Doporučeno

In the shadows by Paul Speckmann.

Cíl je……666 shlédnutí.

Chci Ti udělat radost, vykouzlit Ti úsměv na tváři.

Read by Paul Speckmann. https://speckmetal.net/ Written by Lubomír Tomik. Lyrics : https://midianpoet.com/2020/12/25/ve-… Recorded in Staré Město, November 2020. Thanks to Paul for reading from my upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart. Pro Tebe.

Cefalú.

Příští léto. / Půlnoční pro Tebe /

Lubomír Tomik

dýchlo na mne Cefalú a mělo Tvé rty

tak jahodové,
rtyyyyyyyyyyyy,
z nichž vychází živá voda

písmena jsou kapky vodopádu s hukotem se řítícím dolů a slova jsou všechny gejzíry Islandu

jak jsou vřící,
když zaživa loupou kůži jako cibuli,

jak jsou studené,
když zmrzlé kosti se tříští,

C
E
F
A
L
U

jen čas, čas,
Ty,
lásky varianty.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRV

Next summer. / Midnight Poem for You /

Lubomír Tomik

Cefalu breathed on me and had Your lips

so strawberry
lipssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
from which living water comes

The letters are drops of a waterfall with a drone rushing down and the words are all the geysers of Iceland

how boiling they are
when alive peeling skin like an onion,

how cold they are
when frozen bones break,

C
E
F
A
L
U

just time, time,
You,
love variants.

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_of_Thelema

Karta na publikaci půlnočních slov přímo od Crowleyho na Crowleyho útočiště…,,Princ Holí“

Crowley - princ holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Yes. Lev.Lvice.

Contemporary writer.

Fotografie od Hatice Yardim na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Současný spisovatel.

Lubomír Tomik

současný spisovatel to má těžké,

protože se najednou ocitl uvnitř stránek velice špatného románu,

scifi smíchaná s epidemií a kulty a zákazy a demonstracemi a kde se ztratila láska?

v další mutaci viru který se promutuje až z nás stáhnou kůži a houfy kostlivců na ulicích budou křičet, my chceme ještě jednu dávku, 
protože jsme co ?

protože jsme závislí

a my se držíme a čekáme až se svět kolem zhroutí sám do sebe 
a uprotřed půlnočního tichého lesa zapustíme kořeny!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVR

Contemporary writer.

Lubomír Tomik

contemporary writer has a hard time

because he suddenly found himself inside the pages of a very bad novel,

scifi mixed with epidemics and cults and bans and demonstrations and where has LOVE been lost?

in the next mutation of the virus 
 when they skin us and the hordes of skeletons on the streets scream, we want another dose,
because we are what?

because we are addicted

and WE hold on, hug each other and wait for the world around us to collapse into itself
and in the midst of the midnight silent forest we take root!

I Love You.

VRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVR

Tak tohle pálím vyloženě od boku, už jsem chtěl jít spát, bolest ve zraněné pirátské skoro dřevěné noze je…prostě je a mám někoho přivítat ,dodržet slib…. najednou koukám na popsaný list a karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro současného spisovatele je :

Crowley - rytir mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me
Fotografie od Andrea Piacquadio na Pexels.com

Amor.

Fotografie od Mario Wallner na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Amor.

Lubomír Tomik

amor ostřil šípy,
hroty krájely kůži a tepny a cévy jako nůž projíždějící máslem jako krvinky řečním krvištěm a když se zabodly do srdce,

jen to pokaždé zadrnčelo

brnk, brnk,brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnk nk nk 

až se Sv. Šebestián pousmál a řekl- Nepřestávej ! Budu Tvůj ježek !
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Cupid.

