Doporučeno

In the shadows by Paul Speckmann.

Cíl je……666 shlédnutí.

Chci Ti udělat radost, vykouzlit Ti úsměv na tváři.

Read by Paul Speckmann. https://speckmetal.net/ Written by Lubomír Tomik. Lyrics : https://midianpoet.com/2020/12/25/ve-… Recorded in Staré Město, November 2020. Thanks to Paul for reading from my upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart. Pro Tebe.

Závojem Noci. /pro Tebe/

Veil of the Night. /for You/

Lubomír Tomik

sea currents,
migratory birds,
veil of the night,

may we land on a deserted island,
started again on the remnants of the land,
fantastically and naively,

eruption,
the volcano continued,
we are stuck in the shallows of Darwin,
all those chromosons and
double strands of DNA,
just the legends of our times,

sea currents,
migratory birds,
the veil of the Night to You,

You walk in the moonlight
shady, pleasant alleys,
why do you have to be so amazing,
why. 
Závojem Noci. /pro Tebe/

Lubomír Tomik

mořskými proudy,
stěhovavými ptáky,
závojem Noci,

kéž bychom přistály u liduprázdného ostrova,
začali znovu na zbytcích souše,
fantasticky a naivně,

erupce 
sopky pokračovala,
uvázly jsme na Darwinových mělčinách,
všechny ty chromozomy a 
                        dvojité pásy DNA,
jen legendy našich časů,
mořskými proudy,
stěhovavými ptáky,
závojem Noci k Tobě,

jdeš za svitu Měsíce
stinnými, příjemnými alejemi,
proč musíš být tak úžasná,
proč.

Harem tricks. Harémové triky.

Harem tricks.

Lubomír Tomik

An angel with a flaming sword banished us from Paradise,
false belief that you see the world as I do,
sword swings in front of fig trees,
in front of apples,
all the vines of the earth,
I thought…


caravan to me
she lost
before my e

y

e

s


it was not valid to know the Oasis in the deserts,
harem tricks,

he will always be here
another guide and harem tricks?
not meat,
but expressing emotion and it doesn’t wear much today,

The angel was running
pull
push
pull
push
his garment caught him by the flaming sword,
with a flash he turned into a deliciously smelling roast,
forbidden food for the Goddess,
the meat was ….. divine.

Harémové triky.

Lubomír Tomik

Anděl s plamenným mečem Nás vykázal z Ráje,
falešná víra, že vidíš Svět tak jako já,
 švihy mečem před fíkovníky,
před jablky,
vší révou země,
myslel jsem si... 
karavana se mi 
                                    ztrácela
                           před očima,
                        mi 
                      ze 
                     la,
nebylo nic platné, že znám Oázy v pouštích,
harémové triky,

vždycky tady bude 
jiný průvodce a harémové triky ?
ne maso,
ale vyjádření citu a to dnes moc nenosí,

Anděl pobíhal
sem
            tam
sem
       tam
od planoucího meče mu chytilo roucho,
se zábleskem se změnil v lahodně vonící pečeni,
zakázaný pokrm pro Bohyni,
maso bylo.....boží.

Those, who walk in smoke. Ti, kdo kráčí kouřem.

Those, who walk in smoke.

Lubomír Tomik

We go through the smoke,
we go through the fog
every step into the uncharted constellations of tomorrow.

We go through the smoke,
we go through the fog
by clapping our palms we drive away the scavengers.

We are not easy prey, not yet.

If they don't want to and don't fly away,
we will slit their throats ourselves,
hand in hand with eyes soaked in each other,
my beauty Queen,
 gutting blood from bitten throats,
          from predatory arteries,                                                                       in               the          shadows of prayer houses.


And what are the next days?
HOPE 
Ti, kdo kráčí kouřem.

Lubomír Tomik

Jdeme kouřem,
jdeme mlhou,
každý krok do nezmapovaných souhvězdí zítřka.

Jdeme kouřem,
jdeme mlhou,
tleskáním dlaní zaženeme mrchožrouty.

Nejsme snadná kořist, ještě ne.

Když se jim nebude chtít a neodlétnou,
sami jim rozerveme hrdla,
ruku v ruce s očima vpitýma do sebe,
má něžná Královno,
 chlemtat krev z prokousnutých hrdel,
                 z dravčích tepen,
     ve     stínech     modliteben.

A co jsou další dny ?
NADĚJE

Na bitevním poli Hudby. On the battlefield of Music.

Na bitevním poli Hudby.
/Pro Paula/

Lubomír Tomik

Adrenalin přímo do žil,
milion litrů,
skrze hlas,
slova,
hudbu,
všechno,
skrze slova,
mašina která se nikdy nezastaví, nikdy nezadrhne,
protože-

slova musí zaznít,
slova musí být vyřčena,
touha člověka vyrýt brázdu do povrchu planety, 
do povrchu času,
tvořit,
rvát se,
na bitevním poli Hudby.
Paul Speckmann with Master

On the battlefield of Music.
/ For Paul /

Lubomír Tomik

Adrenaline directly into the veins,
million liters,
through the voice
words
music,
through all,
through words,
a machine that never stops, never stalls,
because-

words must sound
words must be spoken,
man's desire to carve a furrow into the surface of the planet,
to the surface of time,
create,
fight,
on the battlefield of Music. 

Poslední ostrovan. The last islander.

úplně jsi ve mě zdivočela..pro Tebe:

Všechny ty místa a jména a postavy nevyhledávám, přicházejí samy, jen je mám najednou v sobě, nechci být zajímavý, používat cizí slova, tohle je jen zápis toho, co se mi děje….čím si s Tebou v sobě procházím, je možné, aby jeden tak ovlivnil druhého ?

Poslední ostrovan.

Lubomír Tomik

nA korálovém atolu,
Blýskalo se a hřmělo,
Rozmarný konec všeho
čAs plynul,
Had se stočil,
číhAjící, zakřivený jako prostor,
Do posledního dechu,věrný,
nAdechla se a zadržela
Bázeň touhy touhou,touho!
viRus je jazyk ?
pustilA svou touhu z řetězu všechno se změnilo v 

ten 
okamžik,
vešla do útrob Si an Bhrú,
Její hlas se rozléhal
momentem zimního slunovratu,
Její hlas.
Sí an Bhrú …původně irsky
The last islander.

Lubomír Tomik

on a corAl atoll,
It flashed and tHundered,
A whimsical end to everything
time went,
the snAke curled up,
lurking, curveD like space,
to the lAst Breath, faithful,
she took a bReath and held bAck
fear of desire, desire, desire!
is virus a language?
he let go of his desire from the chain

the
moment,
entered the bowels of si an Bhrú,
heR voice echoed in 
the moment of the winter solstice,
her voice. 

Audio kniha…

…dnes nahrávání zvuků pro audio verzi sbírky ,,Veronica a jiné básně“…takhle budou v pozadí čtení…nebudu zvuky kupovat, když jsi je můžu nahrát a vytvořit sám , třeba –

Zvuk Kaitenu na souši
Kaiten – Wikipedia

nebo…/ při psaní tohoto článku Tě nemůžu pustit z hlavy…/

nebo k zvuk k verši ,,praskání žeber “ …vyčištěné, nastříhané a vložené do nahrávky budou úplně jiné, takové , aby se Ti líbily, tajná hrdinko mých básní.

