nás jistě hned sejmuli ,ale signál k útoku jsme neminuli a-

Zvuk píšťalky !!!

Neminuli jsme ho.


....................................................................
They didn't miss.

Lubomír Tomik

we did not miss the command to attack the sky
we did not miss the command to attack hell

we didn't miss the last exit to Brooklyn

but we missed copies of copies of messages in the news sprinkled in
eyes
  ears
hearts
 fist

"Hey boy, nice bullshit - do you know what it's like to climb out of a trench into an attack?"
"I know, I climbed from the trench to the counterattack,

the colonel stood above us with a stopwatch,
 climbed into a crossfire at an army practice, they were blank rounds, but still-
my partner was so overweight and dont go out that I had to go back to the trenches for him,
 both of them would have taken us down right away, but we didn't miss the signal to attack and-

Whistle sound !!!

We didn't miss him.

................................................................

To se mi stalo a najednou se vybavilo, možná tím, že venku prší a všude kolem se ve zprávách válčí a v našem městě bydlí několik rodin uprchlíků z Ukrajiny, na ulici slyším víc ruštiny než češtiny, Putýne, Putýne,do roka a do dne, říkával Jan Kozina Lomikarovi.

Karta je ,,Princ Pohárů "- https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

In the style of an oriental temple. / For Swati Sharma /

Fotografie od PRAKASAM R na Pexels.co…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Ve stylu orientálního chrámu. / Pro Swati Sharmu /

hluk
motorů překryl všechno ostatní

překryl 
vraky lodí, vraky lidí, vraky které vidíš,

černá žebra na dně moří,
vystouplá žebra na souši, na hladině

kyvadlo

nemá ponětí o jámě,

oblékaná ve stylu orientálního chrámu

všechny ty postavy v objetí,
fresky fresky fresky 
třesky plesky
.........................................................................................................

In the style of an oriental temple. / For Swati Sharma /

noise
of the engines drowned out everything else

covered 
the wreckage of ships, the wreckage of people, the wreckage You see,

the black ribs at the bottom of the seas,
the ribs through skin on the land, on the surface.

Pendulum

has no idea of the pit,

dressed in the style of an oriemtal temple

all those figures in an embrace,
frescoes frescoes frescoes 
of lovers

..............................................
Karta Crowleyho Tarotu je.....JE. Pro nás.Tuhle si necháme jen my dva.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Půvabný překlad. / Pro Lisu a Natalii /

……………………………………………………………………….

 Půvabný překlad    / Pro Lisu a Natalii , přes moře a přes Alpy /

Lubomír Tomik


slova sešla se ze Západu a Jihu,
uprostřed Evropy,

půvabný překlad


Wela'lin, Lisa !     Gracie , Natalie !
.....................................................................................................................................................

A charming translation / For Lisa and Natalia , across the sea and over the Alps /

Lubomir Tomik

the words came together from the West and the South,
in the middle of Europe,

a charming translation

……………………………………………………………………………………………………………….

Graziosa traduzione / Per Lisa e Natalia, attraverso il mare e attraverso le Alpi /

Lubomir Tomik

parole raccolte da occidente e da meridione,

in mezzo all’Europa,

bella traduzione

Grazie, Natalie! Benvenuta ,Lisa!

………..

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto článku,

který je poděkováním

Lise a Natalii,

z Kanady a Itálie,

s fantazií, umem a vášní sobě vlastní přeložily každá jednu z mých věcí a spolus ostatními básněmi do konce roku vyjdou ve sbírce ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ , skoro všechno je hotovo, jsme tak na šedesáti procentech následuje čekání a minimální kosmetické úpravy, ovšem tyto dva překlady ve sbírce budou, i anglicky, i italsky, uvidíme co dál,sněhová koule se řítí z kopce a mění se v lavinu.

Pro Tebe . To není špatné na chlápka, který před třemi lety skoro umřel ?

Karta je …. Šest Holí. ,,Vítězství.“ Hned se jinak jede do bitvy nových dní když prapory vlají ….možná tak na dřevěné noze, kámo, moc to nepřeháněj.

Ber to s humorem.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1007-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-holi

Sólo pro brousek ze supermarketu v Kalifornii a nůž…. ,,Song of the Knife .“

Krájení domácích rajčat k večeři se zvrhlo v tento článek .

Bez dalších kometářů,/ kontroluji po sobě článek a slovo mělo být ,,komentářů“, ,,N“ na útěku -necháno ale na ,,kometářů“, zní to zvláštně , Kometáři…. a co když byli z Kultu Kometářů …. a očekávali kometu velkou jako šest planet Zemí…….a / snad jen karta na konec.

Karta Crowleyho Tarotu, samozřejmě.

Dnes už podruhé, ,,samozřejmě“ pro Tebe.

… závěr je zvlášt dramatický….
..samozřejmě / potřetí/ je to jen ,,jako“.
Prostě Ty se mnou děláš tyhle věci. Brousíš mne .
Song of the Knife .

