Doporučeno

In the shadows by Paul Speckmann.

Cíl je……666 shlédnutí.

Chci Ti udělat radost, vykouzlit Ti úsměv na tváři.

Read by Paul Speckmann. https://speckmetal.net/ Written by Lubomír Tomik. Lyrics : https://midianpoet.com/2020/12/25/ve-… Recorded in Staré Město, November 2020. Thanks to Paul for reading from my upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart. Pro Tebe.

Švédský kopec , Stonava. / Video /

The video uses footage from the remains of the fortress in Stonava, reading on the spot, „In the Turkish Room“ and „3:46, 2O: 45 Djáknin“, two poems from the „Night Movers“ collection and reading in the church tower in Stonava. …for You.

… life with You brings these unexpected … moments.

Ring of gold.

Lyrics:

Ring Of Gold

Silver, the moon high over pond of water calm and dark
Woe, mist, the breath of the dragon, sweeping down mountain side
All still, the day asleep, the sun rests in nest of the Gods
Afar high adventures await me, I hear my brothers calling

Spring is here and the ice breaks free
The endless sky and open sea
I will sail where the Raven will lead me
Fly on black wings, high and free
I shall return with the wind the day
From high adventures, swelling sail
Autumn red comes to Asa bay

Meet me by the well where the water, crystal clear, flows free
From deep within the great mountain towering to the sky
I will be awaiting you coming down treading the trails of elves
Bare feet, let your hair down like the mist across the pond

In dawn of time, before gods and man
When earth and sky was first divided
A star did fall into river deep
A star of gold into silvery water
While I sail, by this you shall remember me
Wear it, yours forever to keep

TO BIND Us BEYOND THE END OF TIME, to thee I give a ring of gold

Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice u Českého Těšína) – Wikipedie (wikipedia.org) …. and of course, I was here recording and reading for You and … everything.

Palace of Roses. Palác růží.

Palác Růží.

Lubomír Tomik

Nebojí se pohledu do jícnu sopky,
nebojí se ozvěn vlčího vytí,
bydlí v Paláci Růží

A když ztichneš v chladných ránech,
uslyšíš bloudění bosých nožek
ztichlými galeriemi bez návratu,
bydlí v Paláci Růží

A po Nocích je Ona sama Bohyní Lovu,


A je vláčená životem a všichni ti muži,
rozevlátá dobrodružství na 
baldachýnech cimbuří,
bydlí
v Paláci Růží.

Palace of Roses.

Lubomír Tomik

She are not afraid to look into the gullet of the volcano,
not afraid of the echo of a wolf's howl,
She lives in the Palace of the Roses

And when you strain your hearing in the cold mornings,
you will hear the wandering of the bare feet
silent galleries without return,
lives in the Palace of the Roses

And in the Nights, She is the Goddess of Hunting,


And She's dragged with life and all those men
jealous adventures on
battlement canopies,
lives
in the Palace of the Roses. 

Humpback whale skeleton.

Kostra keporkaka.

Read and recorded in Hospital UH 20.3.21

Humpback whale skeleton.

Lubomír TomikMoon craters are pushed through the vertebrae,
wonderful appetizers,

holiday in the web You,

You. 
Reading on this place.
Night movers / 2019/
Bird in the morning now in Karviná.

Skylla a Charybda.

Skylla a Charybda.

Lubomír Tomik

Úžinou Zkázy,
když jsi v náručí někoho jiného

mezi Skyllou očí
mezi Charybdou rtů
leží nejskvělejší ostrov,

úžinou zkázy
když jsi v náručí někoho jiného,

mezi Skyllou očí
mezi Charybdou rtů,

leží nejkrásnější ostrov

leží nejkrásnější převrácený korálový atol,
na němž pořád dokola troskotám,

když pak ohlodané srdce dosedne na mořské dno,
zvíří bílý písek,
vyplaší hejna klaunů

a za chvíli si nikdo ani nevzpomene,
na míhání a pohyb a kmit ,
za chvílí je vše další předtím

kladivouni líčí na svou kořist
chobotnice zamrzne v okamžiku

a my čekáme,
čekáme 
až padne noc,
noc duše,
noc citu,

NOC kouzel,


jsou všichni a všechno jen nahraditelné položky,

 v Knize napsané Bohem ?

SLOVA ?
Scylla and Charybda.

Lubomír Tomik

Strait of Doom,
when you are in someone else's arms

between Scylla's eyes
between Charybdis of the lips
lies the most beautiful island,

strait of doom
when you're in someone else's arms

between Scylla's eyes
between Charybdis of the lips,

lies the most beautiful island

lies the most beautiful inverted coral atoll,
on which I keep falling,

when the gnawing heart lands on the seabed,
It stirs up white sand,
scare away flocks of clowns

and in a moment no one will even remember
for flickering and movement and oscillation,
in a moment everything else is before

hammerheads depict on their prey
the octopus freezes in an instant

and we are waiting
we are waiting
when night falls
night of the soul,
night of the feels,

NIGHT spells,


Are All and Everything just replaceable items in the Book written by God?

WORDS? 