A mezitím je někde Dívka v Bublině….

…a ta bublina je uprostřed Opavy a je vlastně všude, i v jezerech hlubokých…
…a tohle jsme teď MY, jsme , jen do té chvíle…
…než někdo jako jehlou propíchne citem mýdlový sen…
…a možná ne, bubliny se budou nakonec navzájem jako magnety vzdalovat od sebe…

…a třeba taky ne, protože co je nemožné, v tomhle světě, životě….posílám jehlu citu, by pronikla Tvou bublinou, byť má povrch zdánlivě ocelový…. viděl jsem něco jiného.

Děkuji D.O. za poskytnuté fotografie.

Karta na den číslo 500.

Crowleyho tarot – Velká arkána 

Velekněz. Teď.

Stále mne Crowleyho Tarot fascinuje.

Nejsem narozen ve znamení Býka ?

Nenapsal jsem dnes, v pětistý den publikování v kuse, že to ,, zní spíše jako Výzva „?

Nejsou důležití lidé v mém životě právě ty znamení o nichž se mluví ve výkladu?

Na všechny otázky je jen nevěřícné ,,ANO“.

Nejsi Lvice ? Jsi a čekám až zařveš a svět se zhroutí.

 
Výklad dle Crowleyho tarot – 05 – Velekněz (probud.se)

Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími.
Velekněz je také průkopníkem. Přijímá zkoušky a výzvy, se kterými se musíme vypořádat, abychom mohli růst a dále se vyvíjet.
Každý začátek má moc rozšířit naše vědomí (lotos s pěti okvětními lístky za hlavou Velekněze). Aby však mohlo cokoli nového začít, je nutné, abychom se očistili od všeho starého (had stočený kolem lotosového květu). Devět posvátných trnů symbolizuje události, lidi, výzvy a příležitosti, které nám otevřely nové světy a přiměly nás změnit svoje touhy, představy o sobě samých i svůj životní styl, abychom se mohli stát více sami sebou.


Čtyři bytosti v rozích této karty symbolizují čtyři talenty, kterých můžeme využívat, kdykoli začínáme něco nového v rámci rodiny nebo organizace. První je znamení Býka, které má nadání realizoval své představy a dát jim konkrétní formu. V symbolice Východu je to slon, jenž nám na této kartě připomíná tentýž princip.


Představitelem druhého talentu je znamení Lva, symbol expanzivní a neomezené tvořivosti, která čeká na to, až bude využita. Třetí je znamení Vodnáře, znázorněné lidskou tváří, které zastupuje touhu lidstva po originalitě, jeho snahu přiblížit se budoucnosti a chtivost nových objevů. Čtvrtý talent v sobě nese znamení Štíra zobrazené jako hlava orla či ptáka fénixe. Zosobňuje věrnost a oddanost tomu, co milujeme a co pro nás má smysl.

Tyto čtyři talenty jsou symbolickým vyjádřením toho, že má-li cokoli nového vzniknout, je k tomu zapotřebí tvořivosti Lva, praktičnosti Býka, originality a vizionářství Vodnáře a zároveň vášně a odevzdání, jakého je schopen Štír.
Velekněz třímá v ruce žezlo na znamení toho, že pravé odhodlání je podmíněno jednotou mysli, srdce a činů (propojené kruhy na Veleknězově žezle). Jedině takové odhodlání nepoleví ve své síle, jestliže mysl, srdce i činy jsou v souladu a vystupují jako jeden celek. Ztroskotá odhodlání, kde jednota nenastala a kde se jedna (nebo více složek) nebyla ochotna účastnit na cestě k cíli.
Hudba je pro osoby, jejichž symbolem je Velekněz, zdrojem nové síly a regenerace. Hlavy slonů zobrazené na této kartě jsou symbolem rozvinutého nadání naslouchat a propojovat vzpomínky se slyšeným zvukem.
Stejně tak je pro vás důležitá duchovní práce na sobě samých.


V tomto roce nejvíce postoupí váš duchovní růst. Možná, že se budete zabývat meditací, seznamovat se s různými duchovními praktikami a hodně času budete věnovat snění.

Ze všeho nejvíce chci věnovat čas Tobě.

Den číslo 500.

Na obálce mé sbírky z roku 2018 herečka Veronica Lakeová,Veronica Lake – Wikipedia,pro mne tak trochu i Ty, právě dnes publikuji pětistý den v kuse a není vhodnější chvíle : od 25.května budu ve Studio Shaark pracovat na audio verzi sbírky. Čtení, zvukové efekty, doufám že i hosté. Po hrubém dokončení seznamu zvuků….nevěděl jsem, že někdy budu potřebovat zjistit, jak může znít zvuk ,,odhození švů kůže, dopad a plesknutí na zem“ a zvuk ,,chřestících pestrobarevných kousků které spočinou na hebkém koberci z nemluvňat “ …jak asi zní ,, příslib deště“ nebo…jak asi ,,Tvé zašeptání?“

Zní to spíše jako ,,Výzva“

Nic na tom není, jen sbírku načíst a doplnit zvuky k šedesáti básním, vše sloučit do jedné stopy, zároveň časově přesně ukotvené, aby se šlo v okamžiku dostat na kteroukoli báseň.

Věřit, že tam někde v dálce jsi.

When Shiva opens his eyes. Když Šiva otevře oči.

When Shiva opens His eyes.

Lubomír Tomik

When Shiva opens His eyes, 
destroys the universe and all the messy idiots who see You as a piece of flesh,

When Shiva opens His eyes, 
dances on the bodies of liars,
when Shiva opens His eyes, 
everything really stands out,

it turns out You're the last reality, You're , 

the last flash of reality
which i have left
maybe that's why I'm holding on to you so convulsively,

like a dove you saw wonderful things
before The Ark on the crests of the waves, 

         opened arms to Your wings.
Když Šiva otevře oči.

Lubomír Tomik

Když Šiva otevře oči, 
    zničí vesmír a vůbec všechny ty namachrované pitomce, kteří Tě vidí jako kus masa,

Když Šiva otevře oči, 
     tančí na tělech lhářů,
když Šiva otevře oči, 
     vynikne vše opravdové,

vynikne že poslední skutečnost,
 jsi Ty, vážně,

poslední záblesk skutečnosti,
která mi zbyla,
možná proto se Tě tak křečovitě držím,

jako holubice jsi viděla úžasné věci,
než Archa na hřebenech vln, 

otevřela náruč Tvým křídlům.

On the Battlefield of Music with Paul Speckmann.

It has been some time since Paul Speckmann’s last visit to Studio Shaark, where he recorded .

It all starts again, we have the keep going, going on, not looking back, so today Paul went to Studio Shaark recordings for two new songs, different thematically but also musically. Its the new Punk project with some friends. – the first thing that came to my mind ,when I was lucky and both songs first heard with Pauls voice – its the the darker version of Bad Religion!


Paul Speckmann wrote the lyrics and in a fantastic way sang both songs , it’s a pleasure to be at something like that, to see a CREATION from the front row, ideas crossed the studio like a storm of lightning.