Lubomír Tomik

Cupid sharpened arrows,
the blade sliced ​​through the skin and arteries and blood vessels like a knife running through butter like river cells through the bloodstream and when they pierced the heart,

it just rumbled every time

boinggggg boingggggg boinnnnnnnnng

until Sain Sebastian smiled and said- Don't stop!I like it ! I will be your hedgehog, if You want.-
Fotografie od Joanne Reed na Pexels.com

Karta na publikaci lučištnických slov pro Tebe je jako šíp a beru ho z toulce a je to :

,,Spravedlnost „

Crowley - 8 - spravedlnost
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

…,,se nic nesnažíme uspěchat ani se nesnažíme ničemu bránit.

POET VIDEO pro Tebe ,,Jak.“

D.O. načetla svou část v Opavě 8.12.21 .Kamera ,pokus o hudbu L.T.,čteno na Žítkové 6.12.21 před domem Irmy Gabrhelové, natočeno ve Starém Městě.     
Lyrics: 

How .

Lubomír Tomik

how
The days are probably passing
how
The days are probably passing
how
Fridays and dreams pass You by

we lose everything

yet I want all the magic NOW with you ,

the treasures of Troy,
secrets of the deep sea,
every dublon from Dublin,

they can't stand comparisons,
you destroy me with your brightness,
can't stand comparison


Goddess.

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je : ,,Slunce “

Crowley - 19 - slunce
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

,,Mám radost, když mohu s někým spolupracovat.“

Ano. Díky.

nepřátelé.

Fotografie od Maria Pop na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

nepřátelé.

Lubomír Tomik


Toto jsou Tvoji nepřátelé:

Vojska Lenosti,
v čele s generálem Líným

maršálem Napolýnýma mrchožrouty po bitvách,
kteří se živí a živí

pijavice noci,
nepřátelé

nezajímají nás,
každý den je rvačka,
proč marnit čas,

in the grave or in the ashes,
       we sleep to satiety


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

enemies.

Lubomír Tomik

These are your enemies:

Army of Laziness,
led by General Lazy

half lazy Napoleon

and scavengers after battles,
who feed and feed

leeches of the night
enemies

we are not interested,
we don't care
there is a fight every day
why waste time,
v hrobě nebo prachu,
se vyspíme dosytosti.

-Hoří les! Hoří les !-

Fotografie od Laureen Raftopulos na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

My ještě žijeme!

Lubomír Tomik

Na přídí stál Achilles,
brazilec zpíval blues,
oba vykřikli najednou :-Hoří les ! 
Hoří les !-

až se plameny setkaly s příbojem,
kráčela jsi po vlnách vstříci ...

ztratil jsem tygří srdce a skleněné srdce

zapadly do sněhu u Bohyní,
hluboko,
tiše a beze zvuku vklouzly do mrazu

...po vlnách vstříci, stejně:

jdeš jen jedním směrem vstříci mě-

když brazilec a Achilles vykřikli :-
Hoří les! Hoří les!-

krása má nohy, které vždy chodí po vlnách,
ladně,
s noblesou,

nezáleží na tom, 
který se píše rok v kalendáři.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMMMMM
We are still alive!

Lubomír Tomik

Achilles stood at the bow,
Brazilian sang blues
they both shouted at once: -The forest is burning!
The forest is on fire!

until the flames met the surf,
You walked on the waves to meet ...

I lost a tiger heart and a glass heart

they fell into the snow at the Goddess,
deeply,
they slipped into the frost softly and without sound

... wave after waves, as well:

You only go one way to meet the

when the Brazilian and Achilles shouted: -
The forest is burning! The forest is on fire!

beauty has legs that always walk the waves,
gracefully,
with nobility,

no matter,
which is written year in the calendar.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Fotografie od Maris Rhamdani na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je : ,,Zkáza“

Crowley - desitka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1025-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-me

,,….představuje citový vztah, který symbolizuje probodnuté srdce“

Přesně.

Čeho se nejvíc bojím ? Toho, že Tě ztratím. Více jak dva měsíce jsem nic, bez Tebe.