Nothing Else Matters

Jeden z nej zážitků, tady, v DARKově….v téhle jídelně
..v téhle, při obědě zaplněné, jídelně hrála Metallica v rádiu…hlasitě. Nothing Else Matters…..asi ano, jen na tom okamžiku tehdy v kině, při promítání Metallica – „Français Pour Une Nuit“.

Nože. Knives.

Nože.

Lubomír Tomik


Tvé oči jsou letící nože ,
točím se vzhůru nohama jako překotný viselec v manéži 
a ostří se zabodávají do terčů bez označení – Přímo sem !-

K čemu jsou kulisy,
k čemu jsou pouťové atrakce ,
když ve zmatku a vřavě, 
zapomeneme sami na sebe ?

Nože protnou Moebiovu pásku a zmizí,
vidlice blesků se klikatí,
blesk je součástí dalšího blesku,

usíná a vstává, 
vstává a usíná,
zrcadlo se prohne dovnitř,
vstává a usíná,
otevře oči ve snu někoho jiného,
vstoupí na jeviště , účastní se představení,
v nichž rozšafné nože nakonec nedoletí,

Tvé oči,
nejostřejší nástroje,
zvící skalpelů,
pohozených v Bouloňském lesíku.
Knives.

Lubomír Tomik


Your eyes are flying knives,
I turn upside down like a hung hangman in the circus arena
and the blades are stabbed into targets without marking - Right here! -

What are the scenery for,
what are the fairground attractions for,
when in confusion and turmoil,
 we forget about ourselves?

The knives cut through Moebi's tape and disappear,
lightning fork zigzags,
the flash is part of another flash,

falls asleep and gets up,
gets up and falls asleep
the mirror bends inwards,
gets up and falls asleep

opens eyes in someone else's dream,
enters the stage, participates in the performance,
in which the splitting knives do not reach the end,

Your eyes,
the sharpest tools,
 scalpels,
scattered in the Boulognes Forest. 

Reservoirs on the tops of the hills. Vodojemy na vrcholcích kopců.

Today I want to dress you in the rainbow.   Dnes Tě chci obléknout do duhy.
Vodojemy na vrcholcích kopců.

/Po Tebe/
Lubomír Tomik

Vousy tmavých chapadel jdou po Tobě,
vzácné okamžiky jako poletující můry
planou v lampách vedoucích k vrcholkům kopců.

tlukot srdce
vůně duhy

tlukot srdce 
vůně duhy

tlukot srdce 
vůně duhy

vůně duhy
jíž si dnes oblékneš

a v dálce za soumraku pak
tance a vzývání,

pod

vodojemy,
na vrcholcích kopců.

Reservoirs on the tops of the hills.
/for You/

Lubomír Tomik

The beards of dark tentacles follow You,
rare moments like flying moths
 burn in lamps leading to the tops of hills.


the smell of rainbow
heartbeat

the smell of the rainbow
heartbeat

the smell of the rainbow
heartbeat

the smell of the rainbow
which You will wear today

and in the distance at dusk
 then
dancing and singing,

under
reservoirs
on the tops of the hills. 

Jako Anneke a Danny

Na zámku Napajedla jsem četl pro Tebe…klidně jsi tam mohla stát jako Anneke…byla jsi tam se mnou.
Read and recorded 17.12.20 for You on the Castle Napajedla , v Salonku holandských mistrů, se svolením.
-She said: It's the longest vacation.

Lubomír Tomik

she said it's the longest vacation
what are what they are without You
the longest vacation
she said: "It's the longest vacation."
and so :
             promises kept as inaccessible borders
resistant to the catapults of cast souls
black smudges in the sky colored like the UN flag

my feet
are Lincoln's stilts the longest vacation.

Without you. 

From the collections of poems ,,Bowl of fancy fish.“ /2017/

Screaming cat circus.

Vřískající kočičí cikus. Čteno a nahráno pro Tebe, 29.12.21 v Mikulčicích na Valech.
Screaming cat circus.

Lubomír Tomik

screaming cat circus
sneaks up after sunset,

 bony furry cat's backs cast shadows,

all the doors around us,
marked lines of lime. 

Slovanské hradiště Mikulčice – Wikipedie (wikipedia.org)

Čteno právě tady.

Ze sbírky Veronica / 2018 /

Znesvěcení. Desecration.

Desecration.

Lubomír Tomik

I’ll ho ld You clo se,
in the empti ness of gra ve,

completely beeeeeeeeee aten
doomed to eeeeeeeeeee mptiness

WE touch each other in concrete shells,
Your voice was silent light,

beautiful,

above the surface of Lake Bina.

Znesvěcení.


Lubomír Tomik


při ti sknu ti    k sobě
v prá zdno tě    hrobu

na několik       padrtíííííííííííííííííííííííííí,
odsouzeni k     prááááááááázdno tě,

dotýkáme se v betonových skořepinách jeden druhého,
Tvůj hlas byl tiché světlo,
nádherný,

nad hladinou jezera Bina.

If You only knew. Kdyby jsi věděla.

Read, recorded and playing on Belfry for You, 12.1.21 on the hill of Sv. Kliment in Buchlov mountain.

If you only knew.