So another battle was fought and won on the Battlefield of Music, let’s wish Paul good luck with new project and for me it was … as if I were attending a concert in this strange covid time, somewhere in a club, thanks for that, Paul!


And here’s just a short video … imagine the sound pretty loud and it’s almost like you could be there and multiply it by another seventy minutes and yes, this is what it looks like when Paul Speckmann recording.

A tady jen krátké video…představte si zvuk pěkně nahlas a skoro je to jako by jste mohli být u toho a znásobte to dalšími sedmdesáti minutami a ano, takhle to vypadá, když Paul Speckmann nahrává.

Od poslední návštěvy Studia Shaark v němž Paul Speckmann nahrával ,uběhl již nějaký čas.
Všechno znovu začíná, musíme jít dál, neohlížet se zpět a tak se dnes Paul vydal do Studia Shaark vrátil, s nahrávkami ke dvěma novým songům,jiným tematicky , ale i hudebně. Jedná se nový Punkový project s přáteli -první co mne napadlo, když jsem měl to štěstí a oba songy poprvé slyšel ,bylo-temnější verze Bad Religion!


Paul Speckmann napsal texty a fantastickým způsobem, sobě vlastním obě skladby nazpíval, je radost být při něčem takovém, vidět TVORBU z první řady, nápady křižovaly studiem jako bouře blesků.

Na Bitevním poli Hudby tedy vítězně vybojována další bitva, popřejme Paulovi štěstí s jeho novým projektem a pro mne to bylo…jako bych se v této podivné covidové době účastnil koncertu, někde v klubu, díky za to, Paule!


Gustav Meyrink.

„Even if I did the craziest thing that can be imagined — it would still be smarter than falling into a monotonous obsolescence, the ultimate goal of which is unnecessary death.“
Gustav Meyrink

Gustav Meyrink – Wikipedia

„Strive for a firm point in yourself against which the world can do nothing.“ – Gustav Meyrink.

I have You in me … You are my strong point, even though you may not care at all, I can tear down the walls of Jericho with my bare hands.

,,I kdybych se dopustil toho nejšílenějšího, co se dá vymyslet-pořád by to bylo chytřejší než upadnout zpět do jednotvárné zastaralosti, jejímž posledním cílem je zbytečná smrt.
Gustav Meyrink

Gustav Meyrink – Wikipedie (wikipedia.org)

„Usiluj o pevný bod v sobě, proti kterému svět nic nezmůže.“ — Gustav Meyrink .

Mám v sobě Tebe…Ty jsi můj pevný bod, i když Tě to třeba už vůbec nezajímá, s Tebou můžu zbourat hradby Jericha holýma rukama.

Flared robes. Rozevláté hábity.

Sakra, stejně je to pro Tebe, je to silnější než já, nedokáži Ti neříct :

Flared robes.

Lubomír Tomik

Ishtar spoke from the other side:

"He is so hopelessly lost in You that even if he did
he won the stray competition and finished first, would get lost on the way to the box
and never,
he would never taste you again. "

Aphrodite did not whisper, Her lips were a skewed seismograph
on the scale of desire, ajar,
with held breath.

skewed
towards destruction

skewed
              away from me
and so wave,
wave towards the oasis,

                       my ragged toxin. 
Audio recorded now in the twilight , for You, asi už po milionté.
Photo by ENGY NAGUIB on Pexels.com
Rozevláté hábity.

Lubomír Tomik

Ištar pronesla z druhé strany :

,,Je v Tobě tak beznadějně ztracený, že i kdyby
v soutěži zatoulaných vyhrál a skončil první, cestou na bednu by zabloudil
a nikdy,
nikdy Tě už neochutnal."

Afrodita nešeptala, Její rty byly vychýlený seismograf 
na stupnici touhy, pootevřené,
se zadrženým dechem.

vychýlený 
směrem ke zkáze

vychýlený
              směrem ode mne
a tedy mávni,
mávni směrem k oáze,

                      můj rozevlátý toxine.

Are you sure you want to delete the selected items ? Opravdu chcete vybrané položky odstranit ?

Are you sure you want to delete the selected items?

Lubomír TomikIf I wanted to fall in love
She has to be just mine

And dance
Like angry

And dig runes with a spade
To my skin

And so I know
that no one else is.

It's not.

I know it.


Just YOU.

I must honor my muse,
 bow to Her,
make sacrifices on altar to Her
             and offerings. 
Západ slunce nad Chřiby, u nás.

Opravdu chcete vybrané položky odstranit ?

Lubomír Tomik


kdybych se chtěl zamilovat
musí být jen má

a aby tančila
jako vzteklá
         a šílená

a aby ryla runy rýčem 
do mých zad

a abych věděl
že nikdo jiný není.


svou Můzu musíš ctít,
klanět se Jí
přinášet na oltář oběti
           a obětiny.

A spooky wooden Jesus in a Hussite church in Uh.Brod, directly above the altar.

Trojměstí- Uherský Brod, Hradec nad Moravicí, Uherské Hradiště a mnich, nakonec stigmata.

Fotografie : D.arvulia O.katá , L.ichotivý T.restanec, protože jsi…a ještě víc.

Kdo zavinil Covid ? Who caused the covid?

The shadows lengthen.

Lubomír Tomik

The shadows lengthen

I had in that stupid accident
lose legs,
so I can't come to you.

I would never have you for myself,
I had
go blind,
never to see the brightness of Your face again,

I would never have you just for myself,
I had
lose your head
as so many times
the guillotine of a new day will do the same for You every morning,

I caused ...,
I caused it
epidemics,
viral infection,
I caused covid,
so you can't meet anyone,

it was my Word
it was my Magic

wordsmagic

My Scarlet wife,
hide kisses
hide them for me,
there is nothing and everything between You and me just
all.

The shadows lengthen,
in the morning I will lose again
 head,

-God, you will do it! 


Its more than anything.

Stíny se prodlužují.

Lubomír Tomik

Stíny se prodlužují

měl jsem při té pitomé nehodě
přijít o nohy,
abych k Tobě nemohl nikdy přijít.

Nikdy bych Tě neměl pro sebe,
měl jsem
oslepnout
abych už nikdy nespatřil jas Tvé tváře,

Nikdy bych Tě neměl jen pro sebe,
měl jsem 
přijít o hlavu,
jako už tolikrát,
gilotina nového dne to stejně udělá za Tebe každé ráno,

způsobil jsem...,
způsobil jsem to,
epidemii,
virovou nákazu,
způsobil jsem covid,
aby jsi se nemohla s nikým seznámit,

bylo to mé slovo,
bylo to mé kouzlo,
slovo slovo slovo
kouzloslovo,

Má Šarlatová ženo,
ukryj polibky,
ukryj je pro mne,
mezi Tebou a mnou je nic a všechno,
všechno.

Stíny se prodlužují,
ráno zase přijdu o
 hlavu,

-Bóže, ty s tím naděláš !-

ty s tím naděláš,
je to více než cokoli.

All people, all souls. Všichni lidé, všechny duše.

Photo by Jonathan Borba on Pexels.com

All people, all souls.

