Doporučeno

In the shadows by Paul Speckmann.

Cíl je……666 shlédnutí.

Chci Ti udělat radost, vykouzlit Ti úsměv na tváři.

Read by Paul Speckmann. https://speckmetal.net/ Written by Lubomír Tomik. Lyrics : https://midianpoet.com/2020/12/25/ve-… Recorded in Staré Město, November 2020. Thanks to Paul for reading from my upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart. Pro Tebe.

Alchymista.

Alchemist.

Lubomír Tomik

silent devil
 whispered dreamily in silence

and when we climbed in spacesuits along the optic nerves to the soup of the brain,

neither of us had a taste for jelly anymore,
we just wanted to hold each other,
let the air bubbles rise around us

the piano flaps from a distance were a ladder of tones,


after which we carried

gold, enveloped memories,
broths, doubloons, chains,

the coachman slowed his carriage and shouted, "Whitechapel, ma'am, get out!" "

the fog dissipated,
Spartacus' legionnaires still laughed,
so far the trees were still growing.

You,
my Love.
Alchymista.

Lubomír Tomik

tichý ďábel
zticha zašeptal zasněně

a když jsme sešplhali ve skafandrech po očních nervech
 až k polévce mozku,

ani jeden z nás už neměl chuť na želé,
chtěli jsme se jen držet v náručí,
nechat bubliny vzduchu stoupat kolem nás

klapky klavíru zpovzdálí byly žebřík tónů,


po kterých jsme vynášeli

zlato, obalené vzpomínky,
bujóny, dublony, řetězy,

kočí přibrzdil bryčku a houkl: ,, Whitechapel, paninko, vystupovat! "

mlha se rozptýlila,
Spartakovy legionáři se zatím ještě rozesmáli,
zatím stromy pořád rostly.

Ty,
má Lásko.

Propršené ráno.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Propršené ráno.

Lubomír Tomik


z milionu konví se valil proud deště,

ale aspoň se mi o Tobě zdálo


ve snu jsme mohli běhat po loukách neobjevených,

v objetí se dívat na východ slunce nad mořem


sen je sen je sen,
neosedlaný, divoký.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rainy morning.

Lubomír Tomik


a stream of rain rolled from a million cans

but at least I dreamed of You


in a dream we could run through meadows undiscovered,

in an embrace watching the sunrise over the sea,


dream is dream is dream
bareback, wild.
Fotografie od Hernan Pauccara na Pexels.com

The Real Poet Video : Her Beauty.Krátká obrazová a zvuková koláž pro Tebe, skutečné básnické video.

Lyrics:


Her Beauty.

Lubomír Tomik

Her beauty,
web.

It's moving
first,
second,
third rope.

She sets out for preyBouře nad naším domem, thajské ryby v Praze, Hotel Hasa v Praze

Autor titulní ilustrace: Mike Mignola
Zvuky z archivu BBC, či zakoupeny / Harmonika /

The Lexicon.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

The Lexicon.

Lubomír Tomik

pod paží klíč k srdci,
vítr se zvedl,
otočil stránky Lexiconu

někdy je překvapení součástí cesty,
překvapovala jsi mne pořád,
pořád

miloval jsem to,
vždy jsi na realitě udělala pevný uzel ,

musel přijít jiný Alexandr,
aby ho rozseknul

mne jsi rozsekla jen napůl,

má nejkrásnější Gilotino
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Artem Beliaikin na Pexels.com
The Lexicon.

Lubomír Tomik

under the arm the key to the heart,
the wind picked up,
 turned the pages of the Lexicon

sometimes surprise is part of the way
You always surprised me

always

I loved it
You've always made a real knot in reality,

another Alexander had to come,
to chop it up

You only cut me in half,

my the most beautiful guillotine!

Guardian of leprosy.

https://www.diyphotography.net/photographer-shares-the-heartbreaking-horrors-of-leprosy-in-iran/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guardian of the leprosy.

Lubomír Tomik

drove away flies in the hot air this afternoon,

 stepped out of the door directly opposite him and whispered:

"The concept of time is the moment,
in which you take the handle,
a year later you enter
a year later you will look Her in the eye,
a year later hug Her and ...
or not,

EVERYTHING IS NOW,
IT'S JUST HAPPENING !!! "

in slow motion
started with leprosy to sick people,
infected,
limbs fall off,

you can't divide the world into vaccinated and unvaccinated,

what are we going to wear, other stars?

and suddenly,
from behind the walls of bodies,
crying behind a wall of mirrors,
sadness is a smile
a smile is sadness

NOW,
I dance with You and YOU are breathtaking.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strážce leprosérie.

Lubomír Tomik

odehnal v rozpáleném vzduchu odpoledne mouchy,

vystoupil ze dveří přímo naproti němu a zašeptal :

,,Koncept času je okamžik,
v němž bereš za kliku,
o rok později vejdeš,
o rok později se Jí podíváš do očí,
o rok později Ji obejmeš a...
anebo ne,

VĚCHNO JE TEĎ ,
PRÁVĚ SE TO DĚJE !!! "

ve zpomaleném záběru
začali leprou nemocným lidem,
nakaženým,
odpadávat končetiny,

nemůžete přece dělit svět na očkované a neočkované,

co budeme nosit, jiné hvězdy ?

A najednou,
zpoza hradby těl,
pláč za zdí zrcadel,
smutek je úsměv,
úsměv je smutek,

TEĎ,
tančím s Tebou a jsi dechberoucí.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Someone.

Fotografie od Delcho Dichev na Pexels.com
Someone.

Lubomír Tomik


someone took me out of the gardens

someone took me away from You


in the end of days we are alone

in the end of day we each have our hearts


someone set him aside
but that doesn't apply to You and me,

do everything I can to breathe the same air as You,

yet,
I'm just a distant someone.
Fotografie od Ryutaro Tsukata na Pexels.com
Někdo.

Lubomír Tomik


někdo mne odvedl ze zahrad

někdo mne odvedl od Tebe


na konci jsme sami,

na konci máme každý svoje srdce


někdo ho odložil stranou,
to se ale netýká Tebe a mne

dělám všechno abych mohl dýchat stejný vzduch jako Ty,

zatím,
jsem jen vzdálený někdo.
Fotografie od Kseniya Budko na Pexels.com

Shadow of Klaus Kinski

Stíny Klause Kinskiho.

Lubomír Tomik

rozumím stárnutí,
rozumím změnám,
rozumím touze,

stíny Klause Kinskiho ,
na ulicích po setmění,

rumělkovou rtěnkou,
nikdy ji neuvidím,

rozumím procesu bolesti,
rozumím procesu umírání,

nerozumím Tobě,
vždyť přece Šivův luk nikdy nemine cíl,

nerozumím Tobě,
stačilo by říci ano nebo ne,

kolem přešel stín Klause Kinskiho,

usmíval se,
usmívající se stín,
vyrval ze mne páteř a oblékl si ji sám,
odtančil ulicí,
po setmění,

tančil s Tebou ,
má lásko.
In Sopot, Danzig, Poland.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Shadows of Klaus Kinski.

Lubomír Tomik

 understand aging,
 understand the changes
 understand the desire

the shadows of Klaus Kinski,
on the streets after dark,

vermilion lipstick,
i will never see her

 understand the process of pain,
 understand the process of dying,

I do not understand you,
after all, Shiva's bow never misses the target,

I do not understand you,
it would be enough to say yes or no,

the shadows of Klaus Kinski passed by,

he was smiling
smiling shadow
he snatched spine from me and put it himself,
 danced down the street,
after dawn,

dance with You,
my love.

Poet video : Darkov ve výtahu.

Pro Tebe.

 Lázně Darkov, Baťův Mrakodrap ve Zlíně, Opava, Břeclav, Staré Město,H.........jeden výtah.
Slova ,, nádherná" a ,,cílem bylo všechno " - D.O.
                               ,,bodka" -J.M.
Záběry ze Rehabilitačního Sanatoria v Darkově, Zlín,LT.
Zvláštní měsíc života. Koncept času a prostoru mizí.

Lyrics: 

beautiful

the goal was everything

dot

Graphite fields. / For You /

Fotografie od Weir ESCO na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Grafitová pole.

Lubomír Tomik

pokud jde o vodu,
nikdy Jí není dost,
ani když se nad námi zavírá,

pokud jde o bolest,
roste jí na grafitových polích až moc,
sklízím často,

pokud jde o Tebe,
od rána rychle pádíš skrze mne,
postupně mohutníš,
mohutníš,

pokrýváš mne,
pronikáš mnou,
pokrýváš mne,
pokrýváš grafitová pole.
Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Graphite fields.

Lubomír Tomik

as for water,
never is enough of Her,
even when it closes over us,

in terms of pain,
it grows too much on graphite oils,
I harvest often,

as far as You are concerned
You have been falling fast through me since morning,
You will gradually grow bigger,

You get bigger,
You cover me,
You penetrate me,

You cover me,
You cover graphite fields.
Fotografie od Noelle Otto na Pexels.com

Zbytky domů.

Remains of houses.

Lubomír Tomik


remnants of houses
                 excavated in Greenland

could belong to anyone,

Eskimos, seals,
 anemone,

we hid in them from a blizzard

we have made a fire in our hearts,

everything started to melt,
the heat was such that the glaciers began to melt,

Irish monks living in celibacy in Greenland died deadly,

tsunami as tall as the Eiffel Tower

arrived in front of your house,

in the valley of the deep it retreated,

only it brought my story to Your doorstep.
Zbytky domů.

Lubomír Tomik


zbytky domů 
vykopaných v Gronsku

mohly patřit komukoli,

eskymákům, tuleňům,
sasankám,

ukryli jsme se do nich před sněhovou vánicí

rozdělali jsme v našich srdcích oheň,

všechno začalo tát,
žár byl takový , že se začaly rozpouštět ledovce,

irští vrásčití mniši žijící v Grónsku v celibátu vymřeli vražedně,

tsunami vysoké jak Eiffelova věž

dorazilo před Váš dům,

v údolí hlubokých se stáhlo zpátky,

jen Ti k prahu přineslo má slova.

Venuše.

Venuše.
/pro Tebe, jedno slovo pro všechno,Ty/

Lubomír Tomik

Venuše přistála na Venuši,
Venuše se snesla do venuše Venuše,
Venuše sestoupila po venuších

venušivá
venuší
venušině
venuší

venušuji Tě,
celým venuším venuš
Venuše
Venuše
Venuše

Venuše na Venuši Venuší,
nádherná Venuše.
Venus.
/ for you, one word for everything, You /

Lubomír Tomik

Venus landed on Venus,
Venus descended into Venus,
Venus descended on Venus

venous
venus
Venus
venus

I Venus You
the whole venus venus
Venus
Venus
Venus

Venus on Venus Venus,
beautiful Venus.

Takže ?

Fotografie od Carlos Salavert na Pexels.com
So?

Lubomír Tomik

So we're done, Mr. Merrick?

Have you grown an elephant tusk elsewhere?

So you're also waiting, are you still waiting?

So are we done?

bbbbbbbbbbblack and white
black and whiteeeeeeeeeeee
black and white
coal and snow
snow and coal

we denied gravity for a while,

I ascended to heaven,
the fall was even harder,

a fall into a pile of sharpened tusks protruding from the Siberian permafrost,
it changed me forever
You changed me forever,

so...

"You experience everything a lot," said the doctor.

And how else, I'm alive, I thought.
Takže?

Lubomír Tomik


Takže jsme skončili, pane Merricku ?

Narostl Vám též sloní kel na jiném místě ?

Takže také čekáte, stále čekáte?

Takže jsme snad skončili ?

ččččččččččččerná a bílá
černá a bílááááááááááá
černá a bílá
uhlí a sníh
sníh a uhlí

popírali jsme na chvíli gravitaci,

vznesl jsem se až do nebe,
pád byl o to tvrdší,

pád do hromady naostřených klů čnějících ze sibiřského permafrostu,
navždy mne to změnilo,
Ty jsi mne navždy změnila,

takže...

,, Moc všechno prožíváte ."- řekl lékař.

A jak jinak, jsem naživu, pomyslel jsem si.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Merrick