Lubomír Tomik

 If you knew
 if you knew

what have I done
what have I done

 bit you to the bone,
 bit you to the bone

hungrily and greedily,
until it was a mouth
full

of MARROW 

Grazing black sphinxes. / For You /

Pasení černých sfing.

Grazing black sphinxes.

Lubomír Tomik

It was light,
the shepherd was restless,
he dreamed of you all night,
rotten canned dreams suddenly came to life with new colors,
come alive with the world, with worldly light,
mysterious weddings spinning like crazy unstoppable carousels,

ebony sphinxes circled the lamb,
soothed him
soothed with their demonic bubbling voices,
before they tore him to pieces,
they were fighting over which one to roar from the roaring lamb
a larger piece of meat,
just like You tore me apart
blood tests,
skin,
guts,

red blood running down the polished ebony,
You're beautiful. 
Pasení černých sfing.

Lubomír Tomik

Svítalo, 
pastýř byl neklidný,
celou noc se mu zdálo o Tobě,
ztrouchnivělé zakonzervované sny najednou ožily novými barvami,
ožily světem, světlem světským ,
tajuplnými svatbami roztáčejícími se jako bláznivé nezastavitelné kolotoče,

ebenové sfingy kroužily kolem beránka,
konejšily ho, 
utišovaly svými démonickými bublavými hlasy,
než ho roztrhaly na kusy,
rvaly se o to která si z bečícího beránka urve
větší kus masa,
stejně jako Ty jsi rozervala mne,
šlehy krve,
kůže,
vnitřností,

rudá krev stékající po naleštěném ebenu,
jsi nádherná.

Celkem o nic nešlo. It was nothing at all.

THE tower in Uherské Hradiště Uherské Hradiště – Wikipedie (wikipedia.org)
Read and Recorded once in Studio Shaark For You , my love.
It was nothing at all.

Lubomír Tomik

The boys crept into the back alley and then the gate inside,
crawled through a small window high above the stairs,
passed through the ground with centuries-old beams covered with dust
climbed the wooden ladders
covered with tons of dung droppings
the inscriptions scratched into the plaster passed
sometime in the early twentieth century,

when they got up to the dome of the town hall tower,
below them the whole city of their childhood,
one of them took a dry pigeon's body and dropped it
in the middle of the busy middle street below them.

They then returned home after dark.

It was nothing at all./From,, Dinner at Minski" /2016/ Year when story happen was...1986./

3:46. Djákninn, 20:45. II.

Read and recorded for You on a top of Swedish Hill in Stonava, Czech republic, yesterday, 10.4.21 Švédský kopec. – Midian Poet
3:46. Djáknin, 20:45.

Lubomír Tomik

sunflower headlights
it does not bode well
does not foretell anything at all
sunflower headlights

the road ends in the mountains
gray clouds
charged to burst

sunflower headlights
sunflower headlights
sunflowers 

3:46. Djákninn, 20:45.

Read in recorded in the tower of Church in Stonava, Czech republic. 10.4.21, For You.
3:46. Djáknin, 20:45.

Lubomír Tomik

sunflower headlights
it does not bode well
does not foretell anything at all
sunflower headlights

the road ends in the mountains
gray clouds
charged to burst

sunflower headlights
sunflower headlights
sunflowers 
Právě zde, čteno pro Tebe.
from ,,Mísa vymyšlených ryb.“ Collections of poems / 2017 /

Malé náhody.

Právě se stala neuvěřitelná věc, v jeden moment, je to asi 5 minut-

Připravuji článek o dnešní cestě ke Švédskému kopci, poslouchám u toho YouTube, Petera Murphyho ,, Dust.“ Album skončí, spustí se jízda- Satyricon with the Norwegian National Opera Chorus – YouTube a….malé náhody pokračují,

včera večer jsem psal Kristin Rustad Høiseth (operaen.no) jedné z účinkujích.

Na další záložce chci upravit text na svém účtu k videu ,,Další, prosím.“ a po pravé straně :

-Františku, říkal jsem Vám, že se naše cesty kříží.

-Odkaz na album Petera Murphyho ,,Dust“ jsem posílal americkému hudebníku, neuvěřitelnému člověku, zdravím Tě, znovu, zkus poslechnout, …silné, zvláště :

„No Home Without Its Sire“ — 16:10​
„Just For Love“ — 22.55

-Nymphetamine hráli v … poslední dobou na těžce perfektně přitvrzujícím… ROCKMAX rádiu, zdravím též, Vy víte, hudebně několikrát nádhera.

-Floor…..kromě toho že jsem měl teď úžasnou příležitost být na jejím streamu na YouTube, živě…a všechno to další, v podstatě mě naučila používat zlomenou čelist….díky radám , jejím lekcím zpěvu, přinášíš mi štěstí, Ty, teď, je na cestě něco z Nizozemí.

A právě jsem se vrátil ze Švédského kopce. Doktor , který vedl archeologický průzkum bývalého tvrziště má stejné příjmení jako úžasný člověk, filmový architekt a básník, děje se to, nepopiratelně, v každý okamžik a dnes ráno Crowleyho Velekněz, viděl jsem ten úžas v Jejích očích, trochu strachu.

Děje se to.

Jsem naživu.

Švédský kopec.