Lubomír Tomik


Hands stretch out from the seabed,
the propellers cut them into pieces,

children collect them on the beaches of the world,
they build just such sand castles from them,

then at night in Her chambers on the coast,
lights up. 
from collection of poems ,,Burnt plaster in the shape of a forest woman.“ /2013/ Cover by Klára Sedláčková.
Všichni lidé, všechny duše.

Lubomír Tomik


Ruce se natahují ze dna,
lodní šrouby je krájejí na kusy,
děti je na plážích světa sbírají,
stavějí z nich právě takové hrady,

v noci se pak v Jejích komnatách na pobřeží,
rozsvítí.

From flashes in the currents of the Milky Way. Ze záblesků v proudech Mléčné dráhy.

From flashes in the stream of the Milky Way.

Lubomír Tomik


She jumped out of the Trojan horse,
i will never know,
in the mirror the face of a clairvoyant fairy,
i will never know,
the mercenaries stood on the walls of Avalon,
i will never know,
didn't it really work out differently?
i will never know,
from flashes in the currents of the Milky Way,
i will never know
from flashes in the currents of the Milky Way,
I will never know I will not know I will not know

with icy calm
I'll never know,

galloping rider
crepe paper,

pastelllllllllllllllllllllllll  image
mooooooooooooovement of souls systemic,
                          harem dance,

unleashed unleashed, by You, sugar. 
Ze záblesků v proudech Mléčné dráhy.

Lubomír Tomik


Z trojského koně vyskočila,
nikdy se nedozvím,
v zrcadle tvář jasnovidné víly,
nikdy se nedozvím,
žoldnéřky stály na hradbách Avalonu,
nikdy se nedozvím,
opravdu to jinak nešlo ?
nikdy se nedozvím,
ze záblesků v proudech mléčné dráhy,
nikdy se nedozvím,
ze záblesků v proudech Mléčné dráhy,
nikdy se nedozvím nedozvím nedozvím,

s klidem ledovým
nikdy se nedozvím

cvalem jezdcovým,
papírem krepovým,

obrazem pastelovýmmnn,
pohybem duší systémovýmmm,
          
 tancem harémovým,

rozpoutaným nespoutaným, Tebou cukrovím.

Sound collage. Zvuková koláž.

9.5.21,Uherský Ostroh.Lyrics:


Group.


Lubomír Tomik


The group hallucination took place
fox vaccination,
the cars suddenly had wheels instead
cheesecakes cheesecake cheesecake cakes from Moravská Nová Ves

The group prayer took place
salt vaccination with pepper,
the cars suddenly had instead of rear-view mirrors
faces of drivers and on their necks
smiled mirrors from ancient India

The group love took place
vaccination of beautiful breasts of smiles and butts,
cars suddenly had hearts instead of engines
one of them was just going on
petrol steam of sheikh sons from Dubai in the elevator,

whether you don't care, whether you want to or not, or you don't care,
and if you stop me like that at any time, stop driving,
get out and please let
ignition keys,
otherwise the engine will not start again. 

Skupinová.


Lubomír Tomik


Skupinová halucinace proběhla
vakcinace lišek,
automobily měly najednou místo kol
tvarohové koláče koláče koláče z Moravské Nové Vsi

Skupinová modlitba proběhla
vakcinace solí pepřem,
automobily měly najednou místo zpětných zrcátek
tváře řidičů a na jejich krcích
usmívala se zrcadla z dávných Indií

Skupinová láska proběhla
vakcinace nádherných ňader úsměvů a zadků,
automobily měly najednou místo motorů srdce
jedno z nich už jelo jen na
benzínové páry šejkových synů z Dubaie ve výtahu,

ať se třeba nezajímáš , ať chceš nebo ne nebo je Ti to jedno
a když tak mne kdykoli zaraz, ukonči jízdu, 
vystup a nechej prosím,
klíče v zapalování,
jinak pak motor znovu nenaskočí.

Lupiči sýra.

Lubomír Tomik


Ráno všude voním Tebou.

proč ostatní 
a na irský čedar a sýr s lanýži
a s divočáky ohrnujícími nos
nad obědem z myšlenek 
a zuřivě se vrhli na mé holeně,
podrazí mi nohy stáhnou mne do prázdna do miliónů jiných věcí než Tebe,
jsi ve stínu hvězd jádrem všeho,

ve stínu hvězd jsi
a rozmarýn a hořký baldachýn nebo ticha perutýn
přinesla jsi mi bolest a já Ti za ni zapomněl poděkovat,

musím : -Děkuji –

milovat Tě je práce na plný úvazek,
hlas nad propastí bez ozvěny,
pokládám pořád dokola hlavu katovi na špalek a
 doufám že jednoho dne zaspí,
jednoho dne mine,
jednoho dne zavrávorá a spadne dozadu
pod náporem strašné váhy
klasického obouručního zachmuřeného meče.

Lupiči za sebou zanechali
rozkutálené bochníky sýra,
jako rozjásané chrámové vozy, neřízené střely.

Cheese robbers.

Lubomír Tomik

In the morning, I smell You everywhere on my body.

why others
and Irish cheddar and truffle cheese
and with wild boars covering their noses
over lunch of thoughts

and they threw themselves on my shins furiously,
my feet tripping me they pull me into space into millions of things other than You,
you are in the shadow of the stars the core of everything,
you are in the shadow of the stars
and rosemary and bitter canopy or silence lionfish

you brought me pain and I forgot to thank you for it,
I have to: -Thank you -

to love you is a full time job,
a voice over the abyss without an echo,
I keep putting the head of the executioner around on a log and
 I hope 
one day he sleeps
one day it passes,
one day he staggers and falls backwards
under the onslaught of terrible weight
classic executioner's two-handed grim sword.

The robbers left behind
rolled loaves of cheese,
like cheering temple of India cars, unguided missiles. 

Jak…

…z Tebe nezešílet, nacházím Tvé soukromé maily, Tvé pracovní maily, volá mi řidič kamionu, veze nám zboží a ptá se do kdy máme otevřeno a já to nevím , protože už ve firmě nepracuji. Když zavěsím, napadne mne, jestli bude pak pokračovat dále k Tobě, určitě ano, protože je od Tebe co by kamenem dohodil a trefil mne a plnou silou a třeba by mne probral z té děsivé nejistoty, člověk vydrží všechnu bolest, nevydržím NEVĚDĚT.

How….

…not to drive from You crazy, I find your private emails. Your work emails. The truck driver calls me, takes us the goods and asks when we are open and I don’t know because I no longer work for the company. When I hang up, I wonder if he will continue on to you, certainly yes, Because a truck is parked in a city near You, that would throw a stone and hit me with full force and maybe wake me out of that terrible uncertainty, one can endure all the pain. I can’t stand DON’T KNOW.


Broken Jewelry.

Broken Jewelry.

Lubomír Tomik

It wasn't even like his City,
sweaty he watched himself from above,

She was kneeling on his neck,
something
          suddenly 
                   burst,

gently, almost as if She had TOUCHED him.

PS: An unpublished poem for You from 2017, which did not go through the selection for the Bowl of Fancy Fish collection ... because it was too raw ... now is Her time, it has been waiting four years for this moment, you broke my neck again ... it's different for the first time , something changed.

Mnoho tun. Many tons.

Mnoho tun.

