Doporučeno

Poet Video pro Tebe ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce.“

,,Let passion ring from every lyre !“ Alan Moore. https://www.rehorovo-knihkupectvi.cz/poezie/99710-mapa-kontinentu-tveho-srdce-9788088422310.html

Vytvořeno ve Studiu Midian. V prodeji právě TEĎ !

lyrics: Pavla Jonssonová, Alan Moore , Paul Speckmann, Veronika, Lisa Marshall, Natalia Castelluccio, Miroslav Malovec, Tomáš Nosek, Dagmar O., MidJourney

Děkuji Vám, bez Vás by tato kniha nikdy nevznikla.

Hudba ve videu : Song: Ivan Shpilevsky – The Time (No Copyright Music)

Jenny z aplikace Clipchamp

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci promo videa je …..

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Až bude slunce.

Je to neuvěřitelné, ale skutečné, ze 78 karet Crowleyho Tarotu a dvou Mágů je to karta Slunce,na publikaci a venku nesvítí, zataženo, mrzne….všechno je slunce je tady a tam kde jsi TY.

when the sun is up
to eat crow soup
when the sun shines in places
where we were unborn

when she's hungry.

nibbling bones of thought
greasy so-called black eyes on soup level
and...

wasn't there somewhere ,,the sun"?

Yes,
heated the soup from crow
and coffee,
coffee too.

Přímo…

… před okny studia Midian dnes… dutá rána, hlasitá, BUCH, podívám se z okna,HAVÁRIE, dvě auta v sobě, všude kousky plastu, naštěstí se nikomu nic nestalo, aut je už trochu moc.

Kdysi jsem napsal verš ,, asfaltové žíly země „

… teď, dnes, po dvaceti letech jsou žíly ucpané a může přijít už jen….

,,Trocha vůně hřbitovní hlíny? Hmm?“ – řekla.

Už vlastně neřekla, někdo ji zašil ústa .

,,Vítej v morbidním pátku!“ -řekla a smála se, smála a smála, smála.

Za okny prosinec.

Night Old City.

Vytvořeno za neuvěřitelných okolností. Noční Staré Město u Uherského Hradiště. Hudba ve videu Night Music – Kevin MacLeod (No Copyright Music) Zvuky v pozadí z archivu BBC ,konkrétně : Royal Albatross (Diomedea Epomophora) – close-up bill-claps and `sky calling‘ display. Red-billed gulls in distance. K použití pro neziskové účely zdarma.

1.12.2022 se Sleipnirem o závod.

1928, Louis Moe

………..

Se Sleipnirem o závod.

Lubomír Tomik

dvanáct kopyt zastavilo
a pak osm

tři sluneční koně se vzepjaly na zadních
a pak jeden

každý plamen byl šlehnutí trní na cestě k tobě
a pak znovu -Šleh!-

Sleipnir se už dávno krmil na hrudním koši noci
a pak vyšlo Slunce 

mělo tvou tvář
a vše sežehlo na prach

........

Race with Sleipnir.

Lubomír Tomik

twelve hooves stopped
and then eight

three solar horses reared up
and then one

every flame was a whipping of thorns on the way to you
and then again -Whip!-

Sleipnir had long since fed upon the ribcage of the night
and then the sun came out

it had your face
and everything burned to dust

......

Z výkladu karty: ,,Staví nové světy na pouštích budoucnosti“…. ANO.

Jestli..

…existovalo jedno perfektní TEĎ, bezchybné splnění snu, stalo se asi přibližně před dvěma hodinami před přibližně dvaceti lidmi.

NIKDY se nevzdávejte.

NIKDY.

A to jsem před třemi lety psal NAVŽDY a pořád to je a pořád se to děje a pořád se to děje ,

děje.

,,Its a full of …..“ , že pane Kubricku, je to zatraceně neuvěřitelné !

Sky.

Jedl ?

Lubomír Tomik

Jedl jsi někdy oblohu
jedl jsi někdy mlhu
jedl jsi někdy mráz

Jedla jsi někdy kouř na hlubokým údolím? 

triky,
triky a pověry

každý den můžou narůst křídla
každý den je může někdo upižlat ostrým rezavým nožem

buňky tam jsou a čekají
SLOVA jsou buňky,
mezihvězdný pohon

....
did he eat?

Lubomír Tomik

Have you ever eaten the sky?
have you ever eaten fog
have you ever eaten frost

have you ever eaten smoke in the deep valley?
tricks,
tricks and superstitions

every day they can grow wings
every day someone can stab them with a sharp rusty knife

the cells are there, waiting
WORDS are cells,
interstellar drive

....
Karta Crowleyho Tarotu je ,,The Art."
Musíme poslouchat volání můz, zkus mě chytit, zkus!

Moment dnes.

O němž si myslel.

Lubomír Tomik

dnes
dnes
dnes
dotknul se uvnitř Tebe místa o němž 
jsem si myslel, 
že neexistuje

hráli jsme na sebe navzájem
jako kytara na struny


.....