Pozůstatky tvrze se nacházejí na křižovatce silnic z Havířova do Karviné se silnicí z Albrechtic do Stonavy na okraji lesíku. Tvrz obtéká bezejmenný potůček. Místními je místo nazýváno „Švédský kopec“
Jan Rolenc, 6.3. 2005Tvrz samotná nebo spíše kopcovitý útvar jádra tvrze tzv. motte je nádherně vidět již od cesty. Nachází se v severozápadním kvadrantu už zmíněné křižovatky v malém lesíku. V terénu bohužel ale už nejsou dochovány valy a příkop, ze kterých byla motte navršena. Znatelná je nástupní plocha, kterou se k tvrzi přijíždělo. Příkopem mezi ní a jádrem protéká bezejmenný potok. Celý areál je porostlý vzrostlejšími listnatými stromy. Za návštěvu však samotné místo jistě stojí, především v ročních obdobích, kdy je lesík rostoucí kolem zbaven veškerého listí.

Jan P. Štěpánek, 21.3. 2005Stonava – stará tvrz
Stará tvrz ve Stonavě vznikla pravděpodobně ve 14.stol. První zmínka o Stonavě pochází z roku 1388, kdy se připomíná Hanek ze Stonavy. Po něm se v roce 1415 připomíná Zbyňek ze Stonavy, v letech 1432 – 1441 Jakub Hubnt ze Stonavy a konečně 1437 – 1466 Machník ze Stonavy. Sídlem těchto prvních majitelů obce byla právě stará tvrz, která stála na uměle nasypaném pahorku. Byla opuštěna pravděpodobně v druhé pol. 15. stol. Místo tvrze je místními nazýváno „Švédský kopec“. V 60. letech ze provedl zjišťovací průzkum J. Král a o dvacet let později prohloubil poznatky sondážní výzkum P. Kouřila, který tvrziště na základě archeologických průzkumů datoval do 14 – 15.stol. Tvrziště se nachází u křižovatky silnice z Havířova do Karviné se silnicí z Albrechtic do Stonavy v malém lesíku na levém břehu místní bezejmenného potůčku. Uměle navršený, šest metrů vysoký kopec, je vidět ze silnice do Stonavy.

Jan Rolenc podle: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, 6.3. 2005

Dle pověsti je to hromadný hrob švédských vojáků z třicetileté války. Do hrobu byl položen i nejmladší syn švédského krále, který se narodil při vojenském tažení, a zemřel. Každý z živých a zdravých vojáků hodil na své mrtvé druhy a mrtvé královské dítě hrst hlíny. Tak vznikla mohyla.

Today is Lucie, December 13th. / Not, i know, in this poem, yes./

Fourth from left is my daughter, Klára. Photographed 13.12.2019.

Read and recorded once in Studio Shaark For You, my Fate.

Today is Lucie, December 13th.

Lubomír Tomik


today is the feast of Lucy and whoever rises on a chair will see his future
Today is Lucie and she balances stretching out looking out
eyebrows small cute plush pieces of each other
right hand obscuring the sun looking out for your future and
did you see me standing in that chair?
was i anyone else
someone else? 

Svátek svaté Lucie – Wikipedie (wikipedia.org)

Studio Shaark
From the ,,Dinner at Minski´s and other poems / 2016 /

Next, please.

Written, recorded, photographed, loaded and recorded on April 3, 2011 on Masaryk Square in Karviná, for You.

Lyrics in english :

next ,please.


lubomír tomik


breakfaSt nagasaki ages in time, may i ask for a dance ?

Odin waits for the eye to sLip into the pit of the face,
head.

eVe without adam,

                 thE stray shrapnel.


three grandmothers sitting together by a cave,
sitting at
plucking the feathers of archeopteryx,


galleons moored at the mouths of tropical rivers.

The glowing flesh of Eve. Žhnoucí maso Evy.

Žhnoucí maso Evy.
/Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Při rituálu Otvírání úst
jsi do mne vložila maso Evy,
žhnoucí maso Evy.

Po nestvůře již jsi sedlala jela krotila zůstaly stopy ve sněhu,
stále jsi parkovala vevnitř,
Šarlatová žena s očima času,
z minulosti stále upřenými na mne,
doširoka otevřené,
podle staré magické tradice vidím ve svém protějšku sám sebe.

Vidím Tebe.

Alchymisté vkráčeli v
Rudých hábitech
Symbolu, větru kvílejícího kolem korouhví

Pevný stisk
Hladovosti
Intimita
Levandule
Oheň
Slova opřena v Artemidě
Odysseus v Antarktidě
Poblázněné včely letí úvozem před zaplavením
Hledání přístavů
Isis Loukoťová
Cílem byl rozpustilý
Androgyn,

cílem bylo Všechno,
chutnalo,
žhavé maso Evy.
The glowing flesh of Eve.
/For You/

Lubomír Tomik

During the mouth opening ritual
you put Eve's meat in me,
the glowing flesh of Eve.

After the monster you sat down and tamed the traces remained in the snow,
you still parked inside,
Scarlet woman with eyes of time,
from the past still staring at me,
wide open,
according to the old magical tradition, I see myself in my counterpart.

I see YOU.

Alchemists walked in
Red robes
Symbol, the wind howling around the banner

Past
Hunger
Intimacy
Lavender
Of fire
Silent ,the words of the order in Artemis
Odysseus in Antarctica
Pour bees fly by the ferry before the flood
Search for ports
Isis of the Wheel
Calendar
Androgyn,

the goal was Everything,
tasted good,
hot meat of Eve. 

Rvačka v oblacích.

Včera při nahrávání v parku u Společenského domu ve Starých lázních DARKov se mi náhodně podařilo zachytit tyto zvuky z korun stromů, bylo to příliš vysoko, a nešlo poznat o jaké druhy ptáků jde…zdá se, že to byla slušná rvačka v oblacích.

Rvačka v oblacích.

Where is my heart? exclaimed Tikitak.

Where is my heart? exclaimed Tikitak. / For You / Read 8.4.21 at the Social House in Old DARKov Spa.

Where is my heart? exclaimed Tikitak.

Lubomir Tomik

- Where's my heart? - cried Tikitak,
some hands pushed him onto the catwalk,
Psyche sat in the front row,
primarily
and other models shook and tumbled,
hungry peeking,
but he stood
with his head down.

- Where's my heart? - cried Tikitak,
she turned the key in the ignition,
the engine rumbled,
someone always turning the key in the ignition,
Tikitak clung to the rear bumper with his fingernail,
the car was picking up speed,
he held on
it was about everything
until the gears spilled from his chest along the way, like unused returned coins,
the car disappeared into the distance.

-… -heart? -said the dying Tikitak,
outstretched hand dropped to the ground,
extinguished
and his heart
lay in the back seat of the car,
with which you set out to meet the dawn,
overflowing cup of life.

Tick Tock.
 Gears.
Tick Tock.
 Didn't fit in.
Tick… 
Mr. Tikitak.

Smrt knih in DARKov, čtení II.

Smrt knih.
Written yesterday, read and recorded today, interesting situations when reading in front of the Social House ..., one of several versions, maybe you will like at least one of them. But you know.      / For You / Read 8.4.21 at the Social House in Old DARKov Spa.

Death of books.

Lubomír Tomik

In the case of library fires,
plagues,
conquistadors in unlubricated armor,

enchantingly
You smell a lotus
You are

you won't burn my olfactory cells
you will not cure my sorrow
you shall not put oil in the seams of my armor

You enchanting with a lotus,
You are.

I learned to understand.

The death of books is one thing
we know very well
that the only virus
             are WORDS

they warm
heals
they tear meat from bones.

In the case of library fires,
plagues,,
conquistadors in unlubricated armor,

You smell enchantingly with a lotus, 


YOU ARE.

Gallows splinters in DARKov , reading.

Třísky ze šibenice. / Pro Tebe / Čteno 8.4.21 u Společenského domu ve Starých lázních Darkov.

Written yesterday, read today, interesting situations when reading in front of the Social House …, one of several versions, maybe you will like at least one of them. But You know.

Gallows splinters.

Lubomír Tomik

Splinters from the royal gallows in Montfaucon
took a trip beyond the horizon,
the wind lifted them up and carried them over Paris,
it was not yet full of refugees
and we could walk along the Seine together,
uninjured.

Splinters from the royal gallows in Montfaucon
 looked down on the world below,
the wind played with and carried them in a cruel endless gust
over your house,

where fell into silence,
like bullets in the chest,
bullets in the chest of the archdukes,
slides,
missing from terrible beauty scopes. 

Gallows splinters/ For You / Read 8.4.21 at the Social House in Staré Darkov Spa.

Gibbet of Montfaucon – Wikipedia

Napsáno včera, čteno dnes, zajímavé situace při čtení před Společenským domem…. , jedna z několika verzí, snad se Ti aspoň jedna z nich bude líbit.Však víš.

Kde mám své srdce ? Where is my heart ?

Wooden man i DARKov.

Kde mám své srdce ? zvolal Tikitak.

Lubomir Tomik

-Kde mám své srdce ?- zvolal Tikitak,
nějaké ruce ho postrčily na přehlídkové molo,
Psyché seděla v první řadě, 
v první řadě
a ostatní modely se natřásaly a čepýřily ,
hladové pokukování,
on však stál 
se svěšenou hlavou.

-Kde mám své srdce ?- zvolal Tikitak,
otočila klíčem v zapalování,
motor se rozeřval,
někdo neustále otáčel klíčem v zapalování,
Tikitak se držel zadního nárazníku zuby nehty,
auto nabíralo rychlost,
držel se,
šlo o všechno,
dokud se ozubená kola z jeho hrudi nerozsypala po cestě, jako nepoužité vrácené mince,
vůz zmizel v dálce.

-…-srdce ?- řekl umírající Tikitak,
napřažená ruka klesla k zemi,
vyhasl
a jeho srdce 
leželo na zadním sedadle vozu,
jímž jsi mířila vstříci svítání,
přetékajícímu poháru života.

Tik, tak.
Ozubená kola.
Tik , tak.
Nezapadla , do sebe.
Tik…
Where is my heart? exclaimed Tikitak.