Lubomír Tomik

Mnoho tun kamení které nás zavalilo když padala Babylónská věž,

kdyby Vám nikdo neřekl kde jste,
mohlo by to být kdekoli,

ve Tvém náručí
kdysi projdu Mykénskou branou,

mnoho tun kamení,
nás zavalilo,
jen pavučiny,
v porovnání s životem,

jazyky se plazily po schodištích Věže nahoru, kde se setkaly,
obejmuly a spletly a celá Věž znovu povstala,
zmatení jazyků,
divukrásné scenérie,
v zátočinách tragedie,
v divokých ,
 rozbouřených vlnách,
Oceánu
              Tebe.Many tons.

Lubomír Tomik

The many tons of stones that overwhelmed us when the Tower of Babel fell,

if no one told you where you were
it could be anywhere

in your arms
I will once pass through the Mycenaean Gate,

many tons of stones,
we were overwhelmed
only cobwebs,
compared to life

tongues crawled up the stairs of the Tower upstairs, where they met,
 embraced and confused, and the whole 

Tower rose again,
confusion of languages,
beautiful scenery,
in the bays of tragedy,
in wild, turbulent waves,
The 
ocean
 of
You. 
World Coming Down. Můj svět je v troskách.

World Coming Down


Peter Steele lyrics

She thinks I'm iron man that I don't feel pain
I don't understand why joy must be feigned
I'm so fortunate yet filled with self hate
That the mirror shows me an ingrate

I could easily start pointing fingers
Since the blame is mine it always lingers
That the truth it lies in my reflection
Though this can't go on there's no question

Yeah I know
That my world is coming down
Yeah I know
I know
I'm the one who brought it down
Brought it down
Bring it on down

How quickly pass the days long is the night
Lying in bed awake bathed in starlight
Better to live as king of beasts
Than as a lamb scared and weak

I will deny my role as a human
Holding myself hostage with no demands
It's better to burn (to burn) quickly and bright
Than slowly and dull (and dull) without a fight

Well I know
That my world is coming down
Now I know
I know
I'm the one that brought it down
Brought it down
Yeah, Bring it on down

... příhodné, celý můj svět je v troskách a tedy žádné další cokoli pro Tebe, dokud se mi neozveš , jakkoli, nemůžu klepat na bránu, kterou nikdo nechce otevřít...vím , že je můj svět v troskách, dnes se změní Všechno. And if I'm bothering you, fighting silence is like a fight with windmills, so at least tell me- the END. 

… convenient, my whole world is in ruins and therefore no nothing new for You until you hear me, however, I can’t knock on the gate that no one wants to open … I know my world is in ruins, today it will change All. A jestli Tě obtěžuji, bojovat proti mlčení je jako rvačka s větrnými mlýny, tedy mi aspoň řekni , KONEC.

Cheese robbers. Lupiči sýra.

Author of photography : Hawinprinto

Lupiči sýra.

Lubomír Tomik


Ráno všude voním Tebou.

proč ostatní 
a na irský čedar a sýr s lanýži
a s divočáky ohrnujícími nos
nad obědem z myšlenek 
a zuřivě se vrhli na mé holeně,
podrazí mi nohy stáhnou mne do prázdna do miliónů jiných věcí než Tebe,
jsi ve stínu hvězd jádrem všeho,

ve stínu hvězd jsi
a rozmarýn a hořký baldachýn nebo ticha perutýn
přinesla jsi mi bolest a já Ti za ni zapomněl poděkovat,

musím : -Děkuji –

milovat Tě je práce na plný úvazek,
hlas nad propastí bez ozvěny,
pokládám pořád dokola hlavu katovi na špalek a
 doufám že jednoho dne zaspí,
jednoho dne mine,
jednoho dne zavrávorá a spadne dozadu
pod náporem strašné váhy
klasického obouručního zachmuřeného meče.

Lupiči za sebou zanechali
rozkutálené bochníky sýra,
jako rozjásané chrámové vozy, neřízené střely.
Author of photography : Anicka

Cheese robbers.

Lubomír Tomik

In the morning, I smell You everywhere on my body.

why others
and Irish cheddar and truffle cheese
and with wild boars covering their noses
over lunch of thoughts

and they threw themselves on my shins furiously,
my feet tripping me they pull me into space into millions of things other than You,
you are in the shadow of the stars the core of everything,
you are in the shadow of the stars
and rosemary and bitter canopy or silence lionfish

you brought me pain and I forgot to thank you for it,
I have to: -Thank you -

to love you is a full time job,
a voice over the abyss without an echo,
I keep putting the head of the executioner around on a log and
 I hope 
one day he sleeps
one day it passes,
one day he staggers and falls backwards
under the onslaught of terrible weight
classic executioner's two-handed grim sword.

The robbers left behind
rolled loaves of cheese,
like cheering temple of India cars, unguided missiles. 

Group. Skupinová.

Group.


Lubomír Tomik


The group hallucination took place
fox vaccination,
the cars suddenly had wheels instead
cheesecakes cheesecake cheesecake cakes from Moravská Nová Ves

The group prayer took place
salt vaccination with pepper,
the cars suddenly had instead of rear-view mirrors
faces of drivers and on their necks
smiled mirrors from ancient India

The group love took place
vaccination of beautiful breasts of smiles and butts,
cars suddenly had hearts instead of engines
one of them was just going on
petrol steam of sheikh sons from Dubai in the elevator,

whether you don't care, whether you want to or not, or you don't care,
and if you stop me like that at any time, stop driving,
get out and please let
ignition keys,
otherwise the engine will not start again. 
Woman hitchhiker in the desert of Namibia, Africa. Car wreck burned as background.
Author of photography : bennymarty
Skupinová.


Lubomír Tomik


Skupinová halucinace proběhla
vakcinace lišek,
automobily měly najednou místo kol
tvarohové koláče koláče koláče z Moravské Nové Vsi

Skupinová modlitba proběhla
vakcinace solí pepřem,
automobily měly najednou místo zpětných zrcátek
tváře řidičů a na jejich krcích
usmívala se zrcadla z dávných Indií

Skupinová láska proběhla
vakcinace nádherných ňader úsměvů a zadků,
automobily měly najednou místo motorů srdce
jedno z nich už jelo jen na
benzínové páry šejkových synů z Dubaie ve výtahu,

ať se třeba nezajímáš , ať chceš nebo ne nebo je Ti to jedno
a když tak mne kdykoli zaraz, ukonči jízdu, 
vystup a nechej prosím,
klíče v zapalování,
jinak pak motor znovu nenaskočí.

You cannot escape The Beast, when you wear Her mark.

,,And this I learnt and this I know
You cannot escape the beast when you wear His mark “ …from the lyrics of the song.

lyrics Lain With The Wolf :

,,I have lain with the lamb
Sang his tender praise on long dark nights
Searched my drawn face long and hard
For a sign of his light
Shoulders to the wheel for the grist of faith
Is manna for the blind
Like a child of Cain without the providence of truth

Joy did come. It rose with the morning sun
Like cold guilty sweat across my brow
These are the first words that fell upon my lips

I have lain with the wolf
He seeks me out and demands my company
In the corner of a crowded room
With words of madness and water of fire

He whispers, when the demons come
Do you make peace with them or do you become one
of them? Do you?
If I give name to my furies, can you name them?
He preaches salvation in the loins of women
And the black sciences

When the shadow fell upon me
I knew I was running with the wolf
And it was his eyes I saw staring back
And this I learnt and this I know
You cannot escape the beast when you wear his mark."