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …. ,,Chtíč.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Poet Story ,,Lékařský Magazín.“

………………………………………………………….

Vytvořeno ve Studiu Midian. Uherské Hradiště.Cenobité.Lékařský magazín. S vyjímkou hudby všechno spáchal LT. A taky Ona.
Lyrics :

Poet Story - Medical Magazine.

Lubomír Tomik


She was smiling,
 while the medical magazine "Scalpel" reading ,

in the morning in the café with the birds singing.

The croissant was fluffy and the coffee smelled like summer outside the windows


....and stepped out into the heat wave,
and a second wave came rushing out the door behind Her.

a wave just as big,

a shade the color of purple red,

inside the café, the bodies, and the remnants of fear were extinguished

reading the medical magazine "Scalpel"
was every time 
except for the blood,

left no thread dry.

..........................................................

Nejsem vlastníkem autorských práv k hudbě, song je volně k použití s podmínkou uvedení zdroje. Hudba ve videu : Alex Productions – Lands“ is under a Creative Commons (CC BY 3.0) license. https://creativecommons.org/licenses/… https://www.youtube.com/channel/UCx0_… Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/hPFQvkhDKxQ Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

,,Princ Holí.“

Nejzajímavější část – Princ Holí vyšel poprvé, když bylo video dokončeno v původním Movie Makeru ve Windows. Otočil jsem ho po zamíchaní balíčku karet v okamžiku, kdy bylo video hotové.

Pořád se mi nezdálo….dostříhal jsem ho v Clipchampu,přidal zatmívačku na konec, barevný filtr a začal video nahrávat na YouTube, když bylo hotovo, držím prst na tlačítku ,,Publikovat.“

Napadne mne -Tarot- několikrát přejíždím rukou po balíčku, dělím ho znovu a znovu a znovu, ještě jednou , otočím polovinu balíčku a ze 78 karet Crowleyho Tarotu a dvou Mágů je to znovu ,,Princ Holí.“

Zkus zdůvodnit.

V tomhle jsme prostě spolu.

Crowleyho tarot  – Malá arkána – Hole

 Crowley - princ holiMISTROVSTVÍ INSPIROVANÉ TVOŘIVOSTI Princ holí zachycuje mistrovství neomezeného tvůrčího vyjádření, jehož inspirace přichází z hloubky naší nejvnitřnější podstaty. Princ si ledabyle přehodil otěže přes svou ruku jako symbol inspirované tvořivosti, které nestojí nic v cestě, aby se vší silou projevila. Princ zosobňuje sebedůvěru, protože nemá potřebu tvořivý proces nijak omezovat nebo ovládat, ale nechává ho volně plynout. Jeho pozornost a plné soustředění na to, aby byla tvořivost vyjádřena, je zobrazeno zkroceným ohněm uvnitř vozu.

Princ holí představuje hlubokou vášeň pro tvořivost, která je znázorněna jako rozvitý květ na prsou prince

Princ holí je spojován s ohnivým znamením Lva (21. července – 21. srpna) nebo se zrozenci tohoto znamení. Pokud vás tato karta přitahuje, znamená to, že byste rádi vykročili novým směrem s osobami narozenými ve Lvu, případně že se v období Lva vydáte novým směrem při práci na tvůrčích projektech.

No tedy. A všechno je skutečné, nelžu, žiji v tom příběhu. Nejsi náhodou Lvice ?

Samozřejmě.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Hradby.

Fotografie od ShonEjai na Pexels.com

………………………………………………..

Walls.

Lubomír Tomik

walls of human hearts 
immeasurable,
high,
towering into the clouds

The walls of men's hearts,
masquerade balls,
 masks on 
In a land of wonder

The walls of men's hearts,
the shadow of an angel pointing in the opposite direction,
to the South

The walls are made to fall like the walls of Jericho

but it's all just sadness,
crashing into people in the midnight passages of our city

bits of brain tears and blood

We live in a land,
 where we have lost ourselves 
and then found ourselves


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) and little changes by me. Díky Pavle Jonsson za info o existenci DeepL !
..................................................
Hradby.

Lubomír Tomik

hradby lidských srdcí 
nedozírné,
vysoké,
čnějí až do mraků

hradby lidských srdcí
maškarní bály,
masky nasazené,
v zemi zázraků

hradby lidských srdcí,
stín anděla ukazuje opačným směrem,
k Jihu

hradby jsou od toho aby padaly jako zdi Jericha

ale to všechno je jen smutek,
vrážení do lidí v půlnočních pasážích našeho města

kousky mozku slz a krve

žijeme v kraji
 kde jsme ztratili sami sebe 
a pak se našli
..........................
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Chytači.

Fotografie od KoolShooters na Pexels.com
Napsáno,čteno ,nahráno TEĎ.

…………………………………….

Catchers.