Lubomir Tomik

- Where's my heart? - cried Tikitak,
some hands pushed him onto the catwalk,
Psyche sat in the front row,
primarily
and other models shook and tumbled,
hungry peeking,
but he stood
with his head down.

- Where's my heart? - cried Tikitak,
she turned the key in the ignition,
the engine rumbled,
someone always turning the key in the ignition,
Tikitak clung to the rear bumper with his fingernail,
the car was picking up speed,
he held on
it was about everything
until the gears spilled from his chest along the way, like unused returned coins,
the car disappeared into the distance.

-… -heart? -said the dying Tikitak,
outstretched hand dropped to the ground,
extinguished
and his heart
lay in the back seat of the car,
with which you set out to meet the dawn,
overflowing cup of life.

Tick Tock.
 Gears.
Tick Tock.
 Didn't fit in.
Tick… 

Gallows splinter.

Třísky ze šibenice.

Lubomír Tomik

Třísky z královské šibenice v Montfauconu
podnikly výlet za obzor,
vítr je nadzvedl a zanesl nad Paříž,
ještě nebyla plná uprchlíků
a podél Seiny jsme spolu mohli jít,
nezraněni.

Třísky z královské šibenice v Montfauconu
shlížely na svět pod sebou,
vítr si s nimi pohrával a zanesl je v ukrutném nekonečném poryvu 
nad Váš dům,
kde se snesly do ticha,

jako kulky do hrudí,
kulky do hrudí arcivévodům,

sklíčka,
chybějící strašným krasohledům.

Gallows splinters.

Lubomír Tomik

Splinters from the royal gallows in Montfaucon
took a trip beyond the horizon,
the wind lifted them up and carried them over Paris,
it was not yet full of refugees
and we could walk along the Seine together,
uninjured.

Splinters from the royal gallows in Montfaucon
 looked down on the world below,
the wind played with and carried them in a cruel endless gust
over your house,

where fell into silence,
like bullets in the chest,
bullets in the chest of the archdukes,
slides,
missing from terrible beauty scopes. 

Gibbet of Montfaucon – Wikipedia

Death of books. Smrt knih.

Smrt knih.

Lubomír Tomik

Při požárech knihoven,
morech,
conquistadorech v nepromazaných brněních,

uhrančivě
voníš lotosem
jsi

nespálíš mé čichové buňky
nevyléčíš smutek
nevložíš olej do švů mého brnění

uhrančivě voníš lotosem,
jsi.

Naučil jsem se rozumět.

Smrt knih je věc jedna,
přece dobře víme,
že jediný vir
jsou SLOVA,

hřejí,
léčí,
rvou maso z kostí.


Při požárech knihoven,
morech,
conquistadorech v nepromazaném brnění,

uhrančivě voníš lotosemJSI.Death of books.

Lubomír Tomik

In the case of library fires,
plagues,
conquistadors in unlubricated armor,

enchantingly
you smell a lotus
you are

you won't burn my olfactory cells
you will not cure my sorrow
you shall not put oil in the seams of my armor

you enchanting with a lotus,
you are.

I learned to understand.

The death of books is one thing
we know very well
that the only virus
are WORDS

they warm
heals
they tear meat from bones.

In the case of library fires,
plagues,,
conquistadors in unlubricated armor,

you smell enchantingly with a lotus,


YOU ARE.
TY

In the shadows. / In the L-610 /

In the shadows. Read and recorded 19.1.21 in KovoSteel Staré Město kovosteel.cz Inside the exposed non-functional aircraft L-610
In the shadows.

In the shadows.Napsal, pro Tebe, Lubomír TomikShe took another wet bloody patch of meat,
she rubbed it on both sides with a mixture of pain, desire and confusion,
sea urchins, porcupine needles,
packs craving the smell of prey,
reach into the heart, whisper:

Rusty wolf,
very beautiful
gateway for the defeated,
swaying censer,
photo trigger of my eyes.

Give up darling, tribute to poetics,
because what keeps us alive than our fantasies crumbling to pieces
outlines of reality:

Nothing,
than beauty
nothing but pain
tummy of the thumb passing through the sharpened edge of the razor.

Now,
coast,
coast of mind in flames,
every thought of you is a viking raider waving an ax,
tasting with a ladle from the cauldron of Macbeth’s witches,
a glass of wine from the walled cellars,
love of verses,
thousands of scents of Arabia.
PS LT: In the shadow it is called because a girl who rubs a mixture of thistle and other herbs pieces of raw meat, while depicting a trap for a pack of wolves, stands on the edge of the forest, in the shadow. Even in the shadow of thoughts, trying to separate reality from fantasy, but everything merges into one.
PS LT II: I try to write here in English as well, because I still believe in the possibility that you can take a brief look ,YOU … and because of that I will do my best if it happens.

Hora.


Hora.

Lubomír Tomik

Tvé srdce je hora daleko v oceánu,

už dávno jsem jako hřeb vytažený ,
z přídě,
už dávno zapustily hřeby z kříže jiné kořeny,

jsi v mlhách u pobřeží,
jsi drtivý magnet kovostýlu,
jsi žíla na svalu,

míháš se v námořnickém tričku kolem hrnce,
plném vyvařených žraločích čelistí,

ostrých,
jako Tvůj jazyk,
břitkých, jak Tvá mysl,
krajka,
kolem krku.

Mountain.

Lubomír Tomik

Your heart is a mountain far in the ocean,

I have long been like a nail,
from the nose,
the roots of the cross have long since taken other roots,

you are in the fog by the coast,
you are a crushing magnet of a metal style,
you are a vein in a muscle,

you flicker in a navy shirt around the pot,
full of boiled shark jaws,

sharp,
as your language,
razor blades like your mind
lace,
around the neck.

Rupes Nigra – Wikipedia

Pancake effect.

Čeština.
Angličtina.
Palačinkový efekt.
/ pro Tebe /

Lubomír Tomik

okamžiky jsou palačinky
vrstvené na sebe,

okamžiky jsou víření poprav
při virblech,

Stan a Ollie se zastaví
a letící dorty zamrznou 
v okamžiku
a nikdy nedoletí,
palačinkový efekt.

Ty se zastavíš
a rty zamrznou v okamžiku pořízení fotografie,
nikdy mne nepolíbíš

už nikdy
nezavíříme palačinkovým efektem,
už nikdy,
neochutnat,
Sladký džem 
tvých úst.

Pancake effect.
/ For You /

Lubomír Tomik

moments are pancakes
layered on top of each other,

moments are swirling executions
in sound of drums,

Stan and Ollie stop
and flying cakes freeze
in the moment
and never arrive,
pancake effect.

You stop
and lips freeze at the time the photo is taken,
you will never kiss me,

never,
we do not close with a pancake effect,
never,

don't taste
Sweet jam of
your mouth.

Večeře u Minského. Dinner at Minski´s.

Dinner at Minski´s. Read and recorded once for You, in Studio Shaark

Dinner at Minski´s.

Lubomír Tomik

She put her hand under the table on my thigh, 
still looking in front of her, talking to someone opposite,
I didn't know him.
the burnt meat of an Ethiopian tiger on plates,
 we both observe ourselves in the attitude of Aphrodite,

We watch the sweet asses are presented to the golden rain
I will use seven or eight tablespoons
servants bring on polished trays swallowing in Italian.

She put her hand under the top floor narrowing it down,
 it was a penguin's claw slowly sliding it inside,
 a salivating search inside the chest pressed against the lungs

She ran over the ribs, the grooves of her spine
it vibrated between a fan of air bubbles
there was nothing

suddenly, buch buch buch
not mine came up in the sky,
emerged from a hole in the moon from the veins of blood spewing blood,

stripes of earth in shades of steamed sweater
the clay grave is an indifferent time around
it just fails,

pieces of green flag torn in the morning
walled together in a narrow dream of exorcising the devil

Minski is coming.

Opens his mouth bites pieces of torso ,
asks what it is time ?

impersonal connection caress leaning against the metal wall of the toilet

YOU
EATING ME.

She withdrew her soaked hand I opened my mouth
let everything be scanned,

that real sorrow deep down when it then rushes to the surface tears you to pieces,
feast of worms in the endless footsteps of the goddess of war,
the squeal of little pigs somewhere in the distance
under the sky obsessed with the farting of thunder.

And she covered my eyes with the same palm,
I was just another run
for dinner at Minski´s.
/from ,,Dinner at Minski´s and other poems ", 2016/

Čtení pro Tebe , v jiném státě, V.

V lázeňském parku v DARKově.
Na druhé straně hranic.
Read and recorded in Poland, for You. From the collections of poems ,,Night movers “ (2019)

Imagine.

Lubomír Tomik

Imagine a person with a mustache like Willam Shakespeare and the face of Satan,

someone moved in next door,
next to the apartment

in the morning you can smell the acid growing through the wall,

someone moved in next door,
next to the apartment,

I hear rats in the morning,
biting through the body.

Pár metrů za hranicí. Krátce poté, co jsem přečetl báseň ,, Představ si “ , když jsem šel do Polska, auto tam nestálo. Když jsem se vracel…drobné náhody přece.

ďábelské útesy. devil’s cliffs.

ďábelské útesy.

lubomír tomik

slova jsou

ďábElské
úTesy, na nichž sní kolumbova santa maria,

mudrCi světových stran putovali loukou 
vybuchující vůněmi v explozích Opojných pylů,
slAdkých jako ty,
Ganéša si poposedl
rUce zavířily v ladných pohybech
Levandulové záblesky
pAlba myšlenek,

ďábElské
 úTesy, na nichž spí kolumbova santa maria,

Cizokrajná spřežení na nebi,
hOlubice v barvě okru,
isis okovů zbAvená
leGendami opředená
pUlsující životem,
Líbající otevřená ústa ústa ústa 
sAsanek,

ďábElské 
úTesy, na nichž kolumbova santa maria dlí,


troskotajíCí znovu a znovu,
burrOughs se zubí za kormidlem,
hejnA kačin , robotické hlavy letí na měsíc kočárem taženým labutěmi,
melinda Gebbie
malUje a tančí,
pLátna plná
životA.
Yvette Mimieux in Time Machine / 1960 /

devil's cliffs.


lubomír tomik


the words are

dEvilish
 cliffs on which sanTa maria dreams,

the sages of the world traveled through the toxiC meadow
explOding with odors in intoxicating pollen explosions,
sweet like jehovA,

Ganesha sat in a virtual position
the hands swirled in gracefUl movements
Lavender flashes,
Album of ideas,

dEvilish
 cliffs on which santa maria sleeps

Classic sledges in heaven
 in Ocher color,
isis dreAms left behind,
leGends are real,
pUlsing life
kissing Living mouth
of Art,

dEvilish
 cliffs on which sanTa maria waiting for tomorrow,


shipwreCked again and again,
burrOughs behind the helm,
a flock of ducks, robotic heAds flying to the moon in a carriage pulled by swans,
melinda Gebbie
 paints pUre and dances,

Lost
in beAuty.

Čtení pro Tebe, v jiném státě IV.

Carfax Abbey Carfax Abbey | Horror Film Wiki | Fandom
Read and recorded For You, from collections of my poems ,,Night Movers“ / 2019 /
Joseph Merrick. Joseph Merrick – Wikipedia
Disappeared time.

Lubomír Tomik

Joseph Merrick peered into the backyard of the alleys at dusk,
 saw a man in a top hat
and tracks in Carfax,

similar to pudding kisses, laid wonderfully quietly,
laid completely silence, 
stunningly laid on a teak,
as a tapeworm of ideas,
eating whispering.

Merrick disappeared.
Like this.

/ followed by an elegant snapping of the fingers /......

Čtení pro Tebe, v jiném státě III.

Read and recorded for You, in forest in Poland. Short poem from ,,Night movers “ / colections of poems ,2019 /

A meeting at midnight.

Lubomír Tomik

At a meeting at midnight,
resting moss,

inhales
touches of
Your feet.

Čtení pro Tebe, v jiném státě.

Turnip. From the collections of poem ,,Noční stěhováci. “ / 2019 /
Turnip.

Lubomír Tomik

I sent You two hundred years old,
Byron's romantic letter,

maybe I should have stabbed myself in the heart with a knife,

send pieces of the body with a crushed carriage,

with the driver cracking whip,

in an envelope with two detectives on lips.


ADDRESS: 

YOU,
    Deep Lakes.

Forest.

Tarot, teď, jestli mám jít odpoledne do lesa, asi kilometr odtud, číst a nahrávat pro Tebe , vyložím si Kříž, z balíčku 78 karet Tarotu podle Crowleyho :

Jak je to dlouho, co mi Císařovna, má průvodkyně, řekla – Brzo Vám vyjde Velekněz. ?- Dva dny ?

Přitom mám puštěný YouTube , Lacunu Coil ,,Enjoy the silence“, song dohraje a jako další v pořadí se spustí

Kam jsem chtěl jít ? Na co jsem se ptal Tarotu? Kdysi bych se možná i divil.

Jsi tady Ty.

Všechno je možné.

Article in Motion -seven

Další prosím. Next please. Read and recorded for You at Castle Fryštát yesterday at this door.

Next Please.


Lubomír Tomik


breakfaSt nagasaki ages in time, may i ask for a dance ?

Odin waits for the eye to sLip into the pit of the face,
head.

eVe without adam,

                 thE stray shrapnel.


three grandmothers sitting together by a cave,
sitting at
plucking the feathers of archeopteryx,


galleons moored at the mouths of tropical rivers.
Další , prosím.


Lubomír Tomik


Snídající nagasaki stárne v čase, smím prosit ?

Odin vyčkává až oko vkLouzne do důlku,
Vědoucí.

Eva bez adama,
ten zbloudilý šrapnel.

tři báby sedí spolu u jeskyně,
sedí při
škubání peří archeopteryxe,

galeony, kotvící v ústích tropických řek.


…pokračování…. ještě jinou formou. 

SOLVE appears…suddenly in czech…in english.   Words are virus, not just shit Covid.
Next, please. Další , prosím. Read and recorded by the fountain on the square in Karviná, 3.4.21, for You, right on the picture.

Around the corner of the castle. / Článek za pochodu III. , který se stal rouháním . /

Around the corner of the castle.

Lubomír Tomik

And around the corner of the castle someone crucified Christ,
again,

not long ago today
shouldn't he be lying in the grave anymore?

And around the corner of the castle someone crucified Christ,
again,

not long ago today
shouldn't he be lying in the grave?

He shouldn't have dreamed anymore,
 dream your dream
in which lies at Her feet,

 
when You he first meet?


Blasphemy,
which sounds so beautiful.


A za rohem zámku.

Lubomír Tomik


A za rohem zámku někdo ukřižoval Krista,
znovu,

neměl dnes už dávno,
neměl už ležet v hrobu ?

A za rohem zámku někdo ukřižoval Krista,
znovu,

neměl dnes už dávno,
neměl ležet v hrobě ?

Neměl snad už snít,
 snít svůj sen , 
v němž leží u nohou dívko, 
 
leží u nohou Tobě ?


Rouhání,
které tak krásně zní.

Úplně se mi psaní článku vymklo z rukou, jen …Ty….zpět, …kašna.

15.24. Čas byl. Čas je. Čas bude. A my ?