"And I say to my people's masters: beware, beware of the
Thing that is coming, beware of the risen people, who shall
Take what we would not give.
Did ye think to conquer the people, or that law is stronger
Than life and than men's desire to be free?"
[―Padraig Pearse, "The Rebell"]

Bear garlic pesto from the market in the park at Matyášova brána, in Uherské Hradiště.

Pesto z medvědího česneku z trhu v parku u Matyášovy brány v Uherském Hradišti.
Městské opevnění tvořila vnitřní hradební zeď se 7 věžemi a 3 branami, z nichž se dochovala pouze brána, původně nazývaná Zadní, později Shořelá a ještě později byla nazvána podle krále Matyáše Korvína – Matyášova brána. Stojí nedaleko Masarykova náměstí v parku za komplexem jezuitských budov se zbytky někdejšího městského opevnění – vnitřní středověké hradby. Po požáru v roce 1609 musela být znovu obnovena.
Pesto je na fotografii.Matthias Gate in the background on the left, at the chin of a female bust.

The city fortifications consisted of an inner wall with 7 towers and 3 gates, of which only the gate has survived, originally called Zadní, later Burned and even later named after King Matthias Corvinus – Matthias Gate. It stands near Masaryk Square in the park behind a complex of Jesuit buildings with the remains of the former city fortifications – the inner medieval walls. After the fire in 1609, it had to be rebuilt.
Pesto is in the photo.Matyášova brána v pozadí na levé straně ,u brady ženské bysty.

Midas.

Tohle je článek číslo 3666 a nemůže být jinak než naše číslo a tedy jen pro Tebe, ať už to budeš číst a poslouchat či nikoli


Midas.
Lubomír Tomik

Jak to, že si ráno všechno pamatuješ,
když něžně upadáme do malé smrti každý den,

k čemu jsou kulisy,kamera a herecké výkony,
parnoramatické záběry ve vysokém ….kdyby jsi tady byla serval bych s Tebe šaty a 
zasypal Tě něžností,

Midas v linii zlata jako v téhle přímce bytí vedoucí k Tobě Tobě Tobě,
místo zlata se vše proměnilo v Tebe,
vše,
čeho jsem se myšlenkou jen dotknul.
Read and recorded in Staré Město, Today for You,now.
This is article number 3666 and it cannot be other than our number and therefore only for You, whether You read and listen to it or not


Midas.
Lubomír Tomik

How come You remember everything in the morning,
when we gently fall into little death every day,

what are the scenery, camera and acting performances for,
parnoramatic shots in high…. if You were here I'd rip your clothes off and
 filled you with tenderness,

Midas in the line of gold as in this line of being leading to You You,
instead of gold, everything has changed in You,
all,
what I just touched on the thought. 

Real, too real. Skutečné příliš skutečné.

Vladislav Müller – Wikipedie (wikipedia.org)
Artistic, too artistic.

Lubomír Tomik

I came from four miles,
I pounded on the door and no one opened it for me,
I felt like Vlado,
on a dark, cracked night banging on the gate.

But I still came from four miles
But I still came from four miles

- Open the door and I have money!!!!!! - Vlado shouted,
-I came from four miles!!!!-
Police got out of the car:
-What are you doing here, Mr. Muller, it's a cemetery !?!!!-

-But I ,
I came from four miles!!!! -

Skutečně se stalo slovenskému herci Vlado Mullerovi, příběh mi vyprávěl neuvěřitelný člověk, basketbalista, takový jako on by měli být všichni.Once upon a time, I read somewhere that a passenger who came from at least four miles had to have the door opened, it was an Irish or British affair ... it's been a long time, and now it suddenly came to me ... just You. 
Umělecké, příliš umělecké.

Lubomír Tomik

Přišel jsem ze čtyř mil,
mlátil jsem na dveře a nikdo mi neotevřel,
připadal jsem si jako Vlado,
za temnisté , třeskuté noci bouchající na bránu

Ale přece jsem přišel ze čtyř mil 
Ale přece jsem přišel ze čtyř mil 

–Otvorte otvorte ja preca mám peniaze- křičel Vlado!
-Přišel som zo čtyroch  míl-
Policisté vystoupili z auta:
-Čo tu robíte pán Muller,veď je to cintorín!?!!!!!!-

-Ale já ,
já jsem přišel ze čtyř mil!-


It really happened to the Slovak actor Vlado Muller, the story was told to me by an incredible person, a basketball player, such as he should all be. Kdysi dávno jsem kdesi četl, že pocestnému , který přišel minimálně ze vzdálenosti čtyř mil museli otevřít dveře ,byla to irská nebo britská záležitost...je to hodně dávno a teď se mi to najednou vynořilo...prostě Ty.

Paridův soud. Parid’s court.

Paridův soud.

Lubomír Tomik

zbarvila se žlutí
zbarvila se perletí

byla všude a nikde,
opravdu tohle používají lidé ?
Stín lži a přetvářku ?

Uznání a vnější lesk,
kdesi v dálce jsi za zdí domu vstala,
nebyl jsem úplně, obyčejně jsi zapomněla,
venku pod oblaky touhy na modrém nebi byl svět a vlastně se nic nestalo.

kousl do jablka než Jí je podal,
hořká chuť,
jen závan medu,
stopy po sladkostech,
spojeni v dávné genetické informaci,


Paridův soud.

Aha.
Brány KOVOSTEELU. KOVOSTEEL gates.
Parid's court.

Lubomír Tomik

she turned yellow
she colored the mother of pearl

she was everywhere and nowhere,
do people really use this?
The shadow of lies and hypocrisy?

Recognition and external shine,
somewhere in the distance you got up behind the wall of the house,

you usually forgot ,
 under the clouds of desire in the blue sky was the world and nothing really happened.

he bit into an apple before handing it to Her,
bitter taste,
just a breath of honey,
traces of sweets,
combined in ancient genetic information,


Parid's court.
I see. 

Noise, smoke and fire. Hluk,kouř a oheň.

Noise, smoke and fire.

Lubomír Tomik

I will become your slave,
I swallow your fear and pain,

Aphrodite materialized from the golden air,
made of desert sands,
sphinx alleys looking into the emptiness of the future,
constantly inserting the insides of the Golems into the Shem into the gates of Jerusalem.

great ideas
The Words had a personality, bowed
and said, unfolding in the folds of Moebi,
they said gracefully, "Take us literally."

it was time it was time it was time
it was now
Alan Turing pressed a button on the dusty computer
and it was now, now, now, reality BEGINS

smoke
sound
fire
all at once

You burned me like flames of the flames of a flawless crematorium 

EVERYTHING!
ALL!
ALL. 
…levitating statues in the streets of Opava, author of photographs by D.O.
Hluk,kouř a oheň.

Lubomír Tomik

stanu se Tvým otrokem,
spolykám Tvůj strach a bolest,

Afrodita se zhmotnila z nazlátlého vzduchu,
z pouštních písků,
alejemi sfing hledcíích do prázdnoty budoucna,
stále znovu vložení do niter Golemů do šému do bran Jeruzalému.

báječné nápady,
Slova měla osobnost, uklonila se 
a řekla, odvíjející se v záhybech Moebiových,
pronesla elegantně : ,,Vezmi nás doslovně.“

byl čas, byl čas, byl čas,
bylo to teď,
Alan Turing zmáčknul tlačítko zaprášeného počítače
a bylo to teď, teď,teď, realita ZAČALA

Kouř
Zvuk
Oheň
Vše najednou

sežehla jsi mne jako plameny plamenů
bezvadného
                                        krematoria,
VŠECHNO !
VŠECHNO!
VŠECHNO.
…levitující sochy v ulicích Opavy, autorka fotografií D.O.

Reading ,,Torn from shooting stars.“

Here, right before two hours, 6.5.21 in Uherské Hradiště.
Torn from shooting stars.

Lubomír Tomik

In the river of the gentle night sky 
You took a bath

neither woman, nor man,

ghost,
wandering in dreams


In the river of the gentle night sky ,
You took a bath

I handed you a towel of the deep sleep,
it was all torn,
from shooting stars. 

Torn from shooting stars. Potrhaná od padajících hvězd.

Torn from shooting stars.

Lubomír Tomik

In the river of the gentle night sky 
You took a bath,

neither woman, nor man,

ghost,
wandering in dreams


In the river of the gentle night sky ,
You took a bath

I handed you a towel of the deep sleep,
it was all torn,
from shooting stars. 
Right now….právě teď.

Potrhaná od padajících hvězd.

Lubomír Tomik

V řece něžné noční oblohy 
jsi se vykoupala

ani žena, ani muž,
přízrak,
putující ve snech

V řece něžné noční oblohy
jsi se vykoupala

podal jsem Ti osušku utkanou z hlubokého spánku,
byla celá potrhaná,
od padajících hvězd.

Dreaming Irish bride.

Dreaming Irish bride.

Lubomír Tomik

I almost drown in a rush of love,
 swallow, choke,
 hear the wings of bats tearing the night to pieces

I smell rotting meat
legs bitten by rats
blackness

I dive from the wet clay at Wounded Knee,
my wounds shine in Shiloh,
 scream in blooming Březinka

I almost drown in a rush of hatred,
swear with anger
which one is capable of

My dead pupils are at an obtuse angle
mosques fall into the dust
churches fall to the dust
wedges rammed into this island of time

swamp
cold
hand
heading
up

 Look you in the eye
 would like to hug you
 while my seams get wet

I will make Eddington's arrow out of your heart
and release him from the Bow of Sorrow.
From the collection of poems ,, Burnt plaster in the shape of a forest woman “ / 2013 / Autorka obálky : Klára Sedláčková.

Reanimized Irish bride.

Reanimized Irish bride.

Lubomír Tomik


In my dreams I run around the cemeteries,
I stir the tissues of the bones of consciousness
in the cauldron of the Macbeth witches,
I am fine.

I creep through the foothills of the gallows
in mass graves covered with lime of time.

I mix bone skin hair and dreams
in the cauldron of Macbeth's witches

I open Venetian houses sealed with the Black Death
I pick the body teeth lips
I pull out delicious pieces among the rotten meat
black haired raven

a cauldron of Macbeth witches awaits

on the plain without end
at night
the boiler is standing and I'm gone
help
I cancel the Death .

When You open your eyes,
I'm going crazy.
II.
I will hug You and press You against me
You smell, I would say, dreamily
as if you were, yesterday
 was not lying in the grave.
III.
I'll hug You and kiss You
like I'm drowning
you 're not breathing, and me
from the breath of the grave
would
drunkIV.
I'm glad I created you
when i look at YOU
it pours blood into my veins .
From the collection of poems ,, Burnt plaster in the shape of a forest woman “ / 2013 / Autorka obálky : Klára Sedláčková

I already published it in Czech on an old blog before it was canceled, in English it’s suddenly different …

Buying. Nákupy.

Nákupy. 

Lubomír Tomik

-Rozmnožím tvé potomstvo jako prach na zemi- řekl bůh abrahámovi.

Otevřel jsem dveře do krámu,
prodavač se usmál.

-Dobrý den-řekl jsem - jednu jitřní hvězdu a...
nemáte náhodou nějakou Šelmu ? Aby měla v ideálním případě,
aby měla na zadku vytetované tři šestky, byla milá,
usmívala se a celkově byla něžná ?-

-Jitřní hvězdu mám,
šelmu ale neprodám,
nepatři nikomu,
jen sama sobě,
takže panáčku,
seber se a zmiz,
nebo...-

Byl jsem bílý jako stěna
byl jsem bílý jako Aboriginec,
byl jsem bílý jako černá mše mše mše,
byl jsem bílý jako peklo,
zase jsi mne dostala na lopatky,
polibky a polibky a polibky a proteiny.
Buying. 

Lubomír Tomik

-I will multiply your offspring like dust on the earth -god said to abraham. -

I opened the door to the store,
the salesman smiled.

-Hello - I said - one morning star and ...
don't you happen to have The Beast? Ideally,
to have three sixes tattooed on her ass, She was nice,
was She smiling and generally tender?

I have a morning star,
but I will not sell The Beast,
don't belong to anyone
only to myself
so doll
pick yourself up and disappear
or...

I was white as a wall
I was as white as an Aboriginal,
I was white like a black mass mass mass,
I was white as hell,
you got me on my shoulders again,
kisses and kisses and kisses and proteins.

Corinth between us. Korint mezi námi

Corinth between us.

Lubomír Tomik

It was light,
we stood opposite each other,
only Corinth divided us,
the ships below us were sending furious S.O.S
and there was a beating of the captain's caps on the steering wheels,

it took minutes hours days months like in fact
there was a thunder,
it wasn't Dio's lightning,
the earth shook, and both sides of the canal began to draw closer to each other,
You were just within reach
I didn't think and jumped,
I smelled your scent and

it thundered loudly again,
only Corinth divided us


and the walls receding were like Your eyes,

Your outfit of a million parties was melting like mist on the moors,
Aphrodite's temple above the harbor clothed in light,
the surface was approaching, Monitor and Merrimac, the steel coffins were in an eternal embrace like us, one of us will eventually sink, in an eternal embrace in the eternal never on me never on me never on me never on me never on

Someone applauded.
A room immersed in the gloom,
the shadows of the hypnotists fought with themselves the shadows of lovers meant nothing the shadows on my heart were just echoes in the woods,
I was supposed to go to the light, not listen to your voice, it didn't work,
You are strong above all lionesses. 
Merrimack and Monitor
Korint mezi námi.