POET VIDEO pro Tebe ze Žítkové II. – ,,Epická příručka pro přežití.“

Kamera P.L. Natočeno a čteno na Žítkové, kousek od domu poslední žítkovské bohyně Irmy Gabrhelové. Ve videu je i původní zvuk větru smíchaný se zvukem vichřice, ale je tam a úplně na konci...to nebyla náhoda, bylo to přímo v tichu, v záběru. Něco tam je, zažil jsem to do třetice.

lyrics:

Epic survival guide.

Lubomír Tomik

snow from the branches pours down,
when You walk through the woods

steam comes from the mouth
the sky is clear

dawn,
on the ridges of the mountains,

how insignificant we are when we face beauty,
girl,
woman,
You

Karta na publikaci Poet Videa je…a teď jsem sám zvědavý, protože celou dobu jsem pral ,,bohyňování“ jako dobrou věc…ale po pondělím rozhovoru s místními…je něco mezi nebem a zemí ať je to dobro nebo zlo a je to tam, na Žítkové….a karta Crowleyho Tarotu je :

Crowley - 20 - aeon
,,Aeon“

Osoby narozené ve Lvu (21. července -21. srpna) budou zrcadlem vaší potřeby projevovat tvořivost ve všem, nač sáhnete. Případně nastane vhodný čas k vyřešení starých záležitostí se zrozenci ve Lvu, nebo je možné, že se rozhodnete přijmout novou příležitost, kterou vám přinesly osoby narozené v tomto znamení.

Je něco mezi a nebem a zemí a realitami.

Lvice.

Znovu.

Znovu- od nikoho neopisuji a nehodlám s tím začínat.

Jen se musím občas ujistit a napsat tyto slova, protože jsem právě poslouchal zbrusu novou kapelu a všechny tóny byly...odněkud známé...název, slova. Při dnešní houstnoucí síti je asi nemožné se vyhnout kontrole všeho, děje se to neúmyslně, jsou mezi námi ale i bastardi, kteří nápady kradou, ať se jimi zalknou 

 Myslím, že u každé tvorby je důležitý být svůj , vždy udělat něco nečekaného a Ideaspace, jak ji vidí Alan Moore, je někdy pustina a někdy velkoměsto, my vlastně žijeme uvnitř témat, nápadů, je to na každém jedinci a já miluji Tebe jako nikdo jiný...takže chci být originální.
Udělat pro Tebe to, co nikdo předtím.

Again, I'm not writing from anyone and I'm not going to start with that.

I just have to make sure and write it sometimes, because I was just listening to a brand new band and all the tones were ... familiar ... name, words. With today's thickening network, it is probably impossible to avoid controlling everything, it happens unintentionally, but there are also bastards among us who steal ideas, let them choke on them.

 I think it's important to be your own in every creation, always do something unexpected and Ideaspace as Alan Moore sees it is sometimes a wasteland and sometimes a big city, we actually live within themes, ideas, it's up to each individual and I love you like no other. ..so I have to be original.
Or dead.

Health Tips Now.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Teď zdravotní typy.

Lubomír Tomik


básník je fotoaparát duše,

proto je potřeba často čistit čočky a paměťové karty

někdy je dat příliš,

někdy dojde místo když právě loupíš odrazy z měsíčních kráterů,

prach z mlhovin,
vidím draky mířící na sever,
mé srdce zmizelo na východě, u tebe, navždy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Health tips now.

Lubomír Tomik


The poet is the camera of the soul,

therefore, lenses and memory cards need to be cleaned frequently

sometimes there is too much data

sometimes there is a place when you just peel off reflections from lunar craters,

dust from nebulae,
I see dragons heading North,
my heart has disappeared in the East, with you, forever.
Fotografie od Hakeem James Hausley na Pexels.com
Karta na publikaci slov na přivítání je...míchám...a : ....znovu ta samá co před pár hodinami.
,,Zisk" 
Crowley - devitka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1052-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-disk

Co se dnes stane ?

Zrnko písku v uklizeném pokoji.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Pokoj je prázdný, uklizený.