The one he were thinking about.

Lubomír Tomik

today
today
today
he touched the place inside You
I thought,
that it doesn't exist

we played each other
like a string on guitar

houses poet video

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics: 

boarding houses.

Lubomír Tomik

until those lionesses unleashed an unbridled rampage,
star mice rolled round loaves of mixed cheeses,
between the pores of the smiling moon

to boarding houses

there are and always will be tenement houses and their corridors and balconies
from which time pours
avalanche of moments

Závoj.

Fotografie od Namyoup Kim na Pexels.com

……..

Brnění.

Lubomír Tomik

brnění,
závoje,
brnění,
závoje,
brnění na spoušti svrbění

brnění nad kolty imaginace,
dlaně krouží nad Tvou kůží
vítr žene kola trní
trsy potřásají

brnění 
závoje
brnění 
závoje

sladká přestřelka u OK korálu,
na němž ztroskotaly galeony ticha

děla spící na písku,
jako blesky míhající se korálové rybky,
šlehy slunce do očí
..........

Armor.

Lubomír Tomik

armor,
veils,
armor,
veils,
tingling on the trigger of itching

armor over the colts of imagination,
palms circle over your skin
the wind drives the wheels of thorns
the bunches are shaking

armor
veils
armor
veils

sweet shootout at OK coral,
on which the galleons of silence were wrecked

cannons sleeping on the sand
like lightning flashing coral fish,
lashings of the sun into the eyes
....

Memories.

Vzpomínky.

Lubomír Tomik

vzpomínky se tváří že se nestaly
vzpomínky se usmívají i mračí,

přikryté Tebou,
co hrdlo ráčí,
plné horké hrnky voňavých deja -vu

zasyčet a zasytit stačí,
vzpomínky

....
Memories.memories pretend they didn't happen
memories smile and frown

covered by you
what's in the throat
full of hot mugs of fragrant deja-vu

it's enough to hiss and satiate,
memories
...

Lava stones.

Fotografie od Bju00f6rn Austmar u00deu00f3rsson na Pexels.com

A siréna.

Lubomír Tomik

vlnám zpívej na útesech,
tanči na lávových kamenech

vlna za vlnou
den za dnem

vlnám zpíváš na útesech
tančíš na lávových kamenech

nepochybuj ani na moment,
jeden moment

vlnám zpívali jsme na útesech
tančili jsme na lávových kamenech
my,
bezední

ubrusy,
stoly,
hudba,
hostina je připravena

už dávno vše začalo
….
And the siren.

sing to the waves on the cliffs
dance on lava stones

wave after wave
day after day

you sing to the waves on the cliffs
you dance on lava stones

don’t doubt for a moment
one moment

we sang to the waves on the cliffs
we danced on lava stones
we,
bottomless

tablecloths,
tables,
music,
the feast is ready

it all started a long time ago

….

Více.

More.more than enough
more than what others are satisfied with
more than hunger than satiety

more than handcuffs
more than prudence

you will never taste the same again
just a little different
flavor
Více.

více než dost,
více než s čím se spokojí ostatní
více než hlad než nasycenost

více než spoutání 
více než obezřetnost

už nebudeš nikdy mít stejnou chuť,
jen malinko jinou
příchuť

More.

more than enough than everything
more than what others are satisfied with
more than hunger than satiety than nothing

more than handcuffs
more than prudence

you will never taste the same again
just a little different
flavor,

TASTETASTETASTE
TASTE
of You

Sharp.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
křištálový hrot

lubomír tomik

křišťálový hrot slunce duhy jejích očí
křišťálový
křehký

když na něj postavíš anděla,
chvíli balancuje
a pak se zakousne do masa

nevím jestli anděl nebo hrot nebo
čepel myšlenky
jsi ostrá,
ostrá tak,

křištálový hrot slunce  duhy Tvých očí
mi vypálil zrak

bodáš bodáš bodáš
usmívám se

Anděl na konci sleze z hrotu a řekne -
,,Akupuntkura, je to.... no však víš. Někdo nějak spojí všechna centra dohromady do jedné ostré myšlenky na Ni"

,,Jak na Ni...- v nebi jsou andělé ženského pohlaví ?"

,,V nebi ne." odpověděl zamyšleně, roztáhl křídla a slétal v kruzích dolů do mraků."

.....
crystal spikethe crystal tip of the rainbow sun of Her eyes
crystal
brittle

when you put an angel on it
he balances for a while
and then bites into the meat

I don't know if it's an angel or a spike or
blade of thought
You are sharp
sharp so

the crystal point of the rainbow sun of Your eyes
burned out my sight

stab stab stab
I am smiling

The angel at the end climbs down from the spike and says -
"Acupuncture, it's... well, you know. Someone somehow brings all the centers together into one sharp thought of Her"

"How come...- are there female angels in heaven?"

"Not in the sky," he answered thoughtfully, spreading his wings and flying in circles down into the clouds.
....

Angels.Devils...You know, on the end...they are the same.