Lubomír Tomik

Svítalo,
stáli jsme naproti sobě,
dělil nás jen Korint,
lodě dole pod námi vysílaly zběsilá S.O.S.
a ozývalo se tlučení kapitánských čepic o kormidelní kola,

trvalo to minuty hodiny dny měsíce jako ve skutečnosti,
ozvalo se zahřmění,
nebyl to Diův blesk,
země se zatřásla a obě strany průplavu se začaly přibližovat k sobě,
byla jsi jen nadosah,
nepřemýšlel jsem a skočil,
ucítil jsem Tvou vůni a

mocně znovu zahřmělo,
byl tu jen Korint mezi námi 
a vzdalující se stěny byly podobné Tvým očím,

Tvůj outfit milionu večírků se rozplýval jako mlha na vřesovištích,
Afroditin chrám nad přístavem oděn do světla,
hladina se blížila Monitor a Merrimac , ocelové rakve ve věčném objetí byly jako my, někdo z nás se nakonec potopí, nevydrží,ve věčném objetí ve věčném nikdy na mne neza nikdy na mne nikdy na mne nikdy na mne nikdy na

Někdo zatleskal.
Místnost ponořená do šera,
stíny hypnotizérů sváděly boj sami se sebou stíny zamilovaných nic neznamenaly stíny na mém srdci byly jen ozvěny v lesích,
měl jsem jít ke světlu, neposlouchat Tvůj hlas, nešlo to,
jsi silná nade všechny lvice.
Monitor and Merrimack.
I was in Corinth in 1998, the canal was ... something left in me and suddenly it came up in connection with You,now. 

To You. K Tobě.

From the title poems from the upcoming collection Map of the Continent of Your Heart, for which wrote a foreword by Pavel Jonsson from the band Zuby Nehty and the use of his words was approved by Alan Moore.


Aleister Crowley photographed by Jules Jacot Guillarmod during the K2 expedition, 1902

To You.III.

save me from blind spots
                      on map,
save me from the silent
               decision making,
who we are, where we are going and what is waiting for us

save me
from books loaded on mules

falling into snowy abysses,
pulling sherpas with them. 

photo by Jules Jacot-Guillarmod 1902

K Tobě.


III.

spas mne od slepých míst
                      na mapě,
zachraň mne od tichého
                   rozhodování,
kdo jsme, kam jdeme a co náš čeká-
zachraň mne,

od knih naložených na mezky
padajících do zasněžených propastí,
strhávajících s sebou i šerpy.

Dracon sowing. Dračí setba.

Dragon sowing.

Lubomír Tomik

powerful warning of mysterious unusual species of man

Dragon sowing,
Cadmos scattered the teeths of dragon from a position in front of the navel,
they fit into the furrows and purple

where Your great eyes were like lunar craters,
the hand traced the semicircle as if blessing the incinerator.

You came from the Planet of Love,
flew through the Pleiades
and landed to me,
dreamy.

I expected you to be from another dimension of reality, the dimension of the dream fantasy of the sunken alleys of fog and ghosts,

Dragon sowing,
sharpened swords,
everything fell silent
the hand traced the semicircle as if blessing endless grain linen. 
Dračí setba.

Lubomír Tomik

mocné varování tajemných neobvyklých druhů člověka

Dračí setba,
Kadmos rozhazoval zuby draků z pozice před pupkem,
zapadávaly do brázd a nachověly
kde byly Tvé ohromné oči jako měsíční krátery
ruka opisovala půlkruh jakoby žehnala spáleništím.

Přišla jsi z Planety Lásky,
prolétla Plejádami
a přistála u mne,
zasněná.

Očekával jsem že jsi z jiné dimenze reality rozměru fantazie snu zapadlých uliček mlh a přízraků,

Dračí setba,
ostřily se meče,
všechno ztichlo,
ruka opisovala půlkruh jakoby žehnala obilným lánům bez konce.

A romantic compound. Romantická sloučenina.


Romantická sloučenina.
Lubomír Tomik

Celý dům vylétnul do povětří,
pokusil jsem se získat romantickou sloučeninu,

některé sloučeniny jsou silné žíraviny,
 poškozují pokožku, oči, ústa, nos a jiné 
                                části těla nebo materiály, 

při práci s nimi, proto musíme dodržovat tyto pravidla:

1. Nezamilovat se
2. Nevidět Tě všude
3. Při potřísnění Tebou postižené místo omýváme proudem tekoucího vlažného času,

 omýváme srdce tak dlouho,
                      až zbydou tkáně visící na kousíčku,

nedoufat,
kdyby zbyly dveře ,
v troskách je zavřít za sebou,
nejde to,

sotva jsem opustil nezapomenutelná, také nepochopitelná místa,
spadla mi na hlavu kometa a rozmázla mne,
měla Tvou tvář.

Celý dům vylétnul do povětří,
zažíval jsem ztrátu času, 
desítky let.


 


A romantic compound.

Lubomír Tomik

The whole house blew up,
I tried to get a romantic compound,

some compounds are strong corrosives,
       they damage the skin, eyes, mouth, and others
                                           body parts or materials,

when working with them, therefore we must follow these rules:

1. Don't fall in love
2. Not seeing YOU everywhere
3. In case of splashing by You, wash the affected area with a stream of running lukewarm time,

 we wash the heart for so long
                   until there are tissues hanging on the piece,

don't hope
if there was a door left,
in ruins, close them behind,
it is not possible,

I have hardly left unforgettable, also incomprehensible places,
a comet fell on my head and smeared me,
she had your face.

The whole house blew up,
I experienced a waste of time,
decades. 

Klasická náhoda.

Hned po ránu, náhody a drobné souhry okolností se neomezují jen na jedno místo- u snídaně dočítám příběh, hrdinka pochází z vesmíru číslo TRN565 – podívám se ze židle oknem ven na parkoviště před domem, nemám na svém autě SPZ- …..565 ? Mám.

Earth-TRN565 | Marvel Database | Fandom

V like.

I just found my older collection of poems … the first, sometime around 2011 and just a poem ,,V like“ . I thought I wouldn’t mention YOU in any way, it doesn’t work, it comes by itself.

V  like.

Lubomír Tomik / 1.6.2010 /

V like the murderous sand of time
V as the ripeness of a human spirit full of the moon and burns
V as a smoothing of the feelings of the destruction of the soul
V as a very special acquaintance full of disgusting sex detachment
V like capital letters on the nails of a ghostly woman's breasts full of pillows

V like a garden bushy corpse on a fly 
V like the rumble of my tiger there inside the spider web
V like Vimanika Shastra the sky over India full of ghosts
V like softened cheese running down the folds of the body

Get ready for me
I open my mouth and swallow a thousand thousands light bulbs

and like Mohammed I will dance,
                             unrecognizable uninvited .

Zámek Žeravice a kostel STĚTÍ sv.Jana Křtitele.

Kostel STĚTÍ … jsem nikdy neslyšel…kostel stětí. Existuje kostel SEŽRÁNÍ LVEM ?

Poslední modlitba křesťanských mučedníků, Jean-Léon Gérôme (1883)

When he saw Her dancing.

Když ji viděl tančit.


Lubomír Tomik


Když ji viděl tančit,


smrt,


pak byla jen nějaké další dobrodružství.
When he saw Her dancing.


Lubomír TomikWhen he saw Her dancing,


then death,

          was just some more adventure. 
From the colection of poems ,,Veronica “ / 2018 / On the cover actress Veronica Lake and of course You … and in the end it’s a story from my life, when I saw You dance, death was really just another adventure and when I danced with You, I’m suddenly immortal, no matter what happens.