Lubomír Tomik

come here,
bat catchers,
meteor watchers

we are just dust
but Your rain will turn me to clay

and burnt by the sun

in the end we are just like fish that have just been caught,
pulled out of the water

what's the point
when there are moments
 like this one

when Midas is my brother in thought,

meteor had a bat lace perpendicular to the neck,
she suited you
suited 
Devět Disků Crowleyho tarotu.

Všechno nejlepší k narozeninám !

Přání k narozeninám , bez úprav, střihů a pěkně zpaměti, pro Tebe ve Studiu Midian. Znáš to, když musíš, tak musíš!

Vytvořeno ve Studiu Midian.
………………………………………………….
We dont need revival bands !
lyrics:

Revival bands.

Lubomír Tomik

like the tips of ballerinas
leaning on the fridge

we’re not revival bands,
which they would have to sing dramatically,
about,
that „Show must go ón“

composition to the composer,
verses to the poet
To Us night day time
storm wreck
rescue
time day night
to US

we don’t need revival bands,
WE ARE A SHOW!

YOU ARE A SHOW !

…………………………………………….

A karta na publikaci OKAMŽITÉHO nápadu je……a tím je to zpěčetěno.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Zase o krok blíže…

…ne o krok, o několik kroků, ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ MUSÍ být hotová do konce tohoto roku.

Chystá se obálka,anglický překlad, finální výběr je –

Fotografie od Nothing Ahead na Pexels.com

…………………………………………

Ve stínu.

Fantomoví koně.

Historie bombardování.

Ariel v hloubce.

Staré sny.

V modrých třtinách.

Stínová lvice ve vysoké trávě.

Oblečena v rybářské síti.

Lykantrop.

Spálil jsem si o tebe rty.

Izolovaná vybuchující svíce.

V poušti slov.

Anděl.

Z ranní mlhy.

Černý,černokněžný a čarodějný.

Paní Poeová.

Ve vichrech modré oblohy.

Měsíční dítě.

Řízená torpéda.

Song číslo 94.

Otoč to na Mnichov.

Jedno písmeno.

Dublinské pantomima.

Revivalové kapely.

Mapa Kontinentu Tvého srdce.

………………………………………….

Po třech letech jdeme do finále. No tedy .Většina z básní si prošla ohněm veřejného vystoupení a ano, karta Crowleyho Tarotu je- jaká asi bude , když od jedné hodiny v noci nemůžu spát kvůli podělané pirátské noze, aspoň jsem dokončil hrubý překlad do angličtiny a právě se potácím kdesi na rozhraní mezi snem a skutečností, někdy to není těžké, někdy je to nemyslitelné.

Karta je ,,Hvězda.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Halo.

Fotografie od samer daboul na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Halo.

Lubomir Tomik

colour is silent,
dreamer

the colour speaks
Take a moment

The colour smiles
 It knows no sense of hopelessness 

Fire
fire
fire

Hourglass without glass
The sand is silent
 Stopped in the moment with You 

There is no time,
♪ Just an invention of men to catch up with everything ♪

♪ There are no hourglasses ♪
♪ And clocks, no more ♪

You feed Your eyes with colors
They're loud,
My dreamer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svatozář.

Lubomír Tomik

barva mlčí,
snílku

barva mluví,
věnuj jí chvilku

barva se směje,
nezná pocit beznaděje

oheň
oheň
oheň

přesýpací hodiny beze skla,
písek mlčí,
zastavil se v momentu s Tebou

není žádný čas,
jen vynález lidí, aby všechno stihli

nejsou žádné přesýpací
a hodiny už vůbec

krmíš oči barvami
jsou hlasité,
můj snílku

.........................................................................
Šest Pohárů je karta Crowleyho Tarotu na publikaci prvního použití překladače DeepL, zajímavé, děkuji Pavle za tip !

Crowley - sestka poharu
Šest pohárů – Rozkoš Šestka pohárů je radost. Tato karta symbolizuje citové potěšení, které má moc uzdravovat a hojit rány (měděné poháry), ale i navracet energii a sílu (oranžové lotosové květy) a nahrazovat staré novým, jak to naznačují hadi stočení na dně každého poháru. Je to radost, která proniká až do hlubin nitra….

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

a když tedy naživu, můžu udělat třeba tohle :

Fotografie od Jenna Hamra na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trepanace lebky.

Trepanation.

Lubomír Tomik

the secret of our brain
burning fireplace

I'll catch you from every angle on camera
every glare of the eyes and skin pores

make yourself comfortable.


She got dressed, he paid, She left.

the first shot of Her body in high resolution
performed to him
skull trepanation,

just bright light
the eyes went out.


/ V pozadí hraje skoro neslyšně Satyricon, song ,,King." Nejsem majitelem autorských práv, pořeboval jsem rytmus, možná příště zkusím metronom. Toto je ta chvíle kdy platí jen ,,NAŽIVU", nic jiného./
Pochopí to jen někdo, kdo přišel o všechno...a po třech letech kousek našel.
Hierynimus Bosch.

Karta Crowleyho Tarotu na tomto nečekáném dýchanku, možná přijde i Kloboučník je –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar