Doporučeno

Poet Video pro Tebe ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce.“

,,Let passion ring from every lyre !“ Alan Moore. https://www.rehorovo-knihkupectvi.cz/poezie/99710-mapa-kontinentu-tveho-srdce-9788088422310.html

Vytvořeno ve Studiu Midian. V prodeji právě TEĎ !

lyrics: Pavla Jonssonová, Alan Moore , Paul Speckmann, Veronika, Lisa Marshall, Natalia Castelluccio, Miroslav Malovec, Tomáš Nosek, Dagmar O., MidJourney

Děkuji Vám, bez Vás by tato kniha nikdy nevznikla.

Hudba ve videu : Song: Ivan Shpilevsky – The Time (No Copyright Music)

Jenny z aplikace Clipchamp

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci promo videa je …..

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Sharp.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
křištálový hrot

lubomír tomik

křišťálový hrot slunce duhy jejích očí
křišťálový
křehký

když na něj postavíš anděla,
chvíli balancuje
a pak se zakousne do masa

nevím jestli anděl nebo hrot nebo
čepel myšlenky
jsi ostrá,
ostrá tak,

křištálový hrot slunce duhy Tvých očí
mi vypálil zrak

bodáš bodáš bodáš
usmívám se

Anděl na konci sleze z hrotu a řekne -
,,Akupuntkura, je to.... no však víš. Někdo nějak spojí všechna centra dohromady do jedné ostré myšlenky na Ni"

,,Jak na Ni...- v nebi jsou andělé ženského pohlaví ?"

,,V nebi ne." odpověděl zamyšleně, roztáhl křídla a slétal v kruzích dolů do mraků."

.....
crystal spikethe crystal tip of the rainbow sun of Her eyes
crystal
brittle

when you put an angel on it
he balances for a while
and then bites into the meat

I don't know if it's an angel or a spike or
blade of thought
You are sharp
sharp so

the crystal point of the rainbow sun of Your eyes
burned out my sight

stab stab stab
I am smiling

The angel at the end climbs down from the spike and says -
"Acupuncture, it's... well, you know. Someone somehow brings all the centers together into one sharp thought of Her"

"How come...- are there female angels in heaven?"

"Not in the sky," he answered thoughtfully, spreading his wings and flying in circles down into the clouds.
....

Angels.Devils...You know, on the end...they are the same.

A…

tady budeme číst 8.12.22. Rozsvícených oken přibývá.

Číst ? Dnes mne napadlo, že jsem si vlastně ,,Mapu Kontinentu Tvého Srdce“ přinesl zpět z okraje světla,z druhé strany…v takových chvílích jako je teď,REALITA mizí.

Návrh filmového scénáře:

Někdo se s někým setká, něco se stane, tunel, světlo,hlas, návrat,tracheotomie, objevují se první slova, záhadná kniha z druhé strany se napíše sama a sama si najde svého vydavatele a obálku vytvoří A.I. v neskutečnu a stopy této knihy vedou až k Faustovu domu . Někdo se s někým nesetká, nic nebo něco se stane, vřeští milion Schroedingerových koček zamotaných do Moebiových pásek.

-Hmmmm. – řekl člen komise.

– Nepravděpodobné.Dál ?-

A ten chlápek začal psát na tuto stránku tento displej právě TEĎ. Takhle moc je teď skutečné.

Myšlenka Slovo Displej Slovo Myšlenka Ty.

IF.

Jestli.

Lubomír Tomik

jestli
je tady něco
kde je to tady

jestli
 tady není nic
obráceno k nám zády

jestli
máš otevřené oči 
sedíš v troskách vysílacích stanic

jestli 
přežiješ 
jednu z krvelačných štvanic

jestli nás nezmění kombinace
rozervané mysli a rozpálených těl,
pak už nic

jestlI........If.

...

if
there is something here
where is it here

if
 there is nothing here
with its back turned to us

if
your eyes are open
you are sitting in the ruins of broadcast stations

if
you will survive
one of the bloodhounds

if the combination doesn't change us
torn minds and hot bodies,
then nothing

if...

...a karta Crowleyho Tarotu je ,,Hvězda" ovšem tohle je příspěvek bez obrázků, na obrazu Lady Friedy Harrisové je modrá žena vylévající pohár plný tkání žil a vlásečnic, a dalším pohárem se polévá opřena o planetu a její vlasy jsou rozsypané diamanty, spirála uvnitř spirály.
TONTLFAPO

Už můžeme.

Už můžeme.

Lubomír Tomik

vypustit morové psy
a než doběhnou,
rozpadnou se v prach

obojky zachrastí,
zazvoní o zem

v temnotách,
temnotách

rozsvitit světlo svých slov,
můžeme,
kdykoli

už můžeme
………………..


We can now.

Lubomír Tomik

release the plague dogs
and before they catch up
crumble to dust

collars rattle
it rings on the ground

in the dark
dark

shine the light of your words
we can
whenever

we can now

……………………………………………………..

,,Královna Mečů.“

Už můžeme.Můžeme se nechat rozsekat na kousky, Někdy někdo je složí, někde, těžké puzzle dní.

A když ne, bude na něj padat právě ten prach z morových psů, vítr, vítr,vítrrrrrrrr, vítr.

Uherským Hradištěm.

,,Wonderwall.“ Oasis
Různá místa kolem, dům v Nádražní ulici.

A..

https://m.facebook.com/DumKnihyPORTALaCafePORTAL/photos/a.10151060610911037/10154256067726037/?type=3&source=44

A…https://www.knihovnabbb.cz/uvod

Knihovna B B.Buchlovana a všechno to vedlo k jedinému okamžiku.

TAPE

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com

Páska.

Lubomír Tomik

na konci času,
            i kdyby jsi byla na konci času

na konci všeho,
            budeš na konci všeho

na konci pásky,
Moebiova, přes oči,kolem zápěstí,
ruku v ruce

šafrán sklidíš kosou,
revoluce bolestí

/další verš měl být ,,sladkou bolestí" ALE :
v roce 1993 existovala kapela ,,Sweet pain" a nemůžu spojení použít, nemůžu použít slova, která již byla vyřčena, protože... Použiji obrázek, po třech letech přijde chlápek, že měl takový nápad a myslel si to,nikomu to neřekl a neudělal to. Použiji video, objeví se kapela, která mi nápad prostě vezme. Něco si připravím, někdo má ten stejný nápad, najednou.Svět je malý ale nejsem svině, nedokázal bych vědomě vzít něčí myšlenku,ideu a vydávat ji za svou./

šafrán sklidíš kosou,
revoluce bolestí,
sladkokyselouslanou

namaluji na Tvé tělo všechny barvy duhy sebou.


....


Tape.

Lubomír Tomik

at the end of time
                     even if you were at the end of time

at the end of it all
                     so you will be at the end of everything

at the end of the tape,
Moebi's, over the eyes, around the wrist,
hand in hand

you harvest saffron with a scythe,
pain revolution

/the next verse should have been "sweet pain" BUT :
in 1993 there was a band called "Sweet pain" and I can't use the connection, can't use the words that have already been said because... I'll use a picture, three years later a guy comes along saying he had this idea and thought it. I'll use a video, suddenly young unknown band simply takes my idea. I prepare something, someone has the same idea, all of a sudden. The world is small, but I'm not a bitch, I couldn't consciously take someone else's idea and pass it off as my own./

you harvest saffron with a scythe,
pain revolution
sweet and sour

I will paint all the colors of the rainbow on your body.

Karta Crowleyho Tarotu na zvláštní a nečekaná slova teď je …zatraceně není to ,,Mág.“ Karta která mne dostala až sem, do tohoto momentu ? A k Tobě ?

Samozřejmě je.

Tedy dnešek jistě bude den. NAŽIVU.

….

PS: ,,Ne pane doktore, vůbec nejsem v komatu a tohle všechno se mi nezdá, kdepááááák ,jsem naprosto v pořádku.“

,,Jasně.Výborně.Váš stav se zlepšuje.“

….

,,Smích prý léčí“, řekl Pagliacci.

Třeba byl Cháron,

jen kapitán na trajektu.

STOP.

Něco…

…. něco se děje, určitě, nepojmenované, nepojmenovatelné, zdá se že jsem nepatrným ozubeným kolečkem v něčem větším, čemu přesně moc nerozumím, kypí to pod povrchem dní, ale vře, když se podíváš z jiného úhlu pohledu na vše kolem, vidíš hořící souhvězdí,nebo ne…tohle je už zpropadeně dlouhá věta jako borovicové listí v zrcadlovem světě světě zrcadlovém,cenok dnekonec end

Loďmistře!

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian TEĎ, po noci beze spánku, moje nohy nejsou zlámané kormidla,moje svaly nejsou potrhané plachty, sakra tam někde je Kontinent!

Shipmaster.

Lubomír Tomik

everything takes place in grey
everything takes place in a fog

what is the structure of the songs
what is the structure of raindrops

what is the structure of your smile

the softest
the most amazing

Shipmaster! though the Golden Hind heads for the sargassum trap,
moves
still floating

who cares about torn sails
the broken rudder and the seeming infinity of the ocean around
there somewhere
there somewhere

is the mainland
continent.

.....

Prvních třicet vteřin hudba My Dying Bride, nejsem majitelem autorských práv, takhle to MUSELO být.

Tluču pěstmi do zdi až odpadává omítka, zůstane jen obnažené maso cihel, cihly jsou cihly jsou cihly, vytvoří zeď, vytvoří chodby,

Tři.

Fotografie od Ben Phillips na Pexels.com

…..

Tři .

Lubomír Tomik

tři radioaktivní úhoři mrskli ploutvemi
a zmizeli v šedém nenávratnu hlubiny

tři myšlenky na tři slova
znovu a znova

,,Jsem tak ozářený Tebou !"


.....

Three.

Lubomír Tomik

three radioactive eels flapped their fins
and disappeared into the gray abyss of no return

three thoughts for three words
again and again

"I am so irradiated by You!"
...

Values.

Fotografie od Josh Sorenson na Pexels.com

Nálady.

Lubomír Tomik

kdo určí co je hodnota a jaká,
kdo určí Tvoji náladu

kdo vede rabující dav
kdo je jiný
kdo nečíhá v temnotách

a když si brousí mysl
nálady jsou přítěž

nálady jsou krysy na něž je potřeba nalíčit pasti,
než se prokoušou trupem 
a loď půjde ke dnu

Usmála se kdysi dávno,
nálady jsou kruhy na hladině v nichž chybí trosečníci,

dobrá, hodno ..... TY

.

Moods.

Lubomír Tomik

who determines what value is and what,
who determines your mood

who leads the marauding mob
who is different
who does not lurk in darkness

and when he sharpens his mind
moods are a burden

moods are rats for which traps 
need to be made,
before they crawl through the hull
and the ship will go down

She smiled once upon a time
moods are circles on the surface in which castaways are missing,

good, good ..... values..... YOU

…..

Původně jsem to nechtěl napsat, ale slovo z jedné z Tvých posledních zpráv se mi vynořilo na hladinu mysli jako ten záchranný kruh v němž chybí trosečník a karta Crowleyho Tarotu za zvuků Djáknin od Solstafir je …jsou čtyři Hole – ,,Uskutečnění.“

Ano , napsal jsem to, jen v češtině slovo ,,hodnoty“ už obsahuje TY, obsahuje Tebe…. a i když si myslíš, vytváříš hodnoty, jdeš za nimi jako býk za červeným kusem látky a zapomněla jsi, že ve slově ,,hodnoty“ se skrýváš TY.