Lubomír Tomik

hledači tajemství, 
pokladů mysli,

nakonec je poušť jen poušť,
prázdná, 

písek se ztrácí s věkem -

poslední zrnko pak odnese vítr do neznáma.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


The room is empty, tidy.

Lubomír Tomik

secret seekers
treasures of the mind

after all, the desert is just a desert,
empty,

 disappears with age -

the last grain of sand
 then carries the wind into the unknown.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Zvolnit, ve všem a hned. Ty. Už jen Ty jsi poslední záchytný bod na této planetě, v tomto vesmíru, v této realitě.... Tvé oči jsou báječné planety nových Slunečních soustav, zahajuji sestup, který přechází v pád.

Nic mě nezabije i když to tu nikdo nepřežije.

TY.


A karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je – Devět Disků.

Crowley - devitka disku

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích devíti týdnů nebo měsíců se může dostavit hmatatelný zisk ve vnějším světě jako důsledek toho, že jste šli za hlasem svého srdce (Venuše) a že jste svému životu dali řád (Panna). Tato změna je výsledkem dynamického principu sebeprosazování a magnetického principu, který radí, abychom naslouchali hlasu svého srdce.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1052-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-disk

POET VIDEO pro Tebe ze Žítkové I. : ,,Lvice na Žítkové.“

Natočil P.L. na Žítkové. Čtu přímo u kapličky. Původně byl domluveno čtení jiným způsobem, na jiném místě, skoro hodinu jsme kvůli tomu jeli autem s P.L., ale to nevadí, musím si vystačit s málem, někomu se asi nechtělo vstávat. Když slovo dám, snažím se ho dodržet.

Zákazy a příkazy.

Lyrics:

Lioness.
Lubomír Tomik

sweetly,
instinctively,
radiantly
and tenderly

fading
hidden
graceful
hunting

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe ze Žítkové je : ,,Věž“

Crowley - 16 - vez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

„Buďte k sobě jemní.“

,,Nejsem uvnitř svého těla; mé tělo je uvnitř mě

Dnes..ano.

Air bubble for You

Fotografie od Andre Furtado na Pexels.com

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRV

Bublina vzduchu.

Lubomír Tomik

bublina vzduchu 
když praskne

ocelové barvy olejové Tě pokryjí

zlatým prachem
zlatým dechem

bublina vzduchu když vzlétne

i kdyby myšlenka měla váhu tisíce zlatých cihel,

stejně vzlétne a zamíří k Tobě


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRV

Air bubble.

Lubomír Tomik

air bubble
when bursts

steel colors oil cover You

gold dust
golden breath

air bubble when takes off


even if the idea weighs a thousand gold bricks,

it will take off anyway 
and head for You
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je

Crowley - princ holi
,,Princ Holí“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

a opět Lev….Lvice. Rozhodnuto, četl jsem na Žítkové i ,,Lvici“

Nakonec vše …

… úplně jinak, majitel mi nepovolil od pátku domluvený vstup a půlhodinové čtení a nahrávání audia ,v domě se nesmí fotit ani točit, asi on jen sám ví proč …. do domu Irmy Gabrhelové, poslední žítkovské Bohyně…
…tedy jsem četl a nahrával u kapličky, bylo to TAM, na Žítkové…nikdo nikde.. dům Irmy Gabrhelové na dohled….a najednou se objevil a zase zmizel…
..a tam jak stojí,jsem stál, četl a nahrával, pro Tebe…a bylo to… ano.

Rád bych se k tomu později vrátil, najednou tam psík byl a zase zmizel.

Mise splněna…a i něco nečekaného od místních, kteří poslední Bohyni znali osobně, jiný úhel pohledu na ,,bohyňování“

Neděkuji majiteli usedlosti, který dostál svému příjmení, Bohyně si to vyřídí sami.

Díky Tobě za tyto nečekané zážitky, však víš.

Měl jsem sebou něco